Objectius i competències

L’objectiu principal del màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics és completar la formació que els equips de recerca desenvolupen en l’àmbit de la caracterització i modelització dels recursos minerals, com també en la identificació, anàlisi, avaluació i gestió dels riscos geològics.
El màster té dues especialitats diferents. L’especialitat de Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals forma professionals amb coneixements profunds dels diferents processos magmàtics, hidrotermals, metamòrfics i sedimentaris que originen els diversos tipus de jaciments minerals, i amb capacitat d’aplicar aquests coneixements en la prospecció. També capacita en els mètodes quantitatius més moderns de caracterització i d’avaluació de recursos minerals.

L’especialitat de Riscos Geològics capacita en les diferents tècniques de cartografia, anàlisi, tractament, modelització i avaluació de la perillositat i del risc dels fenòmens i processos geològics potencialment destructius. A més, aporta als estudiants els mètodes i tècniques que actualment es fan servir en les diferents estratègies de mitigació dels riscos geològics.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Ciències de la Terra
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Terra
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència95 % espanyol - 5 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARIA ORTUñO CANDELA
Adreça electrònicamasters.ciencies.terra@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació
Especialitats
 • Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals
 • Riscos Geològics

Objectius i competències

Objectius

El màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics té com a objectiu principal completar la formació en els aspectes conceptuals, metodològics i tècnics que els equips d'investigació implicats estan desenvolupant en l'àmbit de la caracterització i modelització dels recursos minerals, com també en la identificació, l'anàlisi, l'avaluació i la gestió dels riscos geològics. Així, doncs, amb aquest màster es pretén:


 • Adquirir una preparació professional per satisfer les demandes més exigents d'empreses d'exploració i explotació de recursos minerals.

 • Complementar i consolidar el coneixement dels materials i de les estructures geològiques, a més de la caracterització i modelització de fenòmens i processos naturals que poden generar un risc.

 • Millorar la formació metodològica per adequar la capacitat investigadora en els àmbits tant de l'anàlisi i la modelització de jaciments minerals, com de l'anàlisi i la prevenció de riscos geològics.

 • Adquirir aquesta formació en un marc conceptual sòlid de coneixements geològics, generals i especialitzats, que permeti disposar d'un criteri general per aplicar aquestes tècniques en cada circumstància.

Competències

Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals

 • Capacitat per processar i interpretar les dades mineralògiques, petrològiques i geoquímiques.

 • Capacitat per aplicar les tècniques analítiques més avançades en la caracterització mineralògica i geoquímica a l'exploració, explotació i avaluació de recursos minerals.

 • Coneixement dels principals programes informàtics de modelització i simulació de processos petrològics, geoquímics i tectònics.

 • Capacitat per a realitzar models conceptuals, genètics, i numèrics de jaciments minerals.

 • Habilitat en l'aplicació dels mètodes geoquímics i geofísics en l'exploració de jaciments minerals.


Especialitat de Riscos Geològics

 • Capacitat per aplicar els procediments i tècniques utilitzats per a la caracterització de fenòmens i processos geodinàmics interns i externs.

 • Capacitat per utilitzar i aplicar les tècniques d'adquisició, representació i gestió de dades territorials.

 • Capacitat per realitzar cartografia temàtica d'usos del sòl, de perillositat, de vulnerabilitat, etc.

 • Capacitat per comprendre i saber aplicar les tècniques instrumentals utilitzades en l'àmbit de l'anàlisi, monitorització i modelització dels fenòmens geològics.

 • Capacitat per satisfer les demandes més exigents d'institucions i d'empreses de gestió de riscos per proposar les estratègies de mitigació més eficients per a cada problema.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics és una titulació que aprofundeix coneixements en ciències geològiques que els estudiants han adquirit prèviament. Per tant, és un màster recomanat essencialment per a estudiants amb una formació àmplia en ciències de la terra que inclogui coneixements previs en aquestes disciplines.

També, per les característiques del màster, és recomanable que els estudiants que s'hi matriculin estiguin motivats per treballar tant sobre el terreny com en laboratoris, i que tinguin un nivell raonablement bo de matemàtiques, química, física i especialment un bon coneixement d'eines informàtiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics, els estudiants han de tenir una titulació oficial de grau, llicenciatura o similar de Geologia, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines.

Per cursar l'especialitat de Riscos Geològics, també es consideren els estudiants que tinguin el títol de grau de Ciències Ambientals, Geografia i Cartografia o Geodèsia.

En el cas d'estudiants estrangers, també s'admeten els que tinguin titulacions no previstes a Espanya però que incloguin en els seus plans d'estudis la geologia (per exemple, titulacions de geociències o geoquímica) i que facultin per a l'accés als ensenyaments de màster.


Complements de formació
L'alumnat que disposa d'una titulació superior de Geologia, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines, obtinguda a l'espai europeu no cal que cursi cap complement formatiu.

Per a la resta de les titulacions (Geografia, Ciències Ambientals) s'hauran de realitzar complements formatius en funció de les matèries cursades a les titulacions d'origen. Aquests complements formatius es realitzen a partir d'assignatures del grau de Geologia i són principalment continguts sobre Mineralogia, Recursos Minerals, Geomorfologia i Geologia Estructural.

Els estudiants amb una titulació superior de Geologia, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines, obtinguda a l'espai europeu, no cal que cursin cap complement formatiu. Per a la resta de les titulacions que donen accés al màster (Geografia i Ciències Ambientals) s'han de fer complements formatius en funció de les matèries cursades a les titulacions d'origen. Aquests complements formatius es fan a partir d'assignatures del grau de Geologia i són principalment continguts de mineralogia, recursos minerals, geomorfologia o geologia estructural. Els complements formatius s'han de cursar l'any anterior a l'inici del màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 22 de gener al 5 d'abril del 2024.

Segon període: del 6 d'abril al 12 de juliol del 2024.

Tercer període: del 13 de juliol al 6 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Acollida

En la fase inicial dels estudis
 • L'acte inaugural del curs pels estudiants del màster es realitza en la primera setmana de docència. Inclou una xerrada inaugural per part d'algun antic estudiant del màster.
 • Calendari del curs

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Geologia i Modelització de Dipòsits Minerals
Anàlisi de Jaciments Minerals Optativa 2.5
Avaluació de Jaciments Minerals Optativa 2.5
Deformació Fràgil i Dúctil Optativa 2.5
Diagènesi i Metamorfisme Optativa 2.5
Fluids en l'Escorça Optativa 2.5
Geodinàmica i Metal·logènia Optativa 2.5
GIS Obligatòria 2.5
Magmes i Dipòsits Minerals Optativa 2.5
Mètodes de Caracterització Mineralògica i Geoquímica Optativa 2.5
Models d'Equilibris Optativa 2.5
Models de Jaciments Minerals Obligatòria 2.5
Prospecció Geoquímica, Geofísica i Sondatges Obligatòria 2.5
Riscos Associats a Materials Geològics Obligatòria 5
Teledetecció Obligatòria 2.5
Treball de Camp Optativa 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 20
Especialitat: Riscos Geològics
Campament I Optativa 2.5
Campament II Optativa 2.5
GIS Obligatòria 2.5
Mètodes d'Auscultació del Terreny Optativa 2.5
Models de Jaciments Minerals Obligatòria 2.5
Prospecció Geoquímica, Geofísica i Sondatges Obligatòria 2.5
Risc d'Esllavissades i Allaus Optativa 5
Risc d'Inundacions Optativa 5
Risc Sísmic i Risc Volcànic Optativa 5
Riscos Associats a Materials Geològics Obligatòria 5
Seminaris de Riscos Geològics Optativa 2.5
Teledetecció Obligatòria 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 20

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics
Cartografia Geològica I Optativa 6
Cartografia Geològica Optativa 6
Cartografia Geològica Optativa 10
Dipòsits Minerals Optativa 6
Estratigrafia Optativa 6
Estratigrafia Optativa 12
Estratigrafia Optativa 6
Geologia Estructural i Tectònica Optativa 12
Geologia Estructural I Optativa 6
Geologia Estructural II Optativa 6
Geologia Estructural Optativa 6
Geomorfologia I Optativa 6
Geomorfologia II Optativa 6
Geomorfologia Optativa 7.5
Geomorfologia Optativa 12
Geoquímica Optativa 9
Geoquímica Optativa 7
Jaciments Minerals Optativa 6
Mineralogia, Petrologia i Geologia Optativa 9
Mineralogia Optativa 8
Mineralogia Optativa 12
Mineralogia Optativa 9
Petrologia Optativa 7.5
Prospecció Geològica i Geofísica Optativa 6
Recursos Minerals i Energètics Optativa 4.5
Recursos Minerals Optativa 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures de pràctiques curriculars però podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

El coordinador del programa de pràctiques del màster és en Mahjoub Himi Benomar

Informació institucional

Tràmits acadèmics

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Les principals sortides professionals de l'especialitat en Geologia i Modelització de Jaciments Minerals són les següents:
 1. Empreses dedicades a l'exploració, avaluació o explotació de jaciments minerals.
 2. Empreses dedicades a la prevenció, mitigació i restauració de l'impacte ambiental provocat per les activitats mineres.
 3. Carrera acadèmica en universitats o organismes de recerca(serveis geològics). El màster, en ser un títol oficial, permet l'accés a estudis de doctorat.

 

 • Les principals sortides professionals l'especialitat de Riscos Geològics estan relacionades amb les tasques següents:
 1. Anàlisi, cartografia i avaluació de la perillositat de fenòmens geològics (inundacions, despreniments i esllavissades, allaus, esfondraments del terreny, terratrèmols, vulcanisme, etc.) que afecten i tenen impacte sobre el territori i la seva ocupació. Igualment, establiment de propostes de defensa i de gestió del risc geològic per mitigar-lo.
 2. Aquests tasques professionals es duen a terme en organismes públics com ara serveis geològics, serveis de protecció civil, gestors de desastres naturals; també en empreses, enginyeries i consultories de l'àmbit mediambiental, de les obres públiques i dels recursos naturals, així com en ONG que treballen en atenció i mitigació de desastres.

El màster, com que és oficial, dona accés als estudis de doctorat i, per tant, a la carrera acadèmica en universitats i centres de recerca.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Ciències de la Terra

Martí i Franqués, s/n
08028 Barcelona
masters.ciencies.terra@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.