Objectius i competències

El màster en Construcció i Representació d’Identitats Culturals permet analitzar críticament els processos de construcció d’identitats i les dinàmiques dels processos multiculturals. Una necessitat que es planteja en una societat progressivament més multicultural i complexa, en què la coexistència de llengües i cultures configura la construcció d’identitats plurals.
Aquest màster ofereix una formació avançada en la definició i anàlisi dels processos de construcció cultural de les idees inclosa la idea d’identitat i de les seves representacions en literatura, cinema, teatre i altres mitjans. Així mateix, tracta qüestions de recepció, traducció i gestió cultural en el context de les cultures plurals i en constant transformació que configuren el món actual. Ofereix dues especialitats en Literatura, Gènere i Identitats i Literatura i Interculturalitat.

El màster té com a finalitat oferir un programa de formació de qualitat en l’àmbit de l’anàlisi literària que sigui adequat a la realitat cultural, marcada pel contacte i l’intercanvi creixent entre cultures en el marc de la globalització. Es planteja desenvolupar competències culturals i d’anàlisi de textos, així com capacitats d’anàlisi de fenòmens de recepció intercultural, imprescindibles per portar a terme una aproximació crítica a les canviants realitats plurals.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Estudis de gènere i estudis feministes
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència40% català - 20 % espanyol - 40 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióCRISTINA ALSINA RISQUEZ
Adreça electrònicaidentitats@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Literatura, Alteritat, Globalització
 • Literatura, Gènere, Identitats

Objectius i competències

Objectius

El màster preveu aprofundir en els coneixements i les competències adquirides en el grau (l'antiga llicenciatura) proporcionant a l'estudiant les eines analítiques, crítiques i teòriques que li permetin reflexionar sobre els processos de construcció i representació d'identitats en un ampli ventall de tipus de text (literaris, cinematogràfics, teatrals, filosòfics, històrics, artístics) i de contextos culturals, principalment en l'àmbit de la (post)modernitat. Es fa un èmfasi especial en les qüestions de gènere, subjectivitat, classe i ètnia, i en la recepció i l'estudi de les relacions interculturals.
Dintre d'aquest marc general, el màster permet l'especialització -segons els interessos personals- en una de les dues especialitats que ofereix. Aquesta especialització constitueix el primer pas del procés d'iniciació a la recerca avançada, que és un objectiu primordial del màster i que pren una forma concreta en l'elaboració d'un treball de final de màster tutoritzat que ha de defensar-se públicament davant d'un tribunal. Cal destacar que el màster constitueix el període de formació del doctorat EEES amb Menció cap a l'Excel·lència Construcció i Representació d'Identitats Culturals (MEC:ME2011-0583).

Competències

Competències generals:
 • Comprendre i identificar conceptes, problemes i qüestions fonamentals en qualsevol tipus de debat sobre construcció d'identitats culturals.
 • Interpretar textos procedents d'èpoques o tradicions culturals diferents.
 • Desenvolupar la capacitat de reflexió: tenir consciència del propi pensament i reconèixer i valorar teories i punts de vista diferents en l'àmbit dels estudis literaris i culturals.
 • Desenvolupar el pensament independent: tenir capacitat crítica i autocrítica, desenvolupar estratègies originals de resolució de problemes, generar idees noves, delimitar un objecte o camp d'estudi entorn a la construcció i representació d'identitats culturals.
 • Gestionar la informació: extraure i sintetitzar informació a partir de fonts diverses utilitzant de manera efectiva biblioteques, arxius, hemeroteques i altres fonts d'informació (especialment les de tipus virtual) apropiades a la recerca en humanitats.
 • Dur a terme recerca bàsica i estar al dia de la recerca desenvolupada en l'àmbit de la comunitat científica internacional en els estudis culturals, literaris i de gènere.
 • Treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú, i col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals.


Competències específiques:
 • Adquirir coneixements avançats en les diferents teories i metodologies de la interculturalitat, de la globalització, dels estudis postcolonials i de l'anàlisi de diferents tipus de textos.
 • Aprofundir en el coneixement de l'instrumental filològic necessari per analitzar textos complexos i dur a terme estudis comparatístics.
 • Discriminar i aplicar les teories i metodologies literàries, medials i culturals sobre la identitat (gènere, classe, sexualitat, ètnia, etc.)
 • Familiaritzar-se amb l'instrumental teòric i crític necessari per elaborar un discurs sobre la interculturalitat, l'alteritat i la globalització.
 • Interpretar textos i fonts primàries relacionades amb el gènere.
 • Analitzar els vincles entre la creació artística i la història contemporània, les institucions culturals i les tendències socials i polítiques, tenint en compte la colonització i la globalització.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil preferent d'accés al màster és el dels llicenciats o graduats en estudis filològics i humanitats que vulguin aprofundir en l'anàlisi crítica i teòrica dels mecanismes de construcció i representació d'identitats culturals en un ampli ventall de textos i contextos, bàsicament centrats en l'àmbit del gènere i la interculturalitat.
Altres perfils d'accés recomanats són els dels estudiants que provenen d'altres àmbits de les ciències socials i de l'àmbit artístic (per exemple, Belles Arts o Art Dramàtic) i que comparteixen aquest interès fonamental per l'anàlisi crítica avançada dels processos de construcció i representació d'identitats en l'àmbit del gènere i la interculturalitat.
Als estudiants que vulguin cursar les assignatures que s'imparteixen en anglès se'ls exigeix un nivell mínim d'anglès equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al màster els candidats han de complir els requisits acadèmics següents:
 • Estar en possessió d'una (o més) de les titulacions preferents d'accés:
  • Grau en Estudis Anglesos, Estudis Àrabs i Hebreus, Estudis Francesos o Llengües i Literatures Modernes.
  • Llicenciatura en Filologia Alemanya, Filologia Anglesa, Filologia Àrab, Filologia Francesa, Filologia Gallega i Portuguesa o Filologia Italiana.
  • Grau o llicenciatura en altres filologies (Catalana, Clàssica, Hispànica o Romànica) o en Estudis Literaris.
  • Grau o llicenciatura en Humanitats.
  • Títol estranger equivalent a alguna d'aquestes titulacions.
 • Estar en possessió d'una (o més) de les titulacions d'accés recomanades:
  • Grau o llicenciatura en un àmbit de les humanitats i de les ciències socials: Antropologia, Ciències de la Informació, Comunicació Audiovisual, Filosofia, Història, Història de l'Art, Belles Arts, Art Dramàtic, Pedagogia, Sociologia o Traducció.
  • Grau o llicenciatura en Ciències Polítiques i de l'Administració, Dret o Ciències Econòmiques i Empresarials.
  • Títol estranger equivalent a alguna d'aquestes titulacions.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió de Coordinació, com a òrgan de selecció i admissió d'estudiants, estableix els procediments i criteris següents:
 • No es fan proves d'admissió, però hi ha un període de preinscripció que gestiona la Universitat de Barcelona a partir del qual la Comissió de Coordinació del màster avalua les sol·licituds.
 • Es valora l'adequació del candidat al perfil d'accés preferent en funció del currículum: es reserva per a aquest perfil un mínim del 80 % de les places. Els candidats se seleccionen en funció de l'expedient acadèmic (65 %), el currículum (25 %) i el coneixement d'idiomes (10 %).
 • Els candidats dels perfils recomanats també se seleccionen en funció de l'expedient acadèmic (65 %), el currículum (25 %) i el coneixement d'idiomes (10 %).
 • Per als candidats que vulguin cursar les assignatures en llengua anglesa, es requereix un nivell mínim d'anglès equivalent al C1 del Marc europeu comú de referència.

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i els membres de la Comissió del màster, duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB.
La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i resol a finals de cada mes.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 12
Optatius 36
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Literatura, Alteritat, Globalització
(Des)Construcció d'Identitats en les Literatures i Cultures en Anglès Optativa 1r semestre 6
Ciutat i Literatura Optativa 2n semestre 6
Cultures, Textos i Intertext Obligatòria 2n semestre 6
Gènere, Diferència i Poder Obligatòria 1r semestre 6
Gènere, Etnicitat, Classe: Representacions Literàries i Culturals en Anglès Optativa 1r semestre 6
Identitats Globalitzades en les Literatures i Cultures en Anglès Optativa 1r semestre 6
Imaginar l'Altre: Literatura, Cinema i Colonització Optativa 2n semestre 6
Literatura i Resistència Optativa 1r semestre 6
Literatura, Ètica i Globalització Optativa 2n semestre 6
Migracions i Diàspores en les Literatures i Cultures en Anglès Optativa 2n semestre 6
Modernitat i Postmodernitat: de Baudelaire a Derrida Optativa 1r semestre 6
Orientalisme i Antiorientalisme Optativa 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12
Violències, Discursos i Representació Optativa 1r semestre 6
Especialitat: Literatura, Gènere, Identitats
(Des)Construcció d'Identitats en les Literatures i Cultures en Anglès Optativa 1r semestre 6
Ciutat i Literatura Optativa 2n semestre 6
Cultures, Textos i Intertext Obligatòria 2n semestre 6
Gènere, Diferència i Poder Obligatòria 1r semestre 6
Gènere, Etnicitat, Classe: Representacions Literàries i Culturals en Anglès Optativa 1r semestre 6
Gènere, Sexualitat i Creació Optativa 1r semestre 6
Identitats Globalitzades en les Literatures i Cultures en Anglès Optativa 1r semestre 6
Imaginar l'Altre: Literatura, Cinema i Colonització Optativa 2n semestre 6
Individualisme i Modernitat Optativa 2n semestre 6
Literatura i Resistència Optativa 1r semestre 6
Migracions i Diàspores en les Literatures i Cultures en Anglès Optativa 2n semestre 6
Modernitat i Postmodernitat: de Baudelaire a Derrida Optativa 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12
Violències, Discursos i Representació Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Els coneixements i les competències que s'adquireixen al màster es poden aplicar en un ampli ventall d'entorns professionals que tenen un paper central en el context sociocultural i socioeconòmic característic de la zona d'influència del màster, i s'articula tant en la capacitació de nous professionals com en l'oferta de formació continuada a professionals en actiu que vulguin harmonitzar les seves capacitats amb les realitats culturals canviants del món contemporani.
Els titulats poden esdevenir professionals -o millorar la capacitació- en els entorns següents:
 • Universitat
 • Educació secundària
 • Gestió cultural
 • Món editorial
 • Tecnologies de la informació
 • Mitjans de comunicació social

A més, cal destacar que aquest màster abasta un camp d'estudi multidisciplinari que se situa en els nivells més avançats i actuals de la recerca en humanitats. Es tracta d'un camp que està desenvolupant els seus conceptes clau i les seves metodologies en diàleg amb les disciplines de les quals parteix (filologies nacionals, comparatística, estudis de gènere, intermedialitat, etc.). Per tant, ofereix grans possibilitats de recerca i transferència del coneixement.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.