Objectius i competències

El màster en Cultures i Llengües de l’Antiguitat és únic a Europa, atès el caràcter diferenciador i l’estructura. Proporciona a tots els estudiants el coneixement de les tres llengües antigues fonamentals (grec, llatí i hebreu) i alhora els garanteix l’especialització científica en les cultures de dues zones geogràfiques del món antic, la Mediterrània i el Pròxim Orient, immerses durant segles en un procés fecund d’interrelació.
El màster ofereix un viatge des dels orígens de la civilització mesopotàmica fins a la realitat actual per mitjà de les llengües, escriptures i manifestacions culturals de l’antiguitat. Els estudiants adquireixen en l’etapa inicial obligatòria coneixements profunds sobre les llengües d’aquestes regions d’origen semita o indoeuropeu, els sistemes d’escriptura (des de la cuneïforme fins a l’alfabètica) i els sistemes literaris, i aprenen a valorar tant les diferències com les similituds que presenten dins d’aquest marc comú. 

En les dues especialitats (Filologia Clàssica, i Bíblia i Pròxim Orient Antic), els estudiants completen la formació en un d’aquests dos grans àmbits culturals i així dominen les llengües pròpies (grec i llatí o hebreu i llengües orientals), accedeixen directament a les seves obres literàries i artístiques situades en el seu context històric, antropològic i social, i coneixen també la recepció i la continuïtat del llegat del món antic en la nostra cultura. D’aquesta manera poden generar amb totes les garanties de rigor un coneixement de qualitat en el camp de les ciències de l’antiguitat.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència80 % català - 20 % espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióSERGIO RAMON GRAU GUIJARRO
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Biblia i Pròxim Orient Antic
 • Filologia Clàssica

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster és formar investigadors especialitzats en les cultures antigues de la Mediterrània i el Pròxim Orient.

Competències

Competències generals


 • Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.

 • Capacitat d'elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel.lectual.

 • Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d'enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d'utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques


 • Conèixement i domini dels conceptes fonamentals de les cultures i llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient en l'antiguitat.

 • Capacitat d'accedir críticament als textos utilitzant les eines filològiques específiques de l'estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.

 • Capacitat per valorar la dimensió històrica de les fonts documentals i materials i, així, interrelacionar els aspectes ideològics, socials, polítics, religiosos i culturals d'aquestes civilitzacions, i, a més, reconèixer la pervivència de la seva tradició literària i cultural a Occident.

Quant a les competències específiques de les especialitats, els estudiants de Filologia Clàssica seran capaços de generar coneixement sobre la cultura grecoromana a partir de textos en la seva forma original en grec i llatí i a través de l'ús de la metodologia i el raonament crític propis d'aquesta disciplina científica. Per la seva banda, els estudiants de Bíblia i Pròxim Orient Antic podran generar coneixement sobre les cultures de la regió mitjançant l'anàlisi dels testimonis en les diverses llengües (sumeri, llengües semites i indoeuropees) i l'aplicació de la metodologia específica de la Filologia Semítica i l'Assiriologia.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

L'estudiant d'aquest màster ha de sentir interès per l'estudi de les cultures i les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient en l'antiguitat i per la seva recepció i continuïtat en època posterior. Ha de ser conscient que la clau d'accés a la interpretació de les cultures del món antic la donen el domini de les llengües antigues i l'estudi dels textos en la seva forma original i, en conseqüència, ha d'estar disposat a esmerçar els seus esforços a dominar aquestes llengües i a extreure alhora de les seves lectures la informació necessària per accedir, mitjançant la relació amb altres manifestacions culturals (religió, art, mitologia, ciència), a un coneixement global i profund del món antic. Convé també, d'altra banda, que comprengui des del principi la importància que té el coneixement d'aquest passat per al món actual a fi de poder utilitzar posteriorment els coneixements adquirits per a interpretar la realitat present. Són, per tant, molt recomanables per a l'accés estudis previs de filologia (especialment, clàssica i semítica), història, arqueologia, filosofia i teologia, amb formació especial en grec, llatí, hebreu i la història de les religions del Pròxim Orient antic.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions prèvies recomanades per a l'accés al màster són, en primer lloc, Filologia Clàssica (llicenciatura o grau) i Filologia Hebrea, Filologia Semítica (llicenciatura) o Estudis Àrabs i Hebreus (grau), i, a continuació, llicenciatura o grau en Lingüística, Història, Història Antiga i Arqueologia, Filosofia i Teologia.

Amb independència de l'especialitat triada, en el moment de sol.licitar l'admissió, tots els estudiants han d'acreditar, amb assignatures de la seva titulació universitària prèvia, que posseeixen coneixements suficients de grec (equivalents a deu crèdits ECTS), llatí (equivalents a deu crèdits ECTS), hebreu (equivalents a cinc crèdits ECTS) i història de les religions del Pròxim Orient antic (equivalents a cinc crèdits ECTS).

Si no els tenen, podran adquirir-los cursant durant el màster uns crèdits formatius, fins al nombre màxim de trenta, que seran fixats per la Comissió d'Admissions del Màster i consisteixen en: dues assignatures de grec (Introducció al Grec Clàssic I i II (deu crèdits ECTS)); dues assignatures de llatí (Introducció al Llatí Clàssic I i II (deu crèdits ECTS)); una assignatura d'hebreu (Hebreu Modern I) i una assignatura de religions del Pròxim Orient Antic (Religions del Pròxim Orient Antic).

Preinscripció

Calendari

Del 13 de febrer al 15 de setembre de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Sobre la base dels documents aportats pels candidats, la Comissió d'Admissions del màster valora les sol.licituds d'acord amb els criteris següents:

 • Llicenciatura o grau de les titulacions oficials d'accés: Filologia Clàssica, Filologia Hebrea, Filologia Semítica, Estudis Àrabs i Hebreus, Lingüística, Història, Història Antiga i Arqueologia, Filosofia i Teologia (50 %).
  Si no es té cap de les titulacions mencionades, es valoren com a mèrits (en un tant per cent variable segons cada cas) els coneixements suficients acreditats per un certificat universitari de grec, llatí, hebreu i d'història de les religions del Pròxim Orient antic.
 • Experiència acadèmica o professional en els camps d'estudi del màster (15 %).
 • Expedient acadèmic (15 %).
 • Carta de presentació (10 %).
 • Coneixement d'idiomes estrangers rellevants per a l'estudi de les ciències de l'antiguitat (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió d'Admissions del màster duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia.

El termini per a la presentació de sol.licituds via Internet s'obre al mes de febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol.licituds i la documentació rebuda, i les resol a finals de cada mes.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biblia i Pròxim Orient Antic
Crítica Textual Llatina Optativa 2n semestre 5
Cultura Bíblica i Literatura Hebrea Optativa 2n semestre 5
De l'Hel·lenisme a l'Antiguitat Tardana: els Grecs de l'Imperi Romà Optativa 2n semestre 5
Egipte i el Món Bíblic Optativa 2n semestre 5
El Cristianisme Grec: els Orígens de Bizanci Optativa 2n semestre 5
El Pensament Arcaic Optativa 1r semestre 5
Història de la Llengua Llatina: de Roma a la Romània Optativa 1r semestre 5
Introducció a la Història de les Cultures de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic Obligatòria 1r semestre 5
La Tragèdia i el Tràgic Optativa 2n semestre 5
Literatura Romana: Gèneres Literaris Optativa 2n semestre 5
Llengua Accàdia Optativa 1r semestre 5
Llengua Sumèria II Optativa 2n semestre 5
Llengua Sumèria Optativa 1r semestre 5
Llengua Ugarítica Optativa 1r semestre 5
Llengües Indoeuropees Orientals Optativa 2n semestre 5
Qüestions de Lingüística Indoeuropea Optativa 2n semestre 5
Seminari de Versió i Anàlisi de Textos Optativa 1r semestre 5
Sistemes d'Escriptura de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic Obligatòria 1r semestre 5
Sistemes Literaris de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic Obligatòria 1r semestre 5
Taller d'Edició de Textos Grecs Optativa 1r semestre 5
Taller de Traducció de Textos Grecs Optativa 1r semestre 5
Textos Epigràfics Romans Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
20
Especialitat: Filologia Clàssica
Crítica Textual Llatina Optativa 2n semestre 5
Cultura Bíblica i Literatura Hebrea Optativa 2n semestre 5
De l'Hel·lenisme a l'Antiguitat Tardana: els Grecs de l'Imperi Romà Optativa 2n semestre 5
Egipte i el Món Bíblic Optativa 2n semestre 5
El Cristianisme Grec: els Orígens de Bizanci Optativa 2n semestre 5
El Pensament Arcaic Optativa 1r semestre 5
Història de la Llengua Llatina: de Roma a la Romània Optativa 1r semestre 5
Introducció a la Història de les Cultures de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic Obligatòria 1r semestre 5
La Tragèdia i el Tràgic Optativa 2n semestre 5
Literatura Romana: Gèneres Literaris Optativa 2n semestre 5
Llengua Accàdia Optativa 1r semestre 5
Llengua Sumèria II Optativa 2n semestre 5
Llengua Sumèria Optativa 1r semestre 5
Llengua Ugarítica Optativa 1r semestre 5
Llengües Indoeuropees Orientals Optativa 2n semestre 5
Qüestions de Lingüística Indoeuropea Optativa 2n semestre 5
Seminari de Versió i Anàlisi de Textos Optativa 1r semestre 5
Sistemes d'Escriptura de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic Obligatòria 1r semestre 5
Sistemes Literaris de la Mediterrània i del Pròxim Orient Antic Obligatòria 1r semestre 5
Taller d'Edició de Textos Grecs Optativa 1r semestre 5
Taller de Traducció de Textos Grecs Optativa 1r semestre 5
Textos Epigràfics Romans Optativa 2n semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
20

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Cultures i Llengües de l'Antiguitat
Introducció a l'Hebreu Optativa 1r semestre 5
Introducció al Grec Clàssic I Optativa 1r semestre 5
Introducció al Grec Clàssic II Optativa 2n semestre 5
Introducció al Llatí Clàssic I Optativa 1r semestre 5
Introducció al Llatí Clàssic II Optativa 2n semestre 5
Religions del Pròxim Orient Antic Optativa 2n semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

1. Investigadors professionals generadors de coneixement sobre les àrees científiques de filologia clàssica (grec i llatí), filologia hebrea, assiriologia i indoeuropeista, així com sobre tots camps relacionats amb l'àrea d'humanitats (altres filologies, filosofia, història, arqueologia, teologia etc.).

2. Docents de les àrees pròpies d'estudi del màster i relacionades en tots els graus del sistema educatiu.

3. Professionals d'activitats culturals vinculades a l'àrea d'humanitats, des del treball editorial, el periodisme i l'organització i promoció d'exposicions i festivals, fins a la participació en projectes amb dimensions sociopolítiques en l'àmbit de la Mediterrània i el Pròxim Orient.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

fil-secretaria@ub.edu

Secretaria: 934 035 584 | 83
Punts d'informació: 934 035 585 (Edifici Històric) | 934 035 587 (Edifici Josep Carner)
Coordinació: SERGIO RAMON GRAU GUIJARRO