Objectius i competències

El màster en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica és principalment d’orientació professionalitzadora i proporciona la formació necessària per a crear i gestionar empreses innovadores. Té un caràcter marcadament interdisciplinari i transversal. Hi predominen els casos pràctics i els exemples extrets del món real de les empreses innovadores actives.
 
La missió general del màster és oferir formació avançada en creació d’empreses i gestió de la innovació, és a dir, capacitar al més alt nivell futurs emprenedors i gestors d’empreses innovadores, formar professionals qualificats per a la gestió de la innovació i dotar-los de les eines necessàries per endegar iniciatives empresarials innovadores.

Així doncs, l’objectiu principal és proporcionar les competències i habilitats que permetin als estudiants: gestionar projectes o processos innovadors en qualsevol mena d’organització: desenvolupar nous productes o serveis, dur a terme tasques de gestió en departaments d’R+D o d’innovació, treballar en programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o a l’Administració pública, etc. També permetrà endegar iniciatives empresarials, emprendre projectes i ser capaç d’introduir-los al mercat.

Per a això el màster disposa de vint-i-cinc professors de diversos departaments de la Universitat que formen els alumnes mitjançant classes magistrals, debats, exposicions, i ponències de professionals convidats.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència87 % espanyol - 13 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (95 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióPATRICIA ELGOIBAR ESTEBAN
Adreça electrònicamastercreaempresa@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

El màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica té com a missió general oferir als estudiants formació avançada en creació d'empreses i gestió de la innovació. L'objectiu és capacitar i formar al més alt nivell emprenedors i gestors d'empreses innovadores.
La formació avançada que proporciona el màster està dissenyada per contribuir que, en finalitzar-lo, els estudiants puguin:
 • Gestionar processos de creació d'empreses innovadores, des de la creació fins a la consolidació.
 • Dissenyar i implantar amb èxit projectes i plans de gestió d'R+D i d'innovació a l'empresa, ja sigui en empreses manufactureres o de serveis.
 • Dinamitzar projectes d'intraemprenedoria en les organitzacions.
 • Gestionar i optimitzar empreses basades en la tecnologia en sectors d'alt rendiment.
 • Conèixer en profunditat l'entorn cientificotecnològic i els agents que el formen per poder signar acords de cooperació i transferència de coneixement i/o tecnologia.
 • Dur a terme tasques de consultoria en temes relacionats amb l'emprenedoria i els processos d'innovació a l'empresa.
 • Desenvolupar programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o a l'Administració pública.

Competències

Bàsiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.


Generals
 • Capacitat per plantejar un projecte (empresarial o d'innovació) basat en una idea original i que després se'n pugui valorar la viabilitat.
 • Capacitat de treball en equip per desenvolupar projectes conjunts amb persones de diferents disciplines.


Específiques
 • Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials relacionats amb la direcció estratègica, financera i comercial en empreses innovadores i de base tecnològica.
 • Capacitat per gestionar persones i equips a les organitzacions amb l'objectiu de potenciar-ne la motivació i el comportament innovador.
 • Capacitat per dissenyar, analitzar i desenvolupar processos i estructures organitzatives innovadores en diferents tipus d'empreses.
 • Capacitat per gestionar els fluxos tecnològics a les organitzacions per incorporar la tecnologia a l'empresa i gestionar projectes d'R+D.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de generació d'idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d'innovació a les organitzacions.
 • Capacitat per buscar fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials.
 • Capacitat per analitzar les polítiques de foment de la innovació, l'R+D i l'emprenedoria en diferents regions per conèixer-ne l'impacte en la societat.
 • Capacitat per analitzar i desenvolupar processos de gestió de la tecnologia a les empreses.
 • Capacitat per analitzar la dimensió econòmica de la tecnologia per desenvolupar millores en l'estratègia i competitivitat de les empreses de base tecnològica.
 • Capacitat per aplicar les principals tècniques i eines de gestió de la tecnologia i de l'R+D.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil recomanat per accedir al màster és el de graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb especial interès en la creació de noves oportunitats de negoci i en la posada en marxa de nous projectes, ja sigui dins d'organitzacions existents o creant empreses. El màster s'adreça fonamentalment als alumnes disposats a impulsar la innovació i/o la tecnologia com a factors de diferenciació per al desenvolupament de les seves estratègies competitives. És recomanable que els alumnes coneguin la llengua anglesa i dominin eines i aplicacions informàtiques.
Es valoren positivament les habilitats per comunicar-se en anglès.

En determinats casos, la Comissió Coordinadora del màster pot considerar necessari que els candidats cursin abans complements formatius.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials que donen accés al màster són les establertes per la normativa universitària general. Com s'explicita en l'apartat Perfil d'accés, les titulacions oficials recomanades per accedir al màster són les de graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb especial interès per crear noves oportunitats de negoci i posar en marxa projectes nous, ja sigui dins d'organitzacions existents o creant empreses (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, enginyeries industrials, etc.).Com a requisit previ imprescindible, l'estudiant ha de demostrar que sap castellà. En el cas de provingui d'un país de llengua no castellana, ha de presentar un document oficial que acrediti el coneixement o, en el seu defecte, fer una entrevista amb l'equip coordinador del màster. • Complements de formació

Donades les característiques del màster, per poder cursar el Màster Universitari de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica s'exigiran tenir certes nocions de gestió empresarial. Per aquest motiu, la Comissió Coordinadora del màster valora, per a cada sol·licitud, si es considera necessari que el sol·licitant es matriculi de cursos formatius previs. Aquests complements de formació, de 5 crèdits ECTS, són els corresponents a l'assignatura "Fonaments de l'Empresa Internacional" del Màster en Empresa Internacional de la Universitat de Barcelona. Els complements es duen a terme durant les dues setmanes prèvies a l'inici de les sessions del màster.

En aquests casos, i segons estableix el Reial Decret 861/2010, els cursos formatius tenen la consideració de crèdits de màster a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajuts.


Preinscripció

Calendari

Primer període:

 • De l'1 de febrer al 22 de març del 2024.
 • Resolució: 18 abril

Segon període:

 • Del 12 d'abril al 31 de maig del 2024.
 • Resolució: 14 juny

Tercer període:

 • Del 3 de juny al 28 de juny del 2024.
 • Resolució: 8 de juliol.No s'acceptarà documentació fora de termini.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Currículum del candidat (40 %). Cal enviar-lo en espanyol. Es valora especialment:
  1. Experiència prèvia en creació d'empreses.
  2. Experiència prèvia en empreses de base tecnològica o companyies de sectors emergents.
  3. Formació prèvia en creació d'empreses, gestió de la innovació, gestió d'empreses de base tecnològica o companyies de sectors emergents.
 • Vídeo motivacional (35 %). Per valorar el vídeo motivacional es tenen en compte aspectes com l'exposició clara i coherent dels motius que porten a l'alumne a voler cursar el màster, l'adequació de les expectatives de l'alumne a l'oferta del màster, la relació entre l'experiència prèvia i els objectius que es pretenen assolir cursant el màster i la utilització i el maneig de termes del camp de l'emprenedoria i la innovació. En el cas de dubte sobre alguna candidatura, el màster es reserva el dret de fer una entrevista personal o virtual amb el candidat. L'objectiu principal de l'entrevista és comprovar els aspectes esmentats al vídeo motivacional i, si escau, el nivell d'idiomes.
 • Titulació prèvia afí a la temàtica (15 %). Es prioritzen els alumnes amb formació cientificotècnica, sense excloure els d'altres perfils (socials i d'humanitats) amb especial interès en la gestió de la innovació i l'emprenedoria.
 • Expedient acadèmic obtingut en titulacions prèvies (5 %).
 • Experiència internacional (5 %). Es valora la formació i experiència laboral en països diferents al d'origen.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.
​​​​​​​

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Calendari

Del 12 al 22 setembre del 2023.
 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica
Agents, Instruments i Recursos de Finançament per a les Noves Empreses Obligatòria 1r semestre 5
Centres Tecnològics i d'Investigació i Parcs Científics Optativa 2n semestre 2.5
Ciutats Creatives II Optativa 1r semestre 2.5
Ciutats Creatives: Models d'Intervenció i Dinàmiques Emprenedores Optativa 1r semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Comptabilitat de Gestió Optativa 2n semestre 2.5
Creació d'Empreses: Desenvolupament del Projecte Empresarial Obligatòria 1r semestre 5
Direcció Integral de Noves Empreses Optativa 2n semestre 2.5
Eines de Gestió Empresarial, Operacions i Anàlisi de l'Entorn Obligatòria 1r semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització Optativa 2n semestre 2.5
Gestió de la Tecnologia i Gestió de Projectes d'R+D Obligatòria 1r semestre 5
Gestió de Projectes Optativa 2n semestre 2.5
Habilitats Directives i Gestió per Competències Obligatòria 1r semestre 5
Innovació en l'Empresa Obligatòria 1r semestre 5
Negocis Digitals i Empreses Virtuals Optativa 2n semestre 2.5
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Social Media Màrqueting Optativa 2n semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'orientació i l'enfocament de competències del màster estan dissenyats per contribuir a formar professionals que, procedents de diferents disciplines, desenvolupin activitats d'emprenedoria i innovació vinculades majoritàriament a l'aplicació de noves tecnologies. Es tracta d'activitats d'alt valor afegit que són clau per al desenvolupament empresarial: les expectatives de creixement futur són importants i constitueixen fonts potencials d'oportunitats de negoci i de creixement de l'ocupació, un dels problemes centrals de l'economia espanyola en l'actualitat.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.