Objectius i competències

El màster en Dret de l’Empresa i dels Negocis ofereix una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a formar experts en els aspectes mercantil, civil, laboral i tributari del règim jurídic referit al funcionament i l’activitat de l’empresa i a iniciar una primera activitat de recerca.
El màster ofereix les assignatures imprescindibles per garantir una excel·lència formativa i adaptar-se als interessos formatius de cada estudiant. El servei d’orientació curricular garanteix aquesta flexibilitat en el disseny del currículum de l’estudiant. 

Al primer semestre es cursen les assignatures de la matèria obligatòria Contractació i Organització Empresarial, que és el nucli bàsic dels itineraris sobre els quals s’organitzen les matèries optatives. Amb l’orientació del tutor curricular, l’estudiant s’ha de matricular en dues de les quatre assignatures de la matèria optativa Aproximació Transversal al Dret de l’Empresa i dels Negocis.

Al segon semestre hi ha cinc assignatures de les matèries optatives Dret Mercantil, Dret de la Contractació Privada i de Consum, Dret del Treball i Dret Tributari. El darrer semestre és per preparar el treball de recerca en dret de l’empresa i dels negocis sota la direcció d’un director. L’objectiu del treball és formar en la metodologia i els instruments del treball científic en dret i elaborar un primer treball de recerca.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places40
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docència2 % català - 93 % espanyol - 5 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSE MACHADO PLAZAS
Adreça electrònicadretempresainegocis@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster permet adquirir una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a aprofundir en conceptes jurídics avançats en matèria de dret de l'empresa i dels negocis, des d'una vessant transversal i interdisciplinària, i a iniciar tasques de recerca.
L'objectiu del màster és formar experts que puguin contribuir a la creació de coneixement teòric i pràctic, interdisciplinari i globalitzat, sobre els aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referit al funcionament i a l'activitat de l'empresa.

Competències

Competències bàsiques:
 • Tenir coneixements per ser original en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en el context de la recerca, i saber aplicar-los per resoldre problemes en entorns nous o multidisciplinaris relacionats amb una àrea d'estudi concreta.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i fer front a judicis complexos a partir d'informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.
 • Comunicar de manera clara i sense ambigüitats, a públics especialitzats i no especialitzats, coneixements, conclusions i les raons que les argumenten.
 • Adquirir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.


Competències generals:
 • Parlar bé en públic.
 • Gestionar amb plena autonomia la cerca i selecció qualificades d'informació autoritzada sobre les qüestions que són objecte d'estudi.


Competències específiques:
 • Identificar les qüestions més rellevants i conflictives dels aspectes mercantil, civil, laboral, financer i tributari del règim jurídic referides al funcionament i a l'activitat de l'empresa, i formular hipòtesis que condueixin a explicar-les de manera racional.
 • Identificar els criteris bàsics per prendre decisions empresarials fundades en els principals instruments d'anàlisi economicofinancera i comptable.
 • Identificar i racionalitzar els pressupòsits filosoficojurídics subjacents en els canvis estructurals que experimenten les empreses, l'estat i el dret en el món globalitzat.
 • Analitzar i comparar les nocions bàsiques del dret privat en els textos jurídics dels ordenaments de common law en llengua anglesa.
 • Ser capaç d'aplicar alguna de les metodologies docents del programa formatiu.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a graduats en Dret i Relacions Laborals que vulguin iniciar una activitat de recerca o aprofundir en els coneixements acadèmics que sustenten l'exercici professional, amb les finalitats següents:
 • Formació especialitzada en dret mercantil, dret civil patrimonial, dret del treball i dret tributari.
 • Accés posterior als programes de doctorat per obtenir, si escau, el doctorat en Dret.
 • Recerca i docència universitària (professorat universitari).
 • Assessoria jurídica a empreses, associacions de consumidors i usuaris.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Grau o llicenciatura en Dret.
 • Grau en Relacions Laborals.
 • Llicenciatura en Ciències del Treball.

No es preveu la necessitat de cursar complements formatius per cursar el màster.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de febrer al 30 de juny de 2024.

Resolucions:
9 d'abril (sol·licituds presentades de l'1 de febrer al 27 de març)
15 de juliol (sol·licituds presentades del 28 de març al 30 de juny)

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 

Documentació

Criteris de selecció

La selecció de l'alumnat preinscrit es fa principalment sobre l'expedient acadèmic de la titulació d'accés, valorant la nota global i prioritzant les sol·licituds en funció del sistema objectiu de puntuació (ponderació: 75 %). A més, es té en compte algun dels criteris següents (ponderació 25 %):
 • Coneixement d'anglès (tenen prioritat les titulacions oficials).
 • Coneixement d'altres idiomes (tenen prioritat les titulacions oficials).
 • Cartes de recomanació.
 • Assistència certificada a seminaris, jornades o congressos sobre temes que siguin objecte d'estudi del màster.
 • Altres títols d'ensenyament superior vinculats a l'àmbit empresarial.
 • Experiència professional.


Els membres de l'òrgan d'admissió del màster podran mantenir una entrevista amb els sol·licitants per completar la seva valoració sobre la idoneïtat dels candidats per ser acceptats al programa.

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada fins al dia 20 de març i 19 de juny respectivament. Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 36
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Dret de l'Empresa i dels Negocis
Conflictes Laborals: Mediació, Arbitratge i Procediments Judicials Optativa 2n semestre 6
Contractació Mercantil Nacional i Internacional Optativa 2n semestre 6
Digitalització de les Relacions Laborals. Noves Formes de Treball Optativa 2n semestre 6
Dret Concursal Optativa 2n semestre 6
Dret de Contractació i Consum Obligatòria 1r semestre 6
Dret de Societats Obligatòria 1r semestre 6
Dret Immobiliari Optativa 2n semestre 6
Dret Industrial i de la Competència Optativa 2n semestre 6
Dret Tributari Obligatòria 1r semestre 6
Economia de l'Empresa i Comptabilitat Optativa 1r semestre 3
Execució i Responsabilitat Contractual Optativa 2n semestre 6
Fiscalitat Internacional i Planificació Fiscal Optativa 2n semestre 6
Globalització i Societat Optativa 1r semestre 3
Impostos Directes Optativa 2n semestre 6
Impostos Indirectes Optativa 2n semestre 6
Introducció al Common Law: Fonaments del Dret Privat Optativa 1r semestre 3
Relacions Laborals Obligatòria 1r semestre 6
Responsabilitat per Danys Optativa 2n semestre 6
Sectors Financers Optativa 1r semestre 6
Treball d'Investigació en Dret de l'Empresa i dels Negocis Obligatòria 2n semestre 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Professions jurídiques regulades o que requereixen superar oposicions o sistemes d'accés corresponents: advocat i procurador dels tribunals, jutge, fiscal i inspector tributari.
 • Activitats professionals fora dels condicionants estrictes de les professions regulades.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.