Objectius i competències

El màster en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura capacita l’alumnat per gestionar biblioteques escolars, per dissenyar i executar els plans de lectura de centre (PLEC), per seleccionar i usar els llibres infantils i juvenils, i per desenvolupar projectes socials que incideixin en els hàbits de lectura de la població.
El màster s’adreça, preferentment, a professorat d’educació primària i secundària i a bibliotecaris i documentalistes, així com a mediadors i promotors culturals, educadors del lleure, gestors culturals i professionals del món de l’edició.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha reconegut oficialment la formació del màster en el perfil docent de lectura i biblioteca escolar, una de les noves figures d’especialista que poden demanar les escoles públiques per formar part del professorat dels centres.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà
CoordinacióMONICA BARO LLAMBIAS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formacióNo

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

FIMAUB

Objectius i competències

Objectius

 1. Respondre a les necessitats socials de formació lectora de la població.
 2. Respondre als objectius actuals de les administracions educatives sobre formació lectora en el context escolar.
 3. Formar els responsables de les biblioteques escolars i altres professionals de la promoció social de la lectura d'acord amb els resultats de la recerca internacional en aquests temes.
 4. Cobrir un espai de formació no cobert en la universitat espanyola.
 5. Donar continuïtat formativa als continguts de graus educatius sobre biblioteca escolar i creació de plans de lectura de centre.
 6. Oferir especialització als bibliotecaris sobre promoció social de la lectura, organització i serveis de les seccions infantils de les biblioteques públiques i creació de sinergies amb els centres educatius del context territorial.
 7. Formar professionals implicats en les iniciatives públiques o privades sobre promoció social de la lectura en una gran diversitat de contextos socials i educatius.

Competències

 • Competències bàsiques

CB6. Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 

 • Competències específiques

E1. Capacitat per contextualitzar l'activitat professional en les pràctiques i hàbits lectors de les societats actuals, així com en els processos d'aprenentatges escolars.

E2. Capacitat per detectar les necessitats en relació amb la lectura i la informació en contextos escolars i socials.

E3. Capacitat per dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social de la lectura adequats al context.

E4. Capacitat per dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i electrònics de la biblioteca.

E5. Capacitat per gestionar la col·lecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.

E6. Capacitat per detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no ficció adequats als diferents tipus de destinataris de la intervenció educativa o de promoció.

E7. Capacitat per relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis com del context social, a través dels instruments adequats.

E8. Capacitat per aplicar en un marc real els continguts i habilitats adquirits en el desenvolupament del currículum i familiaritzar-se amb les funcions i tasques d'un context laboral.

E9. Capacitat per desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.

E10. Capacitat per dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.

 • Competències generals/transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i, per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.

GT1. Capacitat per desenvolupar estratègies de cooperació per al treball en equip.

GT2. Capacitat per incorporar les TIC per aprendre, comunicar i compartir en contextos educatius.

GT3. Capacitat per desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.

GT4. Capacitat per desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica en la pràctica professional.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els requisits d'admissió són els següents: Preferentment diplomats, llicenciats i graduats en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social, Psicopedagogia, Pedagogia, Biblioteconomia i documentació i també graduats i llicenciats de les branques de coneixement d'Humanitats. També poden accedir altres titulats, sempre que la seva trajectòria de formació o experiència professional resulti propera als continguts del màster.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:
 • Expedient acadèmic. (35%)
 • Acreditació documental de títols i cursos de formació permanent en els àmbits d'educació o biblioteconomia i documentació. (25%)
 • Acreditació documental d'experiència docent en el sistema educatiu no universitari, en biblioteques públiques o en activitats i plans de promoció de la lectura de les administracions públiques o entitats privades reconegudes. (25%)
 • Entrevista personal sobre motivació i actituds. (15%)

Preinscripció

Calendari

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora del màster.


Més informació

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.
Aquest màster té com institució coordinadora la UAB. Cal consultar en qualsevol cas la pàgina web del màster.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 33
Optatius 12
Pràctiques externes 9
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Aspectes Psicopedagògics de la Intervenció Educativa Optativa 6
Biblioteques Escolars Obligatòria 9
Formes i Aspectes de la Literatura Infantil i Juvenil Optativa 6
Hàbits Socials i Promoció de la Lectura Obligatòria 6
Informació i Procés Documental Optativa 6
Instruments d'Accés i Difusió Cultural Obligatòria 6
Llibres Infantils i Juvenils Obligatòria 6
Mitjans Digitals i Biblioteca Escolar Optativa 6
Plans de Lectura Obligatòria 6
Pràctiques Externes Obligatòria 9
Treball de Fi de Màster Obligatòria 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Informació de la titulació

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

Coordinadora: MONICA BARO LLAMBIAS
sed.informacio.audiovisuals@ub.edu

934 035 770
934 035 771
Formulari de contacte