Objectius i competències

El màster en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista té un enfocament transdisciplinari i es nodreix de referents relacionats amb els estudis culturals, estudis de cultura visual, pedagogies crítiques, estudis de museus, postestructuralismes, el gir educatiu en les arts, etc. 
El màster en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista ofereix estratègies d’intervenció i recerca relacionades amb metodologies i mètodes vinculats a les perspectives narratives, la recerca artística basada en les arts, els mètodes visuals, els enfocaments etnogràfics i la recerca acció participativa.

Aquesta formació està destinada a estudiants de Belles Arts, Pedagogia, Història de l’Art, Arquitectura, Comunicació Audiovisual que tinguin interès a ampliar la formació com a docents en el camp de les arts i l’educació, dur a terme projectes d’intervenció de caràcter participatiu i col·laboratiu, generar propostes de recerca inclusives, i intervenir en institucions i col·lectius.

Els estudiants poden escollir en quina universitat el volen cursar i han de dur a terme el procés d’admissió i matriculació directament a la universitat triada. També ofereix pràctiques en institucions culturals, artístiques i educatives per desenvolupar projectes que pretenen explorar estratègies de relació alternatives entre les arts i l’educació.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Belles Arts
Àmbit de coneixement
 • Història de l'art i de l'expressió artística i belles arts
 • Ciències de l'educació
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol - català - anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJOSE AURELIO CASTRO VARELA
Adreça electrònicamaster.artsedu@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Granada
Universitats Participants
 • Universitat Granada
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Girona
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Projectes d'Intervenció en Educació Artística a les Institucions i les Comunitats
 • Projectes de Recerca en Educació de les Arts Visuals

Objectius i competències

Objectius

 • Explorar les narratives, els discursos disciplinaris, les polítiques i les pràctiques institucionals entorn de les històries relacionades amb l'ensenyament i l'educació de les arts.

 • Investigar les relacions entre l'ensenyament i l'educació de les arts i les perspectives contemporànies sobre la innovació i la creativitat.

 • Contextualitzar les contribucions i alternatives que deriven de les relacions entre arts, educació i comunitat per donar resposta als problemes socials emergents.

 • Avaluar les aportacions i possibilitats de les tecnologies de la informació i la comunicació vinculades a l'educació i l'ensenyament de les arts.

 • Desenvolupar estratègies per l'anàlisi i la transformació de l' educació des de la comprensió crítica de les narratives, obres i discursos artístics.

 • Assolir la capacitat per dur a terme projectes d'intervenció i investigació en l'ensenyament i l'educació de les arts en diferents entorns socials i culturals.

Competències

 • Adquirir competències conceptuals que permetin contextualitzar i interpretar socialment i històricament les tendències i perspectives d'ensenyament i educació de les arts visuals.
 • Relacionar de manera crítica i dialògica les lectures del curs amb imatges i altres representacions vinculades a l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Discriminar entre diferents perspectives metodològiques per a la realització d'un projecte d'investigació sobre les pràctiques culturals vinculades a l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Dissenyar i dur a terme projectes d'intervenció social i institucional en el camp de l'ensenyament i l'educació de les arts visuals.
 • Gestionar projectes formatius i educatius relacionats amb les arts en diferents entorns institucionals i amb la comunitat.
 • Dissenyar materials formatius i educatius (en suports virtuals i analògics) relacionats amb les arts visuals.
 • Dominar metodologies d'investigació sobre els discursos relacionats amb les propostes d'ensenyament i educació relacionada amb les arts visuals.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Estar en possessió d'un títol de grau o similar.

Preinscripció

Calendari

Fins al 14 de juliol del 2023.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 4
Optatius 20
Pràctiques externes 12
Treball final de màster 24
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Projectes d'Intervenció en Educació Artística a les Institucions i les Comunitats
Competència del Professorat per a l'Educació Artística i Multimèdia. Línies de Formació i Investigació Optativa 1r semestre 2.5
D'un Tema d'Interès a un Projecte d'Investigació: una Perspectiva Construccionista Optativa 2n semestre 2.5
Educació A/Efectiva Optativa 1r semestre 2.5
Educació Artística, Perspectives Crítiques i Pràctica Educativa Optativa 1r semestre 2.5
Genealogies dels Estudis de Cultura Visual Optativa 1r semestre 2.5
Imatge Global, Pedagogia Crítica i Cultura Visual Optativa 1r semestre 2.5
Introducció a la Perspectiva Construccionista Optativa 1r semestre 2.5
Investigació Educativa Basada en les Arts: A/r/tografia Optativa 1r semestre 2.5
Investigació en Educació Artística: Perspectives Multiculturals, Ecosocials i Ètiques Optativa 1r semestre 2.5
Masculinitats, Estudis de Gènere i Art Contemporani Optativa 1r semestre 2.5
Metodologies de Recerca en l'Educació de les Arts Visuals Obligatòria 2n semestre 4
Museus, Narratives i Construccionisme Social Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques de Corporeïtzació i Pedagogies de Contacte: una Aportació als Estudis de Performance Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques de Recerca en Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 12
Pràctiques Professionals en Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 12
Projecte d'Intervenció Final d'Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 24
Projecte de Recerca d'Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 24
Especialitat: Projectes de Recerca en Educació de les Arts Visuals
Competència del Professorat per a l'Educació Artística i Multimèdia. Línies de Formació i Investigació Optativa 1r semestre 2.5
D'un Tema d'Interès a un Projecte d'Investigació: una Perspectiva Construccionista Optativa 2n semestre 2.5
Educació A/Efectiva Optativa 1r semestre 2.5
Educació Artística, Perspectives Crítiques i Pràctica Educativa Optativa 1r semestre 2.5
Genealogies dels Estudis de Cultura Visual Optativa 1r semestre 2.5
Imatge Global, Pedagogia Crítica i Cultura Visual Optativa 1r semestre 2.5
Introducció a la Perspectiva Construccionista Optativa 1r semestre 2.5
Investigació Educativa Basada en les Arts: A/r/tografia Optativa 1r semestre 2.5
Investigació en Educació Artística: Perspectives Multiculturals, Ecosocials i Ètiques Optativa 1r semestre 2.5
Masculinitats, Estudis de Gènere i Art Contemporani Optativa 1r semestre 2.5
Metodologies de Recerca en l'Educació de les Arts Visuals Obligatòria 2n semestre 4
Museus, Narratives i Construccionisme Social Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques de Corporeïtzació i Pedagogies de Contacte: una Aportació als Estudis de Performance Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques de Recerca en Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 12
Pràctiques Professionals en Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 12
Projecte d'Intervenció Final d'Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 24
Projecte de Recerca d'Arts Visuals i Educació Obligatòria 2n semestre 24

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

master.artsedu@ub.edu
Coordinador:  Aurelio Castro Varela

Tel. +34934034092
Fax: +34934021782