Objectius i competències

El màster en Biomedicina construeix un territori interdisciplinari en el camp de la biomedicina i la recerca aplicada, amb una gran projecció futura en les ciències de la vida i bones sortides professionals. El màster proporciona la formació necessària per accedir a estudis de tercer cicle relacionats amb les diverses àrees biomèdiques.
Els indicadors de producció científica en l’àrea biomèdica de les plantilles de professorat i investigadors que imparteixen la docència garanteixen la qualitat d’aquest màster. El programa és interdisciplinari i el gestionen diversos departaments de les facultats de Medicina i Ciències de la Salut, Biologia, i Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

El pla d’estudis del màster en Biomedicina aposta pel contingut en oncologia molecular i malalties endocrines i metabòliques, que són àrees de la biomedicina no cobertes per altres màsters de la Universitat de Barcelona. Visualitza els aspectes aplicats de la recerca biomèdica i està ajustat al contingut dels graus en ciències biomèdiques.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
 • Medicina i odontologia
 • Biologia i genètica
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places80
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès 60 % - 20 % català - 20 % espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióNIEVES AGELL JANE
Adreça electrònicamaster.biomedicina@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Recerca Bàsica i Translacional en Càncer
 • Recerca Bàsica i Translacional en Metabolisme i Endocrinologia
 • Recerca Bàsica i Translacional en Patologies Humanes

Objectius i competències

Objectius

El màster de Biomedicina té una forta orientació investigadora, tant bàsica com aplicada, encara que també capacita per a l'exercici professional en el camp de la recerca biomèdica, de l'anàlisi clínic i de la indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requereix ni el grau de doctor ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.

Els objectius formatius del màster són:

 • Proporcionar una formació avançada i una actualització de coneixements dels mecanismes moleculars i cel.lulars implicats en la patogènia i la fisiopatologia de les malalties, especialment del càncer i les malalties metabòliques, com també de les hipòtesis, la metodologia i les tècniques que s'utilitzen actualment per a la recerca, diagnòstic, pronòstic, tractament i prevenció d'aquestes malalties.


 • Oferir una base sòlida, àmplia i homogènia per iniciar programes de doctorat orientats a la recerca biomèdica bàsica i aplicada, i dotar l'alumnat de les habilitats necessàries en el treball del laboratori experimental, adquirides amb la supervisió directa d'experts.


 • Capacitar per desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica, de l'anàlisi clínica i de la indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requereixin ni el grau de doctor ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.

Competències

Competències generals:
 • Comprendre el valor i les limitacions del mètode científic i generar idees noves.

 • Escriure i defensar informes científics de manera rigorosa i competent per comunicar resultats científics, especialment en anglès, tant oralment com per escrit.

 • Treballar de manera autònoma, amb iniciativa i en grups i equips multidisciplinaris.

 • Treballar amb seguretat al laboratori.

 • Conèixer i argumentar la importància de la interacció entre la universitat i l'empresa.

 • Actuar amb ètica professional en l'àmbit biomèdic.Competències específiques:
 • Dissenyar experiments en biomedicina.

 • Descriure i aplicar els diferents models experimentals de la recerca biomèdica utilitzant les tècniques adequades.

 • Identificar dianes moleculars per al diagnòstic, pronòstic i teràpia de les patologies humanes.

 • Exercir de pont entre la recerca bàsica i la pràctica clínica.

 • Saber accedir a la literatura científica i a les bases de dades biomèdiques per mitjà de cerques electròniques a bases de dades en línia.

 • Valorar la qualitat d'un article científic de l'àrea de la biomedicina.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés òptim correspon al d'estudiants que hagin cursat algun grau de l'àmbit de les ciències de la salut, les ciències biològiques o les ciències experimentals (química o física).

És necessari conèixer els principis de la biologia, en el vessant molecular, cel.lular, tissular, orgànic i sistèmic. A més, és fonamental tenir els coneixements mínims de llengua anglesa per accedir a fonts bibliogràfiques bàsiques (revistes especialitzades, llibres de text, etc.) i seguir les matèries que s'imparteixen en aquesta llengua.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per poder accedir al màster de Biomedicina els alumnes han d'estar en possessió d'un dels títols de grau o llicenciatura següents:

 • Grau o llicenciatura en Ciències Biomèdiques (o equivalent).
 • Grau o llicenciatura en Biologia (o equivalent).
 • Grau o llicenciatura en Bioquímica (o equivalent).
 • Grau o llicenciatura en Biotecnologia (o equivalent).
 • Grau o llicenciatura en Medicina.
 • Grau o llicenciatura en Farmàcia.
 • Grau en Nanociències i Nanotecnologia (o equivalent).
 • Grau en Genètica (o equivalent).
 • Grau en Enginyeria Biomèdica (o equivalent).
 • Grau o llicenciatura en Química (requereix complements formatius).
 • Grau o llicenciatura en Física (requereix complements formatius).
 • Grau en Infermeria (requereix complements formatius).
 • Grau en Podologia (requereix complements formatius).
 • Grau o llicenciatura d'Odontologia (requereix complements formatius).
 • Grau en Nutrició (requereix complements formatius).
 • Enginyeria (requereix complements formatius).De manera complementària, es requereixen coneixements d'anglès (nivell B1 o equivalent).

Complements formatius i crèdits addicionals

S'imparteixen complements formatius per a aquells alumnes que no tinguin coneixements de fisiologia humana, biologia cel.lular i molecular, genètica o farmacologia suficients. El coneixement bàsic d'aquestes disciplines és necessari perquè l'estudiant pugui adquirir de manera òptima les competències de les diferents matèries del màster.

Per això, s'ha dissenyat l'assignatura específica Fonaments de Biologia Cel·lular i Molecular en Genètica i Fisiopatologia (codi 569919), de sis crèdits, que s'imparteix abans de les obligatòries. Aquesta assignatura no forma part del pla d'estudis del màster.

Preinscripció

Calendari

 • Primer període: del 29 de gener al 31 de maig del 2024.
  Resolució: a partir del 2 d'abril del 2024.
 • Segon període: del 12 de juny al 15 de juliol del 2024.
  Resolució: a partir de l'1 de juliol de 2024.

Sessions informatives: curs 2025-2025 i programa Erasmus

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Estar en possessió d'un dels títols de grau o llicenciatura que donen accés al màster o tenir el resguard d'haver-ne tramitat el títol.
  Pel que fa a la ponderació de l'expedient acadèmic, s'ha d'indicar amb claredat la qualificació mitjana obtinguda en els estudis de grau o llicenciatura. Els alumnes estrangers han de calcular l'equivalència entre el seu barem de qualificació i el barem espanyol (de l'1 al 10). (10 punts). Equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a centres estrangers
 • Presentar una carta d'acceptació d'un grup de recerca per fer el treball experimental de fi de màster. (2 punts) Model
 • Tenir un contracte laboral amb un centre de recerca biomèdica. (2 punts)
 • Es consideren mèrits els premis extraordinaris de grau o llicenciatura, l'experiència professional prèvia en el camp de la recerca biomèdica i els articles publicats. (2 punts)

La selecció d'alumnes és a càrrec de la Comissió Coordinadora del màster.

Els alumnes que no hagin abonat els trenta euros en concepte de drets de preinscripció no entren en el procés de selecció final.

Procediment de resolució

Les sol·licituds rebudes correctament, amb la documentació completa dels criteris de selecció, es resoldran periòdicament.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 12
Optatius 21
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 27
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Recerca Bàsica i Translacional en Càncer
Avenços en Mecanismes Moleculars de Transformació Cel·lular Optativa 1r semestre 3
Avenços en Mecanismes Moleculars Implicats en la Progressió i Disseminació del Càncer Optativa 1r semestre 3
Bioinformàtica Aplicada a la Biomedicina Optativa 1r semestre 3
Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa Optativa 1r semestre 3
Comunicació Científica Obligatòria 1r semestre 3
Cribratge d'Alt Contingut: Imatge i Anàlisi de Dades de Poblacions Cel·lulars Optativa 1r semestre 3
Cultius i Enginyeria Cel·lular Optativa 1r semestre 3
Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica Obligatòria 1r semestre 3
Elaboració de Projectes de d'Investigació Obligatòria 2n semestre 3
Envelliment i Senescència Optativa 1r semestre 3
Epigenètica: Mecanismes i Aplicacions en Biomedicina Optativa 1r semestre 3
Genòmica i Proteòmica Optativa 1r semestre 3
Gestió de l'R+D i Innovació Optativa 1r semestre 3
Models Experimentals en Biomedicina Obligatòria 1r semestre 3
Tècniques d'Histopatologia Optativa 1r semestre 3
Tècniques de Microscòpia de Fluorescència Optativa 1r semestre 3
Teràpia i Investigació Translacional en Càncer Optativa 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 27
Especialitat: Recerca Bàsica i Translacional en Metabolisme i Endocrinologia
Arteriosclerosi, Dislipèmies i Patologies Cardiovasculars Optativa 1r semestre 3
Bases Moleculars, Cel·lulars i Fisiopatologia de l'Obesitat Optativa 1r semestre 3
Bases Moleculars, Cel·lulars i Fisiopatologia de la Diabetis Optativa 1r semestre 3
Bioinformàtica Aplicada a la Biomedicina Optativa 1r semestre 3
Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa Optativa 1r semestre 3
Comunicació Científica Obligatòria 1r semestre 3
Cribratge d'Alt Contingut: Imatge i Anàlisi de Dades de Poblacions Cel·lulars Optativa 1r semestre 3
Cultius i Enginyeria Cel·lular Optativa 1r semestre 3
Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica Obligatòria 1r semestre 3
Elaboració de Projectes de d'Investigació Obligatòria 2n semestre 3
Envelliment i Senescència Optativa 1r semestre 3
Epigenètica: Mecanismes i Aplicacions en Biomedicina Optativa 1r semestre 3
Genòmica i Proteòmica Optativa 1r semestre 3
Gestió de l'R+D i Innovació Optativa 1r semestre 3
Models Experimentals en Biomedicina Obligatòria 1r semestre 3
Noves Teràpies i Recerca Translacional en Patologies Metabòliques Optativa 1r semestre 3
Tècniques d'Histopatologia Optativa 1r semestre 3
Tècniques de Microscòpia de Fluorescència Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 27
Especialitat: Recerca Bàsica i Translacional en Patologies Humanes
Bases Moleculars i Investigació en Càncer Optativa 1r semestre 3
Bases Moleculars i Investigació en Malalties Inflamatòries, Infeccioses i Immunologia Optativa 1r semestre 3
Bases Moleculars i Investigació en Metabolisme i Endocrinologia Optativa 1r semestre 3
Bases Moleculars i Investigació en Neurobiologia Optativa 1r semestre 3
Bioinformàtica Aplicada a la Biomedicina Optativa 1r semestre 3
Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa Optativa 1r semestre 3
Comunicació Científica Obligatòria 1r semestre 3
Cribratge d'Alt Contingut: Imatge i Anàlisi de Dades de Poblacions Cel·lulars Optativa 1r semestre 3
Cultius i Enginyeria Cel·lular Optativa 1r semestre 3
Del Laboratori al Pacient: Translació a la Clínica dels Avenços en Investigació Biomèdica Obligatòria 1r semestre 3
Elaboració de Projectes de d'Investigació Obligatòria 2n semestre 3
Envelliment i Senescència Optativa 1r semestre 3
Epigenètica: Mecanismes i Aplicacions en Biomedicina Optativa 1r semestre 3
Genòmica i Proteòmica Optativa 1r semestre 3
Gestió de l'R+D i Innovació Optativa 1r semestre 3
Models Experimentals en Biomedicina Obligatòria 1r semestre 3
Tècniques d'Histopatologia Optativa 1r semestre 3
Tècniques de Microscòpia de Fluorescència Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 27

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Biomedicina
Fonaments de Genètica, Biologia Cel·lular i Molecular, i Fisiopatologia Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una estada de pràctiques en un grup de recerca dins l'assignatura obligatòria del Treball Final de MàsterLes pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és na Sílvia Jaraiz.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster de Biomedicina pretén formar professionals experts en biomedicina, particularment en les especialitats d'oncologia molecular, endocrinologia i metabolisme, amb capacitat per desenvolupar projectes científics tant en l'entorn mèdic industrial com de recerca biomèdica bàsica i aplicada.

Com que aquests estudis tenen una forta orientació investigadora, tant bàsica com aplicada, la primera opció de sortida professional és l'elaboració de la tesi doctoral i la continuació de la carrera investigadora.

El màster també capacita per desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica, de l'anàlisi clínica i de la indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requereixin ni el grau de doctor ni un títol oficial d'especialista en ciències de la salut.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.