Objectius i competències

El màster en Antropologia i Etnografia tracta de l’antropologia social i cultural, una ciència social que té com a objecte d’estudi dels processos de sociabilitat humana des d’una perspectiva comparativa; més específicament, la qüestió de la diversitat cultural.
 
A més d’aquesta perspectiva transcultural, l’antropologia social i cultural disposa d’un mètode de recerca propi i específic, la recerca etnogràfica, l’èxit de la qual ha traspassat clarament les fronteres disciplinàries gràcies a la metodologia qualitativa i ja influeix decisivament en disciplines com la pedagogia, la sociologia o el treball social.

El màster en Antropologia i Etnografia s’ha dissenyat per contribuir a generar un coneixement complex sobre els reptes socials, polítics, econòmics i educatius que afronta la societat catalana en el context europeu i globalitzat. L’escala mundial de molts fenòmens contemporanis comporta l’aparició de canvis socials i culturals que subratllen la importància de la qüestió de la diversitat cultural.

Els fluxos migratoris o les situacions de precarietat associades a la crisi econòmica, per exemple, estan generant noves necessitats socials en camps com l’educació, les relacions laborals, l’atenció sanitària o l’habitatge, en els quals la diversitat genera sovint fenòmens d’incomprensió i de rebuig que l'antropologia, més que cap altra disciplina, pot contribuir a resoldre. Gràcies a l’experiència en l’estudi de realitats molt diferents de la nostra, l’antropologia ha desenvolupat una perspectiva específica que afavoreix la comprensió dels fenòmens socioculturals.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència25 % català - 75 % castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióGEMMA CELIGUETA COMERMA
Adreça electrònicamaster.antropologia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Antropologia i Etnografia s'ha dissenyat en funció de dos objectius bàsics:

 • Formar investigadors especialitzats en recerca antropològica que puguin desenvolupar el seu treball tant en equips especialitzats com en equips interdisciplinaris. En aquest sentit, la proposta constitueix l'itinerari natural per als estudiants que vulguin cursar estudis de doctorat d'antropologia social.


 • Proporcionar instruments per analitzar i interpretar, emprant essencialment el mètode etnogràfic, els fenòmens i problemes més rellevants de la societat contemporània, com ara l'atur, les migracions, el consum, els conflictes ètnics, l'exclusió social, la religió i els canvis en les relacions familiars.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per obtenir les eines teòriques i conceptuals per a l'anàlisi i interpretació de fenòmens socioculturals complexos.

 • Capacitat per recollir, organitzar, processar i analitzar informacions procedents de diverses fonts en investigacions antropològiques.

 • Capacitat per dissenyar projectes o plans d'acció dirigits a la identificació o resolució de problemàtiques concretes.

 • Capacitat per aportar referents analítics per a la comprensió dels fenòmens de desigualtat i exclusió social.

 • Capacitat per conèixer i aplicar la metodologia etnogràfica en diferents contextos de recerca i per fer-hi aportacions originals.


Competències específiques
 • Capacitat per identificar els models subjacents dels discursos i les pràctiques socials relatives a la diversitat cultural i la ciutadania mitjançant l'etnografia.

 • Capacitat per identificar i proporcionar eines metodològiques per al disseny i desenvolupament d'investigacions etnogràfiques.

 • Capacitat per aportar instruments teòrics per a la comprensió de les transformacions actuals de les relacions familiars i de parentiu.

 • Capacitat per analitzar i comprendre pràctiques lògiques econòmiques alternatives en el context de la societat contemporània.

 • Capacitat per aportar un marc teòric per a l'anàlisi i comprensió de processos de reivindicació etnicopolítica i social que permetin la interrelació de variables locals i globals.

Veure llista completa de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster d'Antropologia i Etnografia s'adreça fonamentalment a graduats i llicenciats en Antropologia Social i Cultural i disciplines afins (Sociologia, Història, Geografia i Ciències Polítiques i de l'Administració), però també es tenen en compte les sol·licituds de titulats en altres graus i llicenciatures.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Titulacions oficials d'accés:
 • Grau o llicenciatura en Antropologia Social i Cultural.
 • Grau o llicenciatura en Sociologia, Història, Geografia, Humanitats i Ciències Polítiques i de l'Administració.

La Comissió Acadèmica del màster també pot tenir en compte, segons la disponibilitat de places, les sol·licituds provinents d'altres graus o llicenciatures.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Tercer període: del 26 de juny al 20 de juliol de 2024.
Les resolucions es publicaran el 29 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Acadèmica del màster estudia el perfil de cada candidat. La selecció es fa a partir de la documentació aportada pels estudiants, i es valoren els punts següents:
 • Grau d'idoneïtat de la titulació prèvia als estudis de màster (Antropologia, 4 punts; Sociologia, 3 punts; Història, Geografia, Humanitats i Ciències Polítiques, 2 punts; altres graus i llicenciatures, 1 punt).

 • Expedient acadèmic (fins a 3 punts).

 • Carta de motivació(fins a 2 punts).

 • Currículum professional (mediació cultural, museus etnogràfics, etc.) i acadèmic (formació parcial o no homologada) relacionat amb l'àmbit temàtic de l'antropologia (fins a 1 punt).


L'acceptació dels estudiants de nou accés està supeditada a l'aprovació de la seva candidatura per part de la Comissió de Màster, que, un cop valorades les diferents preinscripcions, determinarà quins són els estudiants admesos, exclosos i en llista d'espera

Procediment de resolució

La Comissió Acadèmica del màster anuncia la resolució del procés de selecció i la secretaria del màster contacta amb els sol·licitants admesos per comunicar-los l'acceptació. Les reclamacions contra aquesta resolució es poden adreçar a la secretaria del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional de l'ensenyament. Això afavoreix el desenvolupament d'una experiència pràctica laboral que promou la inserció dels futurs titulats en el mercat de treball.  El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures de pràctiques curriculars. La Facultat està oberta a la creació de convenis nous en funció de les recerques i necessitats específiques dels estudiants matriculats.

Com a estudiant podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques.  La coordinació del programa de pràctiques la realitza la coordinadora de l'ensenyament.

Informació acadèmica

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster està orientat fonamentalment a la recerca. Tanmateix, la formació que ofereix pot ser aplicable a diversos camps professionals:
 • Relacions interculturals i diversitat cultural: mediadors interculturals, tècnics de suport a personal sanitari.
 • Patrimoni etnològic: conservadors, tècnics, editors de publicacions, gestors del coneixement, dinamitzadors culturals.
 • Desenvolupament territorial i cooperació internacional: agents i tècnics en desenvolupament social, gestors i avaluadors de programes, personal d'agències d'ajuda, mediadors interculturals, experts en societats indígenes o de coneixement local.
 • Promoció i gestió cultural: tècnics, assessors de programes de polítiques culturals, formadors d'agents socioculturals, promotors culturals.
 • Docència i recerca: professors en ensenyament secundari, formadors en diversitat  cultural, col·laboradors en mitjans de comunicació.
 • Recerca aplicada, assessories i intervenció social.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultad de Geografía e Historia

Montalegre, 6
08001 Barcelona
master.antropologia@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.