Objectius i competències

El màster en Direcció d’Empreses de l’Esport neix amb l’objectiu principal de capacitar estudiants de diversos estudis relacionats amb l’economia i l’esport perquè puguin arribar a dirigir entitats d’aquest sector. Els alumnes seran competents en la gestió d’entitats esportives tant públiques com privades.

 
El màster també ofereix formació per assolir l’esperit emprenedor per a la creació d’empreses vinculades a aquest sector. En finalitzar el màster, l’alumnat ha de conèixer els àmbits clau que intervenen en la direcció d’una entitat esportiva, ja sigui privada o pública.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Activitat física i ciències de l'esport
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència80 % espanyol - 20 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióMARIA PILAR APARICIO CHUECA
Adreça electrònicainfo.mdee@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal del programa és capacitar estudiants de diverses disciplines que vulguin aprofundir en els coneixements relacionats amb l'economia i l'esport, per tal que puguin arribar a dirigir entitats i empreses esportives en els diversos àmbits i sectors econòmics.
Per aconseguir-ho, és necessari que els estudiants aprofundeixin en els àmbits de la gestió empresarial, adquireixin coneixements avançats i comprenguin tots els aspectes teòrics i pràctics de la direcció empresarial en l'àmbit esportiu. En aquest sentit, es forma l'estudiant per tal que tingui un coneixement adequat de comptabilitat i finances i conegui el marc normatiu que regula les activitats de les empreses del sector esportiu, i alhora es garanteix que sigui capaç de reflexionar sobre la responsabilitat social i ètica lligada a les decisions que es prenen en l'entorn empresarial.
Així mateix, s'inclou formació en màrqueting com a instrument indispensable per a la imatge de l'entitat i el seu posicionament en el mercat. Altres temes fonamentals són l'organització d'esdeveniments esportius, el patrocini, la publicitat i les relacions públiques. En conjunt, doncs, es garanteix que l'alumne sigui capaç d'aplicar i integrar els coneixements en qualsevol entorn, incloent-hi contextos de caràcter multidisciplinari.

Competències

Bàsiques i generals

Els estudiants han de ser capaços de:
 • Aplicar els coneixements i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous i poc coneguts.
 • Integrar coneixements i formular judicis a partir d'una informació incompleta o limitada tenint en compte les responsabilitats socials i ètiques que hi estan vinculades.
 • Tenir capacitat creativa i emprenedora per formular, dissenyar i gestionar projectes.
 • Liderar equips per aconseguir els objectius dels projectes empresarials.
 • Assumir responsabilitats directives i de gestió en entorns globals i competitius sabent negociar i arribar a acords amb els agents que envolten les empreses esportives.


Específiques

Els estudiants han de ser capaços de:
 • Redactar textos i presentar informes, projectes o altres tipus de treballs sobre direcció i estratègies empresarials.
 • Interpretar els resultats obtinguts en els comptes d'explotació i avaluar estratègies per optimitzar els resultats de les organitzacions esportives i poder retre comptes davant la societat.
 • Prendre decisions per resoldre problemes relacionats amb el sector esportiu i aplicar controls de seguiment per al funcionament d'una empresa esportiva.
 • Estructurar una organització i exposar amb claredat les propostes perquè funcioni.
 • Comprendre el marc legal que regula les activitats esportives per aconseguir actuacions més eficients.
 • Gestionar la comercialització de productes esportius elaborant estratègies, plans de màrqueting i accions comercials.
 • Crear i organitzar productes o esdeveniments esportius de manera rendible i eficient.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per accedir al màster de Direcció d'Empreses de l'Esport de la Universitat de Barcelona es recomana haver cursat un altre grau o una llicenciatura en què s'hagin adquirit coneixements de l'àmbit esportiu i voler aprofundir en l'àmbit de la direcció d'empreses esportives, o bé haver cursat estudis de gestió d'empreses i voler especialitzar-se en direcció d'empreses de l'esport.
El màster està dissenyat tenint en compte aquesta doble via d'entrada: una per a estudiants procedents d'estudis de l'activitat física i l'esport, com ara Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i una altra per a estudiants que provenen d'estudis d'administració i direcció d'empreses.
A més d'estudiants amb coneixements economicoempresarials i esportius, el màster també està dissenyat perquè puguin cursar-lo titulats provinents d'estudis tècnics i científics amb bona iniciativa emprenedora en aquest sector.
Atès que el màster té un elevat percentatge d'estudiants procedents d'estudis del camp de l'activitat física que no han cursat assignatures de gestió empresarial, han d'adquirir aquests coneixements abans d'iniciar el màster, la qual cosa s'aconsegueix cursant els complements de formació previstos.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Poden sol·licitar l'accés al màster tots els estudiants que tinguin la titulació suficient per cursar un màster universitari a l'Estat espanyol, segons la normativa vigent. A més, els candidats han de demostrar un bon domini del castellà i de l'anglès (nivell B1).

El màster compta amb complements formatius que seran destinats a aquells estudiants que no tinguin una formació prèvia. En qualsevol cas, la Comissió d'admissions del Màster valorarà el currículum de cada candidat admès al màster i si cal que sigui és necessari que cursi aquests crèdits. Els estudiants que hagin de cursar complements formatius poden fer les assignatures de complements de formació de manera simultània -en el mateix curs- que la resta de les assignatures.

Preinscripció

Calendari

 • Primer període (ordinari)

Preinscripció: des mitjansn de gener al 17 de març de 2024
Resolució: 22 de març (*)

 • Segon període (ordinari)

Preinscripció: del 25 de març al 7 de juny de 2024
Resolució: 14 de juny (*)

 • Tercer període (ordinari)

Preinscripció: del 14 de juny al 23 de juliol de 2024
Resolució: 25 de juliol (*)

 • Quart període (extraordinari, en funció de les places disponibles)

Preinscripció: del 29 de juliol al 10 de setembre de 2024
Resolució: 13 de setembre

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixen els requisits d'accés al màster es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada amb la ponderació atorgada:
 • Expedient acadèmic obtingut pel candidat en la titulació o titulacions prèvies (40 %).
 • Titulació prèvia afí a la temàtica del màster (20 %). Les titulacions oficials de preferència d'accés al màster són Administració i Direcció d'Empreses; Ciències de l'Activitat Física i l'Esport; Economia; Dret, i Ciències Empresarials.
 • Currículum (20 %).
 • Carta de motivació (10 %).
 • Experiència en el sector de l'esport (10 %).

Els aprenentatges previs es valoren en funció de l'expedient acadèmic universitari del candidat, un cop homogeneïtzades les qualificacions. En cas de dubte, la Comissió d'Admissió, si ho considera convenient, es reserva la possibilitat de sol·licitar als candidats documentació addicional (com ara cartes de recomanació) o una entrevista personal. L'entrevista i la visió de conjunt del currículum acadèmic i professional aporten informació suficient per avaluar el grau de maduresa intel·lectual i personal del candidat, de manera que es pugui intuir el grau d'aprofitament del màster.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

En finalitzar el màster, els alumnes coneixen les àrees funcionals i les tasques clau que intervenen en la direcció d'una empresa en l'àmbit esportiu. S'estudien entitats i empreses que desenvolupen l'activitat tant en l'àmbit privat com per a les administracions públiques, i tant a escala local com autonòmica, nacional o internacional. De la mateixa manera, s'adquireixen els coneixements necessaris sobre la gestió d'empreses per accedir a les primeres responsabilitats en la direcció d'una organització, una empresa, una associació o una instal·lació esportiva i saber quines habilitats cal completar per poder dirigir-les adequadament.
En aquest sentit, les sortides professionals es troben en la direcció d'empreses del sector esportiu: des de la gestió d'instal·lacions de condicionament físic i competició i la gestió de federacions en càrrecs tècnics de gestió o altres entitats que impulsen la pràctica de l'esport fins a empreses d'equipaments o aparells esportius. L'àmbit dels esdeveniments esportius, la direcció de clubs, la direcció de programes de màrqueting, i altres polítiques per impulsar productes i serveis són altres de les sortides d'aquest màster.
Així mateix, es pretén fomentar l'esperit emprenedor i facilitar la creació d'empreses de serveis vinculades al sector esportiu.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.