Presentació

El grau en Bioquímica forma professionals perquè disposin de les eines conceptuals i les tècniques necessàries per generar nous coneixements en l’àmbit molecular, sobre els processos de transformació estructurals, metabòlics, energètics i d’informació que tenen lloc als éssers vius.
El grau de Bioquímica de la Universitat de Barcelona proporciona els coneixements necessaris per entendre els processos biològics i els mecanismes moleculars en què es basen, i potencia l’adquisició d’habilitats en les tècniques estàndard de la bioquímica i en el disseny experimental.

Es caracteritza per un alt nivell d’experimentalitat que inclou quatre laboratoris integrats, a més de les pràctiques específiques associades a les diverses matèries d’estudi: microbiologia, biologia cel·lular i senyalització cel·lular, genètica molecular i enginyeria genètica, fisiologia, cultius cel·lulars i enginyeria tissular, bioinformàtica, estructura i funció de macromolècules, etc.

També s’implica en el treball de laboratori segur i propicia els coneixements dels aspectes ètics i bioètics d’aquesta àrea.

El grau potencia l’adquisició de competències transversals que faciliten la incorporació a l’entorn laboral, l’exercici professional i la capacitat d’adaptar-se de manera eficient a un entorn científic, tecnològic i social en ràpida evolució.

Dades bàsiques

TipusGrau
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències
 • Ciències de la Salut
Modalitat de docència

presencial

Crèdits240
Places

60

Durada4 anys acadèmics
Idioma de docènciacatalà 70,8%, castellà 19,2%, anglès 10%
Nota de tall

11,794 (juliol 2023, inici procés, via PAU i FP)

Preu orientatiu per crèdit18,46 €
Pràctiques externes No
Cap d'estudisJOSEP IGNASI RAMIREZ SUNYER
Dades del GrauIndicadors

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Beques de col·laboració

Els estudiants de la Universitat de Barcelona poden col·laborar amb una unitat de la UB però també a una entitat externa. A més poden accedir a diferents tipus d'ajuts econòmics.

Objectius i competències

Objectius

 • Assolir una formació conceptual i metodològica que permeti l'exercici de la professió i l'accés a estudis de postgrau de l'àrea.
 • Adquirir una formació que permeti comprendre les tècniques estàndard de la bioquímica i utilitzar-les adequadament.
 • Formar-se en el disseny experimental i els aspectes bàsics quantitatius de la bioquímica.
 • Preparar-se adequadament per començar una carrera científica, professional o docent.
 • Adquirir habilitats en tecnologies d'avantguarda i en la utilització d'eines i recursos de recerca.
 • Implicar-se en el treball de laboratori segur i conèixer els aspectes ètics i bioètics d'aquesta àrea.
 • Tenir esperit emprenedor i interès per la transferència de tecnologia i la patentabilitat dels resultats de la investigació.

Competències

Competències generals

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica, i capacitat de presa de decisions i d'adaptació a noves situacions).
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit, i capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques).
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar i integrar la informació).
 • Capacitat per estudiar els organismes a nivell cel·lular i molecular a fi de comprendre els processos de la vida.
 • Coneixement de les bases bioquímiques de la diversitat biològica, des de l'escala molecular fins a la d'organisme.
 • Capacitat per desenvolupar-se amb seguretat en un laboratori.
   

Competències específiques

 • Coneixement dels principals circuits i sistemes del metabolisme, de la seva regulació i integració, així com de les seves relacions amb l'entorn.
 • Capacitat per comprendre i explicar els principis químics de les reaccions bioquímiques i les tècniques utilitzades.
 • Habilitat per aplicar tècniques instrumentals, analítiques i moleculars.
 • Capacitat per separar les substàncies aïllades de cèl·lules vives i determinar-ne les estructures i propietats químiques i funcionals.
 • Capacitat per combinar les substàncies aïllades de cèl·lules vives sota condicions controlades per conèixer com interactuen i quin n'és el resultat.
 • Domini de la recerca i interpretació de les bases de dades biològiques i químiques i de la comparació de dades dels sistemes biològics integrats (disciplines òmiques), juntament amb el de nocions de bioinformàtica.
 • Capacitat per dissenyar, planificar, dur a terme i avaluar investigacions i experiments.
 • Habilitat per avaluar i interpretar la literatura científica, així com per comunicar-la adequadament oralment o per escrit.
 • Coneixement de les eines bàsiques de la probabilitat i l'estadística per aplicar-les en l'anàlisi de dades procedents d'estudis bioquímics.
 • Coneixement de les eines matemàtiques bàsiques aplicades a la modelització de situacions experimentals en bioquímica.
 • Capacitat per fer servir tècniques quantitatives d'anàlisi de dades en bioquímica.
 • Comprensió del concepte de vida i dels seus principis fisicoquímics.
 • Comprensió dels mecanismes de l'herència genètica, especialment a escala molecular.
 • Capacitat per descriure l'estructura i funcionament dels éssers vius a escala molecular, cel·lular i tissular.
 • Comprensió de la regulació i integració de les funcions en els organismes.
 • Coneixement de les estructures i processos que conformen la cèl·lula eucariota.
 • Coneixement de les estructures i processos que conformen la cèl·lula procariota.
 • Capacitat per fer cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes.
 • Comprensió de la resposta dels éssers vius a molècules alienes al seu metabolisme.
 • Coneixement de les aplicacions dels sistemes biològics en les activitats humanes.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés recomanat per a tots els estudiants és el del batxillerat de Ciències i Tecnologia previst en la Llei orgànica d'educació actual. Per als estudiants procedents d'altres sistemes educatius, els coneixements bàsics necessaris per poder desenvolupar eficaçment els estudis són els continguts actuals de batxillerat de biologia, química, física i matemàtiques, com també un nivell suficient de llengua anglesa.

Requisits i condicions d'accés

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

Preinscripció

Per accedir a estudis de grau cal complir un d'aquests requisits:

 • Haver obtingut el títol de batxillerat o equivalent i superar les proves d'accés a la universitat (PAU), més conegudes com a selectivitat.
 • Haver obtingut un títol de cicle formatiu de grau superior, cicle formatiu d'arts plàstiques i disseny o ensenyament d'esports.
 • Haver superat les proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys o per als més grans de 45 anys.
 • Complir les condicions per a l'accés per a més grans de 40 anys.


També cal obtenir una plaça mitjançant la preinscripció universitària.

Més informació sobre l'accés i la preinscripció a graus.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet des del web dels estudiants Món UB. Per conèixer el dia i l'hora que t'han assignat, consulta la informació específica del teu ensenyament. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat. 

 

Informació acadèmica 


Horaris


Tràmits vinculats a la matrícula

Acollida

Accions de suport i orientació

Informacions i accions prèvies a la matrícula inicial 

 

Accions d'orientació en la fase inicial dels estudis 

 • Acte inaugural del curs per als estudiants de primer curs.
 • Guia dels ensenyaments de grau de la Facultat.
 • Tutoria grupal (Pla d'acció tutorial).
   

Accions d'orientació en la fase de desenvolupament dels estudis 

 • Sessions informatives sobre els programes de mobilitat. 
 • Sessions informatives sobre les pràctiques curriculars. 
 • Tutories (Pla d'acció tutorial). 
 • Orientació i suport en els programes de mobilitat des de l'Oficina de Relacions Internacionals. 
 • Tallers d'ocupabilitat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 126
Optativa 36
Pràctiques externes 0
Treball final de grau 12
TOTAL 240

Relació d'assignatures

Assignatura Llengua Tipus Crèdits
Biologia 1r semestre Formació bàsica 6
Física 2n semestre Formació bàsica 6
Matemàtiques 1r semestre Formació bàsica 6
Química I 1r semestre Formació bàsica 6
Química Orgànica Estructural 1r semestre Obligatòria 6
Bases de les Reaccions Orgàniques 2n semestre Obligatòria 6
Citologia i Histologia 2n semestre Obligatòria 6
Estadística 2n semestre Formació bàsica 6
Laboratori I 1r semestre Formació bàsica 6
Química II 2n semestre Formació bàsica 6

Itineraris i mencions

Bioquímica
Consulta la planificació dels diferents itineraris del grau

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou tres assignatures obligatòries de pràctiques curriculars, dues de 6 crèdits (150 hores) cadascuna i una de 12 crèdits (300 hores).

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col•laboradora on s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques Curriculars per a projectes UB és la professora Sílvia Busquets i per a projectes en entitats externes és el professor Francesc Oliva. La coordinadora de les pràctiques no curriculars és la professora Magdalena Grifoll.
 

Informació institucional 

 

Tràmits per fer les pràctiques 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Podràs treballar en els àmbits següents:

 • Recerca bàsica i aplicada en centres públics.
 • Recerca aplicada a la indústria química, farmacèutica, alimentària i biotecnològica.
 • Laboratoris hospitalaris.
 • Laboratoris d'anàlisi i de diagnòstic.
 • Empreses de serveis, materials i equipaments científics.
 • Empreses de comunicació i divulgació científica.
 • Educació secundària i universitària.

Contacte

Facultat de Biologia

Diagonal, 643 - 08028 Barcelona

Secretaria: 934 021 087
secretaria-biologia@ub.edu

 

Bustia de consultes