Objectius i competències

Les darreres generacions hem gaudit d’un progrés econòmic i social sense precedents, fonamentat en l’abundància energètica que proporcionen els combustibles fòssils. Tot sembla indicar, però, que aquesta era arriba a la fi. D’una banda, per la dificultat cada vegada més gran d’aprovisionament d’aquestes fonts i, de l’altra, perquè l’impacte que tenen sobre el medi ambient no és ni de bon tros negligible. En aquest context, la sostenibilitat apareix com el nou paradigma de prosperitat per al futur immediat.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Interdisciplinari
 • Ciències mediambientals i ecologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència95 % espanyol - 5 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióCRISTIAN FABREGA GALLEGO
Adreça electrònicamaster.merse@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Aquest títol pretén fomentar entre els estudiants una mentalitat sensible i rigorosament fonamentada sobre el concepte general de sostenibilitat i desenvolupar competències en l'àrea de la protecció ambiental i la gestió energètica sostenible, és a dir, energies renovables, eficiència, estalvi energètic, etc. La formació adquirida en aquest màster permet inserir-se directament en el món professional i en diferents camps com ara el de la gestió, auditoria i planificació energètica o els dels impactes socioeconòmics i mediambientals de les noves energies. A més, el màster també serveix de preparació per aprofundir amb posterioritat el coneixement de les diverses tecnologies de la sostenibilitat mitjançant la recerca i la realització de tesis doctorals.

Competències

 • Planificar i gestionar els recursos energètics i minerals per a les energies, tant renovables com no renovables.
 • Determinar els cicles de vida i les empremtes ecològica, hídrica i de carboni.
 • Fer balanços d'energia per determinar rendiments i optimitzar processos energètics.
 • Identificar i enunciar impactes ambientals associats a projectes energètics i planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l'impacte ambiental.
 • Assessorar projectes en el camp de les energies renovables i la sostenibilitat energètica i analitzar, des del punt de vista econòmic, els projectes energètics.
 • Reconèixer els diferents mètodes d'emmagatzematge d'energia i la seva logística i gestió d'estocs.
 • Identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d'energia, així com les tecnologies associades.
 • Utilitzar els conceptes i les fonts del dret (legals, doctrinals i jurisprudencials) per protegir el medi ambient i interpretar i aplicar les normes jurídiques internacionals i internes a la regulació i promoció de les energies renovables.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Estudiants especialment sensibles als reptes de la sostenibilitat energètica que desitgin adquirir una formació acadèmica rigorosa en aquest camp, amb un èmfasi especial en les energies renovables, per orientar la seva carrera professional envers la investigació, la innovació i el desenvolupament.

Pel que fa a coneixements i per assegurar un seguiment adequat del màster, els estudiants han de tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques, coneixements d'informàtica a nivell d'usuari i un bon domini de la llengua anglesa. El màster també està obert a alumnes procedents d'empreses que vulguin aprofundir els coneixements en camps o tècniques específiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al màster cal haver obtingut el grau o la llicenciatura de Física, Química, Geologia, Ciències Ambientals, Enginyeria de Materials, Enginyeria Geològica, Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, Enginyeria de l'Energia o Enginyeria en Tecnologies Industrials. La Comissió Coordinadora valorarà la possibilitat que alumnes d'altres enginyeries, llicenciatures i graus cursin el màster i n'analitzarà el currículum acadèmic i professional individualment. En aquest cas, si s'escau, la Comissió Coordinadora establirà els complements formatius necessaris per assegurar el nivell competencial previ de l'estudiant. Aquests complements consistiran en assignatures obligatòries dels graus de Física i Química d'aquesta universitat.

En el cas d'estudiants procedents d'altres països amb graus de 180 crèdits, la Comissió Coordinadora del màster analitzarà el currículum acadèmic de cada candidat i, quan escaigui, oferirà els complements formatius necessaris per poder seguir amb normalitat les matèries del màster. Aquests complements de formació no superaran els 30 crèdits i, com en el cas anterior, consistiran en assignatures obligatòries dels graus de Física i Química.

Preinscripció

Calendari

El període de preinscripció pel curs 2024-2025: de l'1 de febrer al 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

DocumentacióEquivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats a l'estranger

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del màster valorarà cada sol·licitud aplicant la ponderació següent:
 • Titulació i expedient acadèmic: 70 %
 • Experiència professional: 20 %
 • Anglès (mínim nivell B1): 10 %

Procediment de resolució

Correspon a la comissió del màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica
Bases de l'Enginyeria Energètica Obligatòria 1r semestre 5
Biomassa i Biocombustibles Obligatòria 1r semestre 2.5
Canvi Climàtic Optativa 2n semestre 2.5
Economia Circular Optativa 2n semestre 2.5
Economia de l'Energia Obligatòria 2n semestre 2.5
Energia Eòlica, Minihidràulica i Marina Obligatòria 2n semestre 2.5
Energia Geotèrmica, Bomba de Calor Obligatòria 2n semestre 2.5
Energia Solar Fototèrmica, Fotovoltaica i Termoelèctrica Obligatòria 1r semestre 2.5
Gestió Energètica en Sectors No Industrials: Edificació i Transport Optativa 2n semestre 2.5
Gestió Energètica Sostenible de l'Aigua Obligatòria 1r semestre 2.5
Gestió, Eficiència, Estalvi i Planificació Energètics Optativa 2n semestre 2.5
Marc Jurídic de les Energies Renovables Obligatòria 2n semestre 2.5
Materials per a l'Energia Optativa 1r semestre 2.5
Materials per a la Sostenibilitat Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques en Empreses Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Qualitat de l'Aire Optativa 1r semestre 2.5
Recursos i Sostenibilitat Obligatòria 1r semestre 5
Seminaris Professionals d'Energies Renovables i Sostenibilitat Optativa 1r semestre 2.5
Sistemes d'Il·luminació Eficient i Intel·ligent Optativa 1r semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Vectors Energètics: Electricitat i Hidrogen Obligatòria 1r semestre 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els principals àmbits de treball dels titulats d'aquest màster són centres de recerca, consultories energètiques i ambientals, assessories jurídiques ambientals, organismes públics reguladors i empreses de disseny, fabricació i instal·lació de maquinari en el camp de les energies renovables i eficiència energètica. En aquests llocs poden treballar com a tècnics o responsables de departaments d'innovació, desenvolupament de projectes, control de qualitat, etc. Fins i tot es considera la possibilitat de treballar en departaments de desenvolupament de negoci, ja que el tipus de productes i serveis que ofereixen les empreses d'aquest sector requereixen comercials amb coneixements tècnics excel·lents.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinador: BERNAT CODINA SANCHEZ
Correu electrònic:
master.merse@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.