Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places30
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióSERGI VALERA PERTEGAS
Adreça electrònicasuport_mastermips@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Girona
Complements de formació
Especialitats
 • Professional en Intervenció Psicosocial
 • Recerca en Intervenció Psicosocial

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Intervenció Psicosocial té per objectiu formar professionals amb competències en la intervenció psicosocial o en la recerca en psicologia social bàsica i aplicada. L'interès i la rellevància cientificoprofessional parteix d'un enfocament distintivament psicosocial en l'anàlisi de la realitat social i comunitària i en la mateixa intervenció, per tal de formar i consolidar l'especialització en psicologia social.
Així mateix, cobreix una manca de formació sistematitzada i específica en els currículums actuals dels psicòlegs, que han reclamat llargament els professionals de l'àrea, els responsables de les polítiques socials i les entitats amb finalitats socials que actuen en l'àmbit de la intervenció social.
Es promou també el desenvolupament continuat dels coneixements científics i tècnics de la psicologia social i de la intervenció específicament psicosocial, i es reforça i projecta l'estatus d'aquesta especialitat i dels seus professionals de la recerca i de la intervenció psicosocials.

Competències

Competències generals:
 • Avaluar les proves científiques que sustenten les afirmacions i les intervencions pròpies de la professió.
 • Respectar la diversitat humana.
 • Mostrar compromís ètic en l'exercici professional.
 • Aprofundir en la capacitat de raonar de manera analítica i crítica.
 • Tenir habilitats interpersonals per treballar en equips interdisciplinaris i/o interculturals.
 • Tenir habilitats per aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació als contextos acadèmic, professional i de recerca.


Competències específiques:
 • Adquirir habilitats que permetin identificar les demandes i les necessitats psicosocials de persones, grups o comunitats per resoldre o prevenir problemes.
 • Dissenyar, adaptar i avaluar serveis d'acord amb la demanda i el context en què s'han d'aplicar.
 • Desenvolupar i aplicar procediments i tècniques d'intervenció basades en els coneixements i els mètodes de la psicologia.
 • Analitzar els resultats, valorar els progressos d'una intervenció psicosocial i, si cal, tornar a definir els objectius.
 • Seleccionar els mètodes de recerca adequats a un determinat problema.
 • Analitzar i interpretar les dades des d'una perspectiva teoricopràctica en el marc de coneixement de la psicologia social i de la intervenció social.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats obtinguts de les avaluacions i recerques psicològiques a persones, grups o comunitats.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

L'estudiant del màster ha de ser una persona preferentment llicenciada o graduada en Psicologia, però també s'admeten estudiants procedents de Sociologia, Antropologia, Humanitats i altres especialitats de l'àmbit social. A més, ha de tenir un nivell adequat de comprensió del castellà i del català, ha de ser capaç de llegir textos científics en anglès, i ha de tenir les habilitats interpersonals necessàries per rebre formació en l'àmbit de la intervenció psicosocial.
El màster s'adreça tant a persones que s'acaben de llicenciar com a professionals en exercici en algun dels àmbits d'intervenció social que s'orienten a l'àmbit aplicat/professional o a l'àmbit de la recerca.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Segons la formació prèvia de l'estudiant, se li exigeix que cursi un conjunt de crèdits anivelladors (complements formatius). En el cas que un estudiant acompleixi els requisits d'accés, es tenen en compte els criteris de selecció especificats a l'apartat de preinscripció.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 4 març al 12 d'abril del 2024.
Resolucions: del 22 al 28 d'abril.

Segon període: 17 d'abril al 28 de juny del 2024.
Resolucions: del 8 al 14 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

 • Mèrits curriculars (30 %): formació, nota de l'expedient acadèmic, assistència a cursos i congressos, col·laboracions en recerques, possible experiència professional en l'àrea psicosocial.
 • Adequació a l'especialitat que interessa seguir (30 %): recerca o professionalització.
 • Nivell de motivació vers l'àmbit d'intervenció psicosocial (25 %): activitats de caràcter laboral o voluntàries dutes a terme en àmbits específics de la intervenció social.
 • Nivell de comprensió del castellà (15 %): nivell bàsic de lectura i escriptura.
 • Nivell bàsic de comprensió del català (15 %): en el cas dels estudiants no residents al territori català, es facilita l'adquisició d'un nivell bàsic de comprensió dins dels quatre primers mesos del primer curs.
 • Capacitat de comprendre textos científics en llengua anglesa (15 %): nivell bàsic de lectura.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 60
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Professional en Intervenció Psicosocial
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida en la Infància i l'Adolescència Optativa 2n semestre 2.5
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida Obligatòria 1r semestre 5
Canvi Social: Representacions i Avaluació Obligatòria 1r semestre 5
Comportament Social i Entorn Construït Optativa 1r semestre 5
Conducta Ecològica Responsable i Gestió Ambiental Optativa 2n semestre 5
Crisis i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació Optativa 1r semestre 5
Cultura i Migració: Teoria i Intervenció Optativa 2n semestre 5
Famílies en Risc Social: Tècniques i Estratègies de Prevenció i Atenció Optativa 2n semestre 2.5
Gestió del Temps, Oci i Temps Lliure Optativa 2n semestre 5
Inclusió i Exclusió Social: Teoria i Intervenció Optativa 1r semestre 5
Infància i Adolescència en Risc Social: Avaluació i Modalitats d'Intervenció Optativa 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial amb Perspectiva de Gènere Optativa 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial en el Món Actual Obligatòria 1r semestre 5
Metodologia i Tècniques de Planificació, Gestió i Avaluació dels Serveis Socials en el Marc Institucional Optativa 1r semestre 5
Paradigma Interpretatiu: Tècniques d'Investigació Empírica i Criteris de Validesa Optativa 2n semestre 5
Paradigma Positivista: Mètodes Qualitatius i Tècniques d'Anàlisi Multivariant Optativa 2n semestre 5
Pluralisme Epistemològic i Dissenys d'Investigació en Psicologia Social Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques d'Investigació en Psicologia Social i Intervenció Psicosocial Optativa 1r semestre
2n semestre
7.5
Pràctiques Externes d'Especialitat Professional Optativa 1r semestre
2n semestre
7.5
Procediments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària Optativa 1r semestre 5
Processos Grupals, Canvi i Efectivitat Optativa 1r semestre 2.5
Professió i Intervenció Psicosocial Obligatòria 1r semestre 5
Psicosociologia de la Comunicació Social Optativa 2n semestre 5
Self i Identitat Optativa 1r semestre 2.5
Taller de Comunicació Científica i Avenços Documentals Optativa 1r semestre
2n semestre
2.5
Taller de Comunicació Científica i Indicadors d'Avaluació Optativa 1r semestre
2n semestre
2.5
Tècniques Grupals en Formació i en Organitzacions Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques Grupals en Problemes Socials i Salut Optativa 2n semestre 5
Tècniques i Instruments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària Optativa 1r semestre 5
Teoria Social Feminista, Noves Identitats i Psicologia Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Violència de Gènere: Resistències i Alliberament Optativa 2n semestre 2.5
Violència Psicològica Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Recerca en Intervenció Psicosocial
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida en la Infància i l'Adolescència Optativa 2n semestre 2.5
Benestar Psicosocial i Qualitat de Vida Obligatòria 1r semestre 5
Canvi Social: Representacions i Avaluació Obligatòria 1r semestre 5
Comportament Social i Entorn Construït Optativa 1r semestre 5
Conducta Ecològica Responsable i Gestió Ambiental Optativa 2n semestre 5
Crisis i Emergències: Processos Psicosocials, Intervenció i Avaluació Optativa 1r semestre 5
Cultura i Migració: Teoria i Intervenció Optativa 2n semestre 5
Famílies en Risc Social: Tècniques i Estratègies de Prevenció i Atenció Optativa 2n semestre 2.5
Gestió del Temps, Oci i Temps Lliure Optativa 2n semestre 5
Inclusió i Exclusió Social: Teoria i Intervenció Optativa 1r semestre 5
Infància i Adolescència en Risc Social: Avaluació i Modalitats d'Intervenció Optativa 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial amb Perspectiva de Gènere Optativa 1r semestre 5
Intervenció Psicosocial en el Món Actual Obligatòria 1r semestre 5
Metodologia i Tècniques de Planificació, Gestió i Avaluació dels Serveis Socials en el Marc Institucional Optativa 1r semestre 5
Paradigma Interpretatiu: Tècniques d'Investigació Empírica i Criteris de Validesa Optativa 2n semestre 5
Paradigma Positivista: Mètodes Qualitatius i Tècniques d'Anàlisi Multivariant Optativa 2n semestre 5
Pluralisme Epistemològic i Dissenys d'Investigació en Psicologia Social Optativa 1r semestre 2.5
Pràctiques d'Investigació en Psicologia Social i Intervenció Psicosocial Optativa 1r semestre
2n semestre
7.5
Pràctiques Externes d'Especialitat Professional Optativa 1r semestre
2n semestre
7.5
Procediments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària Optativa 1r semestre 5
Processos Grupals, Canvi i Efectivitat Optativa 1r semestre 2.5
Professió i Intervenció Psicosocial Obligatòria 1r semestre 5
Psicosociologia de la Comunicació Social Optativa 2n semestre 5
Self i Identitat Optativa 1r semestre 2.5
Taller de Comunicació Científica i Avenços Documentals Optativa 1r semestre
2n semestre
2.5
Taller de Comunicació Científica i Indicadors d'Avaluació Optativa 1r semestre
2n semestre
2.5
Tècniques Grupals en Formació i en Organitzacions Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques Grupals en Problemes Socials i Salut Optativa 2n semestre 5
Tècniques i Instruments d'Intervenció i Avaluació Psicosocial i Comunitària Optativa 1r semestre 5
Teoria Social Feminista, Noves Identitats i Psicologia Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Violència de Gènere: Resistències i Alliberament Optativa 2n semestre 2.5
Violència Psicològica Optativa 1r semestre 5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals s'inscriuen en el marc de les polítiques socials previstes per les diferents lleis, d'ordre estatal i autonòmic, desplegades ja fa més de 25 anys en l'estat del benestar social i presents a la Constitució espanyola.
Els diferents àmbits en què estan previstes aquestes sortides professionals són els programes comunitaris i socials de les àrees de migracions; dones i polítiques de gènere; infància en risc; atenció i prevenció de l'exclusió social ja sigui per raons econòmiques o experiències estigmatitzants; inserció sociolaboral, crisis i emergències, i gestió de l'oci i del temps lliure.
Així mateix, les sortides professionals s'inscriuen en els serveis socials que regulen les lleis específiques estatals i autonòmiques en els plans comunitaris, en els serveis socials de base i en els serveis socials secundaris oberts i/o residencials de les àrees d'intervenció social esmentades. L'àmbit del medi ambient es troba habitualment associat als plans comunitaris.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: suport_mastermips@ub.edu
secretaria_psico@ub.edu

933 125 009

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.