Objectius i competències

El màster en Meteorologia proporciona els coneixements i la metodologia de les aplicacions principals de la meteorologia com a servei a la població: la prevenció de desastres naturals, la influència en el medi ambient i els efectes en els sectors socioeconòmics. Així, es tracten matèries com ara la influència de les condicions atmosfèriques sobre la contaminació atmosfèrica i sobre la seva dispersió, l'aplicació del radar meteorològic per a explorar i detectar la presència de precipitació i poder predir-la a curt termini, i l'elaboració de la informació meteorològica que es facilita a la població.
El màster forma tant a meteoròlegs o tècnics especialistes que es dediquen a les diferents tasques d'observació, anàlisi i predicció del temps en els centres meteorològics. També ofereix la formació per a treballar en la recerca dels diferents camps d'aplicació, com el medi ambient atmosfèric, la contaminació, la hidrologia, la planificació dels recursos hídrics o el canvi climàtic.

Principalment, el màster es dirigeix a estudiants interessats en el funcionament de l'atmosfera i el clima, i amb una sensibilitat especial davant els reptes de la millora de la representació de les observacions, la modelització dels processos físics de l'atmosfera i la comprensió del canvi climàtic i la seva projecció segons els diferents escenaris socioeconòmics.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Terra
 • Física i astronomia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència40 % català - 40 % espanyol - 20 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJAVIER GARCíA SERRANO
JAVIER GARCÍA SERRANO
Adreça electrònicamaster.meteorologia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster és proporcionar una formació bàsica en meteorologia. La proposta s'integra en el mapa de màsters de tipus professional i alhora es planteja com una especialitat necessària per als futurs investigadors que volen especialitzar-se o fer el doctorat en aquest camp. Així mateix, pretén adequar la formació bàsica dels meteoròlegs i tècnics en meteorologia a les directrius de l'Organització Meteorològica Mundial, i integra les diverses matèries que componen les ciències de l'atmosfera: la meteorologia física, la meteorologia dinàmica, la micrometeorologia, la física de núvols, la radiació, la modelització, l'anàlisi i predicció, i la climatologia.

Competències

Competències generals
 • Capacitat per analitzar críticament el rigor dels desenvolupaments teòrics i la fiabilitat de les observacions en el camp de la meteorologia.
 • . Capacitat per plantejar i avaluar un problema rellevant de manera eficaç i eficient.
 • Capacitat per fer presentacions orals i redactar articles científics.


Competències específiques
 • Capacitat per conèixer i entendre en profunditat els principals processos físics i interaccions que donen lloc als fenòmens meteorològics.
 • Capacitat per descriure qualitativament i quantitativament els moviments atmosfèrics en totes les escales espacials (des de remolins turbulents fins a la circulació general atmosfèrica), i també capacitat per conèixer els mecanismes que regeixen el comportament d'aquests moviments.
 • Capacitat per entendre la ciència relacionada amb el canvi climàtic, les manifestacions i els impactes que té, i la seva relació amb canvis climàtics passats, i també per conèixer l'evolució esperada del clima futur, sabent valorar les incerteses i incògnites.
 • Capacitat per entendre com els models numèrics del temps, el clima i la qualitat de l'aire es formulen a partir de principis físics i com s'usen amb finalitats predictives i de diagnòstic.
 • Capacitat per analitzar i interpretar sèries meteorològiques i climàtiques per mitjà de diferents tècniques.
 • Habilitats de programació i desenvolupament d'algorismes per analitzar dades meteorològiques o climàtiques i resoldre problemes meteorològics.
 • Capacitat per interpretar diagrames meteorològics i mapes sinòptics i per utilitzar-los per diagnosticar i pronosticar situacions meteorològiques. Capacitat per valorar el risc associat a cada tipus de pronòstic, i per valorar-ne el contingut periodístic i la comunicació al públic.
 • Capacitat per saber utilitzar els principals instruments meteorològics, sistemes d'observació i per interpretar imatges de radar i de satèl·lit.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Estudiants amb un interès especial en la comprensió del funcionament de l'atmosfera i el clima i que mostrin una sensibilitat especial davant els reptes de millora de la representació de les observacions, la modelització dels processos i la comprensió del canvi climàtic, així com la seva projecció segons els diferents escenaris socioeconòmics.
Pel que fa als coneixements i per assegurar un seguiment adequat del màster, els estudiants han de tenir un bon nivell de física, química i matemàtiques i també un bon domini de l'idioma anglès i coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al màster és necessari haver obtingut el títol de grau (o llicenciatura) de Física, Química, Ciències Ambientals, Enginyeria Geològica, Enginyeria Química, o Enginyeria en Tecnologies Industrials o les titulacions equivalents d'altres països.
També hi poden accedir alumnes que hagin cursat la llicenciatura o el grau de Geografia, Biologia i Geologia i altres enginyeries, llicenciatures i graus, si bé en aquest cas, i a criteri de la Comissió de Coordinació, han de cursar prèviament complements formatius.

Complements formatius
 • Matemàtiques I, del grau de Química (6 crèdits)
 • Matemàtiques II, del grau de Química (6 crèdits)
 • Fonaments de Mecànica, del grau de Física (6 crèdits)
 • Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica del grau de Física (6 crèdits)
 • Química Bàsica I
  La planificació acadèmica d'aquests complements es duu a terme de manera que, prèviament a la incorporació al màster, els alumnes que segons el parer de la Comissió de Coordinació necessitin aquests complements han d'haver cursat i superat les assignatures necessàries especificades en cada cas.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 21 de juny de 2024.
Segon període: del 25 de juny al 8 de setembre de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La comissió de coordinació valora cada sol·licitud d'acord amb:

a) Titulació i expedient acadèmic (80 %)
b) Experiència professional (15 %)
c) Nivell B2 d'anglès (5 %).

Procediment de resolució

Correspon a la Comissió del Màster resoldre les sol·licituds. Les resolucions es notifiquen a la persona interessada.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Meteorologia
Anàlisi i Predicció Meteorològica Obligatòria 2n semestre 5
Anàlisi i Tractament de Dades Obligatòria 1r semestre 5
Física del Clima Optativa 2n semestre 2.5
Fonaments de Meteorologia Dinàmica Optativa 1r semestre 2.5
Hidrometeorologia i Riscos Climàtics Optativa 1r semestre 5
Instrumentació i Teledetecció Meteorològica Obligatòria 1r semestre 5
Meteorologia Dinàmica Obligatòria 1r semestre 2.5
Meteorologia Física Obligatòria 1r semestre 5
Meteorologia i Mitjans de Comunicació Optativa 1r semestre 2.5
Meteorologia Radar Optativa 2n semestre 2.5
Micrometeorologia Obligatòria 2n semestre 5
Pràctiques Externes Optatives Optativa 1r semestre
2n semestre
2.5
Radiació Atmosfèrica i Canvi Climàtic Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
15
Variabilitat i Predictibilitat Climàtica Optativa 2n semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Meteorologia
Física I Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Matemàtiques I Optativa 1r semestre
2n semestre
6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Accés als tràmits per a la matrícula

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Hi ha una demanda creixent de titulats superiors, a nivell de màster i doctorat, per la versatilitat i la capacitat d'abordar problemes en diferents àmbits utilitzant plantejaments i mètodes innovadors. Les oportunitats i ofertes d'ocupació són molt variades:
- Recerca fonamental
- Centres meteorològics estatals i regionals
- Empreses dedicades al medi ambient
- Empreses dedicades a l'aprofitament de l'energia eòlica
- Empreses dedicades a la predicció meteorològica per a diferents aplicacions, nàutica, esquí, agricultura, etc.
- Docència en superior

- Inserció laboral

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

master.meteorologia@ub.edu
sec.facultat.fisica@ub.edu

934 021 116 (secretaría)

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.