Objectius i competències

El Màster d’Immunologia Avançada obre un ventall ampli de possibilitats en diferents àmbits, com ara recerca i docència, biotecnologia, medicina i veterinària. A més, el coneixement integral del sistema immunitari ha d’aportar la capacitat de valorar els processos patològics en què el sistema immunitari està directament implicat i els associats a altres sistemes fisiològics.
La immunologia és una branca de les ciències biomèdiques que estudia el funcionament fisiològic i patològic del sistema immunitari. El seu estudi permet resoldre problemes de patologies complexes d’importància cabdal en la salut pública. El seu desenvolupament metodològic l’han convertit una eina essencial en la biotecnologia, en el disseny de fàrmacs i d’eines de diagnòstic, així com de múltiples aplicacions terapèutiques. La immunologia és un camp essencial en la recerca biomèdica arreu del món.

Això està directament relacionat amb el fet que, des de fa cent cinquanta anys, la immunologia ha aportat part dels avenços més importants en la salut: vacunes, trasplantaments, anticossos, teràpia antitumoral, factors de diferenciació cel·lular, teràpies i fàrmacs antiinflamatoris. 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències biomèdiques
 • Bioquímica i biotecnologia
 • Biologia i genètica
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places44
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaespanyol (67 %) i anglès (33 %)
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióJORGE LLOBERAS CAVERO
Adreça electrònicamaster.immunologia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Immunobiotecnologia i Recerca
 • Immunologia Mèdica
 • Immunopatologia Avançada

Objectius i competències

Objectius

Generar una quantitat de coneixements d'immunologia suficients per poder accedir a les sortides professionals que ofereix aquesta àrea de coneixement. El coneixement d'aquesta matèria és necessària per al diagnòstic i tractament d'un gran nombre de malalties que afecten un gran percentatge de la població, tant en humans com en animals. Entre aquests processos podem enumerar les malalties infeccioses originades per bacteris, virus (SIDA) i paràsits, i també, per exemple malalties autoimmunitàries, processos inflamatoris (artritis reumatoide), al·lèrgies, trasplantaments o càncer, que requereixen un gran arsenal terapèutic inclosa la teràpia gènica. A més, des del punt de vista de la prevenció de la salut pública, les vacunes han estat l'arma terapèutica més eficaç en la història de la humanitat i el seu desenvolupament està directament relacionat amb el coneixement de la immunologia. L'objectiu d'aquest postgrau és crear les bases teòriques i pràctiques que portin a la formació de professionals dins l'àmbit de la salut humana i animal, així com de professionals dirigits a l'empresa farmacèutica i biotecnològica.
La potencialitat dels coneixements que es vertebren al voltant del màster en Immunologia Avançada obre un gran ventall de possibilitats en diferents àmbits d'estudi: les activitats relacionades amb el coneixement del sistema immunitari, els seus components cel·lulars i moleculars, els processos funcionals i les interaccions cel·lulars i moleculars dins de les estructures anatòmiques i la fisiologia general.
Els quatre àmbits en què es desenvolupen aquests coneixements són:

- Recerca i docència
- Biotecnologia
- Medicina
- Veterinària

El màster també té com a objectiu ser un referent de qualitat reunint els docents de l'àrea metropolitana de Barcelona, i alhora generar una acció de sinergia entre tots els nuclis docents al voltant de la immunologia en universitats, hospitals i instituts de recerca de màxim prestigi (IDIBAPS, IDIBELL, CRESA, IRB, CRG, etc.). Aquest impuls de sinergia també rep el suport d'organitzacions professionals clau com ara la Societat Catalana d'Immunologia.

Competències

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
 • Capacitat per analitzar amb rigor articles científics.

 • Capacitat per escriure i defensar informes científics i tècnics.

 • Capacitat per demostrar motivació per la recerca científica.

 • Capacitat per actuar amb compromís ètic i respecte al medi ambient.

 • Capacitat per treballar de manera autònoma i en equip.

 • Capacitat per treballar amb seguretat en el laboratori. COMPETÈNCIES GENERALS
 • Habilitat per comunicar amb claredat els coneixements en immunologia i les conclusions de la seva aplicació a públics especialitzats i no especialitzats.

 • Capacitat per ampliar i millorar els coneixements d'immunologia associats al grau, i habilitat per desenvolupar i aplicar aquests coneixements en un context de recerca de forma original.

 • Habilitat per treballar en grup, col·laborar amb altres investigadors i alhora demostrar habilitats d'aprenentatge autònom.

 • Capacitat per demostrar habilitats de docència i divulgació dels coneixements adquirits en immunologia.

 • Capacitat per resoldre problemes d'immunologia en entorns nous dins dels contextos més amplis (o multidisciplinaris).

 • Capacitat per estar al dia del desenvolupament del coneixement en immunologia en la comunitat científica internacional.

 • Habilitat per integrar els coneixements adquirits en immunologia i formular judicis que incloguin informació sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a aquests coneixements. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
 • Habilitat per dominar la complexitat del coneixement de l'estructura i funció de les molècules, cèl·lules i teixits responsables de la resposta immunitària i la seva integració amb la resta de sistemes fisiològics.

 • Capacitat per aplicar les tècniques i eines experimentals i bioinformàtiques més avançades utilitzades en immunologia.

 • Habilitat per integrar la recerca bàsica en les aplicacions clíniques.

 • Capacitat per interaccionar amb altres especialitats mèdiques, veterinàries i farmacèutiques en el camp de la immunologia.

 • Capacitat per proposar el desenvolupament de reactius analítics per a la millora i innovació de tècniques immunològiques.

 • Capacitat per plantejar i dissenyar experiments que permetin respondre preguntes rellevants, executar-los mitjançant els instruments i tècniques apropiats, analitzar-ne els resultats obtinguts i proposar, si cal, nous experiments. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES D'ESPECIALITAT
 • Habilitat per identificar formes de manipulació i resposta immunitària en humans i en models animals per a aplicacions que incideixin en la millora o el disseny de dianes en processos terapèutics. Especialitat: Immunobiotecnologia i Recerca

 • Habilitat per identificar possibilitats de nous fàrmacs o noves dianes terapèutiques en el camp de la immunologia o per aplicar-los. Especialitat: Immunobiotecnologia i Recerca

 • Habilitat per identificar les modificacions patològiques del sistema immunitari i associar-les amb els mecanismes del mateix sistema i amb la seva regulació i funcionalitat. Especialitat: Immunologia Mèdica

 • Capacitat per entendre la participació del sistema immunitari en processos infecciosos, càncer, trasplantament i processos al·lèrgics, i per ser capaços de buscar eines del mateix sistema o de manipular-los per fer front a aquests processos patològics. Especialitat: Immunologia Mèdica

 • Capacitat per diagnosticar i prevenir malalties pròpies i associades al sistema immunitari en animals domèstics i de ramaderia. Especialitat: Immunologia Veterinària

 • Habilitat per interpretar els resultats analítics i per diagnosticar les alteracions del sistema immunitari gràcies a les anàlisis. Especialitats: Immunologia Mèdica i Immunologia Veterinària

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.


Segon període: del 8 de juny al 2 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

 

Reserva de plaça
Els candidats i les candidates admeses hauran de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de plaça.
El pagament de 300 euros es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de la generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat/da mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi al màster. Una vegada satisfet l'esmentat import, caldrà enviar una còpia del pagament a l'adreça electrònica mastersoficialsbio@ub.edu en un termini màxim de tres dies naturals des de la realització del pagament. Si transcorregut aquest termini no s'ha rebut el correu de confirmació de l'abonament es perdrà la reserva de plaça.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Dates

 • Juliol: del 15 al 30.
 • Setembre: del 12 al 30.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 25
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Immunobiotecnologia i Recerca
Activació i Transducció de Senyals Obligatòria 1r semestre 2.5
Anatomia del Sistema Immunitari Obligatòria 1r semestre 2.5
Anticossos Obligatòria 2n semestre 2.5
Citometria de Flux Obligatòria 2n semestre 2.5
Immunofarmacologia Optativa 2n semestre 2.5
Immunogenètica Obligatòria 1r semestre 2.5
Immunomanipulació Experimental Optativa 2n semestre 2.5
Immunopatologia Obligatòria 1r semestre 2.5
Models Animals en la Recerca en Immunologia Optativa 2n semestre 2.5
Regulació de la Resposta Immunitària Obligatòria 1r semestre 2.5
Seminaris Externs Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques Avançades en Immunologia Obligatòria 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 25
Vacunes i Tecnologies Convergents Optativa 1r semestre 5
Especialitat: Immunologia Mèdica
Activació i Transducció de Senyals Obligatòria 1r semestre 2.5
Al·lèrgia Optativa 2n semestre 2.5
Anatomia del Sistema Immunitari Obligatòria 1r semestre 2.5
Anticossos Obligatòria 2n semestre 2.5
Autoimmunitat Optativa 1r semestre 2.5
Citometria de Flux Obligatòria 2n semestre 2.5
Immunodeficiències i Sida Optativa 1r semestre 2.5
Immunogenètica Obligatòria 1r semestre 2.5
Immunohematologia i Trasplantament Optativa 2n semestre 2.5
Immunopatologia Obligatòria 1r semestre 2.5
Neuroimmunologia Optativa 2n semestre 2.5
Regulació de la Resposta Immunitària Obligatòria 1r semestre 2.5
Seminaris Externs Optativa 1r semestre 2.5
Tècniques Avançades en Immunologia Obligatòria 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 25

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086
master.immunologia@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.