Objectius i competències

El màster en Diplomàcia i Organitzacions Internacionals té l’objectiu de formar professionals per ser diplomàtics, funcionaris d’organitzacions internacionals com ara Nacions Unides o la Unió Europea, experts i assessors d’entitats d’àmbit internacional (ONG, consultories, etc.), gestors de projectes internacionals a l’administració, de la mà dels millors especialistes i professionals de cada sector.
El màster combina la formació teoricopràctica amb una estada de pràctiques obligatòria. Aquestes pràctiques es poden realitzar en ambaixades, consolats, representacions permanents, organitzacions internacionals, empreses privades o organitzacions sense ànim de lucre, entre altres institucions.

Els alumnes poden triar entre l'especialitat de Seguretat Humana i l'especialitat de Relacions Econòmiques Europees i Internacionals.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Centre d'Estudis Internacionals
Àmbit de coneixement Interdisciplinari
Modalitat de docència Presencial
Crèdits 60
Durada 2 anys acadèmic
Coordinació JORDI QUERO ARIAS
Adreça electrònica eugenia.guarro@ceibcn.com
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació
Especialitats
 • Relacions Econòmiques Europees i Internacionals
 • Seguretat Humana

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer l'estructura, funcionament, competències i mecanismes d'accés del cos diplomàtic i preparar-te per una via professional en una organització internacional, a la Unió Europea o a empreses multinacionals.

 • Conèixer i entendre el funcionament de la Unió Europea, les seves relacions exteriors, la política comercial Comuna, el mercat interior i el dret de la competència i la lliure circulació de persones, entre altres àmbits.

 • Conèixer i saber aplicar els principis jurídics de la diplomàcia i paradiplomàcia, i en especial el dret intern estatal que afecta les relacions i el dret, el dret del comerç, i la contractació i arbitratge internacionals.

 • Conèixer els principis de la protecció del medi ambient i de la gestió dels recursos energètics des d'una perspectiva jurídica, política i econòmica; així com els principis i les institucions del desenvolupament sostenible.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i per enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions i les raons i coneixements últims que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 •  Competències generals
 • Raonament crític i autocrítica.

 • Capacitat d'anàlisi i síntesi

 • Capacitat per interactuar respectant els valors democràtics d'igualtat i no-discriminació davant la diversitat i sostenibilitat.

 • Domini del llenguatge especialitzat oral o escrit.

 • Responsabilitat i lideratge en el treball individual i en grup

 •  Competències específiques
 • Capacitat per reconèixer i avaluar els problemes especialment complexos subjacents a les diferents formes d'organització política internacional i per formular respostes originals de nivell avançat.

 • Capacitat per proposar criteris nous i originals d'interpretació i aplicació de normes i jurisprudència internacionals, a fi d'adequar-les a la complexa i canviant realitat internacional objecte d'estudi.

 • Capacitat per identificar i valorar l'impacte de la integració europea en els ordenaments interns estatals i la política exterior, així com en les relacions exteriors de la UE, en relació amb els diferents àmbits objecte d'estudi.

 • Capacitat per interpretar els interessos en tensió, fortaleses i febleses subjacents en diferents escenaris internacionals determinats, identificant els elements polítics, econòmics i jurídics implicats, si escau.

 • Capacitat per formular, exposar i debatre solucions a problemes específics en entorns internacionals i multiculturals, amb arguments originals i de nivell superior, tant oralment com per escrit.

 • Capacitat per dissenyar, gestionar i fer un treball original i de nivell avançat sobre problemes actuals i especialment complexos de la pràctica internacional, dirigits a un públic expert.

 • Capacitat de lideratge i responsabilitat per resoldre de manera eficient problemes reals en entorns internacionals i multiculturals.

 • Capacitat d'adaptació i integració en entorns internacionals i multiculturals en el marc de les pràctiques obligatòries en instal·lacions diplomàtiques, consulars, de representacions permanents, secretaries d'organitzacions internacionals o en altres destinacions.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés específic és de titulats en Dret, Economia i Administració d'Empreses, Relacions Internacionals, Ciències Polítiques i de l'Administració i Estudis Globals.

Per als estudiants que provenen d'altres titulacions, el màster ofereix complements formatius obligatoris que es fan durant les dues setmanes prèvies a l'inici del curs.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 1. Currículum i expedient acadèmic: es valora un currículum equilibrat, en el qual, a més dels estudis, s'hagin fet activitats formatives i pràctiques complementàries (voluntariats en àmbits multiculturals, experiència laboral, etc.), així com activitats artístiques i d'oci (com ara esports). Això és així, perquè es valora la formació integral dels estudiants, però també perquè és el que exigeixen i en el que es fixen els organismes internacionals en els estudiants que volen fer pràctiques.
 2. Nivell d'anglès (mínim B2). Aquest aspecte és imprescindible i eliminatori.
 3. Resultat de la prova d'accés.
La prova d'accés consisteix a fer un assaig crític sobre un tema de relacions internacionals o dret internacional. Per fer l'exercici es disposa d'una hora. Amb aquesta prova s'ofereix als candidats l'oportunitat no només de demostrar el coneixement en aquests temes, sinó que també es mostra la capacitat analítica, l'expressió escrita i la maduresa intel·lectual. Els estudiants poden triar fer l'assaig en qualsevol de les dues llengües del màster, anglès o castellà. El dia de la prova es duen a terme dues entrevistes: una amb el coordinador honorari del màster, l'ambaixador Perpiñá-Robert, en anglès, i una altra amb el coordinador executiu, el doctor Jordi Quero, en castellà.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de novembre de 2022 al 15 de juny de 2023.

Prova i entrevista (format telemàtic): 7 de març, 16 de maig o 27 de juny de 2023.

eugenia.guarro@ceibcn.com

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció
 • Criteris de selecció

  Procediment de resolució

  Durant el mes de setembre l'alumnat admès rebrà un correu amb les instruccions sobre els tràmits necessaris per a fer efectiva la matrícula durant el 21 de setembre de 2023.


  Els alumnes que han estudiat en universitat estrangera han de legalitzar la documentació.

  Més informació.

  Matrícula

  La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

  Pla d’estudis

  Assignatures i plans docents

  Distribució de crèdits

  Tipus ECTS
  Obligatoris 24
  Optatius 12
  Pràctiques externes 18
  Treball final de màster 6
  TOTAL 60

  Relació d'assignatures

  Assignatura Tipus Llengua Crèdits
  Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Diplomàcia i Organitzacions Internacionals
  Introducció a l'Economia i al Comerç Internacional Optativa   2
  Introducció a les Relacions Internacionals i a la Política Internacional Optativa   2
  Introducció al Dret Internacional Públic i les Organitzacions Internacionals Optativa   2

  Complements de formació
   
  Assignatura Tipus Llengua Crèdits
  Especialitat: Relacions Econòmiques Europees i Internacionals
  Dret Diplomàtic i Consolar: Paradiplomàcia Obligatòria   3
  Dret Internacional del Comerç i les Inversions Estrangeres Optativa   3
  Dret Internacional Institucional. La Funció Pública Internacional Obligatòria   3
  El Governament Econòmic de la Globalització Obligatòria   3
  El Governament Polític de la Globalització Obligatòria   3
  Habilitats I Obligatòria   3
  Habilitats II Obligatòria   3
  Institucions i Presa de Decisions a la Unió Europea. La Funció Pública Europea Optativa   3
  Institucions per al Manteniment de la Pau i Seguretat Obligatòria   3
  Mercat Interior i Competència en la Unió Europea Optativa   3
  Ordenament Jurídic de la Comunitat Internacional Obligatòria   3
  Pràctiques Externes Obligatòria   18
  Relacions Exteriors i Política Exterior de la Unió Europea Optativa   3
  Treball Final de Màster Obligatòria   6
  Especialitat: Seguretat Humana
  Cooperació al Desenvolupament Optativa   3
  Desenvolupament Sostenible i Protecció del Medi Ambient Optativa   3
  Dret Diplomàtic i Consolar: Paradiplomàcia Obligatòria   3
  Dret Internacional Humanitari. Dret Internacional Penal Optativa   3
  Dret Internacional Institucional. La Funció Pública Internacional Obligatòria   3
  El Governament Econòmic de la Globalització Obligatòria   3
  El Governament Polític de la Globalització Obligatòria   3
  Habilitats I Obligatòria   3
  Habilitats II Obligatòria   3
  Institucions per a la Protecció Internacional dels Drets Humans Optativa   3
  Institucions per al Manteniment de la Pau i Seguretat Obligatòria   3
  Ordenament Jurídic de la Comunitat Internacional Obligatòria   3
  Pràctiques Externes Obligatòria   18
  Treball Final de Màster Obligatòria   6

  Programa del curs

  Pràctiques

  Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

  Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 500 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

  Informació institucional

  Sortides professionals

  De què podràs treballar ?


  • Diplomàtic o diplomàtica.

  • Funcionari o funcionària internacional de l'ONU, l'OTAN, la UE i altres organitzacions internacionals.

  • Assessor o assessora i tècnic o tècnica d'institucions públiques en matèria internacional (administració central i autonòmica, diputacions, ajuntaments).

  • Membre del personal dels departaments de comunicació i de l'àrea internacional d'empreses, fundacions o centres acadèmics.

  • Membre de consolats d'altres estats acreditats a Espanya.

  • Expert o experta en una matèria concreta de les relacions internacionals en entitats privades no lucratives (ONG).

  Contacte

  Finca Agustí Pedro Pons
  Avinguda de Vallvidrera, 25
  08017 Barcelona
  info@ceibcn.com

  Vull rebre més informació

  Tots els camps són obligatoris.

  La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.