El máster en Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental (Segles XV-XIX) de la Universitat de Barcelona trata la evolución histórica y la configuración de las identidades durante la Educación Moderna.

 " />

Objectius i competències

El màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) forma especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani occidental durant l'Edat Moderna. Es tracta d'analitzar a fons el conjunt de processos complexos (formació d'estats, relacions internacionals o dinàmiques socials, culturals i ètniques) que van tenir lloc durant aquest període històric i que són d'interès per a la configuració europea i les seves relacions, tant internes com amb altres territoris immediats, com és el cas de la interacció complexa amb el Magreb.
El màster ajuda a comprendre millor els problemes als quals s'enfronta el procés de construcció política de la Unió Europea, com els límits recíprocs de la sobirania entre els diversos integrants, l'harmonització d'entitats amb tradicions culturals i històriques diferents i la necessitat de buscar un fonament ideològic comú que respecti les identitats de tots els països integrants. 

El màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental s'orienta principalment cap a la recerca, ja que el títol permet accedir al doctorat. Ara bé, té alhora una clara utilitat *profesionalizadora en altres sectors més amplis com l'ensenyament, l'arxivística, la museografia, el món editorial, la gestió de la cultura i el patrimoni o la gestió de la interculturalitat. Aquests últims sectors resulten molt significatius en el context actual, polític i cultural, de relacions de la Unió Europea amb el món mediterrani i el Magreb.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Geografia i Història
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà, castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióDIEGO SOLA GARCIA
Adreça electrònicahistmediterrani@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat València Estudi General
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat València Estudi General
 • Universitat Alacant
 • Universitat Jaume I
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

 • Formar especialistes en l'estudi de l'evolució històrica i la configuració de les identitats de les societats del Mediterrani occidental durant l'edat moderna.

 • Formar especialistes que puguin desenvolupar tasques de recerca directa basada en materials arxivístics i síntesis de fonts historiogràfiques específiques sobre els diferents aspectes tractats en el màster.

 • Proporcionar coneixements aprofundits per interpretar les relacions entre els diferents territoris entorn del Mediterrani occidental, en un context, l'actual, de creixent connexió humana i econòmica.

 • Proporcionar els referents històrics necessaris per gestionar la interculturalitat en l'àmbit europeu.

Competències

Generals

 • Identificar i utilitzar apropiadament les fonts d'informació per resoldre problemes de recerca en història moderna del Mediterrani occidental.
 • Elaborar escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca en història moderna del Mediterrani occidental.
 • Aplicar les noves tecnologies en la recerca en història moderna del Mediterrani occidental.


Específiques

 • Analitzar des d'una perspectiva comparada la història moderna del Mediterrani occidental.
 • Analitzar la història local i regional del Mediterrani occidental en l'edat moderna.
 • Comprendre que l'històric és un coneixement en contínua construcció i comparar i avaluar les diferents perspectives historiogràfiques.
 • Comentar, anotar i editar textos i documents de l'època moderna de manera pertinent.
 • Definir temes de recerca històrica sobre l'edat moderna.
 • Aplicar els mètodes i les tècniques més rellevants per resoldre problemes en les diferents branques de la recerca històrica sobre l'edat moderna.
 • Organitzar informació històrica complexa de manera coherent.
 • Planificar, dur a terme i presentar una contribució original al coneixement històric d'acord amb les metodologies i els procediments propis de la història moderna.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

La formació prèvia més adequada per cursar el màster la proporcionen els graus d'Història, Història i Patrimoni, Humanitats i Estudis Interculturals, i d'altres en què la història moderna tingui una presència notable. Tenen la mateixa consideració els antics estudis de llicenciatura, anteriors a la implantació dels graus: Humanitats, Història i les seccions d'Història tant de Geografia i Història com de Filosofia i Lletres.

Per als titulats d'altres estudis, la Comissió Acadèmica del màster, després d'analitzar el curriculum vitae (i de fer una entrevista personal, si escau), determina els complements formatius que cal de superar amb caràcter previ.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Els titulats d'altres estudis no vinculats directament amb la història han de superar els complements formatius d'història moderna del grau d'Història indicats, sota la tutela d'un professor del màster i la supervisió de la Comissió Acadèmica.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 16 de febrer al 16 d'abril de 2024.
Les resolucions es publicaran el 30 d'abril.

Segon període: del 18 d'abril al 20 de juny de 2024.
Les resolucions es publicaran l'1 de juliol.

Tercer període: del 26 de juny al 20 de juliol de 2024.
Les resolucions es publicaran el 29 de juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació vinculada als criteris de selecció
  • Currículum breu
  • Carta de motivació

Criteris de selecció

Com a criteris de selecció dels candidats, es tenen en compte els següents:

 • Curriculum vitae: 60 % (puntuació màxima: 6).

 • Memòria de motivació en relació amb el currículum acadèmic o la trajectòria professional: 40 % (puntuació màxima: 4).

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 15
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX)
Activitats Productives i Xarxes Mercantils al Mediterrani Occidental Obligatòria 5
Creació i Transmissió dels Sabers Optativa 5
El Mar Mediterrani: un Espai d'Intercanvis Optativa 5
El Món Rural Optativa 5
Espiritualitat, Ortodòxia i Control de les Consciències Optativa 5
Femení i Masculí: Identitats, Relacions, Funcions Optativa 5
Fonts, Paleografia i Iniciació al Treball de l'Historiador Obligatòria 5
Guerra i Societat Optativa 5
Historiadors i Historiografia del Mediterrani Occidental en l'Edat Moderna Obligatòria 5
Identitats Territorials i Nacionals al Mediterrani Occidental Optativa 5
Institucions Polítiques i Poders Territorials Obligatòria 5
Jerarquies i Dinàmica Social Obligatòria 5
La Ciutat Mediterrània Optativa 5
Minories, Dissidències i Rebel·lies Optativa 5
Paisatge Històric, Risc i Medi Natural Optativa 5
Religions i Circulació Cultural Obligatòria 5
Sistemes de Poder i Pensament Polític Optativa 5
Treball Final de Màster Obligatòria 15

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (S. XV-XIX)
Història Moderna d'Espanya Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. 

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

La titulació, l'únic màster d'especialització en Història Moderna a Catalunya, s’orienta principalment cap a la recerca. Però al mateix temps té una clara utilitat professionalitzadora en altres sectors més amplis com l’ensenyament, l’arxivística, la museografia, el món editorial, la gestió de la cultura i el patrimoni o la gestió de la interculturalitat.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: 
histmediterrani@ub.edu 
Contacte UV

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.