Objectius i competències

El màster en Oceanografia i Gestió del Medi Marí ofereixen a titulats en ciències experimentals i enginyeries que vulguin especialitzar-se en ciències del mar, per qüestions professionals o per estudiar el doctorat i fer carrera científica.
El màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí permet familiaritzar-se amb l'aplicació en l'àmbit marí dels coneixements adquirits en els estudis previs, i adquirir coneixements complementaris nous, propis de l'oceanografia i la gestió del medi marí, que hauran de tenir en compte en la seva tasca professional o investigadora posterior. Així mateix és la porta d’entrada al Doctorat l doctorat en Ciències del Mar de la UB i la UPC.

Està pensat especialment per a graduats o llicenciats en en alguna de les disciplines següents: Biologia, Ciències Ambientals, Geologia, Farmàcia, Física, Química, Ciències del Mar, Enginyeria Civil o Enginyeria Geològica. Aquest màster substitueix i actualitza l'antic màster de Ciències del Mar: Oceanografia i Gestió del Medi  que es va oferir des del curs 2007-2008 fins al curs 2012-2013.
 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències mediambientals i ecologia
 • Biologia i genètica
 • Ciències de la Terra
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places50
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaespanyol (55 %), català (40 %) i anglès (5 %)
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióLUIS CARDONA PASCUAL
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí ofereix un conjunt d'assignatures, teòriques i pràctiques, dissenyades per assolir dos objectius principals: a) que els estudiants 'graduats o llicenciats en disciplines científiques diverses' es familiaritzin amb l'aplicació en l'àmbit marí dels coneixements adquirits en els estudis previs, i b) que adquireixin coneixements complementaris nous, propis de l'oceanografia i la gestió del medi marí, que hauran de tenir en compte en la seva tasca professional o investigadora posterior. En qualsevol cas, els estudis fan èmfasi en l'estreta connexió que hi ha d'haver entre el coneixement i la recerca fonamentals, i la seva aplicació al plantejament i resolució de problemàtiques ambientals concretes en relació amb el medi marí.

Competències

Les competències principals que han d'assolir els estudiants del màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí són:

 • Capacitat d'utilitzar mètodes i tècniques contrastats en el camp de l'oceanografia i la gestió del medi marí.

 • Saber escollir en funció de les hipòtesis de treball, els objectius i el costos, els mitjans pràctics i tecnològics, de mesura i mostreig, més adequats per a l'obtenció de dades del medi marí.

 • Capacitat d'identificar problemes o qüestions d'interès en el camp de l'oceanografia i de plantejar, desenvolupar i dur a terme un estudi o programa de recerca amb objectius i mètodes adequats.

 • Capacitat d'aplicar coneixements avançats en el plantejament i resolució de conflictes i problemàtiques en relació amb el mar, que interessen o afecten la societat.Veure llistat complet de competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí està pensat especialment per a estudiants que tinguin un grau o llicenciatura en alguna ciència experimental o en enginyeria civil o geològica i que vulguin especialitzar-se en temes marins per poder aplicar o adaptar els coneixements universitaris i l'experiència professional a aquest àmbit.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per accedir al màster d'Oceanografia i Gestió del Medi Marí els estudiants han d'estar en possessió del títol de graduat (o llicenciat) en alguna de les disciplines següents: Biologia, Ciències Ambientals, Geologia, Farmàcia, Física, Química, Ciències del Mar, Enginyeria Civil o Enginyeria Geològica. Poden estar en possessió d'altres titulacions en ciències experimentals o enginyeries concedides per una universitat europea, o d'altres països, amb l'autorització o la convalidació prèvia de la Universitat de Barcelona.

En el cas de candidats amb titulacions diferents de les oficials o pròpies d'universitats espanyoles, o amb titulacions de fora d'Espanya o d'Europa que no siguin directament assimilables a les esmentades anteriorment, la comissió del màster considera cada cas tenint en compte l'adequació temàtica dels estudis cursats i la declaració d'intencions del candidat.

Per al bon aprofitament de la formació de màster, cal que els estudiants tinguin un nivell d'anglès B1 o equivalent, perquè tots els cursos fan servir documentació fonamental en aquesta llengua. Qualsevol petició d'inscripció al màster és considerada i analitzada de manera individualitzada per avaluar-la en igualtat de condicions amb la resta de candidatures.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de febrer al 7 de juny del 2024.
Resolució: 21 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Els candidats han de presentar un certificat d'estudis amb les assignatures cursades, els crèdits i la nota obtinguda, de manera que es pugui calcular la mitjana ponderada. Han d'adjuntar un currículum en el qual figurin dades sobre beques rebudes, projectes en què s'ha participat, treballs que s'han elaborat, etc., com també estudis addicionals, llengües que es coneix i el nivell corresponent (per a l'anglès aquest nivell ha de ser un B1). D'altra banda, poden aportar una carta personal de motivació i les cartes de recomanació que es vulgui. Per valorar aquesta documentació, la comissió del màster segueix un mateix criteri general:

 • L'adequació de la titulació i l'expedient acadèmic (65 %).
 • Les activitats complementàries: beques, estades Erasmus, formació addicional (10 %).
 • Col.laboració en estudis, projectes, publicacions, empreses, etc., relacionats amb l'àmbit d'estudi del màster (10 %).
 • Carta de motivació i referències de professors universitaris o investigadors (5 %).
 • Experiència pràctica en el mar (per exemple: titulació de patró d'esbarjo, titulació de submarinisme amb escafandre) (5 %).
 • Entrevista personal (5 %), si escau.


L'admissió es produeix per ordre de classificació segons les puntuacions obtingudes.

Procediment de resolució

La comissió del màster fa la selecció de candidats. Només es tenen en compte les preinscripcions que tinguin tota la documentació presentada i hagin abonat els drets corresponents. Un cop feta la selecció la Secretaria d'Estudiants i Docència fa pública la llista de candidats admesos en el primer període. Els candidats que, per raons formals que es puguin esmenar, no hagin estat admesos en el primer període, poden tornar a ser avaluats al setembre, juntament amb els candidats que facin la preinscripció en el segon període.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris


Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 33
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Oceanografia i Gestió del Medi Marí
Ambients i Processos Sedimentaris Marins Optativa 1r semestre 3
Biodiversitat Animal Marina Optativa 2n semestre 3
Biodiversitat d'Aus Marines Optativa 2n semestre 3
Biodiversitat Vegetal Marina Optativa 2n semestre 3
Biogeoquímica de l'Oceà Optativa 1r semestre 3
Biologia d'Espècies Marines d'Interès Comercial Optativa 1r semestre 3
Biologia de la Conservació Optativa 2n semestre 3
Biologia de Mamífers i Rèptils Marins Optativa 2n semestre 3
Canvi Climàtic i Oceà Optativa 1r semestre 3
Cartografia d'Hàbitats Marins Optativa 2n semestre 3
Contaminació en Zones Costaneres: Origen, Impacte i Mitigació Optativa 2n semestre 3
Dinàmica Litoral i Evolució Costanera Optativa 2n semestre 3
Ecologia del Bentos Marí Optativa 1r semestre 3
Efectes de la Contaminació sobre la Biodiversitat Optativa 1r semestre 3
Estructuració i Connectivitat de Poblacions Marines Optativa 1r semestre 3
Geologia dels Oceans Obligatòria 1r semestre 3
L'Impacte Ecològic de la Pesca: Avaluació i Gestió Obligatòria 1r semestre 3
Oceanografia Biològica Obligatòria 1r semestre 3
Oceanografia Dinàmica Optativa 2n semestre 3
Oceanografia Física i Química Descriptiva Obligatòria 1r semestre 3
Oceans Polars Optativa 2n semestre 3
Perills Naturals i Riscos: Anàlisi Multiescalar Optativa 2n semestre 3
Planejament i Gestió del Medi Marí Obligatòria 1r semestre 3
Pràctiques de Mar Optativa 2n semestre 6
Protecció Costanera Optativa 2n semestre 3
Reserves Marines Optativa 1r semestre 3
Sensors Remots en Oceanografia Optativa 2n semestre 3
Tècniques d'Anàlisi de Dades en Ecologia Marina Optativa 1r semestre 3
Tècniques de Submarinisme Científic per a l'Estudi d'Ecosistemes Bentònics Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 15

Calendari

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Les dues universitats, la UB i la UPC, cadascuna en les seves especialitats, contribueixen de manera significativa a la recerca i al desenvolupament tecnològic que, en temes marins, es duu a terme a l'Estat espanyol. A més d'aquestes dues universitats, Catalunya té centres del CSIC de recerca bàsica potents en l'àmbit marí (com ara el Centre Mediterrani d'Investigacions Marines i Ambientals, de què formen part l'Institut de Ciències del Mar i la Unitat de Tecnologia Marina; l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, o el Centre d'Estudis Avançats de Blanes); instituts d'investigació de la Generalitat de perfil més aplicat (com ara l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), i empreses d'enginyeria que treballen en assessorament, desenvolupament de projectes, prospeccions i estudis ambientals en el medi marí, que abracen l'enginyeria costanera, la geofísica, l'ecologia marina, la pesca o l'aqüicultura.

Des de fa decennis que les universitats catalanes subministren graduats i doctors a les institucions i empreses del ram, les quals també contribueixen, per mitjà dels convenis de col.laboració per fer pràctiques, a elevar el grau de preparació i professionalització dels titulats i dels programes d'ensenyament.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació: LUIS CARDONA PASCUAL
secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086