Organització

Direcció de l’Escola

La persona que dirigeix l'Escola de Doctorat és designada i nomenada pel rector de la Universitat entre els seus investigadors de prestigi reconegut, i ha de tenir un mínim de tres sexennis de recerca avaluats positivament. 

El director o directora coordina l'Escola de Doctorat, la representa i porta a terme les polítiques necessàries per coordinar i impulsar el doctorat a la Universitat. També dirigeix la gestió administrativa i pressupostària de l'Escola i exerceix la direcció funcional del PTGAS que hi està adscrit.
 

presentació d'una tesi doctoral a la UB
Comitè de Direcció
És l'òrgan màxim de l'Escola i està integrat pels membres següents:
  • El director o directora de l'Escola.
  • Un o una representant de cada facultat: els degans o la persona que deleguin.
  • Els coordinadors dels programes de doctorat.
  • Cinc representants del Consell de Representació dels Doctorands.
  • El secretari o secretària del Comitè.

Com a òrgan màxim de direcció del doctorat, les funcions del Comitè de Direcció són desenvolupar els programes de doctorat i coordinar i planificar el disseny de l'oferta multidisciplinària i transversal necessària per a la formació i el desenvolupament dels doctorands. També fixa les activitats formatives transversals dels doctorands i regula les activitats d'interès per a la seva formació. Aprova anualment el calendari de gestió dels ensenyaments de doctorat i el seu pressupost. El Comitè de Direcció també elabora i aprova la normativa de doctorat i el Codi de bones pràctiques, i prepara les sol·licituds i memòries de nous programes de doctorat.


Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació​​​​​
Maria Feliu Torruella - 934 035 514​​​

Secretària tècnica

Administradora

Gestió econòmica

Afers acadèmics i equivalències

Suport acadèmic

Internacional i atenció a l’estudiant