Comissions

És un òrgan col·legiat que, dins l'estructura de l'Escola de Doctorat, assumeix les competències que li delegui el Comitè de Direcció.

La Comissió Permanent està integrada pels membres següents:

 • El director o directora.
 • Nou membres proposats per la direcció i ratificats pel Comitè de Direcció: cinc coordinadors (en representació dels diversos àmbits de coneixement), tres representants dels centres i dos representants dels doctorands.
 • L'administrador o administradora i el secretari o secretària tècnic. 

És l'òrgan encarregat de vetllar pels processos de qualitat de l'Escola i dels programes de doctorat de la Universitat.

Composició:

 • El director o directora o la persona que delegui.
 • Vuit membres proposats per la direcció i ratificats pel Comitè de Direcció, entre els quals hi ha tres coordinadors de programes de doctorat i cinc representants dels centres.
 • Un o una representant dels doctorands, elegit directament pel seu Consell de Representació.
 • El secretari o secretària tècnic.
 • Un o una membre del PTGAS encarregat de les tasques de qualitat a l'Escola.
Membres:
 1.  Maribel Peró Cebollero: directora de l'Escola.
 2. Neus Carbó Carbó: representant de Biologia.
 3. Jaume Carbonell Guberna: representant de Geografia i Història.
 4. Antonio di Paolo: representant d'Economia i Empresa.
 5. Irene García Cano: representant de Química.
 6. Maria Begoña Román: representant de Filosofia.
 7. Andrés Farran Codina: representant i coordinador del programa en Alimentació i Nutrició.
 8. Marta Gracia Garcia: representant i coordinadora del programa en Psicologia de l'Educació.
 9. Carles Mancho Suárez: representant i coordinador del programa en Cultures Medievals.
 10. Eduardo Antonio Montes: representant dels investigadors en formació.
 11. Carme Castro Arias: secretària tècnica de l'Escola.
 12. Marta García Lorenzo: tècnica de Qualitat de l'Escola.

És un òrgan de representació dels investigadors predoctorals de la Universitat, per organitzar-se i defensar els seus interessos en tots els òrgans de l'Escola. A la vegada, permet donar informació i consultar als representants dels diferents programes sobre el funcionament i desenvolupament de les activitats. 

Està format per un o una representat escollit per cada programa de doctorat. Entre aquestes persones es trien les que representen els doctorands en els diferents òrgans de l'Escola.

consell.doctorands@ub.edu