Equivalència del títol estranger de doctorat

L’equivalència és el reconeixement dels títols estrangers al títol de doctorat a la Universitat.

El procediment d'equivalència d'un títol estranger de doctorat al títol universitari oficial espanyol de doctorat per la Universitat de Barcelona es fa a través de l'Escola de Doctorat. Es troba regulat en el reglament següent.

vitrina

Procés per demanar l’equivalència

1. Presenta la sol·licitud d’equivalència

Cal que disposis de la documentació següent

  • Imprès de sol·licitud.
  • DNI, document d'identitat comunitari o passaport.
  • Títol de doctorat, i en cas necessari que estigui legalitzat i acompanyat de la traducció oficial al castellà o al català.
  • Currículum en català, castellà o anglès.
  • Justificant d'haver abonat la taxa d'estudi d'equivalència (218,15 €).

Posa't en contacte amb l'Escola de Doctorat (i.salgadollopis@ub.edu) per sol·licitar imprès de sol·licitud i el rebut per pagar la taxa d'equivalència. A continuació demana cita prèvia a qualsevol oficina d'assistència en matèria de registre de la Universitat.

Al registre de la Universitat et poden fer la còpia de la documentació i et tornen la documentació original.
 

2. Estudi d’equivalència del títol estranger de doctorat i resolució del rector de la Universitat

A l'Escola de Doctorat revisem tota la documentació aportada. Si detectem que la documentació no compleix els requisits o observem que hi manca algun dels documents, et requerirem que aportis la documentació dins del termini establert. En cas de dubte sobre l'autenticitat, la validesa o el contingut dels documents aportats, podem dur a terme les diligències necessàries per comprovar les dades i ens podem adreçar a l'autoritat competent que ha expedit el títol per resoldre els dubtes que puguin sorgir.

Un cop tinguem l'expedient complet (sol·licitud i tota la documentació), examinem el teu nivell acadèmic adquirit, tenint en compte l'equiparació entre els nivells acadèmics del títol estranger i del títol espanyol del qual se sol·licita l'equivalència.

Un cop examinada la sol·licitud, el director o la directora de l'Escola eleva al rector la proposta favorable o desfavorable a l'equivalència.

En aquells casos en què es consideri necessari, el director o la directora de l'Escola solꞏlicita l'informe a la Comissió d'Equivalència de l'Escola de Doctorat.

Finalment, el rector, vist l'informe, resol motivadament atorgar o denegar la petició.

A partir d'aquest moment, ens posem en contacte amb tu per comunicar-te la resolució del rector de l'equivalència del títol estranger de doctorat.

Si la resolució és favorable, expedim la credencial acreditativa d'equivalència corresponent.

3. Expedició de la credencial d’equivalència

Un cop expedida la credencial d'equivalència, ens posarem en contacte amb tu per tal que vinguis a recollir-la.

Recorda que els efectes de l'equiparació es produeixen a partir de la data en què es concedeix aquesta credencial.

IMPORTANT

Si has iniciat el procediment abans del 17 de juliol del 2023, has de tenir en compte que s'ha d'abonar la taxa de sol·licitud de l'expedició de la credencial d'equivalència, si no ho has fet abans. Per fer el pagament, t'has de posar en contacte amb l'Escola de Doctorat.