Bases

La Universitat de Barcelona convoca la 17a edició del Concurs Carpeta UB, per tal de triar el disseny de la carpeta de la UB per al curs 2024-2025.

 • Pot presentar una proposta de disseny al concurs l'alumnat de la UB matriculat en centres propis en estudis de grau, màsters universitaris, postgraus i màsters propis o doctorat durant el curs 2023-24
 • Les propostes es poden presentar individualment o en equip. 
 • Cada persona pot presentar només una proposta, ja sigui de forma individual o com a membre d'un equip. La coincidència d'un mateix concursant en més d'una proposta serà motiu de desqualificació de totes les propostes en què aparegui. 
Les propostes presentades han de ser el resultat de la creativitat i l’enginy dels participants i no han d’haver estat prèviament publicades, distribuïdes o utilitzades. Es permet l’ús d’eines d’intel·ligència artificial i de programari d’assistència al disseny per a la creació dels dissenys (especificant quines s'han fet servir), amb la condició que el resultat final sigui una obra única i original. Els participants són responsables d’assegurar-se que els seus dissenys siguin genuïns i no infringeixin els drets d’autor de tercers. Qualsevol proposta que no compleixi aquests requisits serà desqualificada del concurs.

​​​​​​​En tot cas, el format de les propostes ha de complir els requeriments del punt 3. Com s'han de presentar els treballs?.

Al formulari de sol·licitud, cal indicar les eines (intel·ligència artificial, programari d’assistència al disseny...) o altres mitjans utilitzats.

​​​​​​​​​​La proposta de disseny ha d’ocupar tota la superfície de la carpeta.​​​​​​​​​​

Es valorarà incorporar com a element gràfic el color corporatiu principal, el blau, Pantone 285 per potenciar la identificació cromàtica amb la Universitat de Barcelona. La conversió en quadricromia (la tècnica que s'utilitza per la producció de les carpetes) és la següent: C:91, M:43,Y:0, K:0.

​​​​​​​Es valoraran especialment:
 • l'originalitat en el disseny, valorant la no repetició d'elements icònics apareguts en edicions anteriors del concurs (com ara la silueta urbana de la ciutat de Barcelona, els panots, etc.), i
 • la incorporació d'elements relacionats amb els valors universitaris, com ara el compromís amb la sostenibilitat, la igualtat de gènere i d'oportunitats, el pensament crític, el rigor científic, la inclusió i la diversitat, l'aspiració d'universalitat o l'arrel catalana de la institució.
Les propostes de disseny s’han de presentar sense la marca i l’adreça web de la UB, que seran aplicades posteriorment per la UB. Tanmateix, la proposta de disseny ha de contemplar que s’aplicarà la marca de la UB a les dues cares de la carpeta i l’adreça web al llom, tal i com apareix a la maqueta descarregable en PDF.

La Universitat de Barcelona es reserva el dret a modificar o corregir l’aplicació de la marca, el color corporatiu i/o l’adreça web segons els criteris establerts a la maqueta descarregable, si escau.

La UB podrà realitzar els ajustos que consideri necessaris al disseny, de cara a poder produir la carpeta de la UB amb normalitat.

Cal tenir en compte que també es produiran carpetes per a centres adscrits a la UB i que en aquests casos la UB incorporarà a la carpeta la marca del centre adscrit.
 • La proposta s'ha de presentar: o bé en un fitxer d'Illustrator (amb extensió ".ai"), o bé en un fitxer editable amb Illustrator (amb extensió ".eps" o ".svg").
 • La mida del disseny ha de ser de 54,1 x 34,7 cm, més la sang del document (2 cm tot al voltant).
 • En el cas que el disseny incorpori algun text, aquest ha d'anar traçat. ​​​​​​​
 • En el cas que el disseny inclogui fotografies o imatges no vectorials, han de tenir una resolució òptima de 300 dpi a mida real. ​​​​
 • MOLT IMPORTANT: per tramitar la proposta heu de realitzar dos enviaments:

 1. La sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament mitjançant el formulari de tràmit “Sol·licitud per participar al Concurs Carpeta UB” de l’apartat Tràmits de la Seu electrònica de la UB que estarà disponible a partir del 8 de gener de 2024, fins al 4 de març, i s’hi ha d’adjuntar, obligatòriament:
  • La proposta en format imatge (JPEG). El nom de l’arxiu serà el nom de la proposta, per exemple “carpetaub2024.jpg”.
  • En cas que l’autoria sigui grupal també s’ha d’adjuntar la fitxa d’autoria grupal en format PDF. 
  • La suma de tots els documents no pot superar els 25 MB.
 2.  L’arxiu amb la proposta en format vectorial s’ha de remetre a través del formulari que també s'obrirà el 8 de gener. El nom de l’arxiu serà el nom de la proposta, per exemple “carpetaub2024.ai”.
  • La mida de l'arxiu no pot superar 1 GB
 • El termini de presentació és del dilluns 8 de gener al dilluns 4 de març de 2024 (ambdós inclosos). 
 • Un jurat format per membres de la UB farà una selecció d'un màxim de 10 propostes finalistes, que es faran públiques, a través del web del concurs, el dimecres 13 de març de 2024. El jurat, si ho considera necessari, podrà declarar desert el concurs. 
 • Membres
  • Vicerectora d'Estudiants i Participació 
  • Les alumnes guanyadores de l'edició anterior del concurs 
  • Un/a alumne/a com a representant dels estudiants 
  • La degana de la Facultat de Belles Arts 
  • El degà de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals 
  • Representant de la Direcció de l’Àrea d’Internacionalització i d’Estudiants 
  • Representant del Gabinet del Rector 
  • Director/a de l'Àrea de Comunicació
  • Representant de Comunicació Institucional 
  • Representant d'Imatge Corporativa i Màrqueting 
  • Representant de Nous Formats 
  • Representant de Publicacions UB
 • El disseny guanyador es decidirà per votació electrònica entre les propostes finalistes. Les votacions es duran a terme entre el dimecres 13 i el dimecres 20 de març de 2024
 •  Tot l'alumnat de la UB matriculat en centres propis en estudis de grau, màsters universitaris, postgraus i màsters propis o doctorat durant el curs 2023-24
  tot el professorat dels centres abans esmentats, i el personal d’administració i serveis
 • La proposta guanyadora es farà pública el dijous 21 de març de 2024 a les 13.30 h en un acte públic que tindrà lloc a l’Aula Ramon i Cajal de l’Edifici Històric (plaça Universitat). 
 • Per a la proposta guanyadora
  • La utilització del disseny guanyador per a la producció de la carpeta, que serà distribuïda a tots els estudiants de la Universitat de Barcelona. Hi constaran, a l'interior de la carpeta, el seu nom i cognoms, i també la condició de primer premi del concurs. 
  • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de guanyador o guanyadora del concurs. 
  • Un premi de 1.000 euros*. 
 • Per al segon premi
  • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de segon classificat o segona classificada del concurs. 
  • Un premi de 300 euros*. 
 • Per al tercer premi
  • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de tercer classificat o tercera classificada del concurs. 
  • Un premi de 200 euros*. 
 • Per als finalistes restants, fins a un màxim de set premis: 
  • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de finalista del concurs. 
  • Un premi de 100 euros*. 
 • Per a tots els participants
  • El lliurament d'un certificat acreditatiu de la condició de participant del concurs. 
*Imports nets dels premis una vegada descomptada la retenció d’IRPF. 

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el divendres 22 de març de 2024 a les 13.30 h a l’Aula Ramon i Cajal de l’Edifici Històric (plaça Universitat). 
La Universitat de Barcelona farà una àmplia difusió tant de les propostes finalistes com de la proposta guanyadora. 

Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de remetre les seves obres, autoritzen la Universitat de Barcelona a fer-ne ús, explotació i difusió, en relació a activitats promocionals i de publicitat del concurs, sense cap limitació temporal o territorial. En cas que la Universitat de Barcelona vulgui fer ús de les obres presentades a concurs fora d'aquest àmbit, en sol·licitarà l'autorització a l'autor/a del disseny. 

Els dissenys finalistes passen a ser propietat de la Universitat de Barcelona, que es reserva tots els drets per a l'ús, la reproducció, la difusió, exhibició, comunicació pública i divulgació en tot tipus de materials de la Universitat de Barcelona i del Grup UB, amb l'esment de l'autor o autors. 

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d'utilitzar la imatge de l'autor o autora en totes les activitats relacionades amb el premi i/o amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que els finalistes tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació a canvi.  
La participació en el concurs comporta l'acceptació de totes les bases

Els enviaments i les obres que no s'hi ajustin queden directament exclosos de la participació. 

La Universitat de Barcelona es reserva el dret d'ampliar o modificar aquestes bases promocionals, i fins i tot d'anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases s'anunciaren a la web del concurs (web.ub.edu/web/carpeta). La Universitat de Barcelona queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l'organització, el concurs s'hagués d'anul·lar o suspendre. 

La Universitat de Barcelona es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del certamen, que incorpori elements ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, que puguin ferir sensibilitats, o que puguin generar una imatge negativa de la Universitat de Barcelona. 

Les propostes presentades es podran recollir per part dels seus autors fins a tres mesos després de la publicació dels resultats del concurs. 
​​​​​​​
Barcelona, novembre de 2024
​​​​​​​Versió 2.0