Retribucions: Joan Guàrdia Olmos

L’any 2022 les retribucions del rector es distribueixen en:
  • Salari base, complement específic i complement de destinació: 49.258,50 €
  • Complement del càrrec: 22.605,94 €
  • Triennis, complements salarials derivats de la carrera acadèmica i l’experiència professional (sexennis de recerca i transferència, quinquennis de docència i trams de gestió), i imports dels Acords Mesa: 51.634,14 €
  • Realització de treballs de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, o activitats específiques de formació. 1.120,00 €
​​​​​​​