La UB publica una guia per integrar la perspectiva de gènere en els plans docents i les assignatures

 
 
Academic
(14/05/2021)

La Universitat de Barcelona ha publicat una guia per incorporar la perspectiva de gènere en els plans docents i les assignatures de grau, màster i doctorat. Aquesta iniciativa sʼemmarca en les accions del III Pla dʼigualtat, que en lʼeix 4 es compromet a incloure i desplegar la perspectiva de gènere en la docència. Lʼobjectiu és avançar cap a una Universitat més inclusiva començant pels plans docents, tal com preveu la legislació vigent.

 
 
Academic
14/05/2021

La Universitat de Barcelona ha publicat una guia per incorporar la perspectiva de gènere en els plans docents i les assignatures de grau, màster i doctorat. Aquesta iniciativa sʼemmarca en les accions del III Pla dʼigualtat, que en lʼeix 4 es compromet a incloure i desplegar la perspectiva de gènere en la docència. Lʼobjectiu és avançar cap a una Universitat més inclusiva començant pels plans docents, tal com preveu la legislació vigent.

La Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans docents i les assignatures de la UB ha estat elaborada per la Comissió dʼIgualtat, la Unitat dʼIgualtat i els vicerectorats de Política Docent, de Política Acadèmica i Qualitat, i dʼIgualtat i Gènere, i inclou tot un seguit de recomanacions per facilitar la implementació de la dimensió de gènere en la docència.

Algunes de les recomanacions són diversificar les metodologies docents tot potenciant la creació dʼentorns dʼaprenentatge inclusius; fer servir un llenguatge inclusiu i no sexista, i prioritzar les formes dʼavaluació en què no hi hagi possibilitat de discriminació per motiu de gènere. També es proposa que sʼincorporin aspectes de gènere relacionats amb els continguts de lʼassignatura, utilitzant exemples que no resultin discriminatoris, i que en les referències bibliogràfiques sʼaposti per lʼequilibri de gènere, incloent-hi referències dʼautores dʼahir i dʼavui.

La guia es completa amb enllaços a publicacions dʼaltres institucions, com la Xarxa Vives dʼUniversitats (XVU) i lʼAgència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), on es poden trobar idees i exemples per aplicar, així com per aprofundir en la perspectiva de gènere en diferents disciplines i camps del coneixement.

Altres eines per implementar la dimensió de gènere en la docència

La publicació de la guia de la UB sʼanirà acompanyant, al llarg del curs, dʼaccions de formació i altres materials que poden servir dʼajuda en aquesta tasca dʼincorporar la dimensió de gènere en els plans docents.

En aquest sentit, ja podeu consultar en línia dues píndoles formatives per introduir la perspectiva de gènere en la docència dels estudis de Ciències Naturals, Ciències Biomèdiques i Enginyeries. Les sessions són a càrrec de Sònia Estradé, professora dʼEnginyeria Electrònica i Biomedicina i presidenta de la Comissió dʼIgualtat de Física, i Beatriz Cantero, doctora en Didàctica de les Ciències Experimentals i professora de la Facultat dʼEducació.

Més informació