Consell de Govern de la UB: dimecres 28 de febrer

News | Institutional
(26/02/2024)
El dimecres 28 de febrer tindrà lloc la primera reunió de l’any del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. La sessió es podrà seguir en directe per via telemàtica.
News | Institutional
26/02/2024
El dimecres 28 de febrer tindrà lloc la primera reunió de l’any del Consell de Govern de la Universitat de Barcelona. La sessió es podrà seguir en directe per via telemàtica.
El Consell de Govern està convocat aquest dimecres a les 8:30 en primera convocatòria i, si no hi ha quòrum, a les 9:00. Entre altres punts, s’hi portaran a aprovació el pressupost de l’exercici 2024, l’oferta pública d’ocupació del PDI per al 2024, l’Acord d’inclusió en el sistema de la Seguretat Social dels estudiants de la UB que facin pràctiques acadèmiques externes, la Normativa reguladora del doctorat de la Universitat de Barcelona, i la modificació del Codi ètic de la UB.

El Consell de Govern és l’òrgan col·legiat de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la UB, així com les directrius i els procediments per aplicar-les en l’organització dels ensenyaments i la docència, la recerca, els recursos humans i econòmics, i l’elaboració dels pressupostos. Està format pel rector, que el presideix; la secretària general; la gerenta; quinze membres designats pel rector i vint membres elegits pel Claustre Universitari entre els seus integrants; deu membres elegits pels degans; els directors de les escoles universitàries; cinc membres elegits pels directors de departament i els directors dels instituts universitaris de recerca, i tres membres del Consell Social no pertanyents a la comunitat universitària.