Objectius i competències

El Màster en Criminologia aplicada posa a disposició de l'alumnat el conjunt d'eines necessàries per donar resposta al delicte, les seves causes, la seva prevenció i les alternatives en la lluita social contra aquest fenomen.  
La titulació permet tres possibles especialitats de la màxima actualitat: Seguretat Pública (indicada per a familiaritzar-se amb els factors ambientals i d'exclusió social en la criminalitat i instruir-se en les modernes estratègies d'anàlisi policial); Criminalitat d'Estat i de les organitzacions (imprescindible per a identificar les oportunitats delictives i els biaixos cognitius i volitius que poden generar les corporacions); i Intervenció criminològica (prepara a l'alumnat per a dissenyar programes d'intervenció amb delinqüents immersos en els diferents programes penitenciaris o de mesures alternatives amb l’objectiu de reduir-ne la possibilitat de reincidència). 

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióVICTOR GOMEZ MARTIN
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Criminalitat de l'Estat i de les Organitzacions
 • Intervenció Criminològica
 • Itinerari Lliure
 • Seguretat Pública

Objectius i competències

Objectius

 • Aprofundir en l'estudi de les organitzacions i institucions del sistema penal espanyol, així com en el funcionament del sistema de justícia penal internacional. 
 • Proporcionar a l'alumnat un coneixement detallat de l'escenari institucional i funcional on es desenvolupa la criminologia, així com del seu context social, tecnològic i cultural.
 • Formar sobre polítiques públiques en matèria de seguretat i prevenció del delicte a través de l'aprenentatge dels fonaments de la política criminal contemporània, el disseny, l'anàlisi i l'avaluació de polítiques de seguretat, així com sobre els diferents actors polítics a la societat de la informació.
 • Facilitar l'aprenentatge de les tendències actuals en investigació criminològica aplicada, com ara la criminologia del desenvolupament, la perfilació criminal, la criminologia de gènere, o l'avaluació i el tractament de delinqüents d'alt risc per a un diagnòstic adequat o de la delinqüència i la victimització; així com dels seus corresponents factors coadjuvants. 
 • Proporcionar als alumnes els coneixements i els instruments metodològics necessaris per a la investigació criminal o la presentació d'informes d'intel·ligència en unitats policials especialitzades. 

Competències

 • Interpretar les aportacions dels nous paradigmes de la criminologia contemporània, les transformacions més rellevants de la criminalitat i el seu control en un context de globalització. 
 • Identificar els marcs conceptuals necessaris per formular hipòtesis susceptibles d'estudi des de les teories criminològiques. 
 • Comparar els sistemes i les tendències de política criminal i de seguretat en els diferents models d'Estat. 
 • Relacionar els diferents factors (socials, econòmics i culturals) que influeixen a la política penal i de seguretat contemporània. 
 • Analitzar la interrelació entre l'agenda política, els mitjans de comunicació i l'opinió pública en el marc del sistema penal i de gestió de la seguretat. 
 • Discriminar els fonaments científics que expliquen el comportament criminal. 
 • Diagnosticar les problemàtiques criminològiques (delictives, de criminalitat, de seguretat i penals) des d'una metodologia científica i una perspectiva política. 
 • Avaluar plans, programes i polítiques de prevenció, rehabilitació i intervenció a l'àmbit de la seguretat, la delinqüència i del sistema penal. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

De conformitat amb la normativa aplicable, podran accedir al màster els estudiants que disposin d'un títol de grau o llicenciatura en Criminologia, Dret, Sociologia, Ciències polítiques, Treball Social, Antropologia o Psicologia. 

L'alumnat que accedeixi des del grau o llicenciatura en Dret o Antropologia haurà de cursar l'assignatura d'Estadística i anàlisi de dades del grau en Criminologia (6 crèdits) com a complement formatiu. 

També podran accedir al màster titulats d'altres ciències socials. Els candidats que siguin admesos al màster i que no tinguin un títol que permeti accedir-hi directament hauran de cursar 12 crèdits de complements de formació del grau en Criminologia. 


Preinscripció

Calendari

Del 20 de febrer al 30 de juny del 2024.

Resolució de les sol·licituds presentades del 20 de febrer al 27 de març: 9 d'abril de 2024.

Resolució de les sol·licituds presentades del 28 de març fins al 30 de juny: 15 de juliol de 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora valorarà la idoneïtat del candidat a partir d'una escala de puntuació sobre 10. Es realitzarà un procés selectiu de candidats atenent els criteris següents:

 • Expedient acadèmic. Només es ponderarà aquest criteri quan l'expedient acadèmic del títol s'hagi expedit com a màxim durant els darrers cinc anys. (4 punts) 
 • Currículum. Es valorarà amb especial atenció: l'experiència professional relacionada amb la temàtica del màster; activitats científiques relacionades amb la temàtica del màster (publicacions, congressos, seminaris i jornades, etc.); i el coneixement d'anglès o altres idiomes. (4 punts). 
 • Carta de motivació. Els candidats hauran d'adjuntar a la sol·licitud un escrit en què s'expliquin els motius pels quals es vol accedir al màster. (2 punts) 

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts. Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 36
Optatius 15
Pràctiques externes 3
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

El pla d'estudis s’estructura en 60 crèdits ECTS: 36 crèdits de formació obligatòria, 15 crèdits de formació optativa, 3 crèdits de pràctiques externes obligatòries i 6 crèdits del Treball final de màster. La titulació ofereix la possibilitat d'obtenir una especialitat: Seguretat Pública, Criminalitat d’Estat i de les Organitzacions, o Intervenció Criminològica, cursant els 15 crèdits optatius en concretes matèries. Els estudiants que no vulguin obtenir cap especialitat hauran de cursar 15 crèdits d'assignatures optatives a triar lliurement entre totes les assignatures optatives ofertes. 

 

Assignatures obligatòries  

crèdits 

Política criminal contemporània  

Disseny i avaluació de polítiques de seguretat  

Tècniques qualitatives  

Taller de recerca  

Institucions i processos del sistema penal  

Criminologia en l'era digital  

Tècniques quantitatives  

Planificació estratègica  

Debats actuals en Criminologia  

Pràctiques acadèmiques externes  

Treball final de màster  

 

Assignatures optatives i especialitats  

 • Tecnologies de la seguretat  
 • Prevenció ambiental i comunitària  
 • Seguretat i canvi social  
 • Criminalitat i exclusió social  
 • Policia i societat  


Especialitat en Criminalitat de l'Estat i de les organitzacions  

 • Delinqüència de coll blanc  
 • Criminalitat d'Estat  
 • Criminalitat organitzada i terrorisme  
 • Prevenció de la corrupció pública  
 • Criminologia verda  


Especialitat en Intervenció Criminològica  

 • Criminologia del desenvolupament vital 
 • Perfilació criminal  
 • Criminologia i violència de gènere  
 • Avaluació i tractament de delinqüents d'alt risc  
 • Intervenció amb víctimes i medicació 

Cursos anteriors

Pràctiques

El màster en Criminologia Aplicada contempla pràctiques acadèmiques externes com una assignatura obligatòria de 3 crèdits que es cursa en el segon semestre de la titulació. Els principals objectius de les pràctiques acadèmiques externes són aplicar els coneixements adquirits en el màster, desenvolupar els resultats d'aprenentatge de la titulació en altres contextos d'aprenentatge i preparar per a l'exercici de la professió de manera eficaç i responsable.

Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat formativa de 75 hores de durada que els estudiants realitzen de manera presencial en entitats o institucions públiques i privades. Estan supervisades per una tutoria acadèmica desenvolupada per professorat de la plantilla docent del màster i per una tutoria professional de la institució o entitat d'acolliment.

A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'alumnat del màster serà capaç de desenvolupar totes aquelles competències professionals pròpies d'àmbits tradicionalment relacionats amb la Criminologia com a associacions, observatoris o consultories dedicades a assessorar i fiscalitzar l'activitat de les agències penals i de seguretat de l'Estat, a l'àmbit de la seguretat pública i privada, sistema penitenciari entre d'altres. Les principals sortides professionals són la de criminòleg, investigador i docent universitari.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.