Objectius i competències

El màster en Desenvolupament Internacional té l’objectiu d’educar els futurs professionals en l’àrea del desenvolupament des d’una perspectiva global, donada l’elevada preocupació pel desenvolupament i la creixent demanda de professionals amb una formació qualificada i interdisciplinària en aquest àmbit.
El màster combina la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants tant rigor acadèmic com criteri en l’esfera política. El programa pretén proporcionar als estudiants un ampli conjunt d’habilitats d’anàlisi, una formació sòlida en mètodes d’investigació, i un coneixement profund en qüestions com ara el desenvolupament i la governança global, el creixement econòmic i la sostenibilitat, els conflictes pels recursos limitats, les noves potències emergents i els moviments socials, i les tendències actuals en l’àmbit de desigualtats i nivell de vida. Els estudis inclouen la possibilitat de realitzar pràctiques professionals i intercanvis internacionals durant un semestre.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Pompeu Fabra
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

 • Demostrar coneixements específics sobre el desenvolupament internacional, la sostenibilitat, i la governança global des d'un enfocament integrat i multidisciplinari.
 • Identificar les principals fonts d'informació bibliogràfica sobre qüestions vinculades als estudis sobre el desenvolupament internacional, incloent les publicacions periòdiques especialitzades i les col·leccions de fonts primàries.
 • Reconèixer els principals autors, enfocaments i idees en l'estudi del desenvolupament internacional, així com els seus debats i límits explicatius.
 • Dissenyar i realitzar cerques d'informació especialitzades sobre temes vinculats a el desenvolupament internacional, així com per analitzar resultats obtinguts d'acord amb les normes pròpies de l'mètode científic.
 • Demostrar la capacitat de realitzar una anàlisi independent i crític per a la presa de decisions orientada a la resolució dels problemes i reptes específics de desenvolupament internacional. Identificar i conèixer les dinàmiques, processos i factors que interactuen en la presa de decisions en els àmbits local, nacional i internacional, així com dels instruments emprats per a la seva implementació.
 • Formular i raonar els coneixements adquirits sobre els actors, les dinàmiques, els processos i els factors de desenvolupament internacional per analitzar els resultats de la pràctica diària de governs, organitzacions no governamentals, organitzacions governamentals, empreses, etc.

Competències

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
https://www.ibei.org/ca/admissions_164625

Preinscripció

Calendari

Fins a l'1 de juliol de 2023.

Formulari de preinscripció

 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

L'IBEI segueix un procés d'admissions continu. El Comitè d'Admissions es reuneix un cop al mes per avaluar totes les sol·licituds completes rebudes fins al moment. Els candidats reben una resposta entre quatre i sis setmanes després d'haver lliurat la seva sol·licitud completa.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 22
Optatius 28
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Desenvolupament Internacional /International Development
Ajuda Exterior i Desenvolupament Optativa 4
Anàlisi de Política Exterior Optativa 4
Béns Públics Globals i Regionals Optativa 4
Causes del Creixement Econòmic Optativa 4
Creixement Insostenible i Decreixement Sostenible Optativa 4
Desenvolupament en la Pràctica Optativa 4
Desenvolupament i Canvi Social a l'Amèrica Llatina Optativa 4
Desenvolupament i Models de Creixement Obligatòria 4
Desenvolupament, Medi Ambient i Recursos Naturals Optativa 4
Establiment i Manteniment de la Pau Optativa 4
Estudis Africans Optativa 4
Estudis del Mediterrani i Món Àrab Optativa 4
Fracàs de l'Estat i Reconstrucció Optativa 4
Geopolítica dels Recursos Energètics Optativa 4
Globalització, Moviments Socials i Desenvolupament Optativa 4
Governança Global i Institucions Obligatòria 4
Història Política Global Optativa 4
Justícia Global Optativa 4
La Governança del Desenvolupament Internacional Optativa 4
La Maledicció dels Recursos i el Desenvolupament Optativa 4
La Presa de Decisions a la Unió Europea Optativa 3
La Presa de Decisions en la Política de l'ONU Optativa 4
Mètodes de Recerca en Desenvolupament Internacional Obligatòria 6
Migració i Desenvolupament Optativa 4
Pobresa, Desigualtat i Creixement Optativa 4
Política Comparada de Regionalisme Optativa 4
Política Exterior Americana Optativa 3
Política Exterior Europea Optativa 4
Polítiques Ambientals Globals Optativa 4
Pràctiques Professionals Optativa 4
Processos Polítics a la Unió Europea Optativa 4
Protecció Internacional dels Drets Humans Optativa 4
Reforma del Sector de la Seguretat Optativa 4
Relacions Internacionals a l'Amèrica Llatina Optativa 4
Relacions Internacionals a l'Àsia Optativa 4
Seguretat Humana Optativa 4
Seminari de Recerca en Desenvolupament Internacional Obligatòria 4
Tendències Globals i Sostenibilitat Obligatòria 4
Treball Final de Màster Obligatòria 10
Urbanització i Sostenibilitat Optativa 4

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Desenvolupament Internacional / International Development
Introducció a l'Economia Optativa 4
Introducció a la Política i les Relacions Internacionals Optativa 4
Tècniques de Recerca Optativa 4

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.