Objectius i competències

A través d'una mirada crítica i analítica, el màster en Recerca en Comunicació i Diversitats posa l'accent en les relacions i estructures de poder i violències que tenen lloc en l'actual ecosistema mediàtic i comunicatiu amb l'objectiu de donar resposta a necessitats socials i culturals. Es busca comprendre el paper dels mitjans de comunicació en la construcció i representació de la diferència i les diversitats i ser capaç de pensar i construir accions socials concretes amb impacte social. 
Vivim en un món altament canviant que s'enfronta al repte de les diversitats en els diferents àmbits socials, culturals i econòmics. El sector comunicatiu i audiovisual és un vehicle essencial per a la transmissió i desenvolupament de valors i té un gran potencial econòmic i social que ha de contribuir a garantir el respecte a les diversitats, la inclusió dels grups considerats més vulnerables i la llibertat de pensament i expressió, entre altres.

El màster en Recerca en Comunicació i Diversitats aporta eines teòriques i metodològiques per a analitzar i comprendre l'ecosistema mediàtic ateses unes diversitats que contemplen aspectes de gènere, sexualitats, classe social, edat, política i espais comunicatius, entre altres. És per això que el màster combina diferents enfocaments metodològics i teòrics amb l'objectiu d'explorar i analitzar l'entorn mediàtic i comunicatiu des d'una mirada que sigui capaç d'escapar als discursos hegemònics i homogenis i donar importància a les diferents realitats d'un entorn que és altament canviant i divers. Això ens obliga a repensar els processos, mecanismes i pràctiques mediàtiques, però també les representacions i audiències, per a poder reflexionar i construir societats més diverses i inclusives.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals
Àmbit de coneixement
 • Periodisme, comunicació, publicitat i relacions públiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARIA JOSE MASANET JORDA
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Laura Fernández

Experta en estudis crítics animals, moviments socials, comunicació estratègica i estudis de gènere. Imparteix l'assignatura 'Tendències actuals en diversitats i comunicació'.

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és formar investigadors i investigadores en l'àmbit de la comunicació i els mitjans i la seva interrelació amb la integració de les diversitats socioculturals en un món plural.

Els objectius formatius específics del màster són:
 • Proporcionar una formació avançada en recerca per a la comprensió dels fenòmens comunicatius des d'una perspectiva que atengui les diversitats socials i fomenti la inclusió de tots els col·lectius i mirades.
 • Ensenyar a utilitzar un ampli ventall de fonts, eines i tècniques metodològiques de caràcter quantitatiu, qualitatiu i de treball de camp per a poder fer front a l'estudi de la comunicació i les diversitats.
 • Detectar els reptes i les necessitats que planteja la gestió de la interculturalitat i la inclusió social en un entorn comunicatiu complex i canviant.
 • Dotar d'experiència pràctica per a la preparació, desenvolupament i gestió de projectes de recerca que permetin a l'estudiantat treballar en xarxa i en equips transdisciplinars en els àmbits de la comunicació, la reducció de les desigualtats i la inclusió de la pluralitat social.
 • Comunicar amb eficiència els resultats i les conclusions de les recerques realitzades a públics generals i especialitzats en diferents contextos, formats i plataformes acadèmiques i no acadèmiques.
 • Estimular la reflexió, l'anàlisi crítica i el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la igualtat de gènere, amb la finalitat d'afavorir el disseny de respostes creatives davant els desafiaments que les diversitats social, cultural, política i econòmica presenten en l'àmbit comunicatiu.

Competències

L'alumnat, en acabar el màster, ha d'haver adquirit competències relacionades amb l'entorn d'aprenentatge i el professional, com es detalla a continuació: 

Entorn d'aprenentatge

 • Demostrar habilitats i capacitats per a un desenvolupament constant, en gran manera de forma autodirigida o autònoma
 • Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques, els codis deontològics i la integritat intel·lectual, amb consciència de les implicacions socials de les diferents activitats realitzades.
 • Ser capaç de treballar en equip entre iguals
 • Integrar la perspectiva de gènere, *LGTBIQ+ i interseccional des de la dimensió cultural, social, econòmica, històrica i política, i les seves diferents manifestacions, en el moment d'entendre les desigualtats socials, els entorns mediàtics i els problemes comunicatius que es produeixen a diferents escales d'anàlisis.
 • Valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit disciplinar, així com de defensar els valors democràtics fonamentals de la societat actual.

 

Entorn professional

 • Ser capaç d'actuar amb autonomia en planificar i fer tasques en l'àmbit professional o equivalent; inclou demostrar originalitat en la manera d'abordar i resoldre els problemes que puguin sorgir.
 • Tenir les habilitats necessàries per a gestionar circumstàncies que requereixin criteri, responsabilitat personal i iniciativa en entorns professionals complexos i imprevisibles.
 • Assumir responsabilitats pel que fa als resultats de l'estudi o del treball propis o d'altres persones, així com per al desenvolupament professional de persones i grups.
 • Treballar amb especialistes i no especialistes, supervisors i clients.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Les titulacions preferents d'accés al màster són:

Titulacions de l'àrea de Comunicació

 • Grau o Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
 • Graus o Llicenciatura en Publicitat i Relacions públiques
 • Grau o Llicenciatura en Periodisme
 • Grau o Llicenciatura en Comunicació Interactiva o Social
 • Grau o Llicenciatura en Cinema o Indústries Culturals
 • Grau o Llicenciatura en Mitjans Audiovisuals
 • Grau o Llicenciatura en Comunicació i Indústries Culturals

 

Titulacions de l'àmbit de les ciències socials o polítiques com

 • Grau o Llicenciatura en Sociologia
 • Grau o Llicenciatura en Antropologia
 • Grau o Llicenciatura en Informació i Documentació
 • Grau o Llicenciatura en Psicologia
 • Grau o Llicenciatura en Ciències Polítiques

 

Altres titulacions d'accés (no preferent) com

 • Grau o Llicenciatura en Estudis Literaris
 • Grau o Llicenciatura en Filologia
 • Grau o Llicenciatura en Informació i Documentació
 • Grau o Llicenciatura en Humanitats
 • Grau o Llicenciatura en Filosofia

 

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
- En el cas d'estudiants estrangers, disposar del nivell C2 d'espanyol o equivalent i estar en condicions de superar una prova oral i escrita d'aquest idioma.
- Disposar del nivell B1 o equivalent de l'idioma anglès.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de març al 26 d'abril de 2024.
Resolució: 10 de maig.

Segon període: del 29 d'abril al 19 de juny de 2024.
Resolució: 28 de juny .

Tercer període (si hi ha places vacants): del 21 de juny al 12 de setembre de 2024.
Resolució: 16 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per a formalitzar la matrícula és necessari que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica
  • Vídeo de presentació i motivació

Criteris de selecció

El perfil d'accés desitjable és el d'una persona graduada que desitgi desenvolupar un perfil investigador en l'àrea, que senti interès per les diversitats i busqui explorar la forma en què aquestes poden incorporar-se a la nostra societat de manera inclusiva.

Es realitzarà un procés de selecció atesos els següents criteris:

 • Expedient acadèmic: 40%. Es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient.
 • Altres mèrits acadèmics: 10%. Això inclou, l'obtenció de beques, esments, premis, etc.
 • Currículum: 20%. Es valorarà l'experiència en l'àrea de la comunicació, així com la formació complementària a la titulació acadèmica.
 • Vídeo de presentació i motivació: 30%. Es consideraran els següents aspectes: a) motivació per continuar la carrera acadèmica/doctorat; c) interessos de recerca lligats a la temàtica del Màster; d) proactivitat i capacitat de treball tan individual com en grup; e) experiència prèvia en recerca; f) habilitats comunicatives i socials.

De manera opcional, la comissió de selecció del màster, si ho considera oportú, podrà convocar a la persona candidata a una entrevista personal.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 27
Optatius 18
Pràctiques externes
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Primer Semestre


Tendències actuals en diversitats i comunicació

 • Tipo Assignatura: Obligatòria
 • Crédits: 6
 • Descripció: Introducció a les principals tendències, perspectives i corrents teòrics que enfoquen els estudis de la comunicació des de les diversitats. Per a això, es treballen conceptes i orientacins com els de poder, diferència, inclusió i violències, entre d'altres. Es busca aplicar fonaments teòrics de la interrelació entre comunicació i diversitats a problemes i reptes que enfronta la societat contemporània a través de l’anàlisi crítica.  

Gestió de projectes, impacte i transferència de la recerca en Comunicació i diversitats
 • Tipo Assignatura: Obligatòria
 • Crédits: 6
 • Descripció: Aquesta assignatura prepara l'estudiantat per a la conceptualització, creació, desenvolupament i difusió de projectes de recerca en comunicació que incloguin una perspectiva teòrica i metodològica que atengui les diversitats (perspectives feministes i interseccionals, protocols ètics, etc.). Per a això, l’assignatura dona eines per pensar i detectar críticament reptes socials que han de ser atesos i dissenyar i planificar investigacions amb impacte social. També es dedica una atenció especial a la transferència i difusió a la societat dels resultats i materials que emergeixen dels projectes. 

Mètodes quantitatius avançats d’investigació en comunicació
 • Tipo Assignatura: Obligatòria
 • Crédits: 6
 • Descripció: L’objectiu de l’assignatura és oferir a l'estudiantat tècniques avançades de recerca quantitatives per a l’estudi del camp de la comunicació i les diversitats. Es donen eines a l’estudiantat perquè sigui capaç de definir les millors estratègies metodològiques quantitatives a partir dels objectius i preguntes de recerca dels seus projectes. Al llarg de l’assignatura, s’aplicaran diferents tècniques quantitatives, s’introduirà l’estudiantat a l’ús de programaris i eines d’anàlisi de dades i es promourà la discussió i la generació de conclusions a partir dels mètodes aplicats i els resultats obtinguts.

Mètodes qualitatius avançats d’investigació en comunicació
 • Tipo Assignatura: Obligatòria
 • Crédits: 6
 • Descripció: L’objectiu de l’assignatura és oferir a l’estudiantat tècniques avançades de recerca qualitatives per a l’estudi del camp de la comunicació i les diversitats. Es donen eines a l’estudiantat perquè sigui capaç de definir les millors estratègies metodològiques qualitatives a partir dels objectius i preguntes de recerca dels seus projectes. Al llarg de l’assignatura, s’aplicaran diferents tècniques qualitatives, s’introduirà l’estudiantat a l’ús de programaris i eines d’anàlisi de dades i es promourà la discussió i la generació de conclusions a partir dels mètodes aplicats i els resultats obtinguts.  

Mètodes emergents de recerca en comunicació i diversitats
 • Tipo Assignatura: Obligatòria
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura té l’objectiu de presentar, reflexionar i posar en pràctica les noves tendències i mètodes emergents en comunicació i diversitats. Es tracta d’una assignatura que busca innovar en l’estudi dels mètodes de recerca en el camp de la comunicació des d’una perspectiva que atengui les diversitats.


Comunicació intercultural

 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura es realitza en format BIP (Blended Intensive Program). Els programes BIP són cursos organitzats conjuntament per diferents universitats europees que combinen una part virtual amb una estada curta a l’estranger per realitzar una part de la docència. L’assignatura parteix dels fonaments i conceptes teòrics clau per entendre la comunicació intercultural i dedica una atenció especial als reptes i oportunitats de desenvolupar projectes i accions de comunicació intercultural en contextos diversos i complexos. Al llarg del curs treballarem conceptes com l'etnocentrisme, la comunicació no verbal, els estereotips o les contra-narratives, entre d'altres.  Segundo Semestre


Comunicació, gènere i sexualitats
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: L'assignatura busca reflexionar de manera crítica al voltant de les representacions, interaccions i construccions de gènere, LGBTI+ i sexualitats en els mitjans de comunicació (premsa, televisió, cinema, publicitat, etc.). Per a això, s’acudeix als conceptes base dels estudis de gènere i sexualitats i s’apliquen les seves perspectives teòriques i metodològiques als estudis de la comunicació.     

Comunicació, racialització i classe
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura intenta aplicar la interseccionalitat com una perspectiva teòrica i metodològica a partir de la qual treballar categories de diferència com la classe, la raça o l’edat, entre d’altres, per entendre les representacions i interaccions de la societat amb els mitjans de comunicació.  

  Així mateix, a través del desenvolupament de projectes de recerca en comunicació, s’apliquen conceptes i aproximacions clau dels processos i racialització, les relacions de classe i la seva intersecció.  


Comunicació i identitats de salut
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura busca analitzar el paper dels mitjans de comunicació en la generació i propagació d’identitats de salut i estigmes al voltant de malalties, síndromes o altres afeccions de la salut. A través de l'assignatura s'intenta fomentar entorns més inclusius a partir de l'anàlisi del paper dels mitjans en la construcció, deconstrucció i reconstrucció d'identitats de salut.  

Comunicació, educació i identitats polítiques
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura analitza la relació entre comunicació, educació i construcció d’identitats polítiques. Es busca comprendre els processos de configuració del pensament i identitats polítiques en contextos mediàtics (mitjans tradicionals i nous mitjans).  

Cultures digitals participatives: actors, espais i relacions emergents
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura busca reflexionar sobre la capacitat de les cultures participatives i col·laboratives per a la construcció d'entorns mediàtics més diversos i inclusius. Per a això, es treballen els conceptes, espais i teories que defineixen i formen part de les cultures participatives i col·laboratives: contingut generat pels usuaris, intel·ligència artificial, Viquipèdia, influencers, etc.

Mitjans comunitaris i alternatius per a la diversitat
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: A través de l’assignatura s’analitzen espais de comunicació alternatius als sistemes mediàtics hegemònics, atenent els mitjans de comunicació comunitaris i del tercer sector com a espais per a les diversitats i dissidències. 

Psicologia dels mitjans davant el repte de la diversitat
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura busca comprendre els fenòmens comunicatius contemporanis de manera crítica a partir de l’anàlisi psicològica de la relació entre els éssers humans i els mitjans de comunicació.

Comunicació, edat i mitjans de comunicació
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: Aquesta assignatura busca construir discursos més diversos i plurals a partir de l'anàlisi dels estereotips i mites lligats a l'edat (edadisme, adultocentrisme, etc.) i projectats pels mitjans de comunicació.

Diversitat cultural, diàspores i globalització
 • Tipo Assignatura: Optativa
 • Crédits: 3
 • Descripció: A través de l’assignatura s’analitzen els entorns mediàtics a partir de la reflexió sobre la interdependència i l’homogeneïtat cultural i de la comprensió dels debats acadèmics actuals sobre globalització i diàspores.  

Treball Final de Màster (TFM)
 • Tipo Assignatura: Obligatoria
 • Crédits: 15
 • Descripció: El treball final de màster és l’assignatura que ofereix a l’estudiantat l’oportunitat d’aplicar els coneixements i resultats d’aprenentatge adquirits al llarg del màster. Es tracta d’un projecte individual i original que ha de contribuir al desenvolupament de la teoria i els estudis de comunicació a través d’una perspectiva teòrica i pràctica que atengui les diversitats. 

Cursos anteriors

Pràctiques

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster proposat ofereix la possibilitat de continuar els estudis de recerca a través de l'accés a un programa de doctorat. Això suposa continuar amb la carrera investigadora amb l'objectiu d'inserir-se en l'àmbit acadèmic, investigador i docent.

En segon lloc, la formació de l'alumnat per al disseny, desenvolupament i difusió de projectes de recerca també permet l'accés al mercat laboral del sector de l'anàlisi de la comunicació, principalment, en laboratori d'idees, observatoris, agències de mitjans, consells audiovisuals, consultories de comunicació o gabinets de comunicació, entre altres. Aquesta sortida professional també es relaciona amb la incorporació dels perfils professionals formats en el màster en organismes institucionals amb tasques de comunicació vinculades a l'assessoria, la gestió de la comunicació, l'avaluació, etc.

Així mateix, aquest màster prepara professionals de la comunicació per a continuar la seva carrera professional en l'àmbit amb especialització en l'àrea de les diversitats.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.