Objectius i competències

El màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana, d’alt nivell acadèmic, complementa la formació filològica profunditzant en l’estudi de la literatura espanyola i hispanoamericana. Aquest màster respon a l’interès creixent per la llengua i la cultura hispàniques en tots els àmbits i cercles internacionals, especialment en el món anglosaxó.
Barcelona és un dels centres editorials més importants de la península Ibèrica, des d’on nombrosos autors llatinoamericans s’han donat a conèixer internacionalment. Cal afegir la tradicional relació que la ciutat de Barcelona ha mantingut amb la literatura hispanoamericana, des del boom de la novel·la llatinoamericana fins als nostres dies.

Les persones candidates idònies per cursar el màster en Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana són llicenciats i graduats en Filologia Hispànica. A més, el programa pot resultar d’interès per a l’alumnat d’altres filologies, lingüística, humanitats, ciències socials, magisteri, traducció i interpretació o pedagogia, tant espanyols com estrangers.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
 • Estudis de gènere i estudis feministes
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióRAQUEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana és desenvolupar al màxim la competència investigadora i acadèmica dels alumnes en els dos grans àmbits científics que formen el programa: la literatura espanyola i la literatura hispanoamericana. Atès que està concebut com a màster oficial del Departament de Filologia Hispànica, es pretén que els estudiants puguin completar la formació adquirida en el grau i, aquells que ho vulguin i demostrin capacitat suficient, puguin accedir amb garanties d'èxit a la recerca superior que representa l'elaboració d'una tesi doctoral. Tot això implica que s'hagi d'aplicar una metodologia científica d'anàlisi d'autors, obres i períodes que tingui en compte el vessant comparatiu, la recepció crítica i la interdisciplinarietat, tal com exigeixen les noves orientacions universitàries i la realitat plural i en constant transformació de la societat actual.

Competències

Competències generals
 • Desenvolupar la sensibilitat necessària per llegir textos, per avaluar-ne adequadament la informació i per interpretar-ne correctament el sentit.
 • Respectar l'ètica i la integritat intel.lectual i aprendre a exposar i a debatre les opinions pròpies amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en avaluar els arguments propis i aliens.
 • Dominar els procediments bàsics del treball intel.lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús de les tècniques d'exposició i de divulgació dels resultats obtinguts (escriptura de recensions i treballs de recerca, preparació de conferències i intervencions públiques en debats, etc.).
 • Treballar en equips que promoguin una recerca multidisciplinària i integradora dels elements comuns a diverses tradicions culturals.
 • Reconèixer la presència d'elements objecte d'estudi en els debats actuals extraacadèmics i saber utilitzar-los correctament per interpretar la realitat.
 • Desenvolupar una recerca original, amb rigor crític i científic, aplicant els coneixements i les habilitats que s'adquireixen en el màster.Competències específiques
 • Conèixer en profunditat els conceptes teòrics i pràctics fonamentals dels àmbits històrics, culturals i literaris espanyols i hispanoamericans.
 • Interrelacionar els aspectes històrics, culturals, ideològics o estètics de les cultures espanyola i hispanoamericana.
 • Interrelacionar les cultures espanyola i hispanoamericana amb la cultura europea i dels Estats Units, en general, per comprendre i integrar els elements culturals comuns a Occident.
 • Situar en el context històric, literari, ideològic o estètic les diferents manifestacions, escrites o artístiques, per valorar-les en el conjunt de la tradició.
 • Accedir críticament als textos i documents espanyols i hispanoamericans des de diferents perspectives (històrica, literària, filosòfica o artística).
 • Conèixer les diferents línies de recerca que es desenvolupen en els estudis hispànics, els aspectes més problemàtics i les diferents metodologies.
 • Estar al dia dels coneixements exposats en l'àmbit de la comunitat científica internacional.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els candidats més idonis per cursar aquest màster són els llicenciats i graduats en Filologia Hispànica. Aquest màster també pot resultar interessant i atractiu per als estudiants de la resta de filologies, a més dels estudiants d'Humanitats, Història, Història de l'Art, Filosofia i Ciències de la Comunicació.

En conseqüència, la coordinadora i la tutora del màster, amb el suport de la Comissió d'Admissió, estudia les peticions i pot acceptar estudiants d'altres procedències que presentin un interès especial per cursar el màster (per exemple, experiència professional acreditada en un camp afí). Els candidats han de demostrar capacitat, coneixements, interès i curiositat per estudiar amb profunditat la llengua espanyola i les literatures hispàniques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Segons el Reial decret 1393/2007, per accedir al màster l'estudiant ha de tenir el títol de llicenciat o de graduat expedit per qualsevol institució universitària espanyola o europea.
 • Graus i llicenciatures d'Història, Història de l'art, Filosofia, Filologia Romànica, Filologia Clàssica, Filologia Catalana, Filologia Espanyola, Estudis Literaris, Lingüística i Humanitats.
 • Llicenciatures de Filologia Anglesa, Filologia Francesa, Filologia Gallega, Filologia Portuguesa, Filologia Hebrea, Filologia Semítica i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
 • Graus d'Estudis Anglesos, Llengües i Literatures Modernes i Estudis Àrabs i Hebreus.

Així mateix, són possibles totes aquelles titulacions diferents de les mencionades que tinguin els mateixos objectius i competències.

Els alumnes han de tenir un nivell avançat d'espanyol (equivalent al nivell B2 o superior). En el cas dels alumnes procedents de països aliens a l'àmbit lingüístic de l'espanyol, el nivell s'ha de demostrar mitjançant un certificat, l'expedient acadèmic o una entrevista.

Han de cursar complements de formació els alumnes que accedeixen al màster amb estudis de grau o llicenciatura que no estan relacionats directament amb els àmbits de la història, les humanitats, les filologies, la lingüística o els estudis literaris; com també els alumnes amb una llengua materna que no sigui l'espanyol.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de setembre del 2023.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

En la selecció dels candidats es tenen en compte els criteris següents:
 • Currículum i expedient acadèmic de l'estudiant (75 %).
 • Certificat del nivell de coneixement de llengües estrangeres per garantir l'accés a fonts de coneixement en altres llengües relacionades amb la cultura hispànica (10 %).
 • Certificació d'haver cursat en els estudis previs assignatures vinculades a la literatura (10 %).
 • Entrevista amb el candidat, si el coordinador o la comissió ho considera oportú (5 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió en el màster està integrat per la coordinadora, la tutora i dos professors més, que s'ocupen d'avaluar les sol.licituds dels candidats.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 18
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana
Cròniques i Relats de l'Aventura Americana Obligatòria 2n semestre 6
Direccions Poètiques de la Modernitat Obligatòria 1r semestre 6
Experimentació Narrativa en la Literatura Hispanoamericana Optativa 2n semestre 6
Lectura Crítica dels Textos Literaris Optativa 1r semestre 6
Lectures de Poesia Àuria Obligatòria 1r semestre 6
Metamorfosi del Realisme de la Novel·la Espanyola Obligatòria 1r semestre 6
Nous Narradors Hispanoamericans: l'Herència del Boom Obligatòria 2n semestre 6
Poesia Contemporània a Hispanoamèrica: Arrels i Tendències Optativa 1r semestre 6
Pràctiques Externes Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12
Veus de Dona en la Literatura Espanyola Optativa 2n semestre 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana
Complements de Formació Optativa 1r semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Un dels principals àmbits de treball dels futurs titulats en el màster d'Estudis Avançats en Literatura Espanyola i Hispanoamericana és la docència secundària i universitària, com també la docència i la recerca en universitats estrangeres. Un altre àmbit laboral possible és el del món de l'empresa (editorials, mitjans de comunicació, fundacions, institucions culturals, publicitat). Altres ocupacions que els futurs titulats poden desenvolupar són les de crític literari, ressenyador, digitalitzador de llibres, redactor de blogs i d'altres continguts a la xarxa, constructor de marques, avaluador de manuscrits, etc.

Contacte

fil-secretaria@ub.edu

Secretaria: 934 035 584 | 83
Punts d'informació: 934 035 585 (Edifici Històric) | 934 035 587 (Edifici Josep Carner)
Coordinadora: RAQUEL VELAZQUEZ VELAZQUEZ

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.