Objectius i competències

El màster d’Agrobiologia Ambiental és una formació  multidisciplinària en els àmbits de l’agricultura, la gestió forestal i el medi ambient i respon a les necessitats actuals i futures de la nostra societat. Dona formació per al maneig sostenible dels agrosistemes, amb la preservació dels recursos productius sense malmetre el medi ambient.
El màster d’Agrobiologia Ambiental, dona la formació necessària per incrementar la producció i la qualitat agrícola i forestal com a font de biomassa, energia i aplicacions industrials, per tal de cobrir les necessitats d’una població en creixement, sempre des de la sostenibilitat.

Les matèries es desglossen en assignatures bàsiques i aplicades que permeten veure la integració i la complementarietat dels coneixements. treball final de màster, que s’ha de fer en un grup de recerca d’una entitat pública o privada, o en una empresa del sector. En conjunt s’aborda, amb una perspectiva holística, la resolució de problemes reals -tant d’índole climàtica com de l’ús de recursos- de la nostra societat en el camp agrícola i forestal, considerant els aspectes mediambientals.

El màster s’adreça a graduats i llicenciats universitaris, enginyers, enginyers tècnics, diplomats i títols equivalents en les àrees de ciències de la vida, ciències agràries, ciències ambientals i afins. Proporciona crèdits en matèries relacionades amb protecció vegetal per al reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues (DOGC núm. 6408, de 2-7-2013).

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències agràries i tecnologia dels aliments
 • Bioquímica i biotecnologia
 • Ciències mediambientals i ecologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places22
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaEspanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARTA PINTó MARIJUAN
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Promoció del màster

Objectius i competències

Objectius

El màster d'Agrobiologia Ambiental té com a objectiu prioritari donar una formació especialitzada, multidisciplinària i de nivell elevat en el camp de la producció vegetal sostenible, amb la finalitat de formar professionals que coneguin en profunditat les bases científiques, metodològiques i tècniques d'una agricultura sostenible basada en la promoció de l'eficiència dels recursos i la conservació i protecció del medi ambient en el context present i futur del canvi climàtic.

Aquest objectiu general es concreta en:
  Adquirir una formació científica actualitzada en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental.
  Desenvolupar habilitats en les metodologies i les tècniques instrumentals aplicades a l'agrobiologia ambiental, des de les convencionals fins a les més actuals i innovadores.
  Dissenyar projectes, desenvolupar-los, obtenir unes conclusions i transmetre-les amb rigor científic i tècnic.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis, o multidisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquest coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant d'una manera que ha de ser en bona mesura, autodirigida o autònoma.
Competències generals
 • Habilitats de cerca, anàlisi i síntesi d'informació científica i tècnica altament especialitzada, incloent-hi la capacitat de comprensió, raonament i crítica científica.
 • Habilitats d'iniciació a la investigació en el camp de l'agrobiologia ambiental.
 • Capacitat per determinar els objectius, finalitats, prioritats del treball o tasques a fer, i per organitzar-ne els terminis i els recursos necessaris.
 • Capacitat per avaluar i seleccionar la teoria i la metodologia més apropiades per a la resolució de problemes concrets en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental, incloent-hi la destresa en el maneig de l'instrumental específic i l'obtenció i interpretació dels resultats experimentals.
 • Actitud crítica en projectes especialitzats en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental i capacitat per emetre judicis raonats i defensar-los amb rigor i llenguatge científic.
 • Capacitat per valorar les responsabilitats socials, legals i ètiques, així com l'impacte sociològic i ambiental que pugui generar l'ús de determinades tècniques i aplicacions en l'àmbit de l'agrobiologia ambiental.
Competències específiques
 • Capacitat per valorar l'estat actual i les perspectives de futur de l'agrobiologia ambiental en relació amb la millora i gestió dels conreus, com també amb les seves implicacions socioeconòmiques i ambientals.
 • Capacitat per a portar i millorar els conreus mitjançant els mètodes convencionals i les tecnologies més avançades, com ara les eines moleculars, el cultiu in vitro i la transgènesi.
 • Capacitat per analitzar els efectes dels factors ambientals i l'impacte generat pel canvi climàtic en el metabolisme vegetal, i la seva repercussió en la millora de la producció i la qualitat dels conreus.
 • Capacitat per valorar la qualitat dels sòls amb la finalitat de prevenir i controlar les deficiències nutricionals per millorar la producció i la qualitat dels conreus.
 • Capacitat per descriure els mecanismes de resposta de les plantes a diferents situacions d'estrès ambiental, els procediments per atenuar-lo, i col·laborar així en el desenvolupament de productes comercials per mitigar l'estrès als cultius.
 • Coneixement de les bases i habilitats en l'aplicació de tecnologies rellevants, com ara les tècniques de percepció remota, ecofisiològiques i moleculars, per dur a terme el seguiment, avaluar la producció i diagnosticar l'estat nutricional i l'estrès al qual poden estar sotmesos els conreus.
 • Capacitat per dissenyar i obtenir plantes transgèniques, i per valorar-ne l'eficàcia i els riscos d'aplicar-les en la millora vegetal, mitjançant la manipulació del metabolisme vegetal, l'adaptació a l'ambient advers i la millora de paràmetres qualitatius, i també en l'ús com a biofactories.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per dissenyar i dur a terme un treball de recerca en agrobiologia ambiental: formular una hipòtesi, seleccionar la metodologia i dur a terme la recerca, executar un protocol d'anàlisi estadística, interpretar i redactar els resultats (de manera clara i concisa), discutir-los i elaborar unes conclusions raonades.
 • Capacitat per transferir els coneixements adquirits (científics, metodològics i tècnics) al sector agroalimentari, col·laborant amb empreses del sector o creant i gestionant una empresa.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster d'Agrobiologia Ambiental s'adreça a graduats i llicenciats universitaris, enginyers, enginyers tècnics, diplomats i títols equivalents a les àrees de les ciències de la vida, ciències agràries, ciències ambientals, ciències experimentals i afins que tinguin, des d'un punt de vista acadèmic i formatiu, una formació prèvia suficient per accedir a aquesta titulació i puguin integrar adequadament els coneixements i les competències del pla d'estudis, i que estiguin altament motivats per a l'aprenentatge i els coneixements en el camp de l'agrobiologia ambiental. També s'adreça a professionals d'aquest camp interessats en una formació actualitzada i d'alta qualitat.

La llengua del màster és el castellà, però és aconsellable que els alumnes tinguin un bon nivell d'anglès que els permeti una bona comprensió oral i escrita. També s'aconsella tenir els coneixements bàsics d'ofimàtica que s'utilitzen habitualment en les titulacions de grau.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Les titulacions més adequades que responen al perfil d'ingrés són:
 • Graduats o llicenciats en Biologia, Ciències Ambientals, Biotecnologia, Bioquímica, Química, Microbiologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, i Enologia.
 • Enginyers agrònoms, enginyers químics i enginyers forestals.
 • Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals.
 • Enginyers tècnics en explotacions agropecuàries, en hortofruticultura i jardineria, i en industries agràries i alimentàries.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.

Segon període: del 8 de juny al 2 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

Per ser admès al màster d'Agrobiologia Ambiental, a més de complir els requisits legals de la titulació i de fer correctament la preinscripció, es valoren els criteris següents:
 • Expedient acadèmic (70 %)

 • Experiència professional o investigadora prèvia (15 %)

 • Carta o cartes de referència de professors universitaris o investigadors de centres d'investigació (10 %)

 • Interès de l'alumne pel màster, valorat mitjançant una carta de motivació (5 %)


A la carta de motivació, el sol·licitant s'ha de presentar, comentar la seva formació i trajectòria professional, i destacar-ne tot allò que pugui ser útil i relacionat amb el màster. A més, ha de fer esment de les raons per les quals ha seleccionat aquest màster, l'interès per cursar-lo i les possibles implicacions en el seu futur personal i professional.

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del màster examina les sol·licituds de preinscripció dels candidats i els selecciona, tenint en compte el perfil d'ingrés establert i als criteris de selecció. La resolució dels alumnes admesos es publica al web del màster i es comunica per escrit als estudiants a través de la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
Reserva de plaça

Els candidats i les candidates admeses hauran de fer un pagament de 300 300 euros en concepte de reserva de plaça.

El pagament de 300 euros es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de la generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat/da mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi al màster. Una vegada satisfet l'esmentat import, caldrà enviar una còpia del pagament a l'adreça electrònica mastersoficialsbio@ub.edu en un termini màxim de tres dies naturals des de la realització del pagament. Si transcorregut aquest termini no s'ha rebut el correu de confirmació de l'abonament es perdrà la reserva de plaça.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Dates

 • Juliol: del 15 al 30.
 • Setembre: del 12 al 30.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Agrobiologia Ambiental
Agricultura de Precisió i Fenotipatge Optativa 1r semestre 3
Agrigenòmica Optativa 1r semestre 3
Control Biològic de les Malalties dels Cultius Optativa 1r semestre 3
Control del Metabolisme en la Producció dels Cultius Obligatòria 1r semestre 6
Fisiologia i Tecnologia Postcollita Optativa 2n semestre 3
Fitoremediació Optativa 1r semestre 3
Fonaments d'Agrobiologia Optativa 1r semestre 3
Gestió i Legislació de les Empreses Agràries Optativa 1r semestre 3
Modelització i Anàlisi de Dades en Disseny i Desenvolupament de Productes Optativa 1r semestre 3
Noves Perspectives en Agrobiologia Ambiental Obligatòria 1r semestre 6
Nutricèutics i Aliments Funcionals en la Indústria Agroalimentària Optativa 1r semestre 3
Relacions Sòl-Planta i Producció Vegetal Sostenible Optativa 2n semestre 6
Respostes de les Plantes a l'Estrès Ambiental Obligatòria 2n semestre 6
Tècniques de Cultiu in Vitro i Aplicacions Agrobiotecnològiques Optativa 1r semestre 3
Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica: Aplicacions Agroforestals Optativa 1r semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Els titulats en Agrobiologia Ambiental poden optar per fer una tesi doctoral i iniciar una carrera docent o investigadora a les universitats, incorporar-se com a investigadors especialitzats en grups de recerca multidisciplinaris d'entitats públiques o privades, o d'empreses i explotacions vinculades als sectors agrari, agroalimentari, forestal, ambiental i industrial, i actuar com a professionals experts, assessors i consultors en aquests sectors. En aquest marc, les sortides professionals són:

 • Direcció, responsabilitat o gestió de projectes R+D+I en empreses agrobiológiques i cooperatives, així com empreses biotecnològiques i del sector agroalimentari
 • Direcció o gestió d'empreses agràries, hortícoles, vivers i centres de jardineria.
 • Activitat professional en el sector agropecuari en l'explotació i optimització de cultius vegetals.
 • Activitat professional en indústries relacionades amb l'agricultura i el sector agroalimentari.
 • Assessoria o consultoria de recerca agrícola, forestal i ambiental.
 • Assessoria en gestió integrada de plagues. (El màster proporciona crèdits  en matèries relacionades amb la protecció vegetal, que contribueixen al reconeixement per a l'exercici com a persona assessora en gestió integrada de plagues, DOGC núm. 6408, de 2-7-2013.)
 • Avaluació de projectes d'R+D+I.
 • Edició i assessoria de textos científics informatius i divulgatius.
 • Activitat professional en administracions públiques (agricultura i medi ambient).

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 671
934 021 086
Coordinadora: MARTA PINTó MARIJUAN

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.