Objectius i competències

El màster en Geologia i Geofísica de Reservoris proporciona una formació que integra les principals línies d’R+D+I que s’estan desenvolupant en el camp de l’exploració i caracterització, tant geològica com geofísica, de reservoris geològics.
El màster en Geologia i Geofísica de Reservoris permet familiaritzar-se amb l’ús de les tècniques i les eines més modernes que, en aquest entorn, actualment desenvolupen els equips de recerca involucrats en la docència d’aquest màster. Entre aquestes últimes tècniques i eines, cal destacar les que fan referència a la caracterització tridimensional de reservoris i la modelització tant analògica com numèrica de processos geològics. Aquestes tècniques són bàsiques per caracteritzar eficaçment sistemes estructurals i reservoris sedimentaris, amb una implantació creixent i accelerada.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Ciències de la Terra
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Terra
 • Física i astronomia
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióANNA MARTI CASTELLS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu principal del màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és completar la formació en el coneixement de les tècniques geològiques i geofísiques (d'us comú, noves o en desenvolupament) per aplicar-les en l'estudi i la caracterització eficaç de sistemes estructurals i reservoris sedimentaris. L'objectiu és que l'estudiant es familiaritzi amb la utilització de les tècniques i les eines més modernes que actualment desenvolupen i fan servir tant els equips d'investigació capdavanters com les principals empreses d'exploració de recursos naturals. En aquest sentit, amb el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris es pretén:


 • Adquirir una preparació professional altament qualificada, capaç de satisfer les demandes més exigents de les empreses d'exploració i de gestió de reservoris sedimentaris.

 • Millorar la formació metodològica per adequar la capacitat investigadora en l'àmbit de l'anàlisi i la modelització de reservoris geològics i sistemes estructurals.

 • Complementar i consolidar el coneixement de la caracterització i modelització dels processos que controlen la gènesi i l'evolució posterior dels reservoris geològics sedimentaris.

 • Adquirir aquesta formació en un marc conceptual sòlid de coneixement geològic i geofísic, general i especialitzat, que permeti assolir un criteri general per aplicar aquestes tècniques en cada circumstància.

Per assolir aquests objectius generals, el màster busca completar la formació de l'estudiant en els aspectes conceptuals, metodològics i tècnics que els equips d'investigació implicats estan desenvolupant en l'àmbit de la caracterització geològica i geofísica de reservoris sedimentaris.

Competències

A més de les competències pròpies de qualsevol màster universitari, es pretén que, en acabar el màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, l'alumnat sigui capaç de:

 • Conèixer i aplicar els recursos necessaris per caracteritzar un reservori sedimentari.
 • Classificar i analitzar els materials sedimentaris i les estructures tectòniques presents.
 • Conèixer els procediments per modelitzar els sistemes estructurals corticals.
 • Comprendre els sistemes geològics corticals per millorar la quantificació i la predicció dels fenòmens que intervenen tant en la gènesi com en l'evolució d'aquests sistemes.
 • Integrar en un model únic la informació obtinguda a partir de dades multidisciplinàries.
 • Comprendre els fonaments matemàtics, físics i geològics rellevants per a la geofísica.
 • Identificar els processos dominants i les escales temporals i espacials de cada situació geodinàmica.
 • Adquirir una visió crítica per utilitzar les diferents tècniques geofísiques i geològiques.
 • Preparar, processar, interpretar i presentar les dades geològiques i geofísiques amb les tècniques apropiades, i disposar de les destreses para resoldre problemes numèrics.
 • Entendre els sistemes petrolers, prospectar potencials reservoris i avaluar el comportament que tenen.
 • Integrar coneixements i metodologies per estudiar processos de gran i petita escala.


Veure llistat complet de competències.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster de Geologia i Geofísica de Reservoris és una titulació interdisciplinària que integra i desenvolupa coneixements previs que els estudiants hagin adquirit en disciplines geofísiques i geològiques des d'una escala regional de tectònica de plaques fins a una escala de reservori. Per tant, és un màster adreçat i recomanat essencialment a estudiants amb una formació àmplia en ciències de la terra que inclogui coneixements previs en aquestes disciplines. A més a més, per les característiques del màster, es requereix que els estudiants que el cursin siguin rigorosos i autònoms, motivats per treballar tant sobre el terreny com en laboratoris, que tinguin un nivell relativament bo en matemàtiques i bones aptituds per utilitzar eines i tecnologies modernes.

D'altra banda, tenint en compte que l'anglès es considera la llengua vehicular i d'aprenentatge en la impartició del màster, també es recomana que els futurs estudiants en tinguin coneixements previs.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster de Geologia i Geofísica de Reservoris, els estudiants han de tenir una titulació oficial de grau, llicenciatura o titulació superior en Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines. En el cas d'estudiants procedents d'altres països, també s'admeten els que tinguin titulacions no previstes a Espanya i que desenvolupin, englobin o incloguin en els seus plans d'estudis la geologia i la geofísica, per exemple, titulacions de geociències, geofísica, enginyeria geofísica o enginyeria del petroli.

A banda d'aquestes titulacions preferents, també es considera la possibilitat d'accedir al màster venint d'altres carreres.

Complements de formació

Els estudiants que hi accedeixin amb les titulacions de Geologia, Física, Enginyeria Geològica o Enginyeria de Mines obtingudes a l'espai europeu en principi no han de cursar complements de formació.
La resta d'estudiants han de cursar fins a un màxim de trenta crèdits de complements de formació, segons els plans d'estudis de les titulacions cursades anteriorment.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 22 de gener al 5 d'abril del 2024.

Segon període: del 6 d'abril al 12 de juliol del 2024.

Tercer període: del 13 de juliol al 6 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris

Pla d’estudis

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures de pràctiques curriculars però podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

El coordinador del programa de pràctiques del màster és en Mahjoub Himi Benomar.
​​​​​​​

Informació institucional

Tràmits acadèmics

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

 • Institucions públiques de l'àmbit de la Geologia i la Geofísica.
 • Empreses relacionades amb l'exploració i producció d'hidrocarburs i altres recursos naturals, energies renovables, gestió mediambiental (emmagatzematge de CO2 i metà), prospecció i instrumentació geofísica, desenvolupament de programari, consultories i empreses de serveis.
 • Carrera docent i investigadora en l'àmbit universitari.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

secretaria.ciencies.terra@ub.edu

934 021 336
Coordinació: ANNA MARTI CASTELLS

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.