Objectius i competències

Amb el màster oficial en Direcció d'Empreses Turístiques del CETT-UB pots desenvolupar les competències necessàries per liderar empreses i projectes turístics en l’adaptació al canvi, fruit de la digitalització, la sostenibilitat i la innovació. Aprendràs les competències específiques i genèriques per adaptar-te a aquests canvis i crear experiències memorables. 

Al CETT-UB entenem els reptes que travessa el sector turístic. Malgrat ser una indústria que aporta el 10,3 % del producte interior brut (PIB) a escala global, l’evolució vertiginosa del mercat turístic, sumada a un entorn altament competitiu, la preocupació per la sostenibilitat i l’aparició de nous models de negoci, fa necessari un canvi en tots els seus actors.  En aquest context, la direcció estratègica de les empreses turístiques necessita nous professionals, directius capaços d’exercir un lideratge disruptiu, creatiu i analític. El màster disposa de tres itineraris d'especialització que et permetran aprofundir en diferents àrees segons els teus interessos i motivacions: Màrqueting Digital, Direcció d'Esdeveniments i Turisme Responsable i Sostenible. Gràcies a aquestes especialitats aconseguiràs un perfil professional molt més competitiu i els coneixements necessaris per a afrontar els diferents reptes als quals s'enfronten empreses i destinacions turístiques per a crear i llançar productes.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència Presencial
Crèdits 60
Places 175
Durada 1 any acadèmic
Coordinació ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'HOTELERIA I TURISME CETT
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació
Especialitats

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu general del màster oficial en Direcció d'Empreses Turístiques és proporcionar-te els coneixements i les eines perquè siguis capaç de:
 • Interioritzar models de gestió empresarial basats en criteris sostenibles en els àmbits social, econòmic i ambiental.
 • Prendre decisions estratègiques en contextos dinàmics i àgils.
 • Aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la digitalització.
 • Incorporar mecanismes de competitivitat i sostenibilitat en els diferents àmbits de l'empresa turística.
Els objectius específics de l'especialitat en Màrqueting Digital Turístic són:
 • Integrar estratègies completes com el màrqueting d'entrada (inbound màrqueting), estratègies d'interacció en mitjans socials, màrqueting de continguts, estratègies de posicionament orgànic i pagat, o el brànding.
 • Explotar el potencial de l'entorn digital per al màrqueting en l'àmbit turístic, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Aprofitar les noves eines tecnològiques derivades de la intel·ligència artificial i l'aprenentatge automàtic, com per exemple l'ús d'assistents de conversa o l'anàlisi semàntica, per a millorar l'experiència de l'usuari.
 • Oferir serveis turístics basats en una cultura d'empresa centrada en les persones de l'organització, com a garantia d'excel·lència i qualitat.
Els objectius específics de l'especialitat en Direcció d'Esdeveniments són:
 •  Posseir una visió global i integral des de les diferents perspectives de direcció, sobre la creació, planificació i gestió d'esdeveniments, tant en l'àmbit intern com en l'extern.
 • Adquirir les eines necessàries per a implantar mecanismes per a generar valor en els esdeveniments i aconseguir la satisfacció i la fidelitat dels assistents.
 • Explotar el potencial de les últimes tendències en matèria d'esdeveniments i la seva relació amb la indústria turística.
 • Aplicar les tècniques més innovadores en la planificació, desenvolupament i gestió d'esdeveniments.

Competències

 • Capacitat per a definir les estratègies necessàries per a aconseguir els objectius derivats de l'anàlisi de l'empresa, l'entorn i el mercat.
 • Capacitat per a dissenyar i implementar estratègies comercials que donin resposta a les noves necessitats dels negocis i organitzacions del sector.
 • Capacitat per a incorporar les noves tecnologies de la informació i comunicació en el desenvolupament de nous models de gestió i comercialització que enforteixin la competitivitat de les empreses i organitzacions turístiques.
 • Capacitat per a optimitzar la gestió dels recursos economicofinancers i humans dels projectes turístics que s'han emprès.
 • Capacitat per a establir estratègies de desenvolupament sostenible a les empreses i les destinacions turístiques, amb la incorporació de les variables ambientals.
 • Habilitats digitals necessàries per a la gestió de la informació en l'àmbit de la direcció d'empreses.
 • Capacitat per a identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa.
 • Capacitat per a orientar-se al negoci.
 • Capacitat per a emprendre projectes innovadors.
 • Lideratge.
 • Capacitat per a treballar en equip i en ambients multiculturals.
 • Capacitat d'adaptació al canvi.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

 • Tenir coneixements bàsics en gestió d'empreses turístiques. 
 • Empatia i ganes de treballar en equip. 
 • Tenir un gran sentit ètic. 
 • Comptar amb habilitats analítiques i organitzatives. 
 • Tenir capacitat crítica i reflexiva. 
 • Tenir un bon nivell d'idiomes, indispensable per a formar-te i per a la teva carrera professional. 
 • Ser capaç d'estudiar les dinàmiques del sector internacionalment.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
L'estudiant que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el procediment següent:
 1. Sol·licitud d'admissió mitjançant la pàgina web del CETT-UB: mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'estudiant sol·licitant, així com la documentació bàsica per a valorar l'admissió (currículum i titulació, informació validada en primera instància per la Comissió d'Admissió).
 2. Prova diagnòstica: el procés d'admissió en el curs estableix la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana han de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat.
 3. Complements de formació: els estudiants que hagin cursat anteriorment estudis de Turisme, de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques, de Ciències Empresarials, d'Economia, d'Administració i Direcció d'Empreses o de Recerca i Tècniques de Mercat, no han de fer complements de formació. Els estudiants que hagin cursat qualsevol altre grau, diplomatura o llicenciatura han de cursar els complements de formació següents:
  • Màrqueting Estratègic i Operatiu (6 crèdits)
  • Gestió Econòmica i Financera en les Empreses Turístiques (6 crèdits)

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, a tot tardar, el mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció en el màster, haurà d'abonar-se una taxa de 30,21 euros. Només es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en les quals s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només es tramitarà la devolució si el màster no s'arribés a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per a formalitzar la matrícula és necessari que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

Criteris de selecció

Es fa la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els criteris següents:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible).
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic, juntament amb l'acreditació del nivell equivalent a B2 de la llengua en què s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%).
 • Experiència professional demostrada (20%).
 • Entrevista personal amb el candidat (40%).

Procediment de resolució

Una vegada la Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, s'envia la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic).

Matrícula

Sol·licitud d'admissió

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 27
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 15
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Consulta el programa de asignaturas del máster.

Cursos anteriors

Pràctiques

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l'oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l'objectiu d'aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, alhora, afavorir l'adquisició de competències que et preparin per a l'exercici d'activitats professionals.

Les pràctiques tenen dues modalitats:

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del currículum acadèmic i, per tant, són obligatòries.
 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d'estudis i que tenen un caràcter voluntari.  

Les pràctiques es desenvolupen mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries.

El CETT-UB et facilitarà la consecució d'aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de 900 peticions d'empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t'acompanyarem i t'ajudarem a contactar amb les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals.

 

Més informació

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

En acabar els estudis tindràs les competències i les capacitats necessàries per a incidir en els següents àmbits d'aplicació a la indústria turística:

 • direcció d'empreses
 • màrqueting digital
 • planificació i gestió d'esdeveniments

 

Les sortides professionals a les quals pots accedir quan acabis el màster en Direcció d'Empreses Turístiques són:

 • Directiu o directiva d'empreses de gestió i producció d'esdeveniments.
 • Professional i emprenedor o emprenedora en l'organització i la gestió d'esdeveniments.
 • Consultor o consultora en estratègies de disseny, comercialització, producció i comunicació d'esdeveniments.
 • Especialista en gestió i producció d'esdeveniments esportius, culturals, musicals o corporatius.
 • Gestor o gestora de projectes turístics en entorns d'innovació corporativa, globals o digitals.
 • Gestor o gestora de projectes de transformació digital en organitzacions i empreses turístiques.
 • Dissenyador o dissenyadora de productes i serveis turístics digitals.
 • Gestor o gestora de projectes de màrqueting digital en turisme.
 • Gestor o gestora d'innovació.
 • Gestor o gestora de transferència de tecnologia.
 • Dissenyador o dissenyadora d'experiències del consumidor turístic.
 • Col·laborador o col·laboradora d'equips multidisciplinaris per al desenvolupament de webs i plataformes digitals d'aplicació turística.
 • Emprenedor turístic o emprenedora turística.
 • Consultor o consultora en l'àmbit de la internacionalització de les organitzacions turístiques.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.