Objectius i competències

El Màster Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (MIPE) consta de tres itineraris formatius: dos itineraris professionalitzadors i un itinerari acadèmic i de recerca, que es concreten en les especialitats en Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives, orientació psicoeducativa en educació secundària i Investigació piscoeducativa. Les tres especialitats condueixen, una vegada cursades i superades les matèries corresponents, a l’obtenció del títol oficial de Màster Interuniversitari de Psicologia de l’Educació. 

Aquest màster està vinculat al Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (DIPE), al qual es pot accedir a partir de l'especialitat de Investigació piscoeducativa. 

Al 2021 i 2016 el MIPE ha estat acreditat amb EXCEL·LÈNCIA per la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 

Aquest màster està vinculat al doctorat interuniversitari de Psicologia de l’Educació (DIPE), al qual es pot accedir a partir de l’especialitat en Recerca Psicoeducativa.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Psicologia
Àmbit de coneixement
 • Ciències del comportament i psicologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits90
Places40
Durada2 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Especialitat d'Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària: 18,46 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióANA ENGEL ROCAMORA
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Girona
 • Universitat Ramon Llull
 • Universitat Vic - Universitat Central de Catalunya
Complements de formació
Especialitats
 • Intervenció Psicoeducativa i Millora de les Pràctiques Educatives
 • Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària
 • Recerca Psicoeducativa

Objectius i competències

Objectius

El màster oficial interuniversitari de Psicologia de l'Educació ofereix tres especialitats associades a tres perfils formatius diferents:

 • Especialitat d'Intervenció Psicoeducativa (perfil professionalitzador): se centra en la capacitat per a planificar i dur a terme actuacions psicoeducatives amb un alt grau d'especialització en situacions individuals, de grup i institucionals, així com per a intervenir en persones al llarg del cicle vital.
 • Especialitat d'Orientació Psicoeducativa en educació secundària (perfil professionalitzador): se centra en la capacitat per a planificar i posar en marxa actuacions i processos d'innovació, en diferents nivells de l'organització i funcionament dels centres educatius de secundària i dirigits a diferents actors (equips directius, professorat, alumnat, famílies), que permetin transformar i revisar l'Educació Secundària Obligatòria i postobligatòria actual per a avançar cap a un sistema coherent amb la nova ecologia de l'aprenentatge. 
 • Especialitat de Recerca Psicoeducativa (perfil investigador i acadèmic): se centra en la capacitat per a generar coneixement científic de qualitat, realitzar i analitzar críticament recerques altament especialitzades, així com per a crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en psicologia de l'educació. Mitjançant la superació dels crèdits previstos per a l'obtenció del títol del MIPE, els estudiants desenvolupen i adquireixen un conjunt de competències comunes i específiques relacionades amb aquests perfils.

Competències

 • Sostenibilitat i compromís social. Valorar l'impacte social i mediambiental dels projectes i intervencions psicoeducatives, així com de defensar els valors democràtics fonamentals de la societat actual.
 • Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques, els codis deontològics i la integritat intel·lectual que guien l'exercici professional de la Psicologia de l'Educació amb consciència de les implicacions socials de les diferents activitats acomplertes.
 • Treball en equip. Practicar de manera eficient i coordinada el treball col·laboratiu, amb participants diversos, en el disseny, gestió, planificació i execució de projectes i intervencions psicoeducatives i reptes col·lectius en el marc de la Psicologia de l'Educació, mantenint relacions fluides amb tots els intervinents i aportant solucions als problemes que es presenten.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Mostrar autoregulació i capacitat d'aprenentatge autònom basat en la capacitat d'anàlisi, de reflexió, de síntesi, de raonament expert i d'aplicació dels sabers propis de la Psicologia de l'Educació en la pràctica, així com prendre decisions i adaptar-se a situacions noves o complexes.
 • Capacitat creativa i emprenedora. Usar, crear, formular, dissenyar i gestionar projectes i intervencions psicoeducatives de manera proactiva i original en entorns i contextos nous o poc coneguts, complexos o multidisciplinaris.
 • Perspectiva de gènere. Desenvolupar un raonament crític i un compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals, a la igualtat de dones i homes i a la no discriminació per raons de cultura, capacitats o recursos, adoptant una actitud de compromís personal i professional amb un procés permanent de canvi i millora social.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'ingrés és el d'una persona amb formació acadèmica en Psicologia de l'Educació, en Psicologia o en Educació.

En cas de disposar d'una altra titulació de grau o llicenciatura (Ciències de l'Educació, Didàctiques, Lingüística, Comunicació i Educació o afins), es requereix experiència professional contrastada en l'àmbit de la Psicologia o de l'Educació durant almenys tres anys.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Un títol de grau, llicenciatura o el seu equivalent en: Psicologia, Ciències de l'Educació, Didàctiques, Lingüística, Comunicació i Educació o afins o, si no es té, experiència professional contrastada en l'àmbit de la psicologia o de l'educació durant almenys tres anys.
 • Acreditar un coneixement l'anglès, amb un nivell B2 o superior del Marc comú europeu de referència.
 • Acreditar un coneixement d'espanyol, amb un nivell B2 o superior del Marc comú europeu de referència per a estudiants que provinguin de països de parla no espanyola.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 2 d'abril al 24 de maig del 2024.
Resolucions: segona setmana de juny del 2024.

Segon període: del 27 de maig al 21 de juny del 2024.
Resolucions: segona setmana de juliol del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Documentació específica
 • Currículum amb el coneixement de llengües i del grau de domini de les TIC.
 • Còpia del DNI, passaport o cèdula d'identitat
 • Carta de motivació dirigida a la coordinadora general del MIPE on s'exposin els motius pels quals interessa cursar el màster (màxim 2 pàgines).
 • Expedient acadèmic o certificat acadèmic de notes del grau o llicenciatura (relació de les assignatures cursades durant els estudis de grau o llicenciatura i de postgrau i qualificacions obtingudes en cadascuna d'elles).
 • Certificat d'equivalència nota mitjana (únicament candidats amb titulació estrangera)
 • Títol d'anglès nivell B2 (marc comú europeu de referència per a les llengües) o equivalent.
 • Títol d'espanyol nivell B2 (marc comú europeu de referència per a les llengües) o equivalent per a estudiants que provinguin de països de parla no espanyola.

Criteris de selecció

La Comissió, atesos els documents acreditatius que presentin els candidats sobre els coneixements, la formació i l'experiència prèvia, en valora els mèrits segons els criteris següents: 

 • Currículum:
  • Estudis (fins a 3 punts). 
  • Altres estudis afins (màsters, cursos, seminaris, etc.) (fins a 1 punt). 
  • Domini de llengües (a més del castellà): en especial, anglès, francès, i alemany (fins a 1 punt). 
  • Coneixements TIC d'usuari avançat (fins a 1 punt). 
  • Altres mèrits i experiència laboral en relacionada amb l'àmbit de la psicologia de l'educació (fins a 1 punt). 
 • Expedient acadèmic de la titulació d'accés  
  • Realització d'assignatures afins amb una qualificació de notable o superior (1)  
  • Rendiment global de notable o superior (1)
 • Carta de motivació i interessos pel MIPE (1) 

Complements formatius  
En el cas d'estudiants que no acreditin formació específica en Psicologia o en Educació requerida per a l'ingrés se'ls podrà demanar la realització, abans de cursar el màster, de fins a 18 crèdits anivelladors complementaris als establerts per a l'obtenció del títol. Aquests crèdits es corresponen a les assignatures de la titulació oficial de grau de Psicologia: Psicologia de l'Educació (6 ECTS), Desenvolupament en la infància (6 ECTS) i Desenvolupament en l'adolescència, maduresa i senectut (6 ECTS). 

Procediment de resolució

La Comissió de Coordinació del MIPE, encarregada del procés d'admissió de l'alumnat, després d'analitzar i valorar els expedients dels candidats, identifica els que no acreditin íntegrament la formació específica en psicologia i en educació requerida per a l'ingrés i els pot exigir fins a vint-i-quatre crèdits de complementaris, amb la finalitat de garantir-ne al màxim l'aprofitament del programa.

Una vegada valorats els expedients, la Comissió de Coordinació del MIPE resol les sol·licituds d'admissió al programa i informa per escrit als candidats, en primer lloc, mitjançant correu electrònic i després amb una carta formal d'admissió per correu postal. La Comissió també és igualment la responsable de gestionar les reclamacions o revisar les resolucions a petició dels candidats.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 48
Pràctiques externes 14
Treball final de màster 10
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Intervenció Psicoeducativa i Millora de les Pràctiques Educatives
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil Optativa 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament Optativa 2n semestre 6
Cànons de Comunicació Científica, Acadèmica i Professional en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat Optativa 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social Optativa 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç Optativa 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació Obligatòria 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius Optativa 1r semestre 3
Entorns, Instruments i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual Optativa 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació a l'Adultesa i Vellesa Optativa 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals Optativa 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i de Comunicació Acadèmica Optativa 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció Optativa 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament Optativa 1r semestre 6
Innovació Educativa, Sostenibilitat i Canvi Social Optativa 1r semestre 3
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament Optativa 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs Optativa 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars Optativa 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològ Obligatòria 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Pràctiques Obligatòries Externes Obligatòria 1r semestre
2n semestre
14
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos Optativa 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Orientació Psicoeducativa en Educació Secundària
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil Optativa 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament Optativa 2n semestre 6
Cànons de Comunicació Científica, Acadèmica i Professional en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat Optativa 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social Optativa 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç Optativa 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació Obligatòria 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius Optativa 1r semestre 3
Entorns, Instruments i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual Optativa 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació a l'Adultesa i Vellesa Optativa 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals Optativa 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i de Comunicació Acadèmica Optativa 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció Optativa 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament Optativa 1r semestre 6
Innovació Educativa, Sostenibilitat i Canvi Social Optativa 1r semestre 3
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament Optativa 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs Optativa 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars Optativa 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològ Obligatòria 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Pràctiques Obligatòries Externes Obligatòria 1r semestre
2n semestre
14
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos Optativa 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Especialitat: Recerca Psicoeducativa
Aprenentatge, Avaluació i Qualitat de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Assessorament i Intervenció Psicològica en l'Àmbit de l'Educació Formal Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en Contextos Socials i Comunitaris Optativa 2n semestre 6
Atenció Psicoeducativa en l'Educació Infantil Optativa 1r semestre 3
Bases Psicològiques del Currículum Escolar: Disseny i Desenvolupament Optativa 2n semestre 6
Cànons de Comunicació Científica, Acadèmica i Professional en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 6
Cultura, Desenvolupament i Aprenentatge en Psicologia de l'Educació Obligatòria 1r semestre 3
Educació Inclusiva i Atenció a la Diversitat Optativa 1r semestre 6
Educació Intercultural i Atenció Educativa a la Diversitat Social Optativa 2n semestre 6
El Treball amb les Famílies en el Marc de l'Atenció Precoç Optativa 2n semestre 3
Enfocaments i Tendències Actuals en Psicologia de l'Educació Obligatòria 2n semestre 6
Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral en Contextos Educatius Inclusius Optativa 1r semestre 3
Entorns, Instruments i Pràctiques d'Aprenentatge Virtual Optativa 1r semestre 6
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació a l'Adultesa i Vellesa Optativa 1r semestre 3
Espais i Pràctiques Professionals de la Psicologia de l'Educació en la Infància, Adolescència i Joventut Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Aprenentatge Cooperatiu i Tutoria entre Iguals Optativa 2n semestre 6
Estratègies de Composició Escrita i de Comunicació Acadèmica Optativa 1r semestre 6
Estratègies de Lectura i d'Escriptura: Aprenentatge, Ensenyament i Intervenció Optativa 2n semestre 3
Identitat Professional i Estratègies d'Ensenyament Optativa 1r semestre 6
Innovació Educativa, Sostenibilitat i Canvi Social Optativa 1r semestre 3
Intervenció en Comunicació i Llenguatge en Infants amb Trastorns de Desenvolupament Optativa 1r semestre 3
L'Anàlisi de les Pràctiques Educatives Escolars: Aprenentatge, Activitat i Discurs Optativa 2n semestre 6
L'Ús de Representacions Externes en els Aprenentatges Escolars Optativa 2n semestre 3
La Construcció del Coneixement Psicoeducatiu: Bases Epistemològiques i Metodològ Obligatòria 1r semestre 3
La Formació dels Professionals de l'Educació Optativa 2n semestre 3
Mètodes i Tècniques de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Pràctiques Obligatòries Externes Obligatòria 1r semestre
2n semestre
14
Projectes Interdisciplinaris i Intervenció en Contextos Diversos Optativa 1r semestre 3
Temes i Línies Actuals de Recerca en Psicologia de l'Educació Optativa 1r semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

 • Per a l'especialitat d'Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives les pràctiques es realitzaran en equips sectorials d'orientació i intervenció psicopedagògica, instituts d'educació secundària, col·legis d'educació infantil primària i secundària, centres d'educació especial, centres d'atenció precoç, serveis psicopedagògics, institucions d'educació informal, institucions culturals i educatives, organitzacions no governamentals amb finalitats educatives i socioeducatives, empreses de recursos i materials educatius, empreses de serveis educatius, etc.
 • Per a l'especialitat d'Orientació psicoeducativa en educació secundària les pràctiques es realitzaran obligatòriament en instituts d'educació secundària o en serveis educatius vinculats a l'educació formal pública, com els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), o en els departaments d'orientació o innovació educativa de centres privats o concertats que imparteixen educació secundària.
 • Per a l'especialitat de Recerca psicoeducativa els estudiants s'incorporaran a un grup d'investigació, participaran i s'implicaran en les activitats habituals d'aquest, amb el seguiment, supervisió i tutoria d'un dels seus membres. Els estudiants podran realitzar les seves pràctiques en el marc de les línies d'investigació que estan sent desenvolupades actualment pels grups d'investigació que participen en el MIPE.

Requisits: Haver cursat 60 crèdits, inclosos els crèdits obligatoris generals i els crèdits obligatoris de l'orientació professional.

A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.
 

Informació institucional

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El MIPE prepara per exercir com a psicòleg de l'educació en tots aquells contextos socioinstitucionals en què tenen lloc processos de canvi personal com a resultat d'una influència educativa més o menys intencional exercida per altres agents, tant en l'àmbit de l'educació formal (escoles d'educació infantil, primària, secundària, etc.) com en l'àmbit de l'educació no formal o informal (associacions culturals, empreses, clubs esportius, museus, etc.).

El disseny d'aquest màster dona cobertura a les funcions que exerceix el professional de la Psicologia de l'Educació en tres àmbits específics:

 • Intervenció psicoeducativa i millora de les pràctiques educatives. Perfil professional amb capacitat per a planificar i dur a terme actuacions psicoeducatives i processos d'innovació i millora educativa amb un alt grau d'especialització en contextos d'educació no formal i educació formal en tots els nivells educatius (des d'educació infantil a educació superior).
 • Orientació psicoeducativa en educació secundària. Perfil professional amb capacitat per a planificar i posar en marxa actuacions i processos d'innovació centrats en el seguiment de l'alumnat i l'acompanyament i suport al professorat, especialment en el que concerneix el disseny, posada a punt i desplegament de mesures d'inclusió educativa, d'atenció a la diversitat i de personalització de l'aprenentatge que permetin avançar cap a un sistema coherent amb la nova ecologia de l'aprenentatge.
 • Investigació psicoeducativa. Perfil investigador i acadèmic amb capacitat per a generar coneixement científic de qualitat, realitzar recerques altament especialitzades, i per a crear, analitzar i difondre informació i desenvolupar formació qualificada en Psicologia de l'Educació.

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.