Objectius i competències

El màster en Antropologia Biològica té com a finalitat oferir als graduats en ciències experimentals i en humanitats una formació actualitzada sobre la biodiversitat humana, el seu origen, evolució i implicacions biomèdiques. 
La titulació en Antropologia Biològica respon a la demanda creixent d'especialistes en l'àmbit de la biologia humana i l'antropologia física, aportant coneixements i metodologies pròpies de l'especialitat i les seves àrees afins (fisiologia, genètica, zoologia, medicina, arqueologia).

Aquests estudis s’adrecen a persones que estiguin interessades en els àmbits següents: Antropologia forense i tècniques d’identificació individual, osteològica i molecular; Antropologia aplicada a l’arqueologia, incloses la tafonomia, la demografia i la reconstrucció de poblacions antigues; Evolució humana, primatologia i prehistòria; Antropologia molecular i Aplicacions biomèdiques de la diversitat molecular humana en citogenètica, malalties complexes i epidemiologia genètica.

L’enfocament de la titulació és preferentment investigador i ofereix la possibilitat de col·laborar amb empreses de l’àmbit i institucions externes. La formació se centra en dues especialitats: Antropologia Física i Forense, i Antropologia Molecular i Aplicacions Biomèdiques.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Biologia i genètica
 • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà - espanyol - anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióARACELI ROSA DE LA CRUZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formació
Especialitats
 • Antropologia Física i Forense
 • Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques
 • Itinerari sense Especialitat

Objectius i competències

Objectius

Objectius generals:


 • Adquirir una formació científica en l'àmbit de l'antropologia per poder fomentar la transversalitat entre les ciències experimentals i les humanitats.

 • Assolir i actualitzar els coneixements en evolució humana, variabilitat individual i diversitat molecular humana.

 • Aprofundir en les tècniques instrumentals bàsiques (laboratori i estadística) aplicades a l'antropologia.

Aquests objectius generals i els propis de cada matèria s'obtenen mitjançant unes competències generals en l'àmbit dels mecanismes biològics i culturals de la diversitat humana, la relació que tenen amb problemes de la societat i la resolució corresponent.

Competències

Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i que les sostenen a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Generals

 • Ser capaç de comunicar-se, realitzar presentacions i redactar en anglès en el camp del màster.
 • Posseir els coneixements adequats i la comprensió coherent i integradora que aporta l'Antropologia Biològica per a identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació i en l'àmbit professional de les ciències biomèdiques, antropologia forense i/o evolució humana.
 • Disposar d'una base tècnico-metodològica per a desenvolupar treballs d'investigació en el camp de l'Antropologia Biològica i, en particular, per a plantejar la realització d'una tesi doctoral en aquesta àrea de coneixement.
 • Saber formular judicis sobre aspectes d'investigació o antropologia biològica aplicada, en especial dins del marc de la formació de professionals que treballen en diversos sectors de l'administració i de la docència.
 • Adquirir les habilitats tècniques i manuals necessàries per a l'exercici de l'especialitat.
 • Ser capaços de relacionar conceptes bàsics amb aplicacions metodològiques pràctiques.
 • Ser capaços d'argumentar i defensar punts de vista biològics en la interpretació de l'ésser humà i el seu entorn, aplicant les premisses de l'antropologia biològica.
 • Assumir i aplicar els principis d'evolució biològica a la resolució de problemes i conflictes.

Específiques

 • Ser capaç de dissenyar medicions de la diversitat humana actual.
 • Ser capaç de realitzar comparacions estadístiques de la biodiversitat humana.
 • Ser capaç de detectar les conseqüències dels mecanismes generadors de diversitat biològica en la nostra espècie.
 • Ser capaç de diferenciar en interpretar característiques adaptatives de la diversitat humana.
 • Ser capaç de identificar los mecanismes de manteniment de la diversitat humana.
 • Ser capaç de analitzar numèricament la diversitat de les poblacions humanes i les seves implicacions biològiques i socials.
 • Ser capaç de mesurar quantitativament la diversitat biològica de la nostra espècie.
 • Ser capaç de realitzar informes prospectius sobre la diversitat biològica humana.
 • Ser capaç de detectar problemes associats als canvis poblacionals i de dissenyar alternatives.
 • Ser capaç de fer inferències evolutives a partir de la diversitat humana actual. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de realitzar identificacions individuals, tant en el viu como en l'esquelet. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de dissenyar estudis sobre la diversitat humana. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de valorar l'efecte de nous entorns sobre la salut de les poblacions humanes. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de realitzar informes orientats a institucions o peritatges en els àmbits social, político-poblacional i de salut pública, entre altres. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de manipular mostres humanes. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de realitzar determinacions moleculars i cromosòmiques per al diagnòstic i prevenció de malalties. (Especialitat de Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques).
 • Ser capaç de gestionar mostres museístiques. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).
 • Ser capaç de recuperar dades d'arxius i registres. (Especialitat d'Antropologia Física i Forense).

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els estudiants que accedeixin al màster han de tenir un interès especial a formar-se i especialitzar-se des d'una perspectiva biològica i evolutiva, i no exclusivament tècnica. S'entén que aquesta perspectiva aporta un punt de vista ampli a la formació, que serà rellevant per a la seva tasca professional futura, ja que els principis de diversitat i d'adaptació són importants a l'hora de comprendre l'ésser humà en tots els vessants (biològic, mèdic, social, cultural o filosòfic).

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Titulacions d'accés específiques: graus en Biologia, Ciències Biomèdiques, Genètica, Bioquímica, Biotecnologia, microbiologia.

Titulacions d'accés afins: graus en Odontologia, Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, Medicina, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, Arqueologia, Psicologia, Geologia, Antropologia Social o Cultural, Prehistòria, Infermeria.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.

Segon període: del 8 de juny al 2 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

1) Titulació de Grau (50%), essent les titulacions d'accés directe tant de les ciències experimentals (especialitats biològiques, biomèdiques i mèdiques, així com ciències de la Terra) com les de els humanitat (geografia i història, arqueologia, psicologia); en cas de dèficit formatiu que dificulti la realització de les matèries obligatòries comuns es valorarà la necessitat de cursar complements formatius; la interdisciplinarietat que existeix entre les ciències experimentals i les humanitats en l'àrea de l'Antropologia Biològica fan necessària la inclusió com a titulacions afins en ambdós camps del coneixement, de forma similar al concepte d'Antropologia en el món universitari anglosaxó, pel que el criteri de titulació per a accedir al màster no serà exclusiu ni determinant.

2) Manifestació d'interès en la formació en l'àmbit del màster indicant l'especialitat que se desitja cursar, motivacions per a cursar el màster en Antropologia Biològica, matèries optatives que escolliria i l'àmbit professional o investigador al que es desitja accedir una vegada acabada la titulació (20%).

3) Expedient acadèmic del grau (20%), que servirà per a destacar als estudiants amb millors expedients i possibilitats d'accés a beques de formació.

4) Altres titulacions i complements formatius realitzats (10%), que serviran especialment per a determinar la necessitat de cursar complements formatius.

5) Existeix la possibilitat que la Comissió Coordinadora citi a l'alumne per fer una entrevista personal.A efectes de l'admissió de sol·licituds d'accés al màster i de la determinació de la necessitat o no de realitzar complements formatius, la Comissió Coordinadora del Màster delegarà l'avaluació de les sol·licituds a una comissió d'admissió formada pel Coordinador general del màster de la Universitat Coordinadora (UB) i la persona seleccionada com a Coordinadora general del màster a la UAB. A més, formaran part de la comissió d'admissió dos professors/es més (un de cada universitat participant). Aquesta comissió es reunirà en els períodes previs a la matriculació i farà pública la llista d'admesos i exclosos en cada període de matriculació.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Horaris


Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 20
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Antropologia Física i Forense
Ambient, Població i Malalties Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I Obligatòria 1r semestre 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats II Obligatòria 1r semestre 2.5
Antropologia de l'Alimentació Optativa 2n semestre 2.5
Antropologia Demogràfica i Reconstrucció de Poblacions Antigues Optativa 2n semestre 2.5
Avenços en Evolució Humana Optativa 1r semestre 2.5
Biodiversitat Humana I Obligatòria 1r semestre 2.5
Biodiversitat Humana II Obligatòria 1r semestre 2.5
BIP: L'Esquelet: Noves Tecnologies de Recerca i Teràpia Optativa 2n semestre 3
Epidemiologia Genètica I: Mètodes i Aplicacions Optativa 2n semestre 2.5
Epidemiologia Genètica II: de la Teoria al Disseny d'un Projecte de Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Evolució Molecular Optativa 2n semestre 2.5
Factors Genètics i Ambientals de les Malalties Humanes Optativa 2n semestre 2.5
Genètica del Càncer Optativa 2n semestre 2.5
Genètica Forense Optativa 2n semestre 2.5
Gens, Genomes i Poblacions Optativa 2n semestre 2.5
Laboratori de Biologia Humana I Obligatòria 1r semestre 2.5
Laboratori de Biologia Humana II Obligatòria 1r semestre 2.5
Mètodes d'Identificació Optativa 2n semestre 2.5
Morfometria Geomètrica: Anàlisi de la Diversitat Morfològica Optativa 1r semestre 2.5
Osteologia i Antropologia Forense Obligatòria 1r semestre 2.5
Primatologia i Evolució Humana Obligatòria 1r semestre 2.5
Primatologia Optativa 2n semestre 2.5
Tafonomia i Antropologia de Camp Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques Moleculars Aplicades a l'Antropologia Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20
Especialitat: Diversitat Humana i Aplicacions Biomèdiques
Ambient, Població i Malalties Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I Obligatòria 1r semestre 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats II Obligatòria 1r semestre 2.5
Antropologia de l'Alimentació Optativa 2n semestre 2.5
Antropologia Demogràfica i Reconstrucció de Poblacions Antigues Optativa 2n semestre 2.5
Avenços en Evolució Humana Optativa 1r semestre 2.5
Biodiversitat Humana I Obligatòria 1r semestre 2.5
Biodiversitat Humana II Obligatòria 1r semestre 2.5
BIP: L'Esquelet: Noves Tecnologies de Recerca i Teràpia Optativa 2n semestre 3
Epidemiologia Genètica I: Mètodes i Aplicacions Optativa 2n semestre 2.5
Epidemiologia Genètica II: de la Teoria al Disseny d'un Projecte de Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Evolució Molecular Optativa 2n semestre 2.5
Factors Genètics i Ambientals de les Malalties Humanes Optativa 2n semestre 2.5
Genètica del Càncer Optativa 2n semestre 2.5
Genètica Forense Optativa 2n semestre 2.5
Gens, Genomes i Poblacions Optativa 2n semestre 2.5
Laboratori de Biologia Humana I Obligatòria 1r semestre 2.5
Laboratori de Biologia Humana II Obligatòria 1r semestre 2.5
Mètodes d'Identificació Optativa 2n semestre 2.5
Morfometria Geomètrica: Anàlisi de la Diversitat Morfològica Optativa 1r semestre 2.5
Osteologia i Antropologia Forense Obligatòria 1r semestre 2.5
Primatologia i Evolució Humana Obligatòria 1r semestre 2.5
Primatologia Optativa 2n semestre 2.5
Tafonomia i Antropologia de Camp Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques Moleculars Aplicades a l'Antropologia Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20
Especialitat: Itinerari sense Especialitat
Ambient, Població i Malalties Emergents Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats I Obligatòria 1r semestre 2.5
Anàlisi Estadística i Presentació de Resultats II Obligatòria 1r semestre 2.5
Antropologia de l'Alimentació Optativa 2n semestre 2.5
Antropologia Demogràfica i Reconstrucció de Poblacions Antigues Optativa 2n semestre 2.5
Avenços en Evolució Humana Optativa 1r semestre 2.5
Biodiversitat Humana I Obligatòria 1r semestre 2.5
Biodiversitat Humana II Obligatòria 1r semestre 2.5
BIP: L'Esquelet: Noves Tecnologies de Recerca i Teràpia Optativa 2n semestre 3
Epidemiologia Genètica I: Mètodes i Aplicacions Optativa 2n semestre 2.5
Epidemiologia Genètica II: de la Teoria al Disseny d'un Projecte de Recerca Optativa 2n semestre 2.5
Evolució Molecular Optativa 2n semestre 2.5
Factors Genètics i Ambientals de les Malalties Humanes Optativa 2n semestre 2.5
Genètica del Càncer Optativa 2n semestre 2.5
Genètica Forense Optativa 2n semestre 2.5
Gens, Genomes i Poblacions Optativa 2n semestre 2.5
Laboratori de Biologia Humana I Obligatòria 1r semestre 2.5
Laboratori de Biologia Humana II Obligatòria 1r semestre 2.5
Mètodes d'Identificació Optativa 2n semestre 2.5
Morfometria Geomètrica: Anàlisi de la Diversitat Morfològica Optativa 1r semestre 2.5
Osteologia i Antropologia Forense Obligatòria 1r semestre 2.5
Primatologia i Evolució Humana Obligatòria 1r semestre 2.5
Primatologia Optativa 2n semestre 2.5
Tafonomia i Antropologia de Camp Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques Moleculars Aplicades a l'Antropologia Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 20

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster d'Antropologia Biològica
Coneixements Bàsics en Antropologia Biològica: Conceptes Clau Optativa 1r semestre 3
Coneixements Bàsics en Antropologia Biològica: Tècniques Instrumentals Optativa 1r semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

secretaria-biologia@ub.edu

Secretaria: 934 021 086
Punt d'informació: 934 021 431
Coordinació: ARACELI ROSA DE LA CRUZ