Objectius i competències

El màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments té com a finalitat proporcionar formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, oferint les eines necessàries per promoure la iniciació en tasques de recerca en l’àmbit del desenvolupament i el control de medicaments. Posteriorment, permet exercir l’activitat professional en centres de recerca o en empreses del sector farmacèutic o afins.
Actualment es requereixen professionals altament qualificats per poder afrontar els nous reptes del sector farmacèutic, en els àmbits empresarial i de recerca. La recerca i el desenvolupament de nous principis actius o noves formes farmacèutiques d’alt valor afegit constitueixen un dels reptes principals de la indústria farmacèutica. En aquest context, cal tenir en compte que l’anàlisi i el control de medicaments és una activitat fonamental per garantir la seguretat i l’eficàcia dels productes farmacèutics. 

El màster ha demostrat ser atractiu no solament per a graduats a l’estat espanyol, sinó també per a titulats procedents de l’espai europeu i de països extracomunitaris. Hi contribueix, sens dubte, el prestigi del professorat, de diferents grups de recerca consolidats, que a més de tenir una dilatada experiència docent són capdavanters en recerca. Hi participen docents de vuit departaments de dues facultats: Farmàcia i Ciències de l’Alimentació i Medicina i Ciències de Salut de la UB. Així mateix, contribueixen a la docència tant prestigiosos professionals del sector industrial com investigadors nacionals i internacionals de reconeguda vàlua. Això aporta un caràcter multidisciplinari al màster i contribueix a una docència d’excel·lència. Com a conseqüència, el màster ha rebut diversos reconeixements (en la seva etapa inicial com a programa de doctorat i posteriorment com a màster), entre els quals destaca l’ajut SPDE de l’AGAUR per a programes de doctorat amb participació empresarial.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació
Àmbit de coneixement
 • Farmàcia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà (10%), castellà (85%) i anglès (5%).
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARIA LUISA GARCIA LOPEZ
Adreça electrònicamastersipostgraus.farmacia@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir una formació conceptual i metodològica sòlida i de caràcter multidisciplinari en els àmbits de la recerca, el desenvolupament i el control de medicaments, per estar capacitat per fer recerca de qualitat en totes les etapes del desenvolupament d'un medicament i, especialment, recerca relacionada amb noves formes farmacèutiques.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Treballar en equips interdisciplinaris.
 • Treballar amb creativitat per aconseguir una recerca de qualitat que faci possible desenvolupar, dirigir i gestionar projectes de recerca en l'àmbit farmacèutic.
 • Desenvolupar habilitats cognitives que permetin fer raonaments inductius, tenir capacitat crítica i reflexiva per resoldre problemes en l'àmbit professional, i integrar-se en les principals àrees de la indústria farmacèutica i afins dirigint i gestionant equips.

Competències

 • Aplicar la capacitat de lideratge, iniciativa, esperit emprenedor i domini de les tècniques de gestió i direcció de persones a la direcció d'activitats en empreses farmacèutiques, projectes de recerca o grups de recerca.
 • Treballar formant part d'equips multidisciplinaris i col·laborar amb altres professionals.
 • Integrar coneixements tecnològics avançats i perfeccionar les habilitats i destreses específiques per al treball en un laboratori experimental en el camp de R+D+C de medicaments.
 • Planificar i desenvolupar un projecte de recerca desenvolupant i controlant medicaments d'origen natural i sintètic, i aplicar els coneixements adquirits a desenvolupar nous productes farmacèutics i innovar.
 • Identificar les aproximacions terapèutiques actuals al tractament de diferents patologies i els principals avenços en el descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs i noves dianes farmacològiques.
 • Adquirir habilitats i destreses per desenvolupar i formular formes farmacèutiques i dissenyar i planificar nous sistemes nanoestructurats d'alliberament controlat de fàrmacs.
 • Aplicar tècniques avançades d'anàlisi instrumental a la recerca, el desenvolupament i el control de medicaments.
 • Adquirir habilitats i destreses per desenvolupar i validar nous mètodes analítics i aplicar-los en l'anàlisi i el control de medicaments d'origen natural i sintètic.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest màster és adequat per als graduats o llicenciats en ciències de la salut i ciències experimentals.
 • Poden accedir directament al màster els graduats o llicenciats en Farmàcia, o titulació equivalent, expedida per una universitat espanyola o estrangera. 

 • També hi poden accedir els titulats en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Biomèdiques, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enginyeria Química, Medicina, Química, Veterinària, o titulacions equivalents, atorgades per universitats nacionals o estrangeres. En aquest cas, la Comissió Acadèmica del màster ha d'analitzar les matèries cursades i les competències adquirides en el grau o llicenciatura, per determinar els complements formatius que s'han de cursar. Per a la resta de titulacions, l'admissió depèn de l'adequació dels estudis i de l'expedient acadèmic, segons el criteri de la Comissió Acadèmica del màster.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Des del punt de vista formatiu, per a l'admissió al màster es requereixen coneixements previs de farmàcia i tecnologia farmacèutica, biofarmàcia i farmacocinètica i fisiologia humana. En el cas que no es puguin acreditar (per exemple, mitjançant la llicenciatura o grau en Farmàcia, un altre màster d'aquesta àrea de coneixement o experiència professional en la indústria farmacèutica o afins), s'han de cursar complements formatius específics, que s'imparteixen abans del màster (durant el mes de setembre):
 • Introducció a la Farmàcia Galènica
 • Introducció a la Biofarmàcia i Farmacocinètica
 • Bases Generals de Fisiologia Humana

Els estudiants que hagin de cursar complements s'han de matricular obligatòriament d'alguna d'aquestes assignatures segons el que determini la Comissió de Coordinació del màster.

Preinscripció

Calendari

Del 19 de febrer al 15 de julio del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Lloc de presentació de la documentació:
Secretaria de la Facultat de Farmàcia de la UB (personalment o per correu).

Criteris de selecció

Per seleccionar els alumnes al màster, que prèviament han efectuat la preinscripció en línia (i que han acreditat tenir un nivell d'anglès i d'espanyol B1 o equivalent) i han remès la documentació sol·licitada, es tenen en compte els mèrits presentats:
 • Currículum (50 %).
 • Expedient acadèmic (40 %).
 • Afinitat de la titulació d'accés (5 %).
 • Carta personal en què es manifesti interès per cursar el màster (5 %).

La Comissió d'Admissió, una vegada ha avaluat els mèrits del candidat, pot concertar, si ho considera necessari, una entrevista personal.

Procediment de resolució

La selecció i l'admissió dels estudiants la duu a terme la Comissió de Coordinació del màster (constituïda pel coordinador, un representant del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència del màster, un estudiant i el cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència, o la persona en qui delegui).
La Comissió informa per correu electrònic sobre l'admissió, al juny i al setembre. Els estudiants poden manifestar el seu desacord amb la decisió de la Comissió mitjançant un escrit en què sol·licitin la revisió de la resolució, adreçat a la secretaria del centre, en un termini de deu dies després de rebre el correu electrònic.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 25
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 20
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments
Aïllament i Anàlisi de Productes Naturals Bioactius Optativa 2n semestre 2.5
Anàlisi Instrumental per a la Investigació i el Control de Medicaments Obligatòria 1r semestre 5
Aplicacions de la Biofarmàcia i Farmacocinètica en el Desenvolupament i Control de Medicaments Optativa 2n semestre 2.5
Aspectes Cel·lulars i Moleculars de la Inflamació i el Dolor Optativa 2n semestre 2.5
Avaluació de la Toxicitat Optativa 2n semestre 2.5
Avenços en Farmacologia i Terapèutica Obligatòria 1r semestre 5
Avenços en la Reducció, el Refinament i el Reemplaçament (3R) de l'Ús d'Animals d'Experimentació Optativa 2n semestre 2.5
Avenços en Química Terapèutica Optativa 2n semestre 2.5
Bioestadística i Informàtica Aplicada Optativa 1r semestre 2.5
Bioinformàtica en el Disseny de Fàrmacs Optativa 1r semestre 2.5
Desenvolupament i Formulació de Formes Farmacèutiques Obligatòria 1r semestre 5
Estabilitat de Medicaments Optativa 2n semestre 2.5
Interaccions entre Aliments i Medicaments Optativa 1r semestre 2.5
Investigació Documental Optativa 1r semestre 2.5
Recursos Vegetals i Productes Naturals Optativa 2n semestre 5
Sistemes Nanoestructurats d'Alliberament Controlat de Fàrmacs Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques d'Assaigs Immunoenzimàtics Optativa 2n semestre 2.5
Tècniques de Control Fisicoquímic i Galènic Optativa 2n semestre 2.5
Transferència de Tecnologia, Gestió, Màrqueting i Bioètica Optativa 1r semestre 2.5
Treball de Fi de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
20
Validació a la Indústria Farmacèutica Optativa 2n semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments
Introducció a la Biofarmàcia i Farmacocinètica Optativa 1r semestre 2.5
Introducció a la Farmàcia Galènica Optativa 1r semestre 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.Informació institucional

TràmitsSortides professionals

De què podràs treballar ?

Aquest màster permet accedir a estudis de tercer cicle, ja sigui en un centre de recerca o en un àmbit empresarial dins de la col·laboració universitat-empresa.
Finalitzar el màster afavoreix la possibilitat d'aconseguir un lloc de més alt nivell en diferents àrees de la indústria farmacèutica i facilita la incorporació al món empresarial com a tècnic o responsable de producció, R+D, control de qualitat o garantia de qualitat i afins.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinadora: MARIA LUISA GARCIA LOPEZ

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.