Objectius i competències

El màster en Aqüicultura forma professionals en el sector de l’aqüicultura amb un nivell científic alt, un domini de tècniques multidisciplinàries i responsabilitats de direcció i gestió. Això implica el desenvolupament de les capacitats adequades per dur a terme recerca, desenvolupament i innovació, en els sectors tant empresarial com públic.
El màster en Aqüicultura dona els coneixements basats en la producció, la sostenibilitat i la responsabilitat. Permet conèixer els avanços en nutrició, metabolisme i creixement d’espècies aqüícoles. Permet estar al dia dels darrers avenços en nutrició, metabolisme i creixement en espècies aqüícoles, i les possibilitats de la millora de la qualitat del producte.

Els titulats del màster en Aqüicultura podrien treballar en la producció aqüícola en diferents graus de responsabilitat, creació d’empreses noves, consultories, desenvolupament de projectes a escala estatal o internacional, indústries directament relacionades amb l’aqüicultura (com ara la producció de pinsos, medicaments i vacunes per a peixos), transformació de productes pesquers, comercialització, indústria farmacèutica i també en diverses administracions públiques i departaments d’investigació en l’empresa i el sector públic.

S’adreça principalment a graduats, diplomats o enginyers tècnics que vulguin tenir una formació adequada en aqüicultura.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Biologia
Àmbit de coneixement
 • Bioquímica i biotecnologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióM. ISABEL NAVARRO ALVAREZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
Complements de formacióNo

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Experiències de l'alumnat

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir els coneixements en aqüicultura basats en la producció, la sostenibilitat i la responsabilitat.

 • Conèixer els avenços en nutrició, metabolisme i creixement en espècies aqüícoles, fent èmfasi tant en els coneixements teòrics com en les possibles aplicacions en la millora de la qualitat del producte.

 • Conèixer l'estat actual del coneixement immunològic i patològic en espècies d'interès per a l'aqüicultura, mitjançant les eines necessàries per al diagnòstic, el tractament i la prevenció de les malalties, a més de conèixer la interacció de l'aqüicultura i el medi ambient.

 • Entendre els criteris de disseny i els fonaments d'enginyeria necessaris per promoure o gestionar de manera viable un sistema d'aqüicultura, i les bases d'organització d'una empresa respecte tant als aspectes tècnics com als de gestió empresarial i de mercat.

 • Adquirir les eines i els coneixements necessaris per desenvolupar investigació en aqüicultura en centres públics i privats.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per analitzar, sintetitzar o redactar documents i interpretar protocols de caràcter professional i científic en els diferents àmbits especialitzats de l'aqüicultura.
 • Capacitat per adquirir domini de les tecnologies de la informació i la comunicació i apreciar la importància del debat i treball en equip, la comunicació interpersonal i la responsabilitat.
 • Capacitat per dissenyar experiments i aplicar mètodes científics que permetin desenvolupar una autonomia suficient per participar en col·laboracions i projectes científics o tecnològics.
Competències específiques
 • Capacitat per conèixer i escollir els paràmetres de nutrició, creixement i reproducció adequats per obtenir un producte de bona qualitat en aqüicultura.
 • Capacitat per identificar les bases de funcionament dels sistemes de producció aqüícola i avaluar-ne les repercussions sobre el medi ambient, mantenint la salut i el benestar dels animals, i prioritzant l'estratègia de prevenció més que de teràpia.
 • Capacitat per dissenyar les instal·lacions i definir programes de maneig d'una explotació aqüícola d'acord amb els condicionants biològics, físics i econòmics disponibles, i prendre decisions tècniques en gestió i manteniment del centre.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil de les persones interessades a cursar el màster és el d'estudiants amb una formació general en ciències de la vida, de la salut o d'enginyeria agrònoma, amb una formació específica en el coneixement de la biologia, l'ecologia i la fisiologia dels organismes aquàtics o dels sistemes de producció aqüícola (tecnologia i instal·lacions). Es requereix, a més, un nivell d'anglès bàsic.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster d'Aqüicultura els estudiants han d'haver obtingut prèviament un títol oficial de grau, llicenciatura o equivalent en algun dels àmbits relacionats amb les ciències de la vida, les ciències ambientals, les ciències del mar, la veterinària o les enginyeries agrònomes.

El criteri d'admissió té en compte els estudis previs que s'indiquen com a titulacions d'accés. De manera excepcional, per a estudiants d'altres titulacions diferents de les indicades anteriorment, la comissió del màster ha d'elaborar un informe favorable per admetre'ls.

Es considera recomanable un nivell d'anglès bàsic equivalent a B2.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 7 de juny de 2024.
Resolució: 17 de juny.

Segon període: del 8 de juny al 2 de setembre de 2024.
Resolució: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Llista d'admissions

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.


Dates:

 • Juliol: del 15 al 30.
 • Setembre: del 16 al 30.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 0
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 30
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Aqüicultura
Aprenentatge de la Gestió d'una Instal·lació d'Aqüicultura Marina Obligatòria 2n semestre 2
Fisiologia de les Espècies d'Interès en Aqüicultura Obligatòria 1r semestre 8
L'Aqüicultura com a Sector Productiu Obligatòria 2n semestre 8
Mètodes Experimentals en la Salut del Peix en Aqüicultura Obligatòria 2n semestre 2
Salut i Benestar d'Animals Aquàtics Obligatòria 2n semestre 8
Tècniques de Manipulació i Anàlisi Fisiològica de Peixos en Cultiu Obligatòria 2n semestre 2
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 30

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant, consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Data from the university system in Catalonia

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.