Objectius i competències

Les noves generacions de clients busquen empreses que tinguin la seva mateixa filosofia i respecte pel medi ambient i que es relacionin amb ells en un entorn digital.    

Amb el Màster Oficial en Gastronomia Sostenible del CETT-UB, lideraràs la conversió del sector gastronòmic amb una visió holística que inclou les tres vessants de la sostenibilitat: la societat, l’economia i el medi ambient, i també conduiràs els negocis de restauració cap a una economia circular amb l’ajuda de la innovació i les noves tecnologies.  

Aquest màster ha nascut per donar resposta a les necessitats i objectius de desenvolupament sostenible en el sector de la Gastronomia. Per això, cursar-lo et permetrà:  

 • Adaptar els negocis gastronòmics als paràmetres del desenvolupament sostenible, aprofitant al màxim tots els aliments i evitant el malbaratament.  
 • Innovar amb l’ajuda de les tecnologies disruptives per garantir la competitivitat dels negocis.  
 • Establir processos i sistemes de gestió que redueixin l’impacte en el medi ambient d’acord amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides).  
 • Crear solucions, amb nous models de negoci, que donin resposta a la creixent necessitat i interès per una gastronomia accessible per a tothom.  
 • Garantir la competitivitat del negoci a través de la innovació i evolució tecnològica amb una visió sostenible.  

El màster disposa de dos itineraris d'especialització que et permetran aprofundir en diferents àrees segons els teus interessos i motivacions. Gràcies a aquestes especialitats aconseguiràs un perfil professional molt més competitiu i els coneixements necessaris per a afrontar els diferents reptes del sector: 
  Els alumnes tenen, d’una banda, tots els avantatges del CETT i, de l’altre, els de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per consultar documents, reportatges i articles científics, entre d’altres. A més, consulta gratuïta de tota la biblioteca digital de recursos de l’Organització Mundial del Turisme.

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió Escola Universitària d'Hostaleria i Turisme
Àmbit de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Modalitat de docència Presencial
Crèdits 60
Durada 1 any acadèmic
Coordinació Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Complements de formació
Especialitats
 • Gestió Gastronòmica Circular i Accessible
 • Innovació en Cuina Responsable

Objectius i competències

Objectius

L’objectiu general del màster universitari en Gastronomia Sostenible és adquirir un aprenentatge de caràcter especialitzat, amb una visió global i multidisciplinària de la gestió i creació de nous models gastronòmics sostenibles
 

Objectius específics: 

 • Comprendre les implicacions en sostenibilitat de la producció gastronòmica, i conèixer instruments i tècniques de gestió.
 • Adquirir una formació professionals per donar resposta als reptes que genera l’aplicació de la circularitat, l’accessibilitat i la responsabilitat social en la gastronomia.
 • Ser capaç d’adaptar els negocis gastronòmics a un desenvolupament sostenible tenint en compte totes les dimensions (ambiental, econòmica, social i del patrimoni cultural).
 • Crear solucions sostenibles que donin resposta a la creixent necessitat d’accessibilitat i interès tant de la indústria com del client.
 • Conèixer eines d’innovació i tecnologies disruptives que garanteixin la competitivitat del negoci en un entorn sostenible.
 • Crear productes i serveis sostenibles per atraure les noves generacions de consumidors, conscienciats amb la cuina ecològica des de la sostenibilitat i el canvi climàtic.
 • Desenvolupar productes gastronòmics personalitzats, que s’adaptin a les necessitats fisiològiques a partir de cuines substitutives o accessibles o ètiques, sense que l’alimentació del client se’n ressenti o deixi de ser una experiència gastronòmica plaent.

Competències

Quines competències obtindràs amb aquest màster? 
 

 • Capacitat per dissenyar i implementar estratègies sostenibles que donin resposta a les noves tendències emergents en l’àmbit de la gastronomia sostenible. 
 • Capacitat per optimitzar la gestió dels recursos economicofinancers a les organitzacions del sector gastronòmic.
 • Capacitat per avaluar inversions i prendre decisions sobre nous projectes. 
 • Capacitat per planificar, coordinar i controlar els processos organitzatius i de servei en totes les àrees de gestió de les empreses gastronòmiques, incorporant-hi criteris d’accessibilitat i responsabilitat corporativa. 
 • Capacitat per identificar i implementar les tecnologies sostenibles adequades depenent de les necessitats de les empreses gastronòmiques. 
 • Capacitat per desenvolupar i aplicar eines de màrqueting en empreses, projectes i serveis de gastronomia sostenible. 
 • Capacitat per dissenyar i desenvolupar productes i models de negoci. gastronòmics que suposin una novetat i generin un impacte positiu en la cadena de valor. 
 • Capacitat per analitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els diferents àmbits del sector de la gastronomia sostenible. 
 • Capacitat per fer servir els ingredients, processos i tècniques d’avantguarda en cuina per a la producció, elaboració, transformació i conservació dels aliments de l’oferta gastronòmica sostenible. 
 • Domini dels fonaments i capacitat per aplicar la ciència i tecnologia dels aliments en la recerca de la gastronomia sostenible. 

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Per al màster, és important que tinguis en compte que es valoren aquestes habilitats:
 

 • Tenir ganes de treballar en equip, de manera col·laborativa i amb empatia.
 • Tenir sensibilitat pel que fa als temes relacionats amb la sostenibilitat, en un sentit ampli.
 • Ser curiós, crític i tenir capacitat reflexiva
 • Tenir habilitats analítiques i organitzatives
 • Tenir un nivell de llengües acceptable, imprescindible per formar-te i estudiar el sector a escala internacional. 
 • Disposar de coneixements de gestió i, de manera recomanable, d’empreses gastronòmiques en un sentit ampli. 
 • Acreditar uns coneixements bàsics de cuina
 • Tenir un mínim de dos o tres anys d’experiència laboral, si és possible. 

Requisits i condicions d'accés

L’estudiant que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el procediment següent: 
 

 1. Sol·licitud d’admissió mitjançant la pàgina web del CETT-UB: mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l’estudiant sol·licitant, així com la documentació bàsica per valorar l’admissió  (currículum i titulació, informació validada en primera instància per la Comissió d’Admissió). 
 2. Prova diagnòstica: el procés d’admissió al curs estableix la realització d’una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d’estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s’ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana han de superar una prova que acrediti un nivell d’espanyol adequat. 
 3. Complements de formació: Els estudiants del grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (o afins) no han de cursar complements de formació.
  Sí que els han de cursar els estudiants dels estudis següents: 
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments 
  • Fonaments de Gestió Econòmica i Financera (6 crèdits) 
 • Nutrició i Dietètica Humana 
  • Fonaments de Gestió Econòmica i Financera (6 crèdits) 
  • Organització Culinària i Direcció d’Operacions (6 crèdits) 
 • Enginyeria Alimentària, Ciències Ambientals o Direcció Hotelera 
  • Sistemes i Processos de Producció Culinària (6 crèdits) 
  • Tècniques i Elaboracions Culinàries (6 crèdits) 
 • Turisme, Economia o Administració i Direcció d’Empreses 
  • Sistemes i Processos de Producció Culinària (6 crèdits) 
  • Tècniques i Elaboracions Culinàries (6 crèdits) 
  • Seguretat Alimentària i Legislació (3 crèdits) 

Preinscripció

Calendari

Abans del termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.  

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció 
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica. 

Criteris de selecció

Acceptació de l’estudiant sol·licitant 
 

Es fa la resolució positiva o negativa de l’estudiant considerant els criteris següents: 

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible). 
 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic, juntament amb l’acreditació del nivell equivalent a B2 de la llengua en què s’imparteix la formació en el grup d’estudiants de referència (40 %). 
 • Experiència professional demostrada (20 %). 
 • Entrevista personal amb el candidat (40 %). 

Procediment de resolució

Una vegada la Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l’admissió per part del coordinador de l’especialitat, s’envia la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic). 

Matrícula

Per iniciar els tràmits d’admissió al màster del CETT-UB, has d’omplir el formulari següent. Des del centre t’indicaran tot el procés per formalitzar la matrícula: 
 

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 33
Optatius 21
Pràctiques externes  
Treball final de màster 6
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Consulta el programa d'assignatures del màster. ​​​​​
 

Cursos anteriors

Pràctiques

Durant el teu període formatiu al CETT-UB, gaudiràs de l’oportunitat de fer pràctiques en empreses i institucions de primer nivell, amb l’objectiu d’aplicar i complementar els coneixements adquirits a la formació acadèmica i, alhora, afavorir l’adquisició de competències que et preparin per a l’exercici d’activitats professionals. 
 

Les pràctiques tenen dues modalitats: 

 • Curriculars: vinculades a assignatures del programa que estàs cursant i que formen part del currículum acadèmic i, per tant, són obligatòries. 

 • Extracurriculars: no incloses dins del pla d’estudis i que tenen un caràcter voluntari. 
   

Les pràctiques es desenvolupen mitjançant convenis de cooperació universitat-empresa i estan tutelades per professors experts en cadascuna de les matèries. 

El CETT-UB et facilitarà la consecució d’aquelles oportunitats més adequades al teu perfil professional i a les teves motivacions, entre les més de nou-centes peticions d’empreses que rebem anualment. De la mateixa manera, t’acompanyarem i t’ajudarem a contactar amb les empreses i les institucions més atractives per als teus objectius professionals. 

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les principals sortides professionals dels estudiants del màster són les següents: 
 

 • Director o directora de gestió de projectes de gastronomia sostenible. 
 • Gestor especialitzat o gestora especialitzada en adaptació a la circularitat, accessibilitat i responsabilitat social de negocis gastronòmics. 
 • Dissenyador o dissenyadora de negocis i serveis gastronòmics accessibles. 
 • Gestor o gestora de projectes gastronòmics en entorns d’innovació corporativa, globals o digitals. 
 • Tècnic o tècnica d’R+D+I en adaptació circular i accessible de processos culinaris. 
 • Investigador i investigadora en aplicació de sostenibilitat en l’entorn gastronòmic. 
 • Gestor especialitzat o gestora especialitzada en transformació circular i accessible de processos en negocis gastronòmics. 
 • Dissenyador o dissenyadora de serveis gastronòmics sostenibles, amb responsabilitat social. 
 • Consultor o consultora i formador o formadora en gastronomia sostenible. 
 • Emprenedor o emprenedora en gastronomia sostenible. 
 • Intraemprenedor o intraemprenedora en gastronomia sostenible. 
 • Professional en sectors relacionats amb la innovació en gastronomia sostenible. 

Inserció laboral

Dades de les enquestes del sistema universitari català

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.