Objectius i competències

El màster en Paleobiologia i Registre Fòssil té com a objectiu proporcionar les bases científiques i metodològiques que permetin a l’estudiant desenvolupar la seva capacitat investigadora i l’exercici professional en les diferents branques de la paleontologia.

Amb aquest màster en Paleobiologia i Registre Fòssil els estudiants assoleixen els coneixements necessaris per analitzar i entendre els fòssils de diferents organismes, aplicant-hi les tècniques més adients i innovadores en cada cas.
​​​​​​​
El màster està dirigit a graduats i llicenciats de les diferents disciplines de les ciències de la Terra, de la vida i del medi ambient (per exemple Geologia, Biologia, Ciències Ambientals, etc.), però també a titulats en humanitats (Història, Arqueologia, etc.) interessats en la paleontologia.  

Entre les sortides professionals d’aquest màster destaquen la docència; la feina a centres de recerca, museus, centres i empreses de gestió i difusió del patrimoni natural, empreses de prospecció i gestió de recursos geològics, consultories bioestratigràfiques, empreses de seguiment d’obra civil (protecció del patrimoni paleontològic), i els serveis geològics.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Ciències de la Terra
Àmbit de coneixement
 • Ciències de la Terra
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
CoordinacióCARLES MARTIN CLOSAS
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Barcelona
 • Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster dona continuïtat als estudis de grau amb l'objectiu de dotar l'alumnat de les competències necessàries per desenvolupar recerca en paleontologia en l'àmbit de postgrau, preparar-lo per desenvolupar una tesi doctoral en aquest camp o facilitar-li la seva inserció en l'entorn professional, com per exemple en empreses de gestió del patrimoni paleontològic o a les consultories bioestratigràfiques.L'alumnat serà capaç d'identificar els principals actors i vectors que intervenen en els processos de fossilització i s'exercitarà en la resolució de problemes de tipus geològic o biològic a partir de la paleontologia, com són la reconstrucció paleoambiental, l'evolució de la biota, la bioestratigrafia i la paleoclimatologia.L'alumnat adquirirà el coneixement multidisciplinari propi de la paleontologia, mitjançant la inclusió en el pla d'estudis de matèries i continguts que transcendeixen la separació clàssica entre disciplines.Aquest màster també té com a objectiu proporcionar a l'alumnat les eines teòriques i pràctiques necessàries per integrar els diferents nivells d'informació (científica, tecnològica, social, educativa, etc.) necessaris per a tractar les problemàtiques relacionades amb l'evolució i l'extinció biològiques que afecten la societat actual. Finalment, utilitzarà de forma eficient les noves tecnologies de la comunicació i educació a distància adequant-les als objectius establerts.

Competències

 • Demostrar capacitats per a l'adquisició autònoma d'informació, a partir de publicacions paleontològiques per tal de desenvolupar una síntesi.
 • Aplicar un protocol lògic i coherent d'anàlisi per planificar i desenvolupar un estudi paleontològic i resoldre un problema en concret.
 • Desenvolupar un treball d'equip per a la resolució de problemes multidisciplinaris basats en fòssils.
 • Desenvolupar i comunicar de manera clara i inequívoca un cas d'estudi pràctic en un informe professional relacionat amb la paleontologia.
 • Actuar en el desenvolupament de projectes paleontològics amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets humans i fonamentals, la diversitat i els valors democràtics, així com pels principis d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones, d'acord amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible.
 • Identificar i avaluar en l'àmbit de la paleontologia desigualtats per raó de sexe o gènere.

Accés i admissió

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Aquest màster està dirigit a llicenciats i graduats de les diferents disciplines de les ciències de la Terra , de la vida i del medi ambient (per exemple Geologia, Biologia, Ciències Ambientals, etc.), però també a titulats en humanitats (Història, Arqueologia, etc.) interessats en la paleontologia.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Preinscripció

Calendari

Calendari de preinscripció

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Pla d'estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 48
Optatius 0
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d''assignatures


Complements de formació

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures de pràctiques curriculars però podràs realitzar fins a 750 hores de pràctiques extracurriculars, prorrogables a 900, que poden constar en el suplement europeu del títol. Cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

​​​​​​​

Informació institucional

Tràmits acadèmics

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Entre les sortides professionals d'aquest màster destaquen la docència; la feina a centres de recerca, museus, centres i empreses de gestió i difusió del patrimoni natural, empreses de prospecció i gestió de recursos geològics, consultories bioestratigràfiques, empreses de seguiment d'obra civil (protecció del patrimoni paleontològic), i serveis geològics.

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Coordinació: Carles Martín Closas