Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Física
Àmbit de coneixement
 • Física i astronomia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places20
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCastellà i anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióANGELS RAMOS GOMEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Sevilla
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Sevilla
 • Universitat Salamanca
 • Universitat Granada
 • Universitat Autònoma de Madrid
 • Universitat Complutense de Madrid
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Els objectius fonamentals són:

 • Proporcionar una formació avançada, de caràcter especialitzat i alhora multidisciplinar en Física Nuclear, orientada a la especialització investigadora i acadèmica. Aquesta formació inclou els aspectes teòrics, experimentals i aplicats de la Física Nuclear.

  Aquesta formació adequada pot definir-se com aquella que permet als alumnes respondre a cinc preguntes:

  • A Com són els nuclis atòmics?
  • B Com interaccionen els nuclis atòmics?
  • C Per a què serveixen els nuclis atòmics?
  • D Com es mesuren les propietats dels nuclis atòmics?
  • E Què hi ha més allà dels nuclis atòmics?


 • Promoure el coneixement i l' intercanvi científic entre els estudiants de doctorat de física nuclear de tot el país.

 • Donar accés a la etapa de recerca de programes de doctorat en Física Nuclear.

 • Promoure la col.laboració entre els grups de recerca de Física Nuclear espanyols, tant en els aspectes docents relacionats amb el Màster com en altres facetes docents, acadèmiques o de recerca.

 • Optimitzar els recursos humans i materials de tota Espanya peraconseguir un Màster de física nuclear amb el màxim nivell.

 • Facilitar la incorporació a llocs de treball altament qualificats en els àmbits acadèmics i extern al mateix, en l' administració o en empreses de les tecnologies de la informació i comunicació, de les finances i de la radiomedicina.

  Competències

  • Capacitat per a l' estudi i la recerca en temes oberts en la frontera del coneixement en els camps de la Física Nuclear, tant teòrica com experimental, i les seves aplicacions tecnològiques i mèdiques.
  • Posseir una visió global del coneixement actual dels processos de generació de matèria i energia en l' Univers, de l' exploració de l'Univers usant partícules i radiació d' alta energia, de la descripció de l' estructura dels nuclis atòmics y de les seves interaccions i de la connexió d'aquests amb estructures mes fonamentals.
  • Capacitat per a l'ús de les principals eines i mètodes de computació i programació utilitzades en l' actualitat en els experiments de Física Nuclear, i per al maneig de les tècniques experimentals que són d' ús generalitzat tant en física mediambiental com en medicina, en l' àmbit diagnòstic i terapèutic
   de les radiacions ionitzants.
  • Capacitat per a desenvolupar el treball de recerca científica en el marc o formant part de grans col.laboracions internacionals en el que es combinen labors tant teòriques com experimentals i tecnològiques.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
L'article 16 del Reial Decret 1393/2007 estableix que per a accedir als ensenyaments oficials de màster caldrà disposar d'un títol universitari oficial espanyol o d'altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu en Educació Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Tanmateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que els mateixos puguin acreditar un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat , ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster. El sistema d'admissió de l'alumnat es realitzarà d'acord amb els criteris i procediments establerts a cada Universitat seguint, en qualsevol cas, els principis d'objectivitat, imparcialitat, mèrit i capacitat.

La Comissió Acadèmica del Màster valorarà, de cara a l'admissió i selecció d'estudiants, per aquest ordre l'expedient acadèmic i el currículum vitae del sol·licitant i podrà requerir en últim cas una entrevista personal amb el sol·licitant. La mateixa comissió determinarà els crèdits complementaris de formació que haurà de realitzar l'estudiant seleccionat per a cursar el Màster amb aprofitament.

Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 18
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 24
TOTAL 60

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Orientació de Recerca
Astrofísica Nuclear Optativa 6
Estructura Nuclear: Propietats i Models Obligatòria 6
Física Hadrònica Optativa 6
Física Nuclear Aplicada I Optativa 6
Física Nuclear Aplicada II Optativa 6
Física Nuclear Experimental Obligatòria 6
Interaccions Dèbils Optativa 6
Introducció a les Reaccions Nuclears Obligatòria 6
Radioprotecció Optativa 6
Tècniques Experimentals Avançades en Física Nuclear Optativa 6
Teoria Quàntica Relativista: Processos Nuclears Optativa 6
Teories de Molts Cossos en Física Nuclear Optativa 6
Treball de Fi de Màster Obligatòria 24

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català

Contacte

Avenida Reina Mercedes s/n
41012-Sevilla
España
manugar@us.es
+34 954550927
+34 954554445