Objectius i competències

El màster en Seguretat Internacional, que s’imparteix a l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), és un programa interdisciplinari destinat a formar futurs professionals en l’àrea dels estudis de seguretat, en el camp dels estudis sobre la pau i la guerra. Té com a objectiu proporcionar als seus estudiants un conjunt de destreses analítiques, formació en mètodes de recerca i una profunda comprensió dels conflictes internacionals del segle XXI.
Es tracta d’un màster dirigit a graduats en ciències polítiques, relacions internacionals o econòmiques. Combina la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants rigor acadèmic i criteri en l’esfera política. S’emmarca en un context de creixent interès pels conflictes armats i les seves conseqüències en polítiques de veïnatge. L’objectiu d’aquest màster és formar analistes en seguretat internacional que disposin de les capacitats i coneixements adients per a estudiar i interpretar els reptes actuals de la seguretat en el pla internacional, des d’una perspectiva tant global com local.

El model docent de l’IBEI s’estructura entorn de conferències, seminaris i tutories en grups petits. Els mòduls tenen límits respecte al nombre d’estudiants i s’espera una participació activa en forma de presentacions, treball en grup i redacció de treballs. A més, s’assigna a cada estudiant un tutor personal que en fa el seguiment del progrés al llarg del curs. L’IBEI també desenvolupa habilitats transversals que els estudiants podran aplicar a les futures carreres professionals.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Dret
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
  • Presencial
Crèdits60
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Pompeu Fabra
Universitats Participants
  • Universitat Pompeu Fabra
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

  • Dominar i aplicar els coneixements específics sobre les relacions internacionals contemporànies i la governança global des d'un enfocament comprensiu i multidisciplinari.
  • Dissenyar recerques d'informació especialitzades sobre temes vinculats als estudis internacionals i sistematitzar els resultats obtinguts d'acord amb les normes pròpies de l'estudi acadèmic-científic.
  • Reflexionar de forma independent i prendre decisions en relació a la resolució dels problemes i reptes específics de les relacions internacionals actuals en un món cada vegada més complex i interconnectat.
  • Dominar i aplicar els coneixements sobre els actors, dinàmiques, processos i factors que interactuen en la presa de decisions en els àmbits nacional i internacional, la pràctica diària de governs, organitzacions no governamentals, organitzacions governamentals, empreses, així com dels instruments emprats per seva implementació.
  • Dissenyar i elaborar treballs habitualment utilitzats en el marc de les relacions internacionals contemporànies (informes, memoranda de política exterior, resolucions, disposicions, acords, etc.) de qualitat acadèmic-científica, atenent tant a aspectes de contingut com de caràcter formal.
  • Identificar i reconèixer les qüestions sobre problemes, desafiaments i reptes més rellevants de les relacions internacionals i, al seu torn, especialització en un àmbit material més concret de les mateixes: seguretat internacional i resolució de conflictes; governança internacional i globalització; economia política i desenvolupament.

Competències

Accés i admissió

Preinscripció

Calendari

Fins a l'1 de juliol de 2023.
 
Les persones admeses hauran de fer un pagament de 300 € en concepte de reserva de plaça, o de 150 € en cas d’estudiants de la UB que hagin obtingut una beca en el curs 2023-2024. El pagament es farà a compte de la matrícula i s'haurà de fer efectiu en el termini de set dies naturals (improrrogables) des de la data de generació del rebut de pagament, la qual serà degudament notificada a l'interessat o interessada mitjançant correu electrònic. Aquest import no es retornarà en cas que l'estudiant finalment no es matriculi en el màster.
 

Documentació

Criteris de selecció

Procediment de resolució

L'IBEI segueix un procés d'admissions continu. El Comitè d'Admissions es reuneix un cop al mes per avaluar totes les sol·licituds completes rebudes fins al moment. Els candidats reben una resposta entre quatre i sis setmanes després d'haver lliurat la seva sol·licitud completa.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 22
Optatius 28
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Seguretat Internacional
Anàlisi de Política Exterior Optativa 4
Conflictes Intraestatals (Guerres Civils Comparació) Optativa 4
Decisió - Fer en la Política de les Nacions Unides Optativa 4
Decisions de Pau i Manteniment de la Pau Optativa 4
Desenvolupament en la Pràctica Optativa 4
Desenvolupament i Canvi Social a Amèrica Llatina Optativa 4
Economia Política del Desenvolupament Optativa 4
Estudis d'Intel.ligència Optativa 4
Estudis del Món Mediterranis i Àrabs Optativa 4
Estudis Llatinoamericans Optativa 4
Fluxos de Població: Migració, Refugiats, Desplaçats Optativa 4
Geopolítica Energètica Optativa 4
Governança Global Optativa 4
Guerra en la Política Mundial Optativa 4
Guerra i Genocidi Optativa 4
Història Política Global Optativa 4
Indùstria de les Armes: El Comerç i el Desarmament Optativa 4
Justícia Global Optativa 4
L'assoliment de la Pau i l'Ordre Internacional Optativa 4
La Presa de Decisions a la Unió Europea Optativa 3
Mètodes d'Investigació en Seguretat Internacional Obligatòria 6
Mitjans de Comunicació i Seguretat Internacional Optativa 4
Negocis Internacionals i Institucions Econòmiques Optativa 4
Pobresa, Desigualtat i Creixement Optativa 4
Política Ambiental Internacional Optativa 3
Política Comparada del Regionalisme Optativa 4
Política Exterior Europea Optativa 4
Política Exterior Nord-Americana Optativa 3
Política i Programes de Desenvolupament Optativa 4
Pràctiques Professionals Optativa 4
Processos de Pau i Resolució de Conflictes Optativa 4
Processos Polítics a la Unió Europea Optativa 4
Protecció Internacional dels Drets Humans Optativa 4
Reforma del Sector de la Seguretat Optativa 4
Relacions Internacionals a Amèrica Llatina Optativa 4
Relacions Internacionals a Àsia Optativa 4
Resolució de Conflictes: Prevenció, Reacció, Reconstrucció Optativa 4
Seguretat Humana Optativa 4
Seguretat Internacional i Armes de Destrucció Massiva Optativa 4
Seguretat Internacional i Forces Armades Optativa 4
Seguretat Internacional I: Teories i Institucions Obligatòria 8
Seguretat Internacional II: Agenda i Temes Obligatòria 4
Seminari d'Investigació en Seguretat Internacional Obligatòria 4
Treball Final de Màster Obligatòria 10
Xarxes Transnacionals a l'Orient Mitjà Optativa 4

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.