Objectius i competències

El màster en Ciències Actuarials i Financeres ofereix la formació multidisciplinària necessària d'acord amb els estàndards internacionals per exercir la funció actuarial. El programa cobreix els coneixements requerits pel programa d'estudis en formació actuarial de l'Associació Actuarial Internacional i l'Associació Actuarial Europea.
L'actuari és un expert en la valoració de riscos financers, demogràfics i asseguradors, amb una sòlida base tècnica en matemàtiques, estadística i amb coneixements economicojurídics. El màster en Ciències Actuarials i Financeres té una estructura molt similar a la dels programes universitaris europeus més prestigiosos en formació actuarial i respon a les necessitats formatives precises per a l'àmbit assegurador i financer com són les assegurances, els sistemes de previsió social, els instruments i mercats financers i la valoració i gestió dels riscos associats. Per tant, respon també a les exigències de formació requerides per la nova Directiva Europea de Solvència II.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Matemàtiques i estadística
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits120
Places40
Durada2 anys acadèmics
Idioma de docència90 % espanyol - 10 % anglès
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióMIGUEL ANGEL SANTOLINO PRIETO
Adreça electrònicamaster.caf@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

https://www.youtube.com/watch?v=wPunNfvyTFQ

Objectius i competències

Objectius

El màster en Ciències Actuarials i Financeres és un màster acadèmic amb una orientació important cap al mercat laboral; per tant, l'objectiu principal és oferir una formació multidisciplinària de màxima qualitat als futurs actuaris que els permeti desenvolupar la carrera professional, a escala tant nacional com internacional.
A més a més, la sòlida formació tècnica aconseguida possibilita que els futurs titulats adquireixin també la formació adient per iniciar estudis de tercer cicle (doctorat). El màster inicia l'estudiant en l'activitat investigadora i n'estimula l'autonomia per a resolució de problemes i presa de decisions en els camps de les assegurances i de les finances. Una alta prioritat del programa és facilitar l'intercanvi d'estudiants i la mobilitat de professionals entre els diferents països i, tot això, és possible gràcies al compliment del requisits del programa d'estudis.

El programa ofereix un conjunt d'assignatures que permeten a l'estudiant aprofundir, segons els seus interessos, en diverses àrees de coneixement relacionades amb l'aplicació i interpretació de les tècniques i mètodes que s'utilitzen en l'àmbit professional assegurador i financer.

Competències

Competències bàsiques i generals

 • Capacitat demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

 • Habilitat per parlar bé en públic.

 •  

Competències específiques

 • Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

 • Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.

 • Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

 • Capacitat per classificar i mesurar els riscos actuarials, financers i d'inversió, i prendre decisions que hi estiguin relacionades.

 • Capacitat per entendre l'entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

 • Capacitat per fer un diagnòstic de la situació de l'empresa financera i asseguradora i de la seva projecció futura, que analitzi la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i que en calculi els requeriments de capital.

 • Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

 • Habilitat per actuar professionalment en l'àmbit actuarial i financer amb un grau considerable d'independència.

 • Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El perfil d'accés al màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona és el d'estudiants amb coneixements sòlids d'economia i finances (graduats en ADE, Economia o similar) o estudiants amb una bona formació estadística i matemàtica (graduats en Estadística, Matemàtiques, Física i Enginyeria, fonamentalment).


És altament recomanable tenir uns bons coneixements d'eines i aplicacions informàtiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
La Comissió de Coordinació del màster nomena un comitè de selecció que valora, per a cada sol·licitud particular, si el currículum del candidat és adequat i si l'admissió és pertinent; si cal que l'aspirant faci uns cursos formatius per donar una resposta positiva a la sol·licitud, o si s'ha de desestimar la sol·licitud.

Tenint en compte les necessitats formatives d'un actuari d'assegurances, per cursar el màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres s'exigeixen els coneixements corresponents a les assignatures Complements de Matemàtiques per a Actuaris, Complements d'Estadística per a Actuaris i Complements d'Economia, de 2,5 crèdits. El contingut d'aquestes assignatures ha de permetre l'adquisició dels objectius d'aprenentatge establerts al Core Syllabus de l'Associació Actuarial Europea per a la qualificació actuarial.

Als estudiants que sol·licitin l'accés al màster, la Comissió de Coordinació del màster els pot demanar que cursin un o més complements formatius, si la seva formació prèvia no garanteix un nivell mínim de coneixements equivalent al d'aquestes assignatures. Respecte de l'organització acadèmica, Complements de Matemàtiques per a Actuaris i Complements d'Estadística per a Actuaris es cursen de manera intensiva immediatament abans de l'inici de la docència de les assignatures del màster. El complement formatiu del màster Complements d'Economia es cursa de manera simultània al màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 31 de març de 2024.
Resolució: 15 d'abril.


Segon període: de l'1 d'abril al 30 de juny de 2024.
Resolució: 15 juliol.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Les sol·licituds dels candidats que compleixin els requisits d'accés al màster (és a dir, que tinguin la titulació suficient per cursar un màster universitari a Espanya) es valoren d'acord amb els criteris següents, que es presenten de manera prioritzada i amb la ponderació atorgada:

a.Expedient acadèmic de la titulació o titulacions prèvies: 40 %.
b.Currículum i carta de motivació: 30 %.
c.Acreditació de nivell avançat de llengua anglesa (com a mínim un B1 o equivalent). Per als estudiants estrangers no hispanoparlants, també es demana acreditació de nivell avançat en llengua castellana o catalana: 10 %.
d.Acreditació de realització de cursos dedicats a eines i aplicacions informàtiques: 10 %.
e.Haver aconseguit una beca o finançament previ per fer el màster: 10 %.


En cas de no presentar la documentació d'un apartat, aquest es valorarà amb zero punts.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 92.5
Optatius 17.5
Pràctiques externes
Treball final de màster 10
TOTAL 120

Taula d'assignatures

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Ciències Actuarials i Financeres
Anàlisi de Dades Computacional SAS+R Obligatòria 1r semestre 5
Anàlisi Financera Multivariant Optativa 2n semestre 2.5
Aprenentatge Automàtic Optativa 2n semestre 2.5
Càlcul Numèric. Llenguatges de Programació Obligatòria 1r semestre 2.5
Comptabilitat de l'Empresa Asseguradora Obligatòria 1r semestre 2.5
Decisions Estratègiques en Finances i Assegurances Optativa 2n semestre 2.5
Dret Fiscal, Bancari i Borsari Optativa 2n semestre 2.5
Econometria Financera Obligatòria 2n semestre 5
Economia Financera Internacional Obligatòria 1r semestre 5
Estadística Actuarial Obligatòria 1r semestre 5
Estadística de l'Assegurança Obligatòria 1r semestre 5
Finances Empíriques Optativa 2n semestre 2.5
Finances Estocàstiques Avançades Optativa 2n semestre 2.5
Finances Estocàstiques Obligatòria 2n semestre 5
Gestió de Riscos Empresarials Obligatòria 1r semestre 2.5
Gestió de Riscos Financers Obligatòria 1r semestre 5
Instruments Financers Avançats: Productes Estructurats Optativa 2n semestre 2.5
Intel·ligència Computacional en Finances i Assegurances Optativa 2n semestre 2.5
Mercat Assegurador: Elements i Agents Obligatòria 1r semestre 2.5
Modelització Actuarial dels Sistemes Públics de Pensions Obligatòria 2n semestre 5
Modelització de Riscos Obligatòria 2n semestre 5
Models Avançats de Matemàtica Actuarial Optativa 2n semestre 2.5
Models de Valoració Financera Obligatòria 1r semestre 5
Models Estadístics Obligatòria 1r semestre 5
Models Matemàtics Actuarials i Aplicacions No Vida Obligatòria 2n semestre 5
Models Matemàtics Actuarials i Aplicacions Vida Obligatòria 2n semestre 5
Models Matemàtics per a les Provisions No de Vida Obligatòria 1r semestre 2.5
Operacions sobre Grups i Invalidesa Optativa 2n semestre 2.5
Plans de Pensions: Gestió Integrada d'Actius i Passius Obligatòria 1r semestre 5
Pràctiques Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Quantificació de Riscos Obligatòria 1r semestre 5
Reassegurança Optativa 2n semestre 2.5
Solvència Obligatòria 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10
Valoració d'Empreses Financeres i d'Assegurances Optativa 2n semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster en Ciències Actuarials i Financeres
Complements d'Economia Optativa 1r semestre 2.5
Complements d'Estadística per a Actuaris Optativa 1r semestre 2.5
Complements de Matemàtiques per a Actuaris Optativa 1r semestre 2.5

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els actuaris són especialistes en assegurances, pensions públiques i privades, en instruments i mercats financers i en la gestió del risc i la quantificació de la incertesa. Per això, són molt demanats per sectors de la banca, companyies asseguradores, empreses amb departaments de gestió de riscos propis, auditories, consultories, i altres corporacions que necessiten professionals amb la formació quantitativa necessària per desenvolupar aquestes funcions.

A més, tenen reconegudes una sèrie de funcions per llei. La normativa actual sobre assegurances, plans de pensions i mutualitats de previsió social encomana un paper fonamental als actuaris en relació amb els aspectes quantitatius. I passa una cosa similar amb la normativa actual de Solvència II, que fa referència expressa a la funció actuarial.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.