Objectius i competències

El màster en Comptabilitat i Fiscalitat ofereix la formació pràctica necessària per capacitar especialistes en els camps de la comptabilitat, la fiscalitat i l’auditoria. Aquesta formació els permet dirigir i dur a terme feines vinculades amb aquestes matèries en empreses de qualsevol tipus i dimensió de manera eficaç i fonamentada.
En un futur immediat, s’esdevindran canvis deguts a l’harmonització de la normativa comptable i fiscal a escala europea i a l’increment dels requisits de transparència en tots els àmbits. Això fa que les organitzacions necessitin experts en la matèria, amb bones competències per assimilar les noves normatives i adaptar-se a les noves realitats de manera ràpida, en un mercat global i altament competitiu.

El màster en Comptabilitat i Fiscalitat està especialment dirigit a graduats o llicenciats en Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres o Ciències Empresarials, i a professors mercantils, de manera que puguin assolir coneixements de nivell avançat relacionats amb la comptabilitat, la fiscalitat i l’auditoria de comptes.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Economia i Empresa
Àmbit de coneixement
 • Ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, màrqueting, comerç, comptabilitat i turisme
 • Dret i especialitats jurídiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència80 % espanyol - 20 % català
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (95 euros per a estudiants de fora de la UE o la Xina i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024.
CoordinacióJAVIER OSES GARCIA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Comptabilitat
 • Fiscalitat

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Coneix la Facultat

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del Màster de Comptabilitat i Fiscalitat és proporcionar als estudiants la formació avançada en àmbits especialitzats com la comptabilitat i la fiscalitat, així com l'auditoria de comptes. Es fa un èmfasi especial en l'aplicació d'aquests coneixements a l'anàlisi i a la resolució de casos pràctics i situacions similars que es puguin donar en l'activitat professional, i s'empra una metodologia participativa, amb el plantejament de casos que aborden situacions aplicades a la realitat de l'empresa, així com amb l'elaboració d'un treball final de curs, a través del qual es desenvolupa la capacitat de sistematitzar els conceptes que han servit de referència en les diferents matèries al llarg del curs.
La superació del màster implica aconseguir un nivell acadèmic que facilita de manera continuada i autònoma l'exercici de l'activitat professional de comptable, assessor fiscal i auditor de comptes, a més d'altres treballs relacionats amb l'àmbit comptable i fiscal.

Competències

Competències bàsiques
 • Capacitat per demostrar assoliment i comprensió de coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • Capacitat per comunicar conclusions i coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.


Competències generals
 • Capacitat per comprendre i sintetitzar proposicions complexes, amb sentit crític, en l'entorn en què es presenten.


Competències específiques
 • Capacitat per analitzar i interpretar la informació econòmica i financera emesa per qualsevol tipus d'organització amb l'objectiu de prendre decisions amb esperit crític.
 • Capacitat per identificar els procediments tributaris vigents per poder assessorar a les empreses i entitats a relacionar-se amb l'Administració.
 • Capacitat per aplicar la normativa comptable vigent, nacional i internacional, per complir amb les obligacions legals i formals de les persones jurídiques.
 • Capacitat per analitzar la informació comptable i financera per poder planificar i preveure situacions futures de l'empresa i adaptar-s'hi.
 • Capacitat per avaluar la normativa fiscal vigent per poder dur a terme una planificació fiscal efectiva per prendre decisions.
 • Capacitat per analitzar els sistemes de gestió interns de les empreses de manera que es puguin establir els mecanismes de control adequats per a la transparència de la informació.
 • Capacitat per elaborar estats financers i informes comptables i financers que siguin útils per a la gestió de l'empresa o entitat i per prendre decisions en sentit crític.
 • Capacitat per identificar i aplicar metodologies de càlcul de costos noves, adaptades a les realitats estratègiques de les empreses, i que siguin útils per prendre decisions.
 • Capacitat per planificar i dirigir l'organització comptable d'una empresa o d'un grup d'empreses.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els estudiants del màster han d'estar interessats professionalment en les àrees de Comptabilitat i Fiscalitat. Per això, es recomana que hagin cursat estudis oficials en Administració i Direcció d'Empreses, Economia o Dret. En aquests dos últims casos, cal cursar determinats Complements Formatius d'acord amb els criteris que fixi en cada cas la Comissió d'Admissió del màster.
La Comissió d'Admissió també pot valorar positivament el perfil d'estudiants que hagin cursat altres estudis oficials (llicenciatures, graus, arquitectures o enginyeries superiors) i que professionalment tinguin una experiència àmplia en les àrees de comptabilitat o fiscalitat. Pel que fa a les titulacions estrangeres, es consideren també les titulacions equivalents atorgades per universitats estrangeres i, a escala europea, els graus i màsters de l'espai europeu d'educació superior.
A més de coneixements suficients de castellà, es recomana que els estudiants tinguin un bon nivell tant d'anglès com d'eines i aplicacions informàtiques.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Les titulacions oficials que donen accés al màster són les establertes per la normativa universitària general. Com s'explicita en l'apartat «Perfil d'accés», les titulacions oficials recomanades per accedir al màster són les de graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb un interès especial en els àmbits de la comptabilitat, la fiscalitat o l'auditoria (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, etc.).
Com a requisit previ imprescindible, l'estudiant ha de demostrar que sap castellà. En el cas que provingui d'un país de llengua no castellana, ha de presentar un document oficial que n'acrediti el coneixement o, en el seu defecte, fer una entrevista amb l'equip coordinador del màster.

Preinscripció

Calendari

Primer període: del 31 de gener al 31 de març del 2024.

Resolució: 5 abril

Segon període: del 30 de març al 30 de juny de 2024.

Resolució: 5 de juliol

Tercer període (només si hi ha places lliures): de l'1 de juliol al 31 d'agost del 2024.

Resolució: 6 de setembre

 

 • Per penjar la documentació en el formulari primer cal confirmar la sol·licitud. 

 • Més informació.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció


 1. Expedient acadèmic del candidat en la titulació o titulacions prèvies. Es revisa especialment la formació prèvia en assignatures de Comptabilitat i Fiscalitat. Els candidats han de mostrar una formació suficient per enfrontar-se als requisits de les assignatures del màster. Ponderació: 65 %

 2. Titulació prèvia afí a la temàtica del màster. Es concedeix més valor a les titulacions en Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Dret. Ponderació: 25 %.

 3. Experiència professional del candidat, en particular en l'àmbit de la Comptabilitat i Fiscalitat. Es valora positivament l'experiència professional del candidat en treballs relacionats amb les matèries del màster. Ponderació: 5 %.

 4. Cartes de recomanació d'antics professors o de persones que hagin tingut una relació estreta amb el candidat. Es valora positivament les cartes de recomanació d'antics professors en què s'expliquin el rendiment del candidat, tant en l'assignatura del professor com en la titulació que va cursar (se sol demanar al professor que expliqui en quina posició situa al candidat respecte a la resta d'alumnes a qui ha impartit docència en el passat). La carta ha de reflectir tant la capacitat analítica del candidat com la seva formació i motivació. Ponderació: 5 %. 
 • La Comissió d'Admissió del màster, si escau, pot sol·licitar als candidats la presentació de documentació addicional, amb l'objectiu d'aclarir algun aspecte de la sol·licitud, o una entrevista personal.

Procediment de resolució

L'òrgan encarregat d'efectuar el procediment de resolució és la Comissió d'Admissions del màster. Aquesta resolució es fa en els terminis establerts al calendari de preinscripció. Una vegada reunida la Comissió i feta la resolució, es notificarà la resolució de manera electrònica. A partir d'aquí, l'Oficina de Màster i Doctorat de la facultat, es posarà en contacte amb els estudiants admesos per tal d'informar-los dels passos a seguir fins a la matrícula del màster.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 20
Optatius 30
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Comptabilitat
Anàlisi Avançada de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit Obligatòria 1r semestre 7.5
Anàlisi d'Estats Financers Obligatòria 1r semestre 2.5
Audit Assurance: Treballs Específics d'Auditoria Optativa 2n semestre 7.5
Comptabilitat de Gestió Avançada i Control Pressupostari Optativa 1r semestre 5
Comptabilitat i Fiscalitat de les Operacions Financeres Optativa 2n semestre 5
Comptabilitat Superior Avançada i Operacions Societàries Obligatòria 1r semestre 5
Consolidació d'Estats Financers Avançada Optativa 1r semestre 2.5
Dret de l'Empresa Avançat Obligatòria 1r semestre 2.5
Fiscalitat de les Entitats no Lucratives i del Mecenatge Optativa 2n semestre 2.5
Fiscalitat Internacional i de No Residents Avançada Optativa 1r semestre 5
Imposició Personal Optativa 2n semestre 5
Impostos Especials Optativa 2n semestre 2.5
Normes Internacionals d'Auditoria I Optativa 2n semestre 5
Normes Internacionals d'Auditoria II Optativa 2n semestre 2.5
Normes Internacionals d'Informació Financera Optativa 2n semestre 5
Planificació i Informes d'Auditoria Obligatòria 1r semestre 2.5
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Procediments d'Auditoria Optativa 1r semestre 2.5
Procediments Tributaris Avançats Optativa 1r semestre 5
Règims Especials de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit Optativa 2n semestre 2.5
Relació entre Administració i Contribuent Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Tributació Autonòmica i Local (Successions, Donacions, IAE, IBI) Optativa 2n semestre 2.5
Especialitat: Fiscalitat
Anàlisi Avançada de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit Obligatòria 1r semestre 7.5
Anàlisi d'Estats Financers Obligatòria 1r semestre 2.5
Audit Assurance: Treballs Específics d'Auditoria Optativa 2n semestre 7.5
Comptabilitat de Gestió Avançada i Control Pressupostari Optativa 1r semestre 5
Comptabilitat i Fiscalitat de les Operacions Financeres Optativa 2n semestre 5
Comptabilitat Superior Avançada i Operacions Societàries Obligatòria 1r semestre 5
Consolidació d'Estats Financers Avançada Optativa 1r semestre 2.5
Dret de l'Empresa Avançat Obligatòria 1r semestre 2.5
Fiscalitat de les Entitats no Lucratives i del Mecenatge Optativa 2n semestre 2.5
Fiscalitat Internacional i de No Residents Avançada Optativa 1r semestre 5
Imposició Personal Optativa 2n semestre 5
Impostos Especials Optativa 2n semestre 2.5
Normes Internacionals d'Auditoria I Optativa 2n semestre 5
Normes Internacionals d'Auditoria II Optativa 2n semestre 2.5
Normes Internacionals d'Informació Financera Optativa 2n semestre 5
Planificació i Informes d'Auditoria Obligatòria 1r semestre 2.5
Pràctiques Externes Optativa 1r semestre
2n semestre
5
Procediments d'Auditoria Optativa 1r semestre 2.5
Procediments Tributaris Avançats Optativa 1r semestre 5
Règims Especials de l'Impost de Societats i de l'Impost sobre el Valor Afegit Optativa 2n semestre 2.5
Relació entre Administració i Contribuent Optativa 2n semestre 2.5
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
10
Tributació Autonòmica i Local (Successions, Donacions, IAE, IBI) Optativa 2n semestre 2.5

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Comptabilitat i Fiscalitat
Anàlisi d'Estats Comptables Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Auditoria Externa Optativa 1r semestre 6
Fiscalitat de l'Empresa Optativa 1r semestre
2n semestre
6
Fiscalitat Empresarial Avançada Optativa 1r semestre 6
Fiscalitat Internacional Optativa 1r semestre 6
Normes de Comptabilitat i Auditoria Optativa 1r semestre 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Informació de la Facultat

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Les sortides professionals dels futurs titulats se situen en tres àmbits diferenciats: sector públic, sector privat i exercici lliure de la professió. La formació especialitzada impartida en el màster permet desenvolupar unes tasques, sobretot analítiques i de planificació, que no queden recollides en els diferents graus i que, si bé son la porta d'accés al màster, no proporcionen el nivell d'especialització d'aquest màster.
Així doncs, en el sector públic, les capacitats adquirides permeten exercir càrrecs de direcció en qualsevol àrea comptable o fiscal, tant d'entitats públiques pures com d'empreses públiques. Els graduats també són capaços de gestionar àrees de planificació de les entitats públiques des del punt de vista comptable i fiscal. Així mateix, complementen perfectament les necessitats dels interventors per fer el control intern i de transparència en les entitats públiques.
En el sector privat, la capacitat d'anàlisi i planificació desenvolupades en el màster permeten fer tasques molt més analítiques, amb una visió temporal a mig termini en els àmbits comptable, fiscal i d'auditoria, i és en aquests departaments de les diferents empreses on poden desenvolupar millor els coneixements adquirits.
L'exercici lliure de la professió és un dels camps més amplis en què els titulats poden tenir més possibilitats: la seva formació especialitzada en comptabilitat els capacita per solucionar problemes d'aquesta matèria en qualsevol organització. A més, l'especialització que proporciona el màster els permet gaudir de la dispensa de la primera fase d'accés al ROAC, punt de partida per a l'exercici de la professió d'auditor. Els coneixements en l'àmbit fiscal complementen els comptables de manera que capaciten a l'alumne per desenvolupar tasques d'assessorament amb una visió completa de les dues matèries que afecten a les empreses i entitats, aspectes clau per poder oferir-los uns serveis d'assessorament bàsics.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.