Objectius i competències

En els últims anys el disseny dels supercomputadors ha experimentat un desenvolupament extraordinari. L'augment de la potència de càlcul ha obert la porta a l'estudi de processos físics i químics d'interès mitjançant l'ús de models i tècniques de simulació computacional multiescala, en funció de la longitud del sistema (length scale) i de l'escala de temps en què succeeixen (time scale), i a partir dels elements atomicomoleculars que els conformen. 
Aquest enfocament teòric ha aconseguit un alt grau de fiabilitat i s'ha consolidat com una eina fonamental per a analitzar i comprendre l'estructura i les propietats de sistemes i processos complexos. D'altra banda, els coneixements avançats en informàtica, programació i ús d'eines de gestió i anàlisi de grans quantitats d'informació ofereixen un complement necessari de la formació cientificotècnica en un entorn laboral i de recerca en el qual dominen cada vegada més les aplicacions informàtiques.

L'objectiu principal del màster interuniversitari en Modelització Computacional Atomística i multiescala en Física, Química i Bioquímica és proporcionar una formació especialitzada en l'ús d'eines computacionals per a estudiar problemes físics, químics i bioquímics en els quals siguin rellevants l'estructura i les propietats de la matèria a escala atòmica o molecular.

A aquest efecte, els alumnes que cursin aquest màster adquiriran els coneixements generals i específics sobre diferents models teòrics i tècniques de simulació necessaris per a descriure un determinat sistema, segons la longitud i l'escala de temps en què té lloc el procés o la propietat d'interès.

Els estudiants rebran la formació per a utilitzar les eines de programació necessàries i els coneixements per a aplicar les tècniques de simulació que han après, tant utilitzant paquets informàtics estàndard com programant les aplicacions necessàries.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Química
Àmbit de coneixement
 • Química
 • Física i astronomia
 • Bioquímica i biotecnologia
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaAnglès ' espanyol ' català
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióSERGIO MADURGA DIEZ
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Politècnica de Catalunya
Complements de formació

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu del màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica és donar a l'estudiant les eines per modelitzar sistemes, propietats i processos d'interès químic, físic o bioquímic, en els quals siguin rellevants l'estructura i les propietats de la matèria a escala atòmica o molecular. Aquests sistemes engloben problemes a diverses escales de mida o de temps, que van des de l'escala atòmica a la mesoescala.

Amb aquest fi, es pretén que els alumnes adquireixin els coneixements mecanoquàntics i d'estadística necessaris per comprendre les diferents famílies de mètodes i aproximacions disponibles segons l'escala espaciotemporal. Tanmateix, al màster es fan sessions pràctiques per tal d'aconseguir que l'alumnat es familiaritzi amb l'aplicació pràctica d'aquestes tècniques (utilitzant paquets informàtics estàndard o desenvolupant aplicacions específiques) i amb les eines informàtiques i de programació necessàries per desenvolupar-les.

Com a objectiu final, els estudiants del màster han d'adquirir la formació necessària per treballar en centres de recerca avançada d'R+D+I, tant en el sector públic com en el privat.

Competències

 • Capacitat per presentar oralment (en públic) i per escrit la feina feta, en les tres llengües del màster.
 • Capacitat per consultar i comprendre la bibliografia científica i les bases de dades i per analitzar documents cientificotècnics en anglès.
 • Capacitat per treballar de manera coordinada a l'hora de preparar i desenvolupar un projecte.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució.
 • Capacitat per analitzar, sintetitzar i adquirir perspectives globals, i per aplicar els coneixements a casos pràctics.
 • Capacitat per treballar en els entorns informàtics de l'àmbit de la supercomputació que s'empren en aplicacions de modelització atomística i multiescala.
 • Capacitat per escriure programes en llenguatges de programació d'alt nivell i per conèixer els conceptes bàsics de paral·lelització i optimització de programes.
 • Capacitat per escriure scripts per dur a terme tasques complexes que involucrin diferents programes i ordres del sistema operatiu.
 • Capacitat per comprendre els fonaments matemàtics dels mètodes de modelització més habituals i la seva implementació numèrica computacional.
 • Capacitat per comprendre les diferents escales de temps i longitud en la naturalesa i els formalismes fisicomatemàtics que s'apliquen en cadascuna.
 • Capacitat per comprendre les lleis físiques que regeixen el comportament dels sistemes fisicoquímics rellevants en condicions d'equilibri (sòlids, fluids, dissolucions, superfícies, interfícies, macromolècules, col·loides, biopolímers, nanopartícules, etc.).
 • Capacitat per comprendre les lleis físiques que regeixen el comportament de sistemes fora de l'equilibri (processos de relaxació, fenòmens de transport, reactivitat química, processos de reacció-difusió, canvis de fase en sistemes fisicoquímics i bioquímics, processos metabòlics, transducció de senyals, etc.).
 • Capacitat per avaluar i seleccionar les escales de temps i longitud d'un material, fenomen físic o químic o sistema complex que es vulgui modelitzar.
 • Capacitat per avaluar i seleccionar quines són les millors tècniques de modelització o simulació per descriure un material, fenomen físic o químic o sistema complex que es vulgui modelitzar en funció de la seva escala espaciotemporal.
 • Capacitat per comprendre els límits computacionals d'aplicació de cada metodologia estudiada i per discernir quina aproximació és la més apropiada per a cada cas real d'estudi.
 • Capacitat per utilitzar diferents paquets informàtics amb l'objectiu d'estudiar l'estructura electrònica i les propietats de transport i reactivitat química de molècules i sòlids.
 • Capacitat per utilitzar diferents paquets informàtics per estudiar l'estructura i propietats de sòlids, fluids, dissolucions, macromolècules, biopolímers, superfícies, nanopartícules, interfícies i col·loides.
 • Capacitat per usar els paquets informàtics disponibles que permeten aplicar tècniques de modelització molecular estàndard.
 • Capacitat per comprendre els fonaments de les tècniques de simulació basades en camps de força i de les tècniques de simulació multiescala basades en models coarse-graining.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

L'estudiant del màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica ha d'estar interessat i motivat a adquirir coneixements de programació, informàtica i de paquets computacionals per a l'estudi de problemes químics, físics i bioquímics en què l'estructura i les propietats de la matèria a escala atòmica o molecular són rellevants.

L'estudiant idoni per al màster és un graduat en ciències o enginyeries amb un bon nivell de química, física i matemàtiques i amb coneixements d'informàtica a nivell d'usuari. Tanmateix, el màster també està obert a professionals que vulguin aprofundir els seus coneixements en l'àmbit de la modelització computacional.

En qualsevol cas, l'estudiant ha de tenir un bon nivell d'anglès.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
El màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica és d'accés directe per als alumnes que hagin cursat els graus oficials de Química, Física, Enginyeria Química, Enginyeria Física, Enginyeria de Materials i Bioquímica, o equivalents. També hi podran accedir estudiants d'altres titulacions nacionals o estrangeres diferents de les mencionades que tinguin els coneixements suficients per treure profit de l'ensenyament que s'hi ofereix. Si la Comissió Coordinadora del màster ho considera oportú, els candidats amb aquests perfils han de cursar complements formatius per suplir possibles mancances en la formació. Aquests complements formatius poden suposar fins a 30 crèdits d'assignatures troncals dels graus oficials de Química i de Física de la UB.

En qualsevol cas, l'alumne ha d'acreditar un nivell d'anglès mínim equivalent al B1 del Marc europeu comú de referència.

Preinscripció

Calendari

Del 4 de març al 10 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants la fa la Comissió de Coordinació del Màster a partir dels currículums i, possiblement, d'una entrevista personal. Dels currículums, es valoren com a mèrits preferents els aspectes següents:
 • L'expedient acadèmic relacionat amb les matèries bàsiques (matemàtiques, física i química) i la informàtica (75 %).
 • La certificació oficial del coneixement de llengües europees diferents del B1 d'anglès (15 %).
 • L'interès de l'estudiant a cursar el màster, mitjançant una entrevista amb la Comissió de Coordinació o una carta de presentació on s'indiqui la motivació per fer el màster (10 %).

Procediment de resolució

L'òrgan d'admissió i selecció dels estudiants és la Comissió de Coordinació del màster. La Comissió avalua cadascuna de les sol·licituds rebudes i elabora una llista de preseleccionats:

 • Per tal de seleccionar els millors, si el nombre d'alumnes que sol·liciten accés i que, segons el parer de la Comissió, estan capacitats per cursar amb aprofitament el màster és superior a les possibilitats docents reals.
 • Si algun alumne presenta un expedient acadèmic del qual es pugui deduir que no té un nivell de coneixements adequat, la Comissió pot citar els alumnes a una entrevista personal. En cas de detectar mancances en els coneixements bàsics de l'alumne, la Comissió pot requerir que es cursin complements formatius (fins a 30 crèdits) per garantir l'aprofitament dels estudis.


La Comissió emet la resolució, que es notifica individualment per correu electrònic.

Els sol·licitants tenen un termini de cinc dies per presentar una reclamació o una sol·licitud de revisió al correu del màster (master-mc@ub.edu).
Un cop el candidat ha estat admès i se li ha comunicat la resolució per correu electrònic, si vol reservar plaça al màster interuniversitari de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica, ha de confirmar la seva intenció de matricular-s'hi per correu electrònic a l'adreça master-mc@ub.edu.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Informació de la Facultat

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 21
Optatius 21
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica
Biologia de Sistemes Computacional Optativa 2n semestre 3
Bioquímica Computacional Optativa 2n semestre 3
Dinàmica Quàntica Optativa 2n semestre 3
Eines Informàtiques Avançades Optativa 2n semestre 3
Eines Informàtiques Obligatòria 1r semestre 3
Estructura Electrònica en Sòlids Optativa 2n semestre 3
Estructura Electrònica Optativa 1r semestre 3
Estructura Molecular i Reactivitat Química Optativa 2n semestre 3
Fonaments de Mecànica Estadística Optativa 1r semestre 3
Introducció a la Computació Científica Obligatòria 1r semestre 6
Matèria Condensada Optativa 1r semestre 3
Matèria Tova Optativa 2n semestre 3
Mètodes Avançats de Simulació Molecular Optativa 2n semestre 3
Mètodes Matemàtics Aplicats Optativa 1r semestre 3
Modelització de Nanomaterials i Superfícies Optativa 2n semestre 3
Modelització en la Multiescala Obligatòria 1r semestre 6
Modelització Molecular Obligatòria 1r semestre 6
Multiescala, Mètodes Coarse-Grained i Mètodes Mixtes Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Xarxes Complexes Optativa 2n semestre 3

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou assignatures optatives de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques.

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

Els alumnes que cursin i superin aquest màster estaran preparats per poder treballar en recerca avançada fonamental o aplicada, tant en centres públics com privats de R+D+I. Una sortida important pels alumnes que cursin aquest màster, i estiguin interessats en continuar desenvolupant tasques de recerca, serà la realització d'un doctorat en un àmbit de recerca en el qual la modelització molecular sigui important. En l'àmbit del BKC i en l'entorn de Barcelona hi ha diferents grups de recerca dedicats a la modelització computacional en diferents camps de la Física, la Química i la Bioquímica en els quals els alumnes podran fer un doctorat. Però tampoc tindran cap problema si volen seguir els seus estudis de doctorat en qualsevol de les Universitats de l'Espai Europeu o d'altres continents.

No obstant això, l'ús i aplicació dels models/programes científics que aprendran els alumnes, juntament amb la seva formació avançada en informàtica i programació, els oferiran també possibilitats de treballar en departaments de R+D+I i de gestió d'empreses del sector tecnològic: empreses que necessitin analitzar sistemes de control complexos i xarxes, anàlisi i modelització de dades massives, empreses farmacèutiques, empreses dedicades a la tecnologia i materials per al medi ambient o per a l'energia, empreses de consultoria i auditoria tecnològica, empreses de desenvolupament d'aplicacions informàtiques, etc.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Adreça electrònica: 
deganat.quimica@ub.edu 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.