Objectius i competències

El màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell de l’INEFC permet l’especialització en esports col·lectius, en esports d’adversari o en esports individuals.
El nivell tècnic dels entrenadors i entrenadores és fonamental a l’hora d’optimitzar els processos de rendiment i tecnificació esportiva des de les primeres etapes de formació esportiva fins a arribar a l’alt nivell. Per aquest motiu, la innovació en la preparació física, les noves tendències en l’entrenament esportiu, i les últimes tecnologies aplicades per a la millora del rendiment, conformen el nucli central d’aquests estudis.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióInstitut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Àmbit de coneixement
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places35
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà(45%), espanyol (45%) i anglès(10%).
CoordinacióINEF INEF
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formació
Especialitats
 • Esports Col·lectius
 • Esports d'Adversari
 • Esports Individuals

Objectius i competències

Objectius

Formar professionals mitjançant una recerca científica innovadora, aplicada a l'entrenament esportiu, i de transferència directa amb els processos longitudinals que comporten la tecnificació esportiva i la competició del més alt nivell; així com el coneixement de les últimes tecnologies aplicades a la recerca i l'entrenament.
Especialitzar-se, amb el màxim rigor acadèmic i professional, en un dels més de 30 esports possibles, com el futbol, el bàsquet, el tennis, el triatló,... gràcies a un professorat de qualitat amb experiència professional tant en l'àmbit de la recerca com en el rendiment esportiu.

Competències

Generals
 • Capacitat de treballar en un equip multidisciplinari.
 • Pensament crític i autocrític.
 • Habilitats bàsiques informàtiques.
 • Motivació cap a la qualitat

 

Específiques
 • Conèixer i saber desenvolupar sistemes de detecció, captació, selecció i promoció del talent esportiu.
 • Saber entrenar a esportistes des de les seves primeres etapes d'especialització (tecnificació) fins a la consecució de l'elit esportiva (alt nivell) amb òptimes garanties d'èxit competitiu.
 • Saber utilitzar, analitzar i interpretar les dades facilitades pels mitjans tecnològics per a la valoració, control i desenvolupament del rendiment esportiu.
 • Conèixer i saber desenvolupar dissenys de recerca aplicats a la millora del rendiment esportiu.
 • Conèixer i interpretar el marc jurídic i les estructures polítiques i socials que gestionen el funcionament del sistema esportiu autonòmic i nacional.
 • Conèixer els factors de rendiment i aplicar les noves tendències del procés d'entrenament per a l'optimització d'aquests. 
 • Divulgar els principis ètics i morals que representen a l'esport i a l'esportista: tolerància, solidaritat, companyonia, esperit de superació'
 • Ser sensibles respecte al necessari equilibri entre el que suposa entrenar per assolir les màximes fites esportives i la salut física i psicològica dels esportistes.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster RETAN va adreçat especialment a alumnes amb el grau o la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que estiguin vinculats a la pràctica o procés d'entrenament en algun esport, ja sigui col·lectiu, d'adversari o individual.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 1. Llicenciatura o grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
 2. Estudis superats de llicenciatura, enginyeria o graus no afins (complement formatiu)
 3. Diplomatures o enginyeries tècniques (complement formatiu)

IMPORTANT: En qualsevol cas, la decisió final d'acceptació al màster o no recaurà sobre la Comissió Coordinadora del Màster, i es prioritzaran, per raons òbvies, l'alumnat preinscrit que compleixi el requisit 1.

En relació amb els complements de formació, la Comissió del Màster (directors dels departaments de Rendiment de l'INEFC + coordinador/a del Màster + representant UB-Medicina+ subdirector de l'INEFC) o, si no, el mateix coordinador/a del Màster, es reserven el dret a resoldre qualsevol problemàtica sorgida en l'elecció final d'assignatures corresponents a aquests complements. Tot amb l'objectiu final d'orientar de la millor manera possible la formació de l'alumnat inscrit al màster.

Finalment, convé assenyalar que els complements de formació es configuren com a requisit d'accés al màster, conformant la formació bàsica prèvia, necessària i independent, a la formació avançada i de caràcter especialitzat que caracteritzarà el màster.


Preinscripció

Calendari

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.Fins el 17 de juny.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Títol universitari original o fotocòpia compulsada.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut o similar o assegurança privada).
 • Dades bancàries (inclòs el codi IBAN).
 • Una fotografia de mida carnet.

Les persones admeses que tinguin una titulació universitària estrangera, hauran de sol·licitar l'estudi d'equivalència del títol, que comporta una taxa de 218,15 ', d'acord amb el decret 118/2015, de 23 de juny. En cas que aquest estudi resolgui que la titulació no és equivalent a la necessària per a l'accés al programa, l'admissió quedarà anul·lada, sense que això suposi la devolució de l'import esmentat.

Criteris de selecció

El màster RETAN va adreçat especialment a alumnes amb el grau o la llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport que estiguin vinculats a la pràctica o procés d'entrenament en algun esport, ja sigui col·lectiu, d'adversari o individual.
En cas que les preinscripcions superin les 35 places oferides, la comissió del màster analitzarà, valorarà i seleccionarà els expedients acadèmics i la trajectòria professional dels aspirants. Consulta'n els criteris i la ponderació.

Procediment de resolució

Un cop resoltes les admissions, l'INEFC notificarà el resultat a totes les persones aspirants i informarà les persones admeses del procediment de matrícula.

ASSIGNACIÓ DE PLACES: 1 de juliol de 2019

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Esports Col·lectius
Bioestadística en Activitat Física i Esport Obligatòria 6
Factors que Condicionen el Rendiment Esportiu en els Esports Col·lectius Optativa 3
Metodologia de l'Entrenament en Basquetbol Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Esports Col·lectius Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Futbol Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Handbol Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Rugbi Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Voleibol Optativa 6
Metodologia i Dissenys de Recerca en Activitat Física i Esport Obligatòria 6
Noves Tendències en el Procés d'Entrenament dels Esports Col·lectius Optativa 3
Optimització de l'Entrenament i Control de les Capacitats Condicionals Obligatòria 6
Planificació de l'Entrenament en Basquetbol Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Esports Col·lectius Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Futbol Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Handbol Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Rugbi Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Voleibol Optativa 6
Sistemes de Valoració i Entrenament durant la Infància i l'Adolescència Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 12
Valoració de l'Entrenament en Basquetbol Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Esports Col·lectius Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Futbol Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Handbol Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Rugbi Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Voleibol Optativa 6
Especialitat: Esports d'Adversari
Bioestadística en Activitat Física i Esport Obligatòria 6
Factors que Condicionen el Rendiment Esportiu en els Esports d'Adversari Optativa 3
Metodologia de l'Entrenament en Esgrima Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Esports d'Adversari Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Judo Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Pàdel Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Taekwondo Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Tennis Optativa 6
Metodologia i Dissenys de Recerca en Activitat Física i Esport Obligatòria 6
Noves Tendències en el Procés d'Entrenament dels Esports d'Adversari Optativa 3
Optimització de l'Entrenament i Control de les Capacitats Condicionals Obligatòria 6
Planificació de l'Entrenament en Esgrima Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Esports d'Adversari Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Judo Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Pàdel Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Taekwondo Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Tennis Optativa 6
Sistemes de Valoració i Entrenament durant la Infància i l'Adolescència Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 12
Valoració de l'Entrenament en Esgrima Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Esports d'Adversari Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Judo Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Pàdel Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Taekwondo Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Tennis Optativa 6
Especialitat: Esports Individuals
Bioestadística en Activitat Física i Esport Obligatòria 6
Factors que Condicionen el Rendiment Esportiu en els Esports Individuals Optativa 3
Metodologia de l'Entrenament en Atletisme Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Esports Individuals Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Esports Paralímpics Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Esquí Alpí Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Gimnàstica Artística Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Gimnàstica Rítmica Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Natació Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Snowboard Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Triatló Optativa 6
Metodologia de l'Entrenament en Vela Optativa 6
Metodologia i Dissenys de Recerca en Activitat Física i Esport Obligatòria 6
Noves Tendències en el Procés d'Entrenament dels Esports Individuals Optativa 3
Optimització de l'Entrenament i Control de les Capacitats Condicionals Obligatòria 6
Planificació de l'Entrenament en Atletisme Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Esports Individuals Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Esports Paralímpics Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Esquí Alpí Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Gimnàstica Artística Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Gimnàstica Rítmica Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Natació Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Snowboard Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Triatló Optativa 6
Planificació de l'Entrenament en Vela Optativa 6
Sistemes de Valoració i Entrenament durant la Infància i l'Adolescència Obligatòria 6
Treball Final de Màster Obligatòria 12
Valoració de l'Entrenament en Atletisme Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Esports Individuals Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Esports Paralímpics Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Esquí Alpí Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Gimnàstica Artística Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Gimnàstica Rítmica Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Natació Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Snowboard Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Triatló Optativa 6
Valoració de l'Entrenament en Vela Optativa 6

Complements de formació

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: CF per a l'Accés al Màster de Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell
Anàlisi de l'Estructura Funcional dels Esports i de l'Exercici Físic Optativa 6
Anatomia Aplicada a l'Activitat Física i l'Esport Optativa 6
Biomecànica de l'Activitat Física i l'Esport Optativa 6
Cinesiologia i Tecnologia de l'Exercici Físic Optativa 6
Fisiologia de l'Exercici I Optativa 6
Fisiologia de l'Exercici II Optativa 6
Programació de l'Ensenyament de l'Activitat Física i de l'Esport Optativa 6
Teoria de l'Entrenament I Optativa 6
Teoria de l'Entrenament II Optativa 6
Teoria de l'Entrenament III Optativa 6

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Contacte

INEFC Barcelona – Gestió Acadèmica
Adreça postal:
 Av. Estadi, 12-22, 08038 Barcelona
Tel: 661 30 71 83 / 93 425 54 45. Extensió 235
Adreça electrònica: suportmasters.inefcbcn@gencat.cat
Informació de Secretaria d'Estudis: Pol Salanova

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.