Objectius i competències

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Medicina i odontologia
 • Fisioteràpia, podologia, nutrició i dietètica, teràpia ocupacional, òptica i optometria i logopèdia
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits120
Places40
Durada2 anys acadèmics
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióRAMON ESTRUCH RIBA
Adreça electrònicacrosell15@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

El màster pretén formar els estudiants en els aspectes més innovadors respecte a la nutrició i estils de vida, sobre les patologies cròniques més freqüents i l'envelliment saludable. S'ofereixen coneixements ampliats en alimentació saludable, en trastorns i patologies alimentàries i nutricionals i els seus tractaments, en l'alimentació i nutrició de pacients hospitalitzats i en els efectes de determinades malalties. S'inclou formació en dietes personalitzades, al·lèrgies i intoleràncies, components dietètics i aliments funcionals, tècniques de cocció, salut pública, ecologia i sostenibilitat. També s'incideix en la implementació de les recomanacions a la societat a través de l'educació a les escoles, restauració i comunitats mèdiques i d'infermeria.
Els apartats d'innovació i emprenedoria afegeixen valor al títol en temes relatius a l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i el potencial de creixement econòmic que la generació d'innovacions pot aportar. La innovació i la emprenedoria són clau per desenvolupar noves iniciatives empresarials en un sector, el de l'alimentació i la nutrició saludable, amb un ampli mercat i una demanda creixent. Així, es tracta que els estudiants coneguin els processos d'identificació d'oportunitats de negoci, d'elaboració de models de negoci i plans d'empresa, així com de creació d'un projecte empresarial.

Competències

Generals

 • Capacitat per valorar i aplicar la qualitat científica dels estudis en funció del disseny dels assajos clínics i la potència de les variables analitzades a la pràctica professional.
 • Capacitat per dissenyar i elaborar un projecte d'investigació clinicobiològic.
 • Habilitat per escriure i comunicar treballs científics.
 • Capacitat per dissenyar accions per utilitzar els resultats d'investigació en el context clínic.
 • Capacitat per treballar en equips interdisciplinaris, col·laborar amb altres investigadors i, alhora, actuar de manera autònoma i amb iniciativa, així com interaccionar amb altres especialitats mèdiques i assessorar-les.
 • Habilitat per identificar avenços tecnològics potencials, i conèixer els procediments i mecanismes necessaris per transferir-los a la medicina, la dietètica o l'empresa.


Específiques

 • Capacitat per aprofundir en els avenços fisiopatològics del tractament de les malalties i envelliment saludable.
 • Capacitat per conèixer els avenços en els efectes dels diferents patrons dietètics, aliments i nutrients, així com els altres determinants de la salut per a l'aplicació en la pràctica professional.
 • Capacitat per actualitzar els coneixements en patologies relacionades amb els trastorns alimentaris (anorèxia i obesitat), així com la relació entre nutrició, factors de risc vascular, malaltia cardiovascular i càncer, i aplicar les prescripcions apropiades per prevenir-les o tractar-les.
 • Capacitat per aprofundir el coneixement dels avenços de dietes personalitzades en relació amb diversos factors de salut (patologies que requereixin alimentació especial, edat, intoleràncies, al·lèrgies); factors geosocials (país d'origen i religió); factors de risc vascular (característiques fenotípiques), i polimorfismes genètics (característiques genotípiques).
 • Capacitat per aprofundir el coneixement dels efectes (saludables o perjudicials) dels aliments segons la composició, font (aliments ecològics), manteniment, processament i preparació (tècniques de cocció), com també de l'anàlisi microbiològica i parasitològica dels aliments i del paper de la microflora intestinal, i capacitat per aplicar-los en la pràctica professional.
 • Capacitat per aprofundir el coneixement dels avenços relatius als aspectes bioètics i legals de l'alimentació, els mercats i l'economia de l'alimentació.
 • Capacitat per dissenyar nous aliments (tecnologia d'anàlisi d'aliments i de desenvolupament industrial) i avaluar-ne utilitat a la pràctica.
 • Capacitat per confeccionar un pla de negoci per al desenvolupament de nous productes, serveis o empreses.
 • Capacitat per aprofundir els coneixements de l'anàlisi estadística dels estudis nutricionals, cas-control, cohorts, intervenció, metaanàlisi i revisions sistemàtiques.
 • Capacitat per aprofundir els coneixements de salut pública, ecologia i sostenibilitat, i per saber reconèixer els principals factors poblacionals relacionats amb la salut, la malaltia, els patrons dietètics, els aliments i els nutrients.
 • Capacitat per aprofundir el coneixement de la relació entre la població i el medi en què vivim (ecologia), com també del manteniment dels sistemes biològics de l'entorn al llarg del temps.
 • Capacitat per aplicar la metodologia de les TIC en la relació entre nutrició, malalties cròniques i envelliment, i també a les relacions entre els individus.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Els alumnes candidats han de tenir una diplomatura, llicenciatura o grau, amb coneixements previs de medicina i nutrició. Els que tinguin una diplomatura, llicenciatura o grau en Medicina, Farmàcia, Infermeria, Biologia, Psicologia, Veterinària o Nutrició i Dietètica no necessiten complir cap altre requisit addicional. Els que procedeixin de les branques de Tecnologia dels Aliments o altres llicenciatures com ara Enginyera, Química o Economia no poden convalidar l'assignatura de Nutrició i Fisiologia Humana, que els dona els coneixements clínics necessaris.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Titulacions oficials d'accés:
 • Llicenciatura o grau de Medicina
 • Llicenciatura o grau de Farmàcia
 • Llicenciatura o grau d'Infermeria
 • Llicenciatura o grau de Nutrició Humana i Dietètica
 • Llicenciatura o grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments
 • Llicenciatura o grau de Veterinària
 • Grau d'Enginyeria Alimentària
 • Grau d'Enginyeria Agrònoma
 • Grau d'Enginyeria Biomèdica
 • Grau de Biotecnologia
 • Grau de Ciències Biomèdiques
 • Llicenciatura o grau de Psicologia
 • Llicenciatura o grau de Química
 • Llicenciatura o grau d'Economia

Preinscripció

Calendari

- Primer període: del 30 de març al 30 de maig de 2023.

- Segon període: del 5 de juny al 31 d'agost de 2023.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Juntament amb la titulació oficial d'accés, es valoren de manera conjunta els aspectes següents:
 • Competències i aprenentatges previs adquirits, avaluats segons el currículum, amb els certificats corresponents a la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació (20 %); cursos, congressos, publicacions (20 %) en l'àmbit del coneixement de nutrició, activitat física, malalties cròniques i envelliment (total: 40 %).
 • Experiència certificada de l'exercici clínic o investigador superior a un any en l'àmbit del coneixement de nutrició, activitat física, malalties cròniques i envelliment (25 %).
 • Coneixement certificat de la llengua anglesa: nivell B1, First Certificate in English de la Universitat de Cambridge, puntuació mínima de 80 al TOEFL o un nivell superior (25 %).
 • Entrevista personal per avaluar l'actitud de l'interessat (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió Coordinadora del màster analitza les sol·licituds i seleccionarà els estudiants en funció dels criteris d'admissió establerts.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 54
Optatius 36
Pràctiques externes 15
Treball final de màster 15
TOTAL 120

Relació d''assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Innovació i Emprenedoria en Nutrició, Malalties Cròniques i Envelliment Saludable
Composició, Anàlisi i Metabolisme dels Aliments Obligatòria 1r semestre 6
Dietes Personalitzades Optativa 2n semestre 3
Implementació i Transferència de les Recomanacions Nutricionals Optativa 2n semestre 3
Màrqueting i Estratègia per a Empreses Emergents Obligatòria 1r semestre 6
Nutrició Hospitalària i Alimentació segons les Patologies Específiques Obligatòria 1r semestre 6
Pla de Negoci Obligatòria 1r semestre 6
Pràctiques Externes Obligatòria 2n semestre 15
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 15

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars de 15 crèdits (375 hores).



Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament és na Rosa Maria Casas Rodríguez.





Informació institucional



Sortides professionals

De què podràs treballar ?

1. Àmbit sanitari
- Formació en nutrició, malaltia i envelliment com a complement de la tasca assistencial.
- Treball en unitats especialitzades en nutrició en la pràctica clínica, tant a atenció primària com hospitalària.
- Consultes d'obesitat i nutrició.
- Desenvolupament de dietes personalitzades.

2. Àmbit de recerca
- Recerca en nutrició, malalties cròniques i envelliment.
- Incorporació de noves tècniques per a l'avaluació dels efectes dels aliments sobre la salut i les malalties.
- Incorporació en un programa de doctorat per a l'elaboració d'una tesi doctoral.

3. Àmbit industrial
- Assessorament i consultoria d'empreses agroalimentàries
- Recerca i desenvolupament de nous aliments saludables
- Creació de noves empreses del sector alimentari

Contacte

Contacte

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.