Objectius i competències

L’objectiu principal del màster en Recerca Clínica és proporcionar als diplomats, llicenciats o graduats en l’àrea de la salut i biosanitària les competències de recerca necessàries per accedir als estudis de doctorat. L’enfocament del màster pretén perfeccionar totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació, des del marc clínic particular de cada especialitat que l’integra.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióUnitat de Formació i Recerca de Medicina (Clínic)
Àmbit de coneixement
 • Medicina i odontologia
 • Ciències biomèdiques
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places140 (per a la totalitat d'especialitats)
Durada1 any acadèmic
Idioma de docència70 % anglès i 30 % castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióALEJANDRO FORNER GONZALEZ
Adreça electrònicamrc@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
Complements de formacióNo
Especialitats
 • Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules
 • Malalties Hepàtiques
 • Microbiologia Clínica
 • Salut Internacional

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster té com a finalitat:
 • Proporcionar als diplomats, llicenciats o graduats en l'àrea de la salut i biosanitària les competències de recerca necessàries per accedir als estudis de doctorat.
 • Perfeccionar totes les competències relacionades amb la metodologia de la investigació, tenint en compte les oportunitats de fer recerca orientada a malalties concretes dels pacients i als mecanismes fisiopatològics corresponents, des del marc clínic particular de cada especialitat que integra el màster.
 • Permetre l'accés a llocs professionals que requereixin una formació en recerca.

Competències

Competències generals
 • Tenir ben interioritzats els coneixements que permeten, en un context de recerca, ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees.
 • Aplicar els coneixements adquirits sobre resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins contextos més amplis (o multidisciplinaris).
 • Enfrontar-se a la complexitat d'aplicar els coneixements propis per formular judicis a partir d'informacions, incompletes o limitades, que incloguin reflexions sobre responsabilitats socials i ètiques.
 • Comunicar coneixements, teories i conclusions a públics especialitzats i no especialitzats, d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge per continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • Utilitzar les eines necessàries per a un desenvolupament professional adequat en l'àmbit de la recerca clínica, incorporant elements de recerca bàsica i translacional.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari, col.laborar amb altres investigadors, i liderar i interaccionar amb altres especialitats mèdiques.
 • Aplicar i transferir el pensament analític (crític, lògic i creatiu) en l'aproximació al mètode científic, amb presa de decisions i formulació de judicis reflexius i ètics.
 • Conèixer i interpretar les noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques, i aplicar-se a la recerca clínica per millorar l'atenció sanitària.
 • Aplicar les principals eines d'investigació clínica, com també l'adquisició i l'anàlisi de dades, a l'àmbit hospitalari i d'acord amb principis bioètics.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació necessàries per difondre la recerca.
 • Obtenir i interpretar de manera crítica la informació biomèdica obtinguda en bases de dades i altres fonts.
 • Dissenyar i elaborar un projecte de recerca clínica i clinicobiològic, com també plantejar, executar i coordinar un assaig clínic.
 • Obtenir i comunicar els coneixements i resultats científics a audiències tant expertes com inexpertes.
 • Reconèixer i aplicar els mecanismes i processos necessaris per transferir els avenços tecnològics i científics al sector productiu, és a dir, a la medicina clínica.
 • Analitzar de manera crítica i saber aplicar les innovacions tecnològiques i farmacològiques en l'àmbit de la recerca en salut sobre la base de l'efectivitat i el cost.Competències específiques
 • Detectar necessitats i oportunitats de recerca, i saber aplicar els conceptes científics i operatius i les eines que formen la qualitat i la seguretat clínica.
 • Aplicar els principis d'organització i gestió assistencial, analitzar de manera crítica i desenvolupar plans d'actuació sobre els factors clau i els recursos que configuren la salut i el benestar de les poblacions.
 • Aplicar els aspectes fisiopatològics i les diferents tècniques diagnòstiques i terapèutiques en la malaltia i les seves complicacions.
 • Aplicar l'estructura funcional en els diversos àmbits clínics en les varietats tècniques, logístiques i de recerca.
 • Afrontar i sintetitzar els determinants de malaltia i els seus problemes amb una visió holística i integradora, pel que fa tant als factors determinants de la salut com a la prestació de serveis d'atenció sanitària.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació de cada àmbit clínic i aplicar-les en els sistemes biomèdics complexos.
 • Interactuar amb el pla assistencial en el marc de programes d'atenció integrada de medicina personalitzada.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça a diplomats, llicenciats i graduats en l'àrea de les ciències de la salut que hagin demostrat tenir coneixements clínics bàsics d'alguna de les especialitats i que vulguin adquirir les competències de recerca necessàries per accedir al doctorat. Els candidats han de tenir coneixements d'anglès.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per a les diferents especialitats de màster es consideren les titulacions d'accés següents:

Especialitat d'Atenció Integral al Malalt Crític i Emergències
- Medicina
- Farmàcia
- Infermeria
- Fisioteràpia
- Bioenginyeria

Especialitat de Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl.lules
- Medicina
- Farmàcia
- Infermeria
- Psicologia
- Biologia
- Biomedicina

Especialitat de Malalties Hepàtiques
- Medicina
- Farmàcia
- Biologia
- Biomedicina
- Infermeria
- Bioenginyeria

Especialitat de Malaltia Renal Crònica
- Medicina

Especialitat de Medicina Respiratòria
- Medicina
- Infermeria
- Fisioteràpia
- Biologia
- Biomedicina
- Bioenginyeria

Especialitat de Microbiologia Clínica
- Medicina
- Farmàcia
- Biologia
- Biomedicina
- Biotecnologia

Especialitat d'Oncologia Translacional i Aplicada
- Medicina
- Farmàcia
- Biologia
- Biomedicina
- Biotecnologia

Especialitat de Salut Internacional
- Medicina
- Farmàcia
- Infermeria
- Fisioteràpia
- Psicologia Clínica
- Biologia
- Biomedicina
- Antropologia

Preinscripció

Calendari

Del 7 de febrer al 30 de maig del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Juntament amb les titulacions oficials d'accés i els requisits d'accés prèviament definits, es valoren de manera conjunta els aspectes següents:

 • Competències i aprenentatges previs en l'àmbit de coneixement de l'especialitat de màster, avaluats sobre la base del currículum, amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.): 25 %
 • Experiència certificada de l'exercici clínic o investigadora en l'àmbit de coneixement de l'especialitat de màster: 25 %
 • Currículum acadèmic del candidat (inclosos els informes de valoració): 25 %
 • Coneixement certificat de la llengua anglesa (First Certificate of Cambridge University, puntuació mínima de 70 del TOEFL o nivell equivalent): 25 %
 • Entrevista personal, en cas que sigui necessari, per aclarir aspectes dels punts anteriors.


En la convocatòria d'admissió poden participar els candidats que compleixin els requisits d'accés i els que, tot i que encara no els compleixin, prevegin complir-los abans d'iniciar l'activitat acadèmica. Els candidats han de presentar la documentació acreditativa objecte de valoració juntament amb una carta de sol.licitud que indiqui els motius del seu interès pel màster.

Procediment de resolució

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 18
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 18
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Donació i Trasplantament d'Òrgans, Teixits i Cèl·lules
Bancs de Teixits Optativa 2n semestre 3
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica Optativa 2n semestre 3
Eines i Metodologia de Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Medicina de Sistemes Obligatòria 2n semestre 6
Modelització Estadística Optativa 2n semestre 3
Recerca Aplicada al Procés de la Donació Optativa 2n semestre 3
Recerca en el Trasplantament d'Òrgans Abdominals Optativa 2n semestre 3
Recerca en el Trasplantament d'Òrgans Toràcics Optativa 2n semestre 3
Recerca en el Trasplantament de Teixits Optativa 2n semestre 3
Recerca en Situacions Especials de la Donació Optativa 2n semestre 3
Sistemes de Salut i Organismes Internacionals en Salut Internacional Optativa 2n semestre 3
Teràpia Cel·lular Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Especialitat: Malalties Hepàtiques
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica Optativa 2n semestre 3
Càncer de Fetge Optativa 2n semestre 3
Complicacions de la Cirrosi: Ascites, Insuficiència Renal, Encefalopatia i Infeccions Optativa 2n semestre 3
Complicacions de la Cirrosi: Hemorràgia Digestiva per Hipertensió Portal, Malalties Pulmonars en la Hipertensió Portal i Malalties Vasculars Hepàtiques Rares Optativa 2n semestre 3
Eines i Metodologia de Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Hepatopaties Víriques Tòxiques i Metabòliques Optativa 2n semestre 3
Immunologia i Trasplantament Hepàtic Optativa 2n semestre 3
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Malaltia Hepàtica per Alcohol i Malaltia Hepàtica No Alcohòlica Optativa 2n semestre 3
Malalties Colestàtiques i Autoimmunitàries Optativa 2n semestre 3
Medicina de Sistemes Obligatòria 2n semestre 6
Modelització Estadística Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Especialitat: Microbiologia Clínica
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica Optativa 2n semestre 3
Diagnòstic Sindròmic de les Malalties Infeccioses Optativa 2n semestre 3
Eines i Metodologia de Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Infeccions en Immunodeprimits Optativa 2n semestre 3
Infeccions per Microorganismes amb Resistència a Múltiples Antibiòtics: Vigilància, Estudis Moleculars i Control de Brots Hospitalaris Optativa 2n semestre 3
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca Obligatòria 2n semestre 6
La Tuberculosi i altres Infeccions Micobacterianes: Èxits i Reptes del Segle XXI Optativa 2n semestre 3
Les Malalties Infeccioses en un Món Canviant Optativa 2n semestre 3
Medicina de Sistemes Obligatòria 2n semestre 6
Mètodes de Diagnòstic Microbiològic de les Malalties Infeccioses I: Mètodes Fenotípics Optativa 2n semestre 3
Mètodes de Diagnòstic Microbiològic de les Malalties Infeccioses II: Mètodes Genotípics Optativa 2n semestre 3
Modelització Estadística Optativa 2n semestre 3
Patogenicitat i Antibiosi: Aproximació Nanotecnològica Optativa 2n semestre 3
Principals Microorganismes Responsables d'Infecció en Humans Optativa 2n semestre 3
Quimioteràpia Antimicrobiana i Disseny de Nous Antimicrobians Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18
Vigilància Microbiològica de les Malalties Infeccioses Optativa 2n semestre 3
Especialitat: Salut Internacional
Bioètica Aplicada i Marc Legal en la Recerca Clínica Optativa 2n semestre 3
Desenvolupament i Aplicació de Vacunes en Salut Internacional Optativa 2n semestre 3
Determinants de la Salut Internacional Optativa 2n semestre 3
Eines i Metodologia de Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Epidemiologia Ambiental Optativa 2n semestre 3
Epidemiologia Aplicada en Salut Internacional Optativa 2n semestre 3
Estratègies de Prevenció i Control de Malalties Transmissibles Optativa 2n semestre 3
Instruments de Disseny i Anàlisi en Recerca Obligatòria 2n semestre 6
Les Malalties No Transmissibles en un Món Global Optativa 2n semestre 3
Medicina de Sistemes Obligatòria 2n semestre 6
Mètodes de Recerca Qualitativa Optativa 2n semestre 3
Modelització Estadística Optativa 2n semestre 3
Principals Problemes de Salut i Respostes Optativa 2n semestre 3
Realització d'Assaigs Clínics Optativa 2n semestre 3
Salut Materna i Reproductiva en Salut Internacional Optativa 2n semestre 3
Sistemes de Salut i Organismes Internacionals en Salut Internacional Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 18

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques.Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Campus Clínic, Casanova, 143. 08036 Barcelona
mrc@ub.edu