Objectius i competències

El màster en Filosofia Analítica es dirigeix principalment a qui vol aprofundir en la recerca avançada de qüestions filosòfiques, teòriques o pràctiques, des de la perspectiva de la filosofia analítica. En l'actualitat, la tradició analítica és l'aproximació predominant en la majoria de les universitats anglosaxones.
La filosofia analítica té el seu origen en treballs de finals del segle XIX i principis del XX d'autors com Frege, Russell, Moore i Wittgenstein sobre lògica, llenguatge, ontologia, epistemologia i ètica. Al nostre país, la filosofia analítica és una tradició relativament minoritària en la universitat i en presència mediàtica; no obstant això, els grups de quatre universitats catalanes que ofereixen el màster han desenvolupat una gran activitat de recerca en els últims anys, en part gràcies als programes ICREA i Ramón y Cajal, que han permès incorporar prestigiosos professionals provinents d'universitats estrangeres.

Gràcies als seus mètodes, que posen l'èmfasi en la claredat argumentativa, la perspicuïtat de pensament i la crítica imaginativa de les propostes més allunyades de la intuïció comuna, aquesta disciplina ha demostrat en el món anglosaxó que és un instrument fonamental per a formar professionals en les competències transversals més buscades, com la capacitat d'identificar i expressar articuladament les qüestions centrals en qualsevol debat, la precisió de pensament i expressió en l'anàlisi de problemes complexos o la capacitat de considerar propostes amb curiositat i sentit crític. Els estudiants que no busquin una carrera acadèmica trobaran bones oportunitats per a posar en pràctica els coneixements adquirits tant en l'administració pública com en l'empresa privada.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filosofia
Àmbit de coneixement
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places25
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCastellà: 5-10%, Anglès: 90-95%
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióMARIA TERESA MATOS FERREIRA MARQUES
Adreça electrònicamaster.aphil@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció obertaNo
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Barcelona
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Girona
Complements de formació
Especialitats
 • Filosofia Pràctica i dels Valors
 • Filosofia Teòrica

Galeria multimèdia

Objectius i competències

Objectius

L'objectiu prioritari és formar investigadors que estiguin capacitats per fer recerca de primer nivell internacional en els diferents àmbits de la filosofia analítica, començant per una tesi doctoral.
El conjunt de màster i doctorat constitueix una formació completa per als professors/investigadors universitaris, i aspira a fer-ho d'una manera similar a com ho fan les graduate schools dels Estats Units i el Regne Unit, en les quals els estudiants formen part d'un grup d'investigadors integrat per companys i també per investigadors veterans amb una experiència molt àmplia. Es col·labora en grups de lectura, discussions, grups de treball, etc., però també reben la supervisió individual de personal acadèmic experimentat per a la seva recerca doctoral.

Competències

Competències generals:
 • Coneixements que aportin una base que permeti ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o pocs coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb una àrea d'estudi concreta.
 • Capacitat d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Capacitat de comunicar de manera clara i sense ambigüitats, a públics especialitzats i no especialitzats, els coneixements, les conclusions i les raons que les argumenten.
 • Habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • Capacitat d'abstreure, analitzar i construir arguments vàlids i identificar fal·làcies lògiques.
 • Capacitat de dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en un àmbit de coneixement concret.
 • Capacitat d'alternar entre la generalitat i la discussió detallada i de proporcionar exemples imaginaris o reals capaços de sustentar o rebatre una posició.
 • Capacitat de treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Capacitat d'identificar errors metodològics, recursos retòrics, supòsits convencionals acrítics, vaguetat i superficialitat.

Competències específiques:
 • Coneixement dels conceptes i els mètodes propis de la filosofia analítica contemporània i capacitat d'emprar-los en la formulació i la defensa de propostes filosòfiques.
 • Identificació de les teories i els arguments centrals de la filosofia teòrica contemporània.
 • Identificació de les teories i els arguments centrals de la filosofia pràctica i dels valors contemporanis.
 • Valoració dels escrits dels principals filòsofs analítics contemporanis.
 • Identificació de les idees en la frontera del debat i la recerca filosòfica contemporània.
 • Interpretació i avaluació de textos provinents de diferents èpoques i tradicions.
 • Ús de la terminologia filosòfica contemporània.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Estudiants amb la motivació i l'interès necessaris per adquirir les competències i habilitats que proporciona l'estudi de la filosofia analítica contemporània, amb capacitat pel raonament abstracte, imaginació per explorar possibilitats fora d'allò establert, honestedat intel·lectual per defugir el refugi en l'obscuritat i reconèixer la feblesa de les pròpies posicions davant la crítica. A més, es requereix que dominin l'anglès, llengua única del màster.
Hi tenen accés graduats en Filosofia que hagin adquirit aquestes capacitats i interessos, però també graduats en altres disciplines com ara Humanitats, Periodisme, Lingüística, Filologia, Psicologia, Matemàtiques, Física o Biologia, entre d'altres, que vulguin completar la seva formació d'aquesta manera (adquirint prèviament, en aquest cas, els complements formatius necessaris).

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
 • Estar en possessió d'una llicenciatura o grau en Filosofia 'o títol equivalent' o en Humanitats, Psicologia, Lingüística, Filologia, Traducció i Interpretació, Periodisme, Matemàtiques, Física, Biologia o títols equivalents.
 • Comprometre's a dur a terme una recerca a un nivell significatiu. Aquest compromís ha de constar en un escrit en què s'indiquin els interessos propis i la seva relació amb els continguts del programa.
 • Lliurar dues cartes de referència, en el cas d'estudiants provinents d'universitats alienes al programa.
 • Lliurar una mostra de treball propi (d'entre 2.000 i 4.000 paraules).
 • Tenir un nivell d'anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència; al 7.00 de l'IELTS; o al 600 (paper-based), 250 (computer-based) o 100 (Internet-based) del TOEFL.


Complements formatius:
Els estudiants sense la formació prèvia necessària en els pressupòsits fonamentals de la filosofia analítica han de cursar fins a 30 crèdits de complements formatius dels cursos del grau de Filosofia de la UB. L'objectiu és que es familiaritzin amb els elements fonamentals de la lògica; amb la filosofia del llenguatge i de la ment, i amb l'epistemologia i l'ontologia analítiques contemporànies. Dos d'aquests cursos corresponen a assignatures optatives de quart curs que varien cada any.
En el cas excepcional que s'accepti un estudiant la titulació del qual sigui de 180 crèdits, se li pot requerir que cursi 60 crèdits de formació, a fi que completi els 300 crèdits necessaris per accedir al doctorat.

Preinscripció

Calendari

Primavera del curs 2024/2025.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

En el cas que la demanda excedeixi l'oferta de places, la Comissió de Selecció avalua l'adequació dels candidats als objectius del màster valorant els requisits específics d'admissió en la proporció següent:
 • Titulació d'accés (10 %)
 • Compromís de dur a terme una recerca a un nivell significatiu (10 %)
 • Cartes de referència (30 %)
 • Mostra d'un treball propi (40 %)
 • Nivell d'anglès (10 %)

En el cas que sigui necessari, es fa una entrevista personal.

Procediment de resolució

Una comissió formada per representants de les quatre universitats participants selecciona els estudiants admesos al programa. Si cal, es duu a terme una entrevista personal.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 15
Optatius 35
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 10
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Filosofia Pràctica i dels Valors
Debats en Filosofia Teòrica Optativa 2n semestre 5
Filosofia d'Acció Optativa 1r semestre 5
Filosofia i Ciències Cognitives Optativa 2n semestre 5
Filosofia Política Moderna Optativa 1r semestre 5
Fonaments de la Filosofia de la Ciència Optativa 2n semestre 5
Justícia Distributiva Avui Optativa 1r semestre 5
La Naturalesa del Llenguatge Optativa 1r semestre 5
Lògica Filosòfica Optativa 2n semestre 5
Temes d'Epistemologia Optativa 2n semestre 5
Temes d'Ontologia Optativa 1r semestre 5
Temes de Filosofia de la Ment Optativa 2n semestre 5
Temes de Semàntica i Pragmàtica Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10
Especialitat: Filosofia Teòrica
Debats en Filosofia Teòrica Optativa 2n semestre 5
Filosofia d'Acció Optativa 1r semestre 5
Filosofia i Ciències Cognitives Optativa 2n semestre 5
Filosofia Política Moderna Optativa 1r semestre 5
Fonaments de la Filosofia de la Ciència Optativa 2n semestre 5
Justícia Distributiva Avui Optativa 1r semestre 5
La Naturalesa del Llenguatge Optativa 1r semestre 5
Lògica Filosòfica Optativa 2n semestre 5
Temes d'Epistemologia Optativa 2n semestre 5
Temes d'Ontologia Optativa 1r semestre 5
Temes de Filosofia de la Ment Optativa 2n semestre 5
Temes de Semàntica i Pragmàtica Optativa 1r semestre 5
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 10

Cursos anteriors

Pràctiques

 

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament no inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curriculars.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. La coordinadora del programa de pràctiques és na Misericòrdia Anglès (angles@ub.edu). 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El programa està dissenyat específicament per preparar estudiants que elaborin una tesi doctoral. Per això els àmbits fonamentals són la recerca i la docència universitària en els camps relacionats amb la filosofia. Altres àmbits rellevants són els que es beneficien de la formació interdisciplinària en estudis sobre llenguatge, com ara treballs editorials, de tecnologies de la informació, gestió cultural, periodisme i administració pública.
Conseqüentment, els estudiants que acaben el màster poden ocupar places d'investigadors i professors, assessors (en els àmbits de competència del màster), gestors i càrrecs de l'Administració pública.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

Facultat de Filosofia
Montalegre, 6 - 08001 Barcelona

Secretaria: 934 037 722 - 934 037 719
secretariafilosofia@ub.edu

Coordinació: 93 403 75 16
master.aphil@ub.edu

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.