Objectius i competències

El màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada ofereix estudis en literatura i en diversos àmbits del pensament crític. L’alumnat assoleix una formació avançada sobre els principals corrents en Teoria Literària, els debats actuals més rellevants en aquest àmbit del coneixement i les diferents metodologies d’anàlisi i interpretació de textos. 
L’objectiu d’aquest màster és que aquesta formació permeti a l’estudiant elaborar un discurs propi sobre la modernitat i la contemporaneïtat literària i artística.

El màster també ofereix un coneixement avançat de les relacions entre la literatura, la filosofia i la història, així com entre les diferents literatures nacionals, amb l’objectiu d’afavorir una reflexió rigorosa sobre la identitat cultural europea. L’anàlisi del naixement, el desenvolupament i l’actualitat de la literatura comparada permeten la reflexió sobre nocions històriques, com les de cosmopolitisme i ciutadania, en els debats actuals sobre la idea d’Europa.

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat de Filologia i Comunicació
Àmbit de coneixement
 • Filologia, estudis clàssics, traducció i lingüística
 • Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places40
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciacatalà: 50 %, castellà: 50 %
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióALEX JOSEP MATAS PONS
Adreça electrònicamaster.tllc@ub.edu
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula obertaNo
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster, que és la continuació lògica del grau d'Estudis Literaris i de l'antiga llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada 'i que també està obert a estudiants d'altres perfils: Filologia, Humanitats, Història, Filosofia, etc.', té l'objectiu general d'aprofundir els coneixements adquirits durant el grau o llicenciatura, de manera que s'assoleixi un alt nivell de reflexió sobre els principis teòrics, comparatístics, històrics i crítics que sustenten els debats actuals en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, s'ampliï el camp de reflexió sobre la tradició literària, les seves crisis i transformacions, i es posin en moviment de manera crítica tots aquests coneixements.

Un segon objectiu, complementari i indissociable del primer, és l'especialització dels coneixements en virtut dels interessos de cada estudiant. Aquesta especialització es concreta mitjançant la iniciació a la investigació avançada en el camp de la Teoria de la Literatura i la Literatura Comparada, a través tant de les matèries proposades en el màster com de la concepció, el desenvolupament i la defensa d'un treball de recerca, degudament tutoritzat, que doni accés al doctorat.

Competències

Competències generals

 • Capacitat per articular un discurs complex i fer-se càrrec de textos, exposicions i documents complexos en un context interpretatiu múltiple i canviant.
 • Capacitat per anàlitzar i sintetitzar.
 • Capacitat per fer estudis i treballs aprofundits sobre temes diversos.
 • Habilitat en l'ús de recursos bibliogràfics generals o específics de les humanitats, tant pel que fa als suports principals (biblioteques, hemeroteques, arxius i d'altres fonts documentals) com pel que fa a les tecnologies de la informació.
 • Capacitat per articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa, i capacitat per transferir coneixements a un públic tant especialitzat com general.
 • Capacitat per reflexionar i mostrar un pensament independent i crític.
 • Capacitat de raonament intel·lectual: construcció d'arguments sòlids, lògics i coherents basats en una gran competència analítica, capacitat de síntesi i rigor en l'ús de conceptes.
 • Capacitat per integrar en el context propi la diversitat cultural com a font d'enriquiment i de rigor en les argumentacions.
  Habilitats comunicatives: claredat expositiva, precisió i rigor en les argumentacions, nitidesa en l'expressió del propi pensament, pel que fa a l'exposició tant oral com escrita.


Competències específiques

 • Competència literària: capacitat per comprendre i posar en relació textos literaris complexos, tot valorant les especificitats de la composició de cadascun, la naturalesa de la relació amb el context que els va originar, l'entorn de recepció i la dimensió intel·lectual.
 • Competència teoricocrítica: capacitat per analitzar els textos literaris i altres documents de cultura amb les categories i conceptes teòrics específics que demanin, tot generant nous interrogants i qüestions crítiques a partir dels comentaris de text.
 • Competència comparatística: capacitat per pensar en termes de relacions interliteràries i establir la relació entre la tradició literària pròpia i la tradició literària europea i occidental.
 • Competència crítica transversal: capacitat per posar en relació crítica la tradició literària amb altres produccions culturals (arts plàstiques, cinema, música, arquitectura, etc.) i amb altres pràctiques discursives (filosofia, estètica, història, dret, etc.) amb les quals constitueix una totalitat de sentit històric.
 • Competència científica: capacitat per desenvolupar les competències descrites anteriorment en forma d'investigacions específiques.
 • Competència intel·lectual: capacitat per redactar documents i articles crítics, de caràcter intel·lectual, que la societat necessita per articular-se com a tal, mitjançant la comprensió dels textos literaris i de la funció que tenen en la realitat actual.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest màster va dirigit especialment als graduats en Estudis Literaris, Filologia, Humanitats, Història, Filosofia, i Llengües i Literatures Modernes o als llicenciats en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Tot i així, en termes generals, pot resultar d'interès per a qualsevol graduat o llicenciat de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials, o titulats d'altres perfils que vulguin donar una orientació literària, crítica i comparatística a la seva formació.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
El perfil principal dels alumnes del màster és el de graduats en Estudis Literaris o llicenciats en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada.
Tanmateix, el perfil d'ingrés recomanat per accedir a aquest màster és més ampli, ja que s'adreça a tots aquells graduats o llicenciats en l'àmbit de les humanitats, principalment als formats en el camp específic de la literatura, però també als interessats en aspectes de la filosofia, la història i la història de l'art.

Preinscripció

Calendari

De l'1 de març al 15 de setembre del 2024.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.

  Criteris de selecció

  Per accedir al màster no hi ha proves d'admissió específiques, però sí que es fa una preinscripció a partir de la qual la Comissió Acadèmica del màster avalua les sol·licituds. S'estableix com a criteri general de selecció la relació entre l'expedient acadèmic (70 %) i la idoneïtat del candidat en funció del seu currículum (30 %).

  Es prioritza, per davant de l'expedient acadèmic, el fet de provenir del grau d'Estudis Literaris o de la llicenciatura de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, i per a aquest perfil es reserven el 75 % de les places del màster. Es reserva també una quota de selecció del 15 % per als candidats graduats en les facultats de Filologia, Filosofia i Lletres o Humanitats, i d'un 10 % per als estudiants graduats en Comunicació Audiovisual, Ciències de la Informació, Ciències Socials i Jurídiques, o Enginyeria i Arquitectura.

  De tota manera, si cap dels perfils no omple totes les places, s'assimilen a l'oferta de la resta.

  Procediment de resolució

  La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió del màster, duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat.

  El termini per presentar les sol·licituds per Internet s'obre al febrer i es tanca el 15 de setembre de cada any. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol·licituds i la documentació rebuda i comunica directament als sol·licitants el resultat de l'avaluació.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 24
Pràctiques externes
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
Debats Actuals en Literatura Comparada Obligatòria 2n semestre 6
Gèneres de la Memòria Optativa 1r semestre 6
Lògica dels Gèneres Literaris Obligatòria 1r semestre 6
Narració i Ficcionalitat Optativa 1r semestre 6
Nihilisme i Literatura Optativa 1r semestre 6
Representacions Literàries del Desplaçament Optativa 2n semestre 6
Revisions en Teoria de la Literatura Obligatòria 2n semestre 6
Tendències en l'Hermenèutica Contemporània Obligatòria 1r semestre 6
Traducció i Literatura Comparada Optativa 2n semestre 6
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre
2n semestre
12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. Daquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. El Pla d'estudis de l'ensenyament inclou una assignatura obligatòria de pràctiques curricularsde XXXXX crèdits (XXXX hores).Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de XXXX hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on es s'han de fer les pràctiques. El coordinador del programa de pràctiques de l'ensenyament XXXXXX és el professor XXXXXXXXX XXXXXX.

Informació institucionalSortides professionals

De què podràs treballar ?

Un dels àmbits laborals a què poden accedir dels futurs titulats en el màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada és la docència: l'ensenyament secundari, el batxillerat, les universitats i altres institucions acadèmiques i socials. Aquest màster oficial orienta també cap a l'àmbit professional de la recerca universitària.

Una altra sortida professional és la de la comunicació cultural: la col·laboració en la gestió i la programació de les activitats organitzades per múltiples institucions de caràcter oficial. També l'àmbit professional de l'empresa, sobretot de la industria cultural, museística i editorial.

Inserció laboral

Dades del sistema universitari català.

Contacte

fil-secretaria@ub.edu

Secretaria: 934 035 584 | 83
Punts d'informació: 934 035 585 (Edifici Històric) | 934 035 587 (Edifici Josep Carner)

master.tllc@ub.edu