Objectius i competències

El títol està acreditat i atorgat per les institucions de l'aliança CHARM-EU que imparteixen el màster: Universitat de Barcelona, Trinity College Dublin, Universitat d'Utrecht, Universitat Eötvös Loránd i Universitat de Montpeller.

Màster acreditat a Espanya, Irlanda, Països Baixos, Hongria i França.
Un dels valors principals de CHARM-EU és la inclusió. Creiem fermament en el potencial de la diversitat i en el creixement personal i l’enriquiment cultural que implica l'aprenentatge en un entorn divers. A CHARM-EU, potenciem un entorn obert, acollidor i segur en què s’hi reconegui la diversitat, es respecti i es projecti com un punt fort i beneficiós per a la comunitat de CHARM-EU i més enllà. CHARM-EU accepta sol·licituds de candidats que compleixin els requisits específics del màster, independentment dels orígens, les experiències viscudes i les necessitats d'accés.

L'experiència CHARMobilitat
Formaràs part d'una comunitat universitària internacional juntament amb els altres estudiants i el personal tècnic de CHARM-EU que es troba repartida en cinc ciutats universitàries de cinc països diferents. Una part important i emocionant de la experiència a CHARM-EU és l'ampli ventall d'oportunitats que hi ha per coincidir i interactuar amb els companys internacionals de classe, tant de forma presencial com virtual, fet que et permetrà desenvolupar les teves competències acadèmiques, personals, socials i professionals, així com enfortir les teves habilitats comunicatives i lingüístiques en un entorn intercultural únic. CHARMobility combina el millor d'una classe internacional i de la mobilitat. Podràs seguir un itinerari d'aprenentatge únic per Europa, que donarà suport a les teves necessitats i ambicions formatives.
 

Dades bàsiques

Tipus Màster universitari
Centre de gestió CHARM-EU
Àmbit de coneixement
 • Ciències mediambientals i ecologia
 • Interdisciplinari
Modalitat de docència
 • Semipresencial
Crèdits 90
Durada 2 anys acadèmics
Coordinació NURIA CASAMITJANA BADIA
Dades del Màster Indicadors
Preinscripció oberta No
Matrícula oberta No
Accés al doctorat
Admet no titulats No
Informació de la universitat coordinadora Pàgina web del màster
Interuniversitari
Universitat Coordinadora Trinity College Dublin
Universitats Participants
 • Universitat Barcelona
 • University Utrecht
 • Eotvos Loránd Tudományegyetem
 • Université de Montpellier
 • Trinity College Dublin
Complements de formació No
Especialitats
 • Especialització en Aigua
 • Especialització en Alimentació
 • Especialització en Vida i Salut

Galeria multimèdia

Per veure el vídeo has d’acceptar les galetes de màrqueting.

Ens complau anunciar la 4a edició del màster CHARM-EU en Reptes Globals per a la Sostenibilitat!

El programa començarà el setembre de 2024. Vols formar-ne part? Ja pots fer la preinscripció.

Objectius i competències

Objectius

El màster de CHARM-EU en reptes globals per a la sostenibilitat té un caràcter transdisciplinari i s'enfoca en problemàtiques socials, concretament en l'aigua, l'alimentació i la vida i la salut. Se seleccionen candidats amb formacions diferents per a treballar sobre aquestes qüestions. El programa consta de tres fases obligatòries. La 'fase preparatòria' està enfocada a adquirir habilitats generals, especialment en els camps de la sostenibilitat, la innovació social i la recerca transdisciplinària. En la 'fase flexible', els estudiants escullen tres itineraris: aigua, alimentació o vida i salut. Finalment, a la 'fase capstone', els estudiants completen un projecte sobre un repte de sostenibilitat, en cooperació amb un soci extern del món empresarial o social.
Els objectius del màster són:

 • Investigar i avaluar reptes socials complexos des de diferents perspectives d'actors i interculturals.

 • Avaluar i integrar coneixements i metodologies de recerca de diverses disciplines.

 • Demostrar expertesa a l'hora d'identificar i aplicar els últims recursos tecnològics per obtenir, analitzar, gestionar, utilitzar i comunicar èticament conjunts complexos de dades.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Competències

 • Pensar de forma creativa i crítica.
 • Adquirir coneixements especialitzats per comunicar temes complexos de forma eficaç.
 • Comprendre la transdisciplinarietat i demostrar expertesa en relació amb la facilitació, la comunicació, la reflexió i la col·laboració per donar suport en la seva aplicació.
 • Adquirir competències transversals avançades per a la resolució de problemes, l'emprenedoria, la innovació, les habilitats digitals i tenir una predisposició per a l'aprenentatge permanent.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Aquest programa de màster s'adreça a un públic multidisciplinari i d'alta qualitat format per graduats en qualsevol disciplina que vulguin compartir coneixements i assolir una comprensió avançada en sostenibilitat abordant reptes socials (com ara el Objectius de Desenvolupament Sostenible [ODS] o el Pacte Verd Europeu). Desenvoluparan habilitats per analitzar reptes i ampliaran les seves capacitats per generar solucions a problemes complexos. És un programa a temps complet, híbrid, en què la mobilitat està integrada al pla d'estudis (obligatòria del semestre 1 al 2).

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Certificat de llengua anglesa
Per ser admès al màster és un requisit necessari tenir uns coneixements suficients d'anglès (nivell C1 o equivalent). S'admetrà provisionalment els candidats amb un nivell B2 sempre que compleixin altres criteris d'admissió, però hauran d'acreditar un nivell C1 abans de la matriculació al programa. Descarrega els certificats d'anglès que s'accepten.

Preinscripció

Calendari

Sol·licituds d'admissió: del 4 al 20 de març del 2024.
Comunicació de les decisions d'admissió: del 23 al 26 d'abril del 2024.

Documentació

No es tindran en compte les sol·licituds que no continguin tota la informació un cop finalitzat el termini. És responsabilitat del candidat assegurar-se que el formulari de matrícula és complet i que tots els documents que es requereixen s'han adjuntat en el format adequat. No s'avaluaran les sol·licituds que s'enviïn un cop finalitzat el termini de la matrícula.

 

Cal penjar la documentació següent en format PDF a l'arxiu de sol·licitud. La documentació ha de ser en anglès a excepció del títol de grau o equivalent i l'expedient acadèmic. Ambdós documents es poden enviar en qualsevol de les llengües oficials de les institucions de l'aliança de CHARM-EU que ofereixen el màster (català, castellà, anglès, holandès, hongarès o francès).

 

 1. DNI: En el cas d'estudiants de la Unió Europea, cal presentar el DNI o el passaport. En el cas d'estudiants estrangers de fora de la Unió Europea, cal presentar el passaport.

 2. Títol oficial de grau universitari o equivalent: Si no es disposa del títol, n'hi haurà prou amb l'expedient actualitzat. Els estudiants estrangers de fora de la Unió Europea cal que presentin una declaració complementària de la universitat que acrediti que la seva titulació els permet sol·licitar l'accés a un programa de màster.

 3. Per a candidats que disposen d'un títol francès: certificat amb 30 ECTS addicionals.

 4. Expedient acadèmic: Els formats d'expedient acceptables han d'incloure la nota mitjana actualitzada fins a l'últim període d'avaluació. Si la nota mitjana no s'inclou a l'expedient, els estudiants han de presentar una declaració addicional de la universitat que l'inclogui.

  *En cas que un estudiant disposi de diversos títols (de grau o de màster), només se n'avaluarà un.

 5. Resultats d'un certificat de llengua anglesa de nivell C1: Descarrega aquí els certificats de llengua anglesa que s'accepten. El nivell C1 d'anglès en totes les habilitats (comprensió lectora, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral) és requisit obligatori.  En el cas dels candidats que disposin de nivell B2 es tindran en compte altres criteris d'admissió, però hauran d'obtenir el nivell C1 abans de la matrícula del programa.

  Exempcions: Els candidats que disposen de la nacionalitat d'un país anglòfon, provenen de sistemes educatius de països anglòfons o tenen un títol universitari previ cursat en anglès (de nivell de grau com a mínim) n'estan exempts i han de proporcionar un document que acrediti la seva causa d'exempció (passaport, certificat de la universitat on van estudiar en anglès, etc.).

 6. Currículum: Ha d'incloure seccions específiques sobre l'experiència intercultural (idiomes, experiències internacionals i culturals rellevants) i el compromís social (experiències i exemples pràctics rellevants del compromís social passat i present de l'estudiant).

 7. Producte: Cal escollir un repte específic i local relacionat amb la sostenibilitat (és a dir, el repte no ha de ser general, sinó específic del mateix entorn, ciutat o experiència personal).

  Aquest repte s'utilitza per crear un producte coherent i complet en anglès que el resumeixi, juntament amb els conflictes que hi estan interrelacionats i les possibles solucions. Cal explicar:

  1. Els motius pels quals s'ha seleccionat el repte.

  2. L'experiència personal vinculada amb el repte.

  3. L'anàlisi crítica que se'n fa tenint en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.  
  10.  
   

  • Format: seleccionat pel candidat. Pot ser un dels següents formats o no: assaig, pòster, vídeo, fullet, pamflet, pòdcast, esquema.

  • Extensió: de 500 a 750 paraules o de 6 a 8 minuts per sentir/visualitzar/llegir.

  • Avís legal: es desaconsella l'ús de la intel·ligència artificial per a la generació de contingut.  Qualsevol producte sospitós pot comportar el rebuig de la sol·licitud.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 8. Presentació en vídeo/àudio: Descarregar les instruccions de vídeo/àudio. En anglès. Format PDF amb l'enllaç a l'enregistrament de vídeo/àudio. Format PDF amb l'enllaç a l'enregistrament de vídeo/àudio.

 9. Inclusió: Si es marca la casella per a afegir punts d'inclusió, un cop s'hagin carregat correctament els documents de la sol·licitud en el termini establert, un membre de l'equip de DEI es posarà en contacte amb el candidat per tal que presenti una justificació rellevant i, si escau, documentació de suport. Si es vol proporcionar documentació de suport (per exemple, informe mèdic que confirma discapacitat/document relacionat amb l'estatus socioeconòmic), és recomanable tenir-la a mà i anticipar-se a la presa de contacte de l'oficina DEI. Aquests documents seran tractats amb la màxima sensibilitat i només hi tindrà accés l'equip DEI amb fins de gestió del procés d'admissió. 
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 

Descarrega la llista de comprovació aquí.

Criteris de selecció

S'utilitzarà una rúbrica d'avaluació per assegurar la màxima objectivitat. La rúbrica d'admissions es basa en les competències identificades per a la selecció al document CHARM-EU Rules and Regulations: Admissions. Consulta la rúbrica d'admissió detallada per complir els requisits i obtenir la puntuació més elevada.

 1. Excel·lència acadèmica (10 punts)
  Es distribuiran 10 punts segons la nota final del títol anterior, convertida en una escala de la A a la D seguint la taula d'equivalència de qualificacions. Si el país del candidat no figura en aquesta taula, la comissió de selecció CHARM-EU decidirà la conversió que s'ha d'aplicar.
  1. 10 punts
  2. 8 punts
  3. 4 punts
  4. 0 punts
 2. Competències acadèmiques generals (40 punts)
  Aquestes competències s'avaluaran a través dels documents i fitxers presentats pel candidat. 
  • Pensament crític (10 punts): qualitat, originalitat, coherència, rellevància dels arguments del producte en relació amb el repte escollit, tenint en compte diferents perspectives. Originalitat i viabilitat de les idees i plans expressats en el producte.
  • Capacitat d'anàlisi (10 punts): les habilitats analítiques del candidat mostren els processos de pensament que ha seguit per arribar a una conclusió determinada i avaluar-ne les implicacions, de manera estructurada, clara i mitjançant expressions adequades. Els arguments s'han d'exposar amb precisió i seguir un raonament lògic.
  • Coneixement dels ODS (10 punts): relació del repte seleccionat amb la sostenibilitat, consciència dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els vincles que s'hi identifiquen.
  • Reflexió personal (10 punts): explicació de la relació personal (individual/comunitària) amb el repte seleccionat, inclosa l'experiència viscuda.
 3. Competències personals (40 punts)
  S'avaluarà a través dels documents presentats pel candidat.
  • Competència intercultural (10 punts): llengües, experiències internacionals rellevants i experiències culturals addicionals.
  • Comunicació oral (10 punts): el candidat realitza una presentació en vídeo/àudio que expressi el seu compromís i expectatives. Ha aprofitat bé el temps assignat i les preguntes.
  • Compromís social (10 punts): experiències rellevants i exemples pràctics del compromís social passat i present del candidat.
  • Compromís amb l'accés al programa (10 punts): expectatives clares del programa, la seva estructura, components i disseny; voluntat de contribuir.
 4. Inclusió (10 punts)
  Per garantir l'accés i la inclusió, els candidats de col·lectius infrarepresentats (en termes d'edat, gènere, estat civil, discapacitat, orientació sexual, raça i origen ètnic, religió, estat migratori, pertinença a les comunitats gitanes i nòmades i origen socioeconòmic en tots els aspectes de l'educació superior, entre d'altres), que vulguin ser considerats per aquests 10 punts addicionals, poden indicar-ho a la seva sol·licitud.  Quan aquests candidats hagin adjuntat correctament els documents de sol·licitud dins el termini, un membre de l'equip DEI es posarà en contacte amb ells i els demanarà de proporcionar una justificació mitjançant una breu explicació sobre els obstacles en la seva trajectòria educativa o la subrepresentació en l'educació superior.  Si escau, els candidats poden proporcionar documentació de suport (per exemple, informe mèdic que confirmi la discapacitat/document relacionat amb l'estat socioeconòmic). Marcar la casella perquè es tinguin en compte els punts d'inclusió és opcional.

Procediment de resolució

Comunicació de decisions d'admissió: del 23 al 26 d'abril.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 30
Optatius 30
Pràctiques externes  
Treball final de màster 30
TOTAL 90

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Especialització en Aigua
Ciutats Resilients: l'Aigua en els Entorns Urbans Optativa 2n semestre 10
Extrems en el Cicle de l'Aigua i les seves Conseqüències Complexes Optativa 2n semestre 10
Innovació Social Obligatòria 1r semestre 10
Mesures i Estratègies d'Adaptació en la Gestió dels Recursos Hídrics Optativa 2n semestre 10
Recerca Transdisciplinària Obligatòria 1r semestre 10
Sostenibilitat Obligatòria 1r semestre 10
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 30
Especialitat: Especialització en Alimentació
Innovació Social Obligatòria 1r semestre 10
Nexe entre Alimentació, Salut i Medi Ambient Optativa 1r semestre 10
Recerca Transdisciplinària Obligatòria 1r semestre 10
Sistemes Alimentaris i les seves Transformacions Optativa 2n semestre 10
Sistemes Alimentaris Sostenibles Optativa 2n semestre 10
Sostenibilitat Obligatòria 1r semestre 10
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 30
Especialitat: Especialització en Vida i Salut
Innovació Social Obligatòria 1r semestre 10
Recerca Transdisciplinària Obligatòria 1r semestre 10
Reptes i Solucions en Salut Optativa 2n semestre 10
Sistemes i Polítiques de Salut Optativa 2n semestre 10
Sostenibilitat Obligatòria 1r semestre 10
Treball Final de Màster Obligatòria 1r semestre 30
Vida Saludable i Benestar Optativa 2n semestre 10

Fases i itineraris

 • Fase 1: Fase preparatòria (30 ECTS)
  • Localització: UB, TCD i UU. Si el nombre d'estudiants admesos és superior a les places disponibles, podrà posar-se a disposició una altra localització.
 • Fase 2: Fase flexible (30 ECTS) Mobilitat obligatòria
  • Itineraris i localitzacions:
   • Aigua (UM)
   • Alimentació (ELTE i UB)
   • Vida i salut (ELTE)
 • Fase 3: Capstone (30 ECTS)
  • Localització: En funció dels reptes. Per a més informació sobre el màster i el procés de matrícula, repassa els vídeos informatius.

 

Més informació

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral. <  

Informació institucional

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

El màster promou l'ocupabilitat dels estudiants, les competències específicament professionals i la progressió de la carrera acadèmica. Reforça aquests aspectes identificant múltiples itineraris professionals, alineant els resultats d'aprenentatge amb les necessitats de les parts interessades empresarials i de la societat civil i fomentant un ventall ampli de competències preparades per a la indústria.

S'han identificat quatre àrees potencials d'ocupació posteriors al màster: 

 • Polítiques públiques i comunicació sostenibles. 
 • Innovació i acció social en empreses ja existents (intraemprenedoria) o mitjançant la generació de noves empreses (emprenedoria).
 • Gestió amb capacitat per afrontar qüestions complexes des de la perspectiva de la sostenibilitat i assessorament a la direcció general de l'empresa en qüestions de sostenibilitat.
 • Avançament en la carrera acadèmica.

Alguns rols específics a considerar són:

 • Especialista en sostenibilitat
 • Analista d'innovació social
 • Especialista en comunicació
 • Consultor/a internacional (per a empreses, institucions governamentals i ONG)
 • Investigador/a

Contacte

L'oficina de CHARM-EU de la universitat en la qual s’assigna l’estudiant per començar el màster dona suport abans i durant l’estada. L’enllaç següent inclou la informació de contacte de l'oficina de CHARM-EU en cadascuna de les universitats: charm-eu.eu/masters/globalchallenges/charm-eu-offices.
 

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.