Objectius i competències

El màster en Educació en Valors i Ciutadania Davant entoma els reptes educatius que impliquen construir nous projectes de convivència en el marc d’una crisi global. En aquest context, l’educació en valors i ciutadania adquireix una rellevància màxima: cal aprendre a ser i a conviure en societats multiculturals, globals i interconnectades.
La situació actual de crisi ha posat en qüestió valors fonamentals de la ciutadania democràtica i la cohesió social. La globalització i les xarxes socials plantegen també nous reptes en la configuració de les identitats. Actualment, la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials vinculades al territori i les cultures.

La complexitat i la pluralitat progressives de la societat requereixen construir un model social d’integració capaç de fer prevaler la idea d’una cultura pública comuna basada en la pluralitat com a elements bàsics d’un projecte social, polític i cultural atenent les diferències. En aquest sentit, entenem que el màster ofereix una proposta adequada als reptes que avui ens planteja la societat mitjançant eines que permetin avançar cap a la responsabilitat social.

Tant si es dirigeix una mirada microscòpica, a la denominada crisi de valors, com si adrecem una visió macroscòpica, ens trobem davant una problemàtica tant antiga com renovada que reclama l’atenció de la recerca socioeducativa i de l’acció dels professionals de l’educació. 

Sessions informatives

Dades bàsiques

TipusMàster universitari
Centre de gestióFacultat d'Educació
Àmbit de coneixement
 • Ciències de l'educació
 • Ciències socials, treball social, relacions laborals i recursos humans, sociologia, ciència política i relacions internacionals
 • Estudis de gènere i estudis feministes
Modalitat de docència
 • Presencial
Crèdits60
Places30
Durada1 any acadèmic
Idioma de docènciaCatalà - espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2023-2024
CoordinacióM.JESUS MARTIN GARCIA
Dades del MàsterIndicadors
Preinscripció oberta
Matrícula oberta
Accés al doctorat
Admet no titulatsNo
Complements de formacióNo

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir una visió teòrica i pràctica de l'educació en valors i la pràctica de la ciutadania en societats multiculturals, i sobretot veure com es pot incorporar aquesta tasca formativa als àmbits professionals que li són propis: l'educació formal, no formal o informal; l'Administració; el tercer sector; els mitjans de comunicació, i les fundacions i entitats amb programes en àmbits afins a l'àmbit científic del títol.
 • Aprendre a fonamentar, dissenyar, aplicar i avaluar projectes d'educació en valors i de ciutadania apropiats a diversos camps d'intervenció: projectes educatius de territori; plans educatius d'entorn; programes per a la inclusió social i l'atenció a la immigració; avaluació de programes audiovisuals i de jocs dirigits a la infància i l'adolescència; elaboració de textos i materials escolars en diversos suports; programes per promoure el civisme, la salut, l'educació ambiental i l'educació en el consum.
 • Aprendre quines són les necessitats socials, les perspectives teòriques i les eines metodològiques per fer recerques i per aplicar i transferir els resultats, un objectiu especialment significatiu per als estudiants que s'orienten a la recerca.

Competències

 • Coneixement dels diferents fonaments teòrics i metodològics de l'educació en valors i l'educació per a la ciutadania.
 • Capacitat d'analitzar i avaluar les característiques, les problemàtiques i les formes d'intervenir pròpies dels diferents àmbits d'aplicació de l'educació en valors i ciutadania.
 • Capacitat d'interpretar les necessitats que l'actual realitat social, cultural i econòmica planteja, per poder oferir respostes educatives.
 • Capacitat de promoure, implementar i avaluar programes d'educació en valors que siguin apropiats a diferents institucions educatives i socials.
 • Coneixement dels fonaments de la recerca educativa relacionada amb l'educació en valors.
 • Capacitat d'aplicar el compromís ètic i deontològic amb la professió en els diferents àmbits professionals en què es porta a terme l'educació en valors.

Accés i admissió

Perfil i requisits d’accés

Perfil d'accés

Poden accedir al màster graduats, llicenciats i diplomats de les titulacions oficials relacionades amb l'àmbit social i educatiu (Educació Social, Treball Social, Pedagogia, Formació del Professorat, Psicopedagogia, Sociologia, Psicologia i Antropologia) i d'altres de no tan relacionades, sempre que la persona sol·licitant tingui un interès justificat i una trajectòria formativa o professional en l'àrea de coneixement del màster.

Requisits i condicions d'accés

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
L'accés al màster es pot fer des de qualsevol títol de grau, diplomatura o llicenciatura. Tenen preferència els llicenciats en Pedagogia, Magisteri o Psicopedagogia.

Preinscripció

Calendari

Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny del 2024.
Notificacions: resolucions parcials la primera quinzena de cada mes.

Segon període: de l'1 de juliol al 4 de setembre del 2024.
Notificacions: 9 de setembre.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Per a l'admissió, valoració i selecció dels candidats es tenen en compte els criteris i mèrits següents, prioritzats segons l'ordre següent:
 • Adequació del perfil acadèmic (40 %): estudis previs en Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Magisteri, Filosofia, Antropologia i Història
 • Adequació del perfil professional (40 %): experiència en l'àmbit de l'educació formal i no formal, en la formació de professionals de l'àmbit educatiu i de la salut
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (10 %)
 • Coneixement instrumental: informàtica, idiomes (8 %)
 • Experiència en àmbits afins a la temàtica del màster (2 %)

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

La UB fa servir, de manera general, la modalitat d'automatrícula per internet. Recorda que pots perdre la plaça si no et matricules el dia assignat.  

Horaris

Pla d’estudis

Assignatures i plans docents

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Obligatoris 24
Optatius 24
Pràctiques externes 0
Treball final de màster 12
TOTAL 60

Relació d'assignatures

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Educació en Valors i Ciutadania
Anàlisi Qualitativa en la Recerca Educativa Optativa 2n semestre 3
Anàlisi Quantitativa en la Investigació Socioeducativa Optativa 2n semestre 3
Ciutadania i Democràcia Obligatòria 2n semestre 6
Ciutadania i Gènere Optativa 1r semestre 3
Ciutadania: Història i Polítiques Optativa 2n semestre 3
Construcció i Adquisició dels Valors Optativa 2n semestre 3
Convivència i Benestar per a la Ciutadania Optativa 1r semestre 3
Educació Ambiental Optativa 2n semestre 3
Educació Emocional Obligatòria 2n semestre 6
Educació en Valors a la Família Optativa 1r semestre 3
Educació en Valors Obligatòria 1r semestre 6
Educació Intercultural Optativa 2n semestre 3
Elaboració de Projectes d'Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Estratègies d'Obtenció de la Informació en la Investigació Educativa i Social Optativa 1r semestre 3
Identitat i Societat en Xarxa Optativa 2n semestre 3
L'Escriptura de Textos Cientificoacadèmics Optativa 1r semestre 3
Metodologies d'Educació Moral Obligatòria 1r semestre 6
Recerca Descriptiva, Explicativa i Avaluativa Optativa 2n semestre 3
Recerca Històrica, Filosòfica i Comparativa Optativa 1r semestre 3
Recerca Orientada a la Comprensió i la Transformació Optativa 2n semestre 3
Reflexió Ètica Optativa 2n semestre 3
Treball Final de Màster Obligatòria 2n semestre 12

Cursos anteriors

Pràctiques

Les pràctiques contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d'una metodologia de treball adequada a la realitat professional. D'aquesta manera, ofereixen una experiència pràctica que permet la inserció dels futurs titulats en el mercat laboral.

Les pràctiques són tutoritzades i s'avaluen. Per tant consten a l'expedient acadèmic de l'estudiant. A més a més, es poden fer pràctiques extracurriculars d'un màxim de 750 hores, que es poden prorrogar fins a 900 hores. Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora on s'han de fer les pràctiques. 

 

Informació institucional

 

Tràmits

Sortides professionals

De què podràs treballar ?

L'educació en valors i per a la ciutadania és avui una preocupació central i una tasca important de tots els professionals de l'educació i d'altres professionals que, sense tenir una funció educativa explícita, també eduquen en valors i formen ciutadans i ciutadanes.

El màster ofereix eines adequades per avançar en aquesta tasca social. A més, completa el perfil acadèmic amb uns estudis que proporcionen competències per als àmbits professionals educatiu i de servei a les persones i inicia en l'activitat de recerca els estudiants que volen fer una tesi doctoral.

El Màster d'Educació en Valors i Ciutadania es vincula al programa de doctorat Educació i Societat de la Facultat d'Educació.

Contacte

Facultat d'Educació

Pg. de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

masters.educacio@ub.edu

93 403 13 14 | 93 403 51 96 | 93 403 47 28

Vull rebre més informació

Tots els camps són obligatoris.

La Universitat de Barcelona (Secretaria General) tracta les teves dades per facilitar-te informació sobre aquest ensenyament. Pots exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i consultar la informació detallada del tractament de dades personals.